Kategoryzacja obiektów hotelarskich

Ważna informacja dla osób planujących rozpocząć świadczenie usług hotelarskich

 

Zobacz: 
Ewidencja Obiektów Hotelarskich - Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ewidencja Obiektów Hotelarskich Województwa Lubuskiego


Zaszeregowanie obiektów hotelarskich - wytyczne

Opis sprawy/zadania:

Zaszeregowanie obiektów hotelarskich (obiektów noszących nazwy: hotel, motel, pensjonat, kemping (camping), dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko) do określonych rodzajów i nadawanie kategorii odbywa się w trybie decyzji administracyjnej wydawanej przez Marszałka Województwa Lubuskiego na podstawie wniosku.

Kogo dotyczy:

Przedsiębiorcy przed rozpoczęciem świadczenia usług w obiektach hotelarskich.
Dla obiektów "Hotel" i "Motel" wymagana minimalna ilość pokoi – 10
Dla obiektów "Pensjonat" wymagana minimalna ilość pokoi – 7
Dla obiektów "Dom Wycieczkowy" wymagana minimalna ilość miejsc noclegowych - 30 

Wymagane dokumenty

Wniosek o zaszeregowanie, potwierdzenie lub zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadanie kategorii wraz z następującymi dokumentami:


1.
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych:


przez obiekty hotelarskie należące odpowiednio do XIV, XVII lub IX kategorii   obiektów budowlanych, o ile obiekt budowlany składa się z kilku części,
z których każda zostaje zakwalifikowana do określonej kategorii obiektów budowlanych, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane:

a) ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji  architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu lub

b) ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub

c) w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty — opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego (niezbędna do wniosku o potwierdzenie lub zmianę zaszeregowania obiektu) lub

d)
ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania, dla obiektów, dla których wydano wymienione dokumenty na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.


2.
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przeciwpożarowych:


opinią:
a) właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej lub

b)
osoby wykonującej czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.).


3.
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań sanitarnych:


a)
opinią właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub

b) w obiektach hotelarskich, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany — opinią właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw wewnętrznych i administracji


4.
dowód wniesienia opłaty za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań w wysokości ustalonej w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystykiz dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011 r. nr 10 poz. 54).


5.
ankieta „Wymagania, co do wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych”, dlawnioskowanego rodzaju i kategorii obiektu.

 

Formularze/wnioski do pobrania:

Przepisy regulujące sprawę kategoryzacji wymagają aby wniosek zawierał określone informacje i dokumenty. W celu złożenia prawidłowego wniosku należy posłużyć się załączonym wzorem:

wniosek o zaszeregowanie

wniosek o wydanie promesy

wniosek o potwierdzenie zaszeregowania lub zmianę dotychczasowego zaszeregowania

OPŁATY


Wymagania co do wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych do pobrania:

dom wycieczkowy kat. I (pierwszej kategorii)

dom wycieczkowy kat. II (drugiej kategorii)

dom wycieczkowy kat. III (trzeciej kategorii)

kemping kat. * (1 gwiazdka)

kemping kat. ** (2 gwiazdki)

kemping kat. *** (3 gwiazdki)

kemping kat. **** (4 gwiazdki)

pensjonat kat. * (1 gwiazdka)

pensjonat kat. ** (2 gwiazdka)

pensjonat kat. *** (3 gwiazdki)

pensjonat kat. **** (4 gwiazdki)

pensjonat kat. ***** (5 gwiazdek)

motel kat. * (1 gwiazdka)

motel kat. ** (2 gwiazdki)

motel kat. *** (3 gwiazdki)

motel kat. **** (4 gwiazdki)

motel kat. ***** (5 gwiazdek)

schronisko

schronisko młodzieżowe kat. I (pierwszej kategorii)

schronisko młodzieżowe kat. II (drugiej kategorii)

schronisko młodzieżowe kat. III (trzeciej kategorii)

hotel kat. * (1 gwiazdka)

hotel kat. ** (2 gwiazdki)

hotel kat. *** (3 gwiazdki)

hotel kat. **** (4 gwiazdki)

hotel kat. ***** (5 gwiazdek)


Jednostka/osoba odpowiedzialna:

M. Rudnicka
tel. 68/ 45 65 589
tel./fax. 68/ 45 65 253
m.rudnicka@lubuskie.pl


Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Infrastruktury Społecznej
Wydział Turystyki i Sportu
ul. Podgórna 5
65 - 057 Zielona Góra
tel./fax 68 45 65 253,

tel.68 45 65 589Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Infrastruktury Społecznej
Wydział Turystyki i Sportu
ul. Podgórna 7, 65 - 057 Zielona Góra
lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej, pok 59

Siedziba Wydziału Turystyki i Sportu: pok. 306, ul. Podgórna 5 (budynek Starostwa Powiatowego), 65-057 Zielona Góra

Terminy załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

Art. 38 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187). Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1626), tj. rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obektów, w których są świadczone usługi hotelarchich (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169, z 2011 r. Nr 259, poz. 1553 oraz z 2013 r. poz. 1113).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 225 poz.1635).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki, za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubuskiego.
Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje
Dokumenty należy składać w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych urzędowo lub notarialnie.

Uwaga: Marszałek Województwa zastrzega sobie prawo żądania dokumentów i informacji nie wskazanych w ogłoszeniu, a także ich zmiany.

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE