Szczegóły aktualności:

Gospodarka odpadami zgodnie z planem

Katarzyna Fedro | Środowisko | 27-01-2012

Powstaje opracowanie Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 r. Umowę pomiędzy WFOŚiGW w Zielonej Górze i Województwem Lubuskim na dotację podpisali Prezes Alicja Makarska, z-ca Michał Stosik oraz Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn.

WFOSiGW w Zielonej Górze dofinansował opracowanie Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 r. Aktualizacja i uchwalenie PGO - jako aktu prawa miejscowego - jest wynikiem wymogów ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, nakładającej na województwa obowiązek zaktualizowania planów gospodarki odpadami wg nowych zasad do końca czerwca 2012 r. W związku z terminowym ograniczeniem, prace nad aktualizacją Planu w Lubuskiem rozpoczęto w październiku 2011 r., a w wyniku przeprowadzonego przetargu, 18.11.2011 r. Województwo Lubuskie podpisało umowę z wykonawcą, zgodnie z którą zadanie realizowane jest w trzech etapach. Etap I – zakładający opracowanie danych wyjściowych do projektu Planu - zakończono  15.12.2011 r. Etap II – skoncentrowany na opracowaniu projektu Planu, prognozy oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu konsultacji społecznych - musi zakończyć się do 31.05.2012 r., by w etapie III –  z terminem granicznym 30.06.2012 r. – dokument planistyczny mógł być przedłożony do uchwalenia Sejmikowi Województwa Lubuskiego.

Zgodnie z ustawą o odpadach, wojewódzki Plan gospodarki odpadami obejmie zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów, powstających na obszarze województwa lubuskiego oraz przywożonych na jego obszar, a w szczególności: odpadów komunalnych, opakowaniowych, odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej, odpadów niebezpiecznych, w tym pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektroniczny, azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje, baterie i akumulatory. W PGO dla województwa lubuskiego dokonany zostanie podział na trzy grupy odpadów: komunalne, niebezpieczne i pozostałe - w tym przemysłowe, ściekowe, opakowaniowe, przy czym przewiduje się szczegółowe odniesienia do tych rodzajów odpadów, dla których zidentyfikowano znaczące problemy.

Więcej na http://www.wfosigw.zgora.pl/wfzg/dok.php?kod_str=300120127.

Galeria zdjęć

Podpisanie umowy z WFOŚiGW

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE