INTERREG IV C

 

 

 

Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C


 

 

Cel Programu:

 

wspieranie strategii Unii na rzecz wzrostu i zatrudnienia.

 

Zasięg terytorialny:

 

27 państw UE, Norwegia, Szwajcaria

 


  

Osie priotytetowe:

 

1. Oś priorytetowa 1 - Innowacyjność oraz gospodarka oparta na wiedzy.

2. Oś priorytetowa 2 - Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku.

3. Oś priorytetowa 3 - Pomoc techniczna.

 

Uprawnieni wnioskodawcy (po stronie polskiej) m.in.:

 

Instytucje publiczne i jednostki organizacyjne powołane w celu świadczenia usług publicznych w zakresie ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego, transportu publicznego, agencje rozwoju regionalnego, uczelnie wyższe, instytuty naukowo-badawcze, parki technologiczne, inkubatory  przedsiębiorczości, centra innowacyjności, organizacje turystyczne oraz służby ratownicze.

 

Wysokość wsparcia:


Do 85% wydatków uznanych za kwalifikowalne ze środków EFRR (dotyczy polskich wnioskodawców).

 

Zasady wsparcia:


Program wspiera inicjatywy regionalne – projekty zaproponowane przez
instytucje regionalne w celu wymiany doświadczeń w określonym obszarze polityki.

INTERREG IV C wspiera projekty związane z kapitalizacją, w tym tzw. opcję szybkiej ścieżki (ang. Fast Track option) w celu zapewnienia, że działania optymalne (dobre praktyki) zostaną uwzględnione przy realizacji programów Konwergencji, Konkurencyjności Regionalnej i Zatrudnienia oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

 

Lista zatwierdzonych projektów:

 

http://i4c.eu/approved_projects.html

 

Link do strony Programu:

 

http://i4c.eu/about_programme.html

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE