Szczegóły aktualności:

Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego

Małgorzata Tramś-Zielińska | Sport | 04-01-2013

Trwają przygotowania do opracowania Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego, tym razem na lata 2013 – 2015, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, będących w dyspozycji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Tworzenie Programu odbywa się w oparciu o rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).

Podstawowym kryterium tworzenia Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2013 - 2015 będzie limit środków przyznany przez Ministra Sportu i Turystyki dla Województwa Lubuskiego.

 

Realizowane inwestycje

Do Programu zgłaszać można inwestycje polegające na budowie, modernizacji, remontach m.in.:

 • pełnowymiarowych sal gimnastycznych o wymiarach nie mniejszych niż 12,0 x 24,0 m. i mniejszych niż 19,0 x 36,0 m.,
 • krytych pływalni o wymiarach niecki nie mniejszych niż 25,0 x 12,5 m i głębokości 1,2 – 1,8 m.,
 • hal sportowych nie mniejszych niż 19,0 x 36,0 m.,
 • terenowych urządzeń sportowych, tj. boisk, kortów tenisowych, bieżni, skoczni, rzutni, trybun itp.

 

Wysokość dofinansowania

Kwota środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji nie może przekroczyć 33% wartości kosztorysowej inwestycji z wyjątkiem:

 • inwestycji realizowanych przez gminy, które nie posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej, gdzie dopuszcza się dofinansowanie do 70% wartości kosztorysowej inwestycji. (Pełnowymiarową salę gimnastyczną stanowi obiekt posiadający pomieszczenie jednoprzestrzenne o wymiarach minimum 24 x 12 m, ale mniejszych niż 19 x 36 m i wysokości w najniższym punkcie nie mniejszej niż 6,0 m.).
 • inwestycji realizowanych w gminach, o których mowa w art. 20 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), gdzie dopuszcza się dofinansowanie do 70% wartości kosztorysowej inwestycji.
 • inwestycji odtworzeniowych podejmowanych w miejscowościach określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu ( Dz. U. z 2001 r. Nr 84 poz. 906 oraz z 2010 r. Nr 149, poz. 996) - do 95% wartości kosztorysowej inwestycji.

Zgłoszenia

Zainteresowani wpisaniem inwestycji do Programu Rozwoju Bazy Sportowej zobowiązani są wystąpić z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę, miejsce, opis i uzasadnienie zasadności realizowanej inwestycji, dane inwestora, termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, stan zaangażowania robót budowlanych, wartość brutto realizowanego zadania z wyszczególnieniem kosztów kwalifikowanych.

Koszty kwalifikowane

Dofinansowanie nie obejmuje obiektów towarzyszących m. in. gastronomii, części hotelowej, rekreacyjnej, dydaktycznej i rehabilitacyjnej. Z kosztu całkowitego inwestycji wyłącza się koszty: zbrojenia terenu poza lokalizacją inwestycji np. sieci zasilających, kolektora kanalizacyjnego itp., zagospodarowania terenu niezwiązanego bezpośrednio z obiektem sportowym oraz pomieszczeń niezwiązanych z potrzebami obiektów sportowych. Przedmiotem dofinansowania w zakresie wyposażenia obiektu sportowego mogą być urządzenia sportowe stałe lub rozbieralne stanowiące integralną część przedsięwzięcia inwestycyjnego. Nie przewiduje się dofinansowania wyposażenia ruchomego.

Wymagania konieczne

- posiadanie dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, określonym w ustawie Prawo budowlane,

- posiadanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

- posiadanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, w przypadku gdy pozwolenie nie jest wymagane oraz

- rozpoczęta procedura przetargowa.

Do zgłoszenia o wpisanie zadania należy dołączyć kopie:

prawomocnego pozwolenia na budowę oraz oświadczenie potwierdzające zabezpieczenie środków na realizację zgłaszanego zadania - pisemne zobowiązanie o zabezpieczeniu środków własnych lub z innych źródeł na finansowanie zadania.

 

Zgłoszenia inwestycji do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2013 – 2015 należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do 28 lutego 2013 r.

 

Beneficjenci, których inwestycje zostaną ujęte w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego składają do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie do dnia 31 maja. Wnioski analizowane są w Ministerstwie pod względem formalnym, merytorycznym, technicznym i ekonomicznym. Po pozytywnym zakończeniu procedury oceny i opiniowania wniosku zawierana jest umowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pomiędzy wnioskodawcą a Ministrem Sportu i Turystyki. Umowa na dofinansowanie stanowi potwierdzenie przyznania dofinansowania, zawiera wiążące strony warunki wypłaty i rozliczenia dotacji, a także inne zobowiązania stron umowy w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować do pracownika Departamentu Infrastruktury Społecznej - nr tel. 68 4565 322.
zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE