PO WT PL-SN

 

 

 

 

 

 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

 

 

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Komitetach Monitorujących

członek z prawem głosu:
Maciej Nowicki -  Dyrektor Deparamentu Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej

zastępca członka z prawem głosu:
Adriana Sarnecka - Kierownik Wydziału Współpracy Międzynarodowej

 

Cel Programu:

wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru wsparcia w celu wzmocnienia spójności gospodarczej

i społecznej.

Zasięg terytorialny:

 

 


 

 

Osie priotytetowe:

 

1. Oś priorytetowa 1 - Rozwój transgraniczny.

2. Oś priorytetowa 2 - Transgraniczna integracja społeczna.

3. Oś priorytetowa 3 - Pomoc techniczna.

 

Uprawnieni wnioskodawcy (po stronie polskiej) m.in.:

 

Jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla (województwa, powiaty, gminy), ich związki i stowarzyszenia, instytucje kultury, muzea, biblioteki, szkoły wyższe, kościoły i inne związki wyznaniowe, izby.

 

Wysokość wsparcia:

 

Do 85% wydatków uznanych za kwalifikowalne ze środków EFRR.

 

Zasady wsparcia:

 

1. Projekt realizowany jest wspólnie przez partnerów polskich i niemieckich oraz spełnia co najmniej dwa z poniżej przedstawionych kryteriów:

 

- wspólne przygotowanie
- wspólna realizacja
- wspólny personel
- wspólne finansowanie projektu.


2. W projekcie bierze udział co najmniej dwóch partnerów

(m.in. po jednym z Polski i z Niemiec).


3. Projekt charakteryzuje się wpływem transgranicznym.

 

 

Lista zatwierdzonych projektów:

 

http://www.sn-pl.eu/media/de_pl/liste_der_beguenstigten/13-01-07_Liste_Begunstigte_lista_beneficjentow.pdf

 

Link do strony Programu:

 

http://www.sn-pl.eu/pl/kurzinfo/index.jsp

 

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE