Program dla Europy Środkowej

 

 

 

Program Europa Środkowa

 

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Komitetach Monitorujących

Maciej Nowicki - Stanowisko ds. Koordynacji Polityki Spójności

Cel Programu:

wzmocnienie spójności terytorialnej, promowanie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej.

Zasięg terytorialny:

 

 


 

 

Źródło: http://www.central2013.eu/

 

Osie priotytetowe:

 

1. Oś priorytetowa 1 - Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej.

2. Oś priorytetowa 2 - Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej.

3. Oś priorytetowa 3 - Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska.

4. Oś priorytetowa 4 - Poprawa konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów.


Uprawnieni wnioskodawcy (po stronie polskiej) m.in.:

 

Władze publiczne (centralne, regionalne, lokalne i ich związki), instytucje badawcze i szkoleniowe, fundacje, organizacje pozarządowe oraz instytucje typu non-profit, MŚP.

 

 

Wysokość wsparcia:

 

Do 85% wydatków uznanych za kwalifikowalne ze środków EFRR (dotyczy polskich wnioskodawców).

 

Zasady wsparcia:

 

Przynajmniej trzech finansujących partnerów z trzech krajów, a co najmniej dwóch partnerów z UE z obszaru programu Europy Środkowej (maksymalna liczba partnerów: 25).

 

Lista zatwierdzonych projektów:

 

http://www.central2013.eu/nc/central-projects/approved-projects/

 

Link do strony Programu:

 

http://www.central2013.eu/

 

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE