Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2006-2013

W dniu 28 października 2009 r. została przyjęta przez Sejmik Województwa Lubuskiego informacja na temat realizacji przez powiaty i gminy województwa lubuskiego "Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Lubuskim na lata 2006-2013”.

W sprawozdaniu, którego celem było rozpoznanie aktywności lubuskich gmin w zakresie realizacji założeń strategii, ujęte zostały dane uzyskane od 77 jednostek samorządowych.

Z otrzymanych od gmin i powiatów odpowiedzi w sprawie realizacji założeń „Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Lubuskim na lata 2006 – 2013” wynika jednoznacznie, że zdecydowana większość jednostek samorządowych województwa lubuskiego prowadzi działania spójne z priorytetami określonymi w dokumencie. Najwięcej przedsięwzięć dotyczy infrastruktury turystycznej i wsparcia marketingowego. Wciąż zbyt mało jest wspólnych działań, o zasięgu ponadlokalnym i ponadregionalnym, ale i w tej sferze wyłania się tendencja do integrowania działań, co podnosi ich efektywność i wzmacnia efekt synergii.

Działania podejmowane przez gminy województwa lubuskiego w dużej części finansowane są z funduszy strukturalnych. Dotyczy to zwłaszcza większych przedsięwzięć, głównie związanych z rewitalizacją i rewaloryzacją obszarów, miejsc czy zabytków turystycznych. Z programu INTERREG finansowana była m.in. budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, remont obiektów sportowych i ośrodków wypoczynkowych, budowa przystani turystycznych oraz działania przygotowawcze dla poprawy dostępności obszarów przyrodniczych dla celów turystyki, trwałego wykorzystania i ochrony przeciwpożarowej na terenie użytków ekologicznych.

Biorąc pod uwagę ilość zrealizowanych przedsięwzięć najlepiej wypadają powiaty: gorzowski, strzelecko-drezdenecki i żarski, w dalszej kolejności: krośnieński, międzyrzecki, zielonogórski, żagański, świebodziński, nowosolski, słubicki, sulęciński i wschowski.do pobrania:

Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Lubuskim na lata 2006 - 2013

Audyt do Strategii Rozwoju Turystyki

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE