Zarząd Województwa


 

Marszałek Województwa
Elżbieta Anna Polak

  Wicemarszałek Województwa
Stanisław Tomczyszyn

 

Wicemarszałek Województwa
Romuald Gawlik


 

Członek Zarządu
Tadeusz Jędrzejczak

 

  Członek Zarządu
Alicja Makarska

 

Zasady i tryb działania Zarządu

Zarząd Województwa wybierany jest przez radnych Sejmiku.
Obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, co najmniej raz na dwa tygodnie.
Wykonuje uchwały Sejmiku i realizuje zadania województwa określone w ustawach, porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej, porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.

Opracowuje i przedstawia Sejmikowi sprawy, o których stanowi Sejmik oraz przygotowuje projekty uchwał.
Informuje mieszkańców województwa o założeniach projektu budżetu, strategii rozwoju województwa oraz kierunkach działania.
Ponadto Zarząd podejmuje uchwały w sprawach zarządzania mieniem województwa oraz nadzoruje działalnośc wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

 

Zobacz: Uchwały zarządu

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE