Rady i organy doradcze


Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Przejdź na stronę główną Rady.

24 lipca 2015 roku Sejm przyjął ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240). Zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Ponadto Rada działa na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. Jednym z postanowień ustawy było powołanie wojewódzkich rad dialogu społecznego.
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie lubuskim została utworzona w dniu 23 grudnia 2015 roku Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego Nr 109/2015. 25 stycznia 2016 roku odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady, na którym członkowie wybrali na Przewodniczącego Pana Macieja Jankowskiego reprezentującego Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Do właściwości Rady należy:
1) wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach:
a) objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej lub samorządowej z terenu województwa lubuskiego,
b) o zasięgu wojewódzkim, przekazanych przez Radę Dialogu Społecznego
2) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych ustaw.
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego może rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

Zarządzenie Nr 109/2015 Marszałka Województwa Lubuskiego z 23 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim.
Zarządzenie Nr 18/2016 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim.
Zarządzenie Nr 69/2016 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim.
Zarządzenie Nr 63/2017 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim.
Zarządzenie Nr 72/2017 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim.

Lubuska Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych
Przejdź na stronę główną Rady.

20 marca 2015 roku Sejm przyjął ustawę o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693 z późn. zm.). Ustawa ma uhonorować osoby, które poświęcały swoje życie w imię odzyskania suwerenności i niepodległości naszej Ojczyzny. Jednym z postanowień ustawy było powołanie wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych.
Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 29 marca 2016 r. powołał Lubuską Radę Konsultacyjną do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych. 27 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady, na którym członkowie wybrali na Przewodniczącego Pana Andrzeja Józefa Perlaka.

Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie przekazanych przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wniosków stron o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych;
2) świadczenie pomocy w przygotowywaniu wniosków o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także wniosków o pomoc pieniężną i świadczenie pieniężne - na żądanie osób zainteresowanych;
3) podejmowanie inicjatyw zmierzających do integracji środowisk działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych;
4) analiza sytuacji życiowej działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz przedkładanie Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dezyderatów w sprawie podjęcia działań zmierzających do zapewnienia im pomocy i opieki oraz należnego szacunku i pamięci.

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania członków Lubuskiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych.


Rada ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego - Regionalne Forum Terytorialne

Przejdź na stronę główną Rady.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie wprowadziła zapisy o budowaniu wojewódzkich platform współpracy z partnerami działającymi na rzecz rozwoju regionalnego, m.in. w drodze powołania Regionalnego Forum Terytorialnego lub ciała o podobnym charakterze w celu stymulowania dyskusji strategicznej na temat celów, kierunków i efektów polityki regionalnej oraz zapewnienia wymiany informacji i doświadczeń między aktorami polityki regionalnej z obszaru województwa.

W województwie lubuskim ww. zadania realizuje powołana w 2009 r. Rada do spraw Rozwoju Województwa Lubuskiego - organ opiniodawczy Zarządu Województwa Lubuskiego w zakresie ważnych inicjatyw wspierających rozwój regionu, konsultowania aktualnych priorytetów rozwoju województwa i ich zgodności z zapisami dokumentów strategicznych kraju, współpracy przy opracowywaniu i wdrażaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, w jej monitorowaniu i ewaluacji. W skład tego gremium wchodzą szefowie instytucji samorządowych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i uczelni wyższych z regionu lubuskiego.

W dniu 19 listopada 2012 r. Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą nr XXXII/319/12 przyjął Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, w której zapisano, że Rada ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego pełni w województwie lubuskim rolę Regionalnego Forum Terytorialnego (RFT).

Uchwała nr 217/1718/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie powołania Rady do spraw rozwoju województwa lubuskiego.
Aktualny skład Rady - Uchwała nr 123/1605/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 sierpnia 2016 roku, zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego.

Zapisz się do naszego newslettera!

g -