Szczegóły aktualności:

Szansa dla terenów zdegradowanych - warsztaty

Katarzyna Fedro | Środowisko | 28-03-2012

Zainteresowani problematyką zagospodarowania i rekultywacji terenów zdegradowanych oraz rewitalizacją zanieczyszczonych obiektów w naszym regionie biorą udział w dwudniowych warsztatach projektu Timbre. Pierwsze spotkanie odbywa się w środę, 28.03.2012 w Zielonej Górze, kolejne dzień później w Szprotawie. Celem warsztatów jest wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie. Patronat nad wydarzeniem objęła marszałek Elżbieta Polak.

Warsztaty w Zielonej Górze odbywają się pod hasłem "Rewitalizacja terenów zdegradowanych w Polsce". Spotkanie w Sali Kolumnowej urzędu marszałkowskiego jest szczególnie ważne dla wszystkich zainteresowanych opracowaniem wspólnych rozwiązań w zakresie regeneracji terenów poprzemysłowych.  Pojawili się m.in. przedstawiciele administracji publicznej, planiści, architekci oraz organizacje pozarządowe.  – Cieszę się, że Szprotawa została wybrana jako teren do zagospodarowania i rekultywacji. Tereny trzeba zbadać i sprawdzić czy tamtejsze środowisko nie jest zatrute – powiedział Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn. – Minęło 20 lat, a problem pozostał. Z nim Szprotawa nie może zostać sama. To także problem naszego województwa – dodał. O dawnych czasach wspominał także Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha. – Gdy byłem jeszcze wiceburmistrzem zajmowałem się tym terenem. Dzisiaj jest on czysty, a mnie bardziej interesuje kwestia jego zagospodarowania. Mogą tam inwestować firmy,
Naukowe cele projektu TIMBRE mają służyć rozwojowi dobrej praktyki zagospodarowania terenów zdegradowanych w tym poprzemysłowych i powojskowych – powiedział dr Janusz Kurpanek. - Teren w Szprotawie jest terenem modelowym, na którym sprawdzane są różnego typu rozwiązania dotyczące praktycznie wszystkich aspektów rewitalizacji terenu powojskowego: rozpoznania stanu środowiska, doboru technik oczyszczania, planowania nowych funkcji, zagospodarowania istniejących obiektów, które znajdują się na danym terenie – dodaje.  Wyniki projektu mogą być przydatne społeczności lokalnej. W ramach projektu oceniony zostanie aktualny stan środowiska, sprawdzone zostanie, czy istnieje ryzyko środowiskowe na terenie, który nie został dotąd zagospodarowany. Wskazane zostaną możliwości zagospodarowania terenu oraz infrastruktury, która się na nim znajduje. W przypadku stwierdzenia konieczności podjęcia działań w zakresie ograniczania ryzyka w odniesieniu do pożądanych funkcji zagospodarowania terenu, zaproponowany zostanie sposób postępowania z zanieczyszczeniem. W dalszym zagospodarowaniu tego terenu przydatne w tych działaniach będą opracowane w ramach projektu poradniki, narzędzia wspierające podejmowanie decyzji, zgromadzona wiedza oraz przykłady dobrych praktyk. bo to jest dobre miejsce z racji swojego położenia – powiedział.

Timbre jest projektem finansowanym w ramach Siódmego Programu Ramowego Komisji Europejskiej (7 PR). Skupia wszystkie, zorientowane na badania naukowe, inicjatywy dążące do realizacji celów wzrostu, konkurencyjności i zwiększenia zatrudnienia, równocześnie z programami Edukacji i Szkoleń oraz Funduszami Spójności działającymi na rzecz spójności regionalnej i konkurencyjności w Europie. Wszystkie te specyficzne programy promują i zachęcają do tworzenia europejskich obszarów doskonałości naukowej. Projekt timbre ma na celu stworzenie  warunków dla lepszego zrozumienia remediacji megaobiektu oraz zachęcania interesariuszy do współuczestnictwa, którego istotą, jest to, że jedna strona nie może rozwijać się bez drugiej. Ponadto istotne jest, aby konsorcjum było w stanie  przeanalizować studia przypadków w różnych krajach o różnych kulturowych, ekologicznych i ekonomicznych uwarunkowaniach. Dzięki wysiłkowi partnerów prowadzących badania w zakresie poszczególnych problemów badawczych oraz współpracy z partnerami lokalnymi, projekt timbre będzie miał możliwość stworzenia solidnej platformy ukierunkowanej na doskonalenie procesów rewitalizacji europejskich terenów zdegradowanych. Unikatową zaletą projektu timbre jest dostępność do rejestrów i stron internetowych, które mogą zostać wykorzystane w ramach studiów przypadków dla celów demonstracji praktycznego zastosowania metod rewitalizacji terenów zdegradowanych, technologii i narzędzi. Dostępne strony internetowe i rejestry reprezentują przeciętne warunki europejskie pod względem lokalizacji, warunków panujących na terenie i poza terenem obiektów oraz wykorzystywane są dla celów testowania metod i pilotowych zastosowań technologii.

Druga część warsztatów pt. "Wspieranie rewitalizacji na zanieczyszczonym terenie byłej bazy popradzkiej - prace badawcze projektu TIMBRE oraz potrzeby interesariuszy i naukowców", odbędzie się w czwartek, 29 marca br. w Urzędzie Miasta w Szprotawie. W Szprotawie znajduje się modelowy teren, na którym sprawdzane będą opracowane w projekcie rozwiązania którym jest teren po byłej bazie lotniczej wojsk radzieckich (JAR). Do udziału w warsztatach zapraszamy regionalnych i lokalnych ekspertów oraz wszystkich zainteresowanych historią oraz przyszłością byłej bazy lotniczej JAR. Szczegółowe informacje, plan warsztatów oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie www.timbre-project.eu.

Galeria zdjęć

Timbre - warsztaty nt. projektu

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE