Szczegóły aktualności:

Kolejne 3 oddziały przedszkolne ze wsparciem

Małgorzata Tramś-Zielińska | POKL | 17-12-2014

Decyzją zarządu województwa Gminy Przewóz, Nowe Miasteczko, Kożuchów otrzymają wsparcie o łącznej kwocie na ponad 522 tys. zł na wyposażenie oddziałów przedszkolnych.

 Projekty realizowane będą w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach tego poddziałania przewidziane są dotacje na modernizacje oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Celem działań realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1 jest poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci nieobjętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przyczyni się również do likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej, a tym samym umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym.

Projekty w tym Poddziałaniu mają charakter systemowy, co oznacza, że wybór projektu odbywa się z pominięciem procedury konkursowej. W przypadku Poddziałania 9.1.1 PO KL dotacja przyznawana jest na podstawie danych nadesłanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczących stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego 3-5 lat w roku szkolnych 2013/2014 wg danych demograficznych opartych na danych GUS - stan na dzień 31.12.2013 oraz danych dot. wychowania przedszkolnego wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2014.

Środki finansowe, które są przeznaczone na realizację projektów systemowych w danym województwie, uzależnione są od liczby oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie województwa określonych w Załączniku do dokumentacji naboru oraz maksymalnej kwoty kalkulacyjnej możliwej do wykorzystania na realizację projektu w danym oddziale przedszkolnym tj nie więcej niż 87 270,05 zł. Alokacja dla Województwa Lubuskiego na realizację naboru w 2014 r. wynosi 4 625 312,65 zł.

nazwa wnioskodawcy

tytuł projektu

wartość projektu
(w PLN)

kwota dofinansowania (w PLN)

Gmina Przewóz

„Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Przewóz”

 

174 537,00

 

174 537,00

 

Gmina Nowe Miasteczko

„Gmina Nowe Miasteczko stawia na innowacyjne przedszkola”

 

87 270,05

 

87 270,05

Gmina Kożuchów

„Oddziały przedszkolne””

 

261 810,15

 

261 810,15

zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE