Szczegóły aktualności:

Efekty, wdrażanie i nowa perspektywa EFS

Małgorzata Tramś-Zielińska | POKL | 11-12-2014

- Działania Unii Europejskiej nie powinny wypierać i zastępować działań na szczeblu krajowym i regionalnym, lecz je wzbogacać i wzmacniać – mówił wicemarszałek Romuald Gawlik podczas konferencji prasowej 11 grudnia br. Podczas spotkania przedstawił założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 – EFS.

- Założeniem jest długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjałów regionu i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych. Celem jest: wsparcie skoncentrowane, stymulowanie przedsięwzięć sprzyjających wzrostowi potencjałów regionu, pomoc w niwelowaniu barier utrudniających wzrost konkurencyjności regionu i podmiotów działających na jego terenie oraz wsparcie przedsięwzięć, które mają na celu podniesienie jakości życia w województwie – mówił wicmeraszałek R. Gawilk.

Wicemarszałek przedstawił cele główne poszczególnych osi priorytetowych oraz wspomniał, kto może być beneficjentem programu m.in. jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia i porozumienia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), uczelnie/ szkoły wyższe, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, jednostki służby więziennej i.in.

Zobacz prezentację   

 

Wdrażanie i efekty              

Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubuskim omówił  dyrektor departamentu EFS Marek Kamiński. Zwrócił  uwagę na wybrane efekty oraz wspomniał, że Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła w 2014 roku 199 kontroli: 134 kontroli planowych na miejscu projektu w siedzibie Beneficjenta, 3 kontrole trwałości projektu oraz 62 kontrole planowe w miejscu realizacji usługi  - wizyty monitoringowe. Ponadto IP przeprowadziła kontrolę projektu systemowego realizowanego przez WUP w Zielonej Górze, 3 kontrole realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej w WUP w Zielonej Górze, w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Zielonej Górze oraz w Gorzowie Wielkopolskim.

Monitoring i ewaluacja

Miesiąc temu, tj. 10.11.2014 r. podpisana została umowa na realizację kolejnego badania ewaluacyjnego pn. „Diagnoza stanu i perspektyw rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim”.  Realizacja badania podzielona została na trzy etapy:

Etap I: opracowanie koncepcji zapotrzebowania informacyjnego wraz z zestawem narzędzi pomiarowych służących analizie stanu kształcenia zawodowego w województwie lubuskim (wstępna diagnoza szkolnictwa zawodowego w regionie, przygotowanie narzędzi oraz metodologii realizacji badania, pilotaż narzędzi badawczych);

Etap II: przeprowadzenie badań terenowych uwzględniające wykorzystanie wypracowanych
w etapie I narzędzi (realizacja tego etapu leży w gestii starostw powiatowych województwa lubuskiego);

Etap III: opracowanie raportu końcowego z badania, zawierającego wnioski, rekomendacje oraz mapę jednostek mogących spełniać rolę centrów kształcenia zawodowego w województwie lubuskim (na podstawie danych uzyskanych w wyniku realizacji etapu II).

Wykonawcą I i III etapu badania jest ewaluator zewnętrzny – Fundacja Obserwatorium Społeczne INTER ALIA z siedzibą w Zielonej Górze. Realizację etapu II koordynuje Powiat Nowosolski.

Dnia 1 grudnia br. dokonano odbioru prac I etapu przedmiotowego badania w postaci raportu metodologicznego. Planowany termin zakończenia realizacji całości badania określony został na 13 marca 2015 r.

Zobacz prezentację   

 

Wsparcie pracowników lubuskich instytucji sektora oświaty

Natomiast o szczegółach projekt systemowego 8.1.2 PO KL "Wsparcie pracowników lubuskich instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień" omówiła zastępca dyrektora Małgorzata Jażdżewska. Pod koniec 2013 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przewidziało nowy typ wsparcia dla zwalnianych pracowników instytucji sektora oświaty, na który przeznaczyło 25 mln euro. Do zwolnienia w 2013 r. przewidziano 6.871 nauczycieli, w tym w województwie lubuskim 144 osoby, a 11 osób już zwolniono. W Zielonej Górze w przeciągu całego 2013 r. zarejestrowano 1473 bezrobotnych pedagogów. Na koniec 2013 r. liczba zarejestrowanych nauczycieli wynosiła 789 osób

W ramach projektu przewidziano m.in. indywidualne porady psychologiczne, indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenia przekwalifikujące. Projekt skierowano do: pracowników sektora instytucji oświaty z województwa lubuskiego, którzy zostali zwolnieni po 31.12.2012 roku, są zagrożeni zwolnieniem z pracy oraz są przewidziani do zwolnienia z pracy.

- Podczas naboru złożono 61 formularzy rekrutacyjnych z czego 5 osób otrzymało negatywną ocenę formalną. Deklarację założenia działalności gospodarczej złożyło 48 osób. Po ocenie merytorycznej dokonanej przez doradców zawodowych 36 osób zdobyło Przyznano 31 dotacji na rozwój działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym  na pierwsze 6 m-cy prowadzenia działalności. Łączna kwota przyznanej dotacji wraz ze wsparciem pomostowym wynosi 854.660,60 zł – mówiła dyrektor M. Jażdżewska.

Zobacz prezentację  

 

Ekowyspa

O udziale w projekcie oraz pomyśle na własną działalność opowiedziała Elżbieta Dzieszuk-Prochera, do czerwca br. nauczycielka gimnazjum w Świebodzinie. Podczas spotkania z dziennikarzami podzieliła się swoimi doświadczeniami oraz podziękowała za wsparcie. Jak sama podkreśliła po 27 latach pracy w szkolnictwie, jako nauczycielka języka obcego znalazła się w zupełnie nowej sytuacji. Dzięki wsparciu rodziny oraz udziałowi w tym projekcie odważyła się na założenie własnej firmy z zupełniej nowej dziedziny. Postawiła na typową ekologiczną działalność. Wcześniej uczestniczyła w wielu seminariach, targach i konferencjach, co pozwoliło na zorientowanie się w branży. – O projekcie dowiedziałam się w czerwcu, a z początkiem lipca złożyłam formularz. Dziś prowadzę i rozwijam firmę „Ekowyspa”. Projekt ten stwarza naprawdę wiele możliwości. Nauczyciele pracując po kilka, czy kilkanaście lat w szkole, boją się, że nic innego nie potrafią. Cieszę się, że mogłam skorzystać z tego wsparcia i rozwijać się w zupełnie nowym kierunku – dodała na koniec.                    

 

Galeria zdjęć

Konferencja prasowa - Projekt wsparcia finansowego EFS

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE