Informacje podstawowe


Podstawy prawne współpracy zagranicznej województw

Międzyregionalne kontakty w Europie zaczęły być nawiązywane wraz z instytucjonalizacją integracji europejskiej po II wojnie światowej, zwłaszcza w ramach dwóch organizacji Rady Europy i Unii Europejskiej. Pierwsze, międzynarodowe uregulowania prawne w tej dziedzinie pojawiły się dopiero w latach osiemdziesiątych XX wieku. W dniu 21 maja 1980 roku a na forum Rady Europy uchwalono Europejską Konwencję Ramową o współpracy transgranicznej między wspólnotami a władzami terytorialnymi, zwaną Konwencją Madrycką (Dz. U. 1993, nr 61, poz. 287). Określiła ona prawne formy współpracy regionów przygranicznych. Podpisanie konwencji wynikało z pozytywnych doświadczeń współpracy przygranicznej regionów Europy Zachodniej, zwłaszcza w odniesieniu do rozwoju społeczno-gospodarczego tych obszarów. Państwa członkowskie Rady Europy postanowiły przyjąć uregulowania prawne, w celu zapewnienia możliwości podejmowania oraz rozwoju kontaktów transgranicznych społeczności regionalnych i lokalnych, które przyczyniają się nie tylko do dalszego postępu społecznego i ekonomicznego, ale także powodują wzmocnienie procesu integracji w Europie.
Kolejnym aktem prawnym dotyczącym europejskiej współpracy regionów była przyjęta 15 października 1985 roku w Strasburgu, Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Dz. U. 1994, nr 124, poz. 607). Potwierdzono w niej prawo społeczności lokalnych do nawiązywania współpracy z partnerami z innych państw, jak również możliwość przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń. Podobne uprawnienia w stosunku do regionów, nadające im prawo prowadzenia regionalnej polityki międzynarodowej, zostały zapisane w Europejskiej Karcie Samorządu Regionalnego, przyjętej na posiedzeniu Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, w czerwcu 1997 roku.
W Polsce zarówno społeczności lokalne, jak i regionalne mają konstytucyjnie zagwarantowane prawo (art. 172. ust. 2) do nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń tych podmiotów.
Kompetencje związane ze współpracą regionalną zostały przekazane organom samorządu województwa, zgodnie z art. 12. ust.2 ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. 1998, nr 91, poz. 576, z późn. zmn.), które mogą na tej podstawie współpracować z organizacjami międzynarodowymi i regionami z innych państw, zwłaszcza sąsiednich. Instytucją o zasadniczych kompetencjach w tym względzie jest sejmik wojewódzki, podejmujący uchwały w sprawie przystąpienia do regionalnych organizacji międzynarodowych i współpracy z parterami zagranicznymi oraz zobowiązany do uchwalenia Priorytetów współpracy zagranicznej. Realizacją ich zajmuje się natomiast Zarząd Województwa, a rolę reprezentanta regionu w stosunkach zewnętrznych pełni marszałek województwa.
Polityka prowadzona przez samorządy województw w odniesieniu do regionów innych państw nie jest samodzielna. Podlega ona akceptacji Ministra Spraw Zagranicznych, przede wszystkim w zakresie zgodności z polityką zagraniczną państwa polskiego. Również przystąpienie do międzynarodowej organizacji regionalnej, zgodnie z ustawą o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń lokalnych i regionalnych (Dz. U. 2000, nr 91, poz. 1009), wymaga każdorazowo zgody MSZ RP.

Współpraca zagraniczna województwa lubuskiego

Stosunki zagraniczne województwa lubuskiego opierają się na Priorytetach współpracy zagranicznej Województwa Lubuskiego, przyjętych Uchwałą nr LII/525/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z 14 czerwca 2010 roku W dokumencie tym określono cele współpracy i jej geograficzne priorytety oraz zasady przystępowania województwa do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych.
Ustalono trzy główne cele współpracy zagranicznej regionu, które koncentrują się na współpracy gospodarczej, mającej pozwolić na przyspieszenie wzrostu gospodarczego, uczestnictwie w wielostronnych programach Unii Europejskiej adresowanych do regionów oraz budowanie więzi społecznych, zarówno z obszarami z Europy, jak i całego świata, w tym rozwijanie wszechstronnej współpracy w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego.
Województwo lubuskie odziedziczyło po województwach zielonogórskim i gorzowskim, wchodzących w jego skład, bogate kontakty z partnerami zagranicznymi. Dążeniem Zarządu Województwa była intensyfikacja współpracy z dotychczasowymi partnerami. Aktualnie nawiązana jest współpraca z następującymi regionami: Kraj Związkowy Brandenburgia (Republika Federalna Niemiec) - 12 stycznia 2000 r., Obwód Pskowski (Federacja Rosyjska) - 16 stycznia 2002 r., Obwód Iwano - Frankowski (Ukraina) - 16 września 2002 r., Region Abruzji (Republika Włoska) - 2 lipca 2003 r., Prowincja Hainan (Chińska Republika Ludowa) - 24 luty 2006 r., Municypium Kiszyniów (Republika Mołdowy) 14 marca 2007 r., Obwód Sumski (Ukraina) - 7 grudnia 2007 r., Obwód Homelski (Republika Białoruś) - 7 grudnia 2007 r., Samorządowy Kraj Nitrzański (Republika Słowacka) - 21 sierpnia 2015 r., Departament le Lot (Republika Francuska) - 17 października 2008 r., Wolny Kraj Związkowy Saksonia (Republika Federalna Niemiec) - 19 listopad 2008 r., Obwód Wołogodzki (Federacja Rosyjska) - 2 czerwca 2011 r., Region Kreta (Republika Grecka) - 13 marca 2015 r.
Województwo Lubuskie wielokrotnie przedstawiało walory regionu na licznych międzynarodowych imprezach targowych m.in.: w Berlinie, Hamburgu, Cottbus, Moskwie, Frankfurcie, Pskowie, Brukseli, Londynie, Poczdamie i Kijowie. Prezentacja województwa odbyła się również na licznych międzynarodowych forach ekonomicznych, seminariach, konferencjach oraz w trakcie misji gospodarczych.
Współpraca zagraniczna Województwa Lubuskiego realizowana jest nie tylko na szczeblu regionalnym, ale również na szczeblu lokalnym, poprzez porozumienia bliźniacze miast, gmin i powiatów oraz poprzez kontakty szkół, instytucji publicznych i prywatnych, organizacji, stowarzyszeń, itp.
Ważną rolę w tym zakresie odgrywają Euroregiony: Pro Europa Viadrina oraz Sprewa-Nysa-Bóbr, szczególnie w ramach współpracy z Brandenburgią.
W integrującej się Europie oraz postępującej globalizacji istotne jest wzajemne poznanie się parterów, wymiana informacji o własnej historii, gospodarce, tradycji, kulturze. Współpraca regionalna powinna przyczynić się nie tylko do nawiązania formalnych kontaktów urzędników, ale powinna spowodować nawiązanie szerokiej współpracy różnych podmiotów, np. organizacji pozarządowych, szkół, podmiotów gospodarczych, itp. Ważne są zarówno potencjalne korzyści ekonomiczne, jak i poszukiwanie łączności społeczno-kulturowej oraz działanie na rzecz europejskiej spójności.
 
 
 KRAJ ZWIĄZKOWY BRANDENBURGIA

W dniu 12 stycznia 2000 roku w zabytkowym pałacu żagańskim uroczyście podpisano "Wspólne oświadczenie o współpracy pomiędzy Krajem Związkowym Brandenburgią a Województwem Lubuskim".
Współpraca z Brandenburgią prowadzona jest, zarówno w obszarze gospodarczym, społecznym, jak i kulturowym. Dowodem dobrosąsiedzkich i partnerskich relacji regionu z Krajem Związkowym Brandenburgii jest przyznanie i wręczenie w 2008 roku w Filharmonii Zielonogórskiej „Odznaki Honorowej” Premierowi Brandenburgii Matthiasowi Platzeckowi.
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 uruchomiono w dniu 1 października 2008 roku.
W celu umożliwienia stałego kontaktu między województwem lubuskim i Brandenburgią, a w szczególności między departamentami Urzędu Marszałkowskiego i ministerstwami rządu Brandenburgii, przygotowano wykaz osób, zarówno z Ministerstw Landowych Brandenburgii jak i z Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego do obustronnych kontaktów między tymi dwoma regionami.


OBWÓD PSKOWSKI

W roku 2000 zainicjowano współpracę pomiędzy Obwodem Pskowskim a Województwem Lubuskim. W listopadzie 2001 roku przedstawiciele Samorządu Województwa Lubuskiego złożyli pierwszą wizytę w Pskowie. Podczas spotkania przygotowano projekt Umowy o współpracy, którą uroczyście podpisano 16 stycznia 2002 roku, podczas wizyty prezydenta Rosji Władimira Putina w Polsce.


OBWÓD IWANO-FRANKOWSKI

Porozumienie o współpracy między województwem lubuskim, a Obwodem Iwano-Frankowskim zostało zawarte w dniu 16 września 2002r. podczas Lubuskiej Platformy Partnerstwa Lubuskiego.


REGION ABRUZJI

Kontakty województwa lubuskiego z Regionem Abruzji sięgają początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W dniu 2 lipca 2003 roku podpisano Porozumienie o współpracy między Województwem Lubuskim a Regionem Abruzji.
Współpraca pomiędzy regionami koncentruje się na wymianie doświadczeń w zakresie polityki regionalnej, współdziałania w ramach przedstawicielstw obu regionów w Brukseli, promocji.


PROWINCJA HAINAN

W listopadzie 2004r. delegacja z Prowincji Hainan złożyła wizytę w Województwie Lubuskim, podczas której odbyły się rozmowy z przedstawicielami regionalnych władz oraz podmiotów i organizacji gospodarczych.
W 2005 roku delegacja chińska złożyła wizytę w Wojeówdztwie Lubuskim, kórej celem było szerokie zapoznanie się z walorami i dorobkiem lubuszczyzny. Przeprowadzono konsultacje na temat możliwości podpisania listu intencyjnego o przyjaźni między naszymi regionami.
W dniu 1 grudnia 2005 r. został podpisany list intencyjny między Województwem Lubuskim a Prowincją Hainan, który stanowił podstawę do zawarcia Porozumienia o współpracy między regionami. Podpisanie listu intencyjnego stanowiło podstawę do zawarcia w dniu 24 lutego 2006 roku w Hainan Porozumienia miedzy Województwem Lubuskim (RP) a Prowincją Hainan (CHRL) o współpracy międzyregionalnej.


MUNICYPIUM KISZYNIÓW

Umowa partnerska między Municypium Kiszyniów a Województwem Lubuskim zawarta została w Kiszyniowie w dniu 14 marca 2007r. Współpraca charakteryzuje się szczególną aktywnością i zainteresowaniem. Prowadzona jest głównie w zakresie prezentacji doświadczeń w realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.


OBWÓD SUMSKI

Umowa partnerska między Obwodem Sumskim a Województwem Lubuskim, zawarta została 7 grudnia 2007 r. w Żaganiu podczas XXXI Posiedzenia Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej, działającego w ramach polsko-Niemieckiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. 

OBWÓD HOMELSKI

Nawiązanie współpracy międzyregionalnej pomiędzy Województwem Lubuskim a Obwodem Homelskim było inicjatywą Pana Przewodniczącego Obwodowego Komitetu Wykonawczego – Pana Aleksandra Jakobsona.
Działania, zmierzające do zawarcia umowy rozpoczęte zostały po informacji, którą otrzymaliśmy od Pana Konsula Generalnego Republiki Białoruś - Pana Rusłana Jesina – o chęci rozpoczęcia współpracy partnera białoruskiego z partnerem lubuskim. Podczas wizyty podpisano komunikat końcowy, którego efektem było podpisanie Umowy o Współpracy między Obwodem Homelskim a Województwem Lubuskim w Żaganiu w dniu 7 grudnia 2007 roku.


SAMORZĄDOWY KRAJ NITRZAŃSKI

Porozumienie o współpracy między województwem lubuskim a Samorządowym Krajem Nitrzanskim zostało zawarte w Zielonej Górze w dniu 21 sierpnia 2015 roku. Strony postanowiły wspierać inicjatywy mające na celu podejmowanie kontaktów pomiędzy organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi działającymi w dziedzinie kultura i sztuka, szkolnictwo i oświata, nauka oraz technika, sport, rolnictwo i ochrona środowiska naturalnego, winiarstwo, turystyka, ochrona zdrowia.


DEPARTAMENT LE LOT
 
Współpraca Województwa Lubuskiego z francuskim Departamentem le Lot trwa od lat 90-tych XX wieku. 17 października 2008 r. podpisano porozumienie między naszym regionem a francuskim Departamentem le Lot.
Zawarte porozumienie między Województwem Lubuskim a Departamentem le Lot o współpracy międzyregionalnej zacieśni dotychczasowe przyjacielskie kontakty i wpłynie na rozwój współpracy w dziedzinie nauki, kultury, gospodarki, rolnictwa i zagospodarowania zasobami naturalnymi oraz wzmocni współpracę na poziomie samorządu regionalnego i samorządów lokalnych. W szczególności nacisk zostanie położony na: współpracę między Izbami Rolniczymi obu regionów, wymianę uczniów i kadry pedagogicznej, współpracę w zakresie rewitalizacji miasteczek atrakcyjnych turystycznie oraz promocji lokalnego dziedzictwa narodowego. Ponadto obie strony wyraziły ogromne zainteresowanie współpracy w zakresie Parków Krajobrazowych oraz Stowarzyszeń Winiarskich.


WOLNY KRAJ ZWIĄZKOWY SAKSONIA

W dniu 19 listopada 2008 roku w Zielonej Górze podpisano Wspólne Oświadczenie o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Wolnym Krajem Związkowym Saksonią.
Zawarte porozumienie określa kierunki współpracy między Województwem Lubuskim a Wolnym Krajem Związkowym Saksonią. Celem współpracy jest wszechstronne zbliżenie regionów w procesie integracji europejskiej, realizacja działań na rzecz wsparcia powiatów, miast i gmin w rozwijaniu współpracy transgranicznej. Jest to ważna w kontekście uczestnictwa regionu w Programie Europejskiej Współpracy Terytorialnej Lubuskie- Dolnośląskie – Saksonia. 
 
                                                                  OBWÓD WOŁOGODZKI

W dniu 2 czerwca 2011 roku w Moskwie podpisano Umowę o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Obwodem Wołogodzkim.
Założenia współpracy z Obwodem Wołogodzkim wpisują się w przesłanki deklaracji rozwoju kontaktów Polski i Rosji. Umowa partnersta stanowi podstawę do rozwijania i poszerzania polsko - rosyjskiego dialogu regionalnego w takich dziedzinach, jak: gospodarka, edukacja, nauka, kultura, zdrowie i turystyka. Rozwój współpracy biznesowej, szczególnie na poziomie małych i średnich przedsiębiorstw wzmocni istniejące kontakty gospodarcze pomiędzy lokalnymi firmami oraz umożliwi nawiązanie nowych kontraktów.

REGION KRETA

Współpraca Województwa Lubuskiego z Regionem Kreta została zainicjowana w marcu 2014 r. podczas wizyty marszałek Elżbiety Anny Polak w Grecji. Podjęte zostały rozmowy nt. nawiązania współpracy między Województwem Lubuskim a jednym z regionów greckich – Kretą oraz wymiany gospodarczej pomiędzy polskimi a greckimi przedsiębiorstwami. Kolejne spotkania jak obchody Dni Województwa oraz wyjazd studyjny na Kretę we wrześniu 2014 r. pozwoliły na szczegółowe omówienie kierunków współpracy międzyregionalnej.

Nawiązanie kontaktów oraz samorządowe współdziałanie w takich dziedzinach jak: gospodarka, turystyka, nauka, oświata i kultura znacząco wpłynie na ożywienie polsko – greckiego dialogu. Współpraca biznesowa, szczególnie na poziomie małych i średnich przedsiębiorstw wzmocni istniejące kontakty gospodarcze pomiędzy lokalnymi firmami oraz umożliwi nawiązanie nowych kontraktów.


 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE