Zarząd Województwa


 

Marszałek Województwa
Elżbieta Anna Polak

  Wicemarszałek Województwa
Stanisław Tomczyszyn

 

Wicemarszałek Województwa
Romuald Gawlik


 

Członek Zarządu
Tadeusz Jędrzejczak

 

  Członek Zarządu
Alicja Makarska

 

Zasady i tryb działania Zarządu

Zarząd Województwa wybierany jest przez radnych Sejmiku.
Obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, co najmniej raz na dwa tygodnie.
Wykonuje uchwały Sejmiku i realizuje zadania województwa określone w ustawach, porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej, porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.

Opracowuje i przedstawia Sejmikowi sprawy, o których stanowi Sejmik oraz przygotowuje projekty uchwał.
Informuje mieszkańców województwa o założeniach projektu budżetu, strategii rozwoju województwa oraz kierunkach działania.
Ponadto Zarząd podejmuje uchwały w sprawach zarządzania mieniem województwa oraz nadzoruje działalnośc wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

 

Zobacz: Uchwały zarządu

Zapisz się do naszego newslettera!