PO WT PL-BB

 

 

 

 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013

 

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Komitetach Monitorujących

członek z prawem głosu:
Maciej Nowicki -  Dyrektor Deparamentu Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej

zastępca członka z prawem głosu:
Adriana Sarnecka - Kierownik Wydziału Współpracy Międzynarodowej

 

Cel Programu:

Pokonywać granice: redukcja niedogodności spowodowanych położeniem przygranicznym i wspólny rozwój regionu Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia.

Zasięg terytorialny:

 

 

 

Osie priotytetowe:


1. Oś priorytetowa 1 - Wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska.
2. Oś priorytetowa 2 - Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki.
3. Oś priorytetowa 3 - Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji.
4. Oś priorytetowa 4 - Pomoc Techniczna.

 

Uprawnieni wnioskodawcy (po stronie polskiej) m.in.:

 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki administracji państwowej i jednostki samorządowe utworzone w celu zapewnienia usług publicznych, instytucje edukacyjne i kulturalne, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe non profit, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje otoczenia biznesu.

 

Wysokość wsparcia:

 

Do 85% wydatków uznanych za kwalifikowalne ze środków EFRR.

 

Zasady wsparcia:

 

1. Projekt realizowany jest wspólnie przez partnerów polskich i niemieckich oraz spełnia co najmniej dwa z poniżej przedstawionych kryteriów:

 

- wspólne przygotowanie
- wspólna realizacja
- wspólny personel
- wspólne finansowanie projektu.


2. W projekcie bierze udział co najmniej dwóch partnerów

(m.in. po jednym z Polski i z Niemiec).


3. Projekt charakteryzuje się wpływem transgranicznym.

 

 

Lista zatwierdzonych projektów:

 

http://pl.plbb.eu/index/?id=8d3bba7425e7c98c50f52ca1b52d3735

 

Link do strony Programu:

 

http://pl.plbb.eu/index/

 


Koncepcja miejsc spotkań polsko-niemieckich

 


Miejsca spotkań w Euroregionie Pro Europa Viadrina

 


Miejsca spotkań w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr

 

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE