Księga odznaczonych

Szczegółowe informacje na temat zasad i trybu nadawania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” znajdują się tutaj.
Wniosek o nadanie „Odznaki Honorowej” można pobrać tutaj lub otrzymać bezpośrednio w Biurze Sejmiku.

Wypełnione wnioski można składać w Biurze Sejmiku Województwa Lubuskiego – które mieści się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski
Biuro Sejmiku
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z Biurem Sejmiku (Jarosław Rodziewicz – tel. 68 45 65 292, e-mail:j.rodziewicz@lubuskie.pl).

Rok 2017

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XL/619/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 19 grudnia 2017 roku

 

Zespół Śpiewaczy „Osoria” powstał w listopadzie 1999 r. Nazwa nawiązuje do historii miejscowości i jej założycieli - Rodu Szczanieckich herbu „Osoria”. W zespole śpiewa 28 osób.

Na repertuar zespołu składają się zarówno pieśni i piosenki mało znane i zapomniane, jak i popularne: sakralne, patriotyczne, żołnierskie, kresowe, biesiadne i ludowe. Głównym celem działalności jest popularyzacja pieśni przywiezionych przez osadników na Ziemie Zachodnie i przekazywanie ich treści młodemu pokoleniu.

Zespół koncertuje z okazji świąt religijnych, państwowych, okolicznościowych w Szczańcu oraz miejscowościach Powiatu Świebodzińskiego, Województwa Lubuskiego i ościennych. Laureat wielu przeglądów i konkursów. Podczas przeglądu „Pejzaż Muzyką Malowany” w Gościeszowicach w 2004 r. zajął I miejsce i zdobył nagrodę ufundowaną przez Marszałka Województwa Lubuskiego „Dla najlepszego zespołu przeglądu”. W „Radiowej Liście Przebojów” pt. „Na Swojską Nutę” emitowanej w Radio Zachód w 2004 r. piosenka „Marysiu buzi daj” zajęła V miejsce. W 2004 r. reprezentował Powiat Świebodziński i Województwo Lubuskie na występach w Niemczech, a w 2005 r. piosenka „Muzyk nocy” zajęła I miejsce w „Radiowej Liście Przebojów”.

Zespół „Osoria” reprezentował Powiat Świebodziński na Dożynkach Wojewódzkich we Wschowie, Babimoście oraz Dąbrówce Wielkopolskiej, a w 2014 r. w „Smakach Lubuskich” podczas Winobrania. W 2006 r. wystąpił w telewizyjnym programie pt. „Poszukiwacze Lubuskich Pereł”.

Podczas Wojewódzkiego Święta Konstytucji 3 Maja w 2006 r. w Przełazach zespół został odznaczony Złotą Tarczą Powiatu Świebodzińskiego „za nieoceniony wkład w dorobek kulturalny powiatu”.

Z inicjatywy członków zespołu od wielu lat, podczas Dni Ziemi Szczanieckiej, organizowana jest „Gala Piosenki Biesiadnej” z udziałem zespołów śpiewaczych województwa lubuskiego. Od 16 lat w kościele parafialnym pw. Św. Anny w Szczańcu odbywają się także Koncerty Kolęd i Pastorałek. Obie inicjatywy są ważnymi wydarzeniami artystycznymi w Gminie Szczaniec i Powiecie Świebodzińskim, okazją do zaprezentowania się i integracji zespołów działających w regionie.

Zespół ma w swoim dorobku 3 płyty nagrane w studio nagrań Radio Zachód - „Kolędy”, „Piosenki Niepodległościowe” i „Piosenki Biesiadne”.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XL/618/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 19 grudnia 2017 roku

 

Kazimierz Szmid wniósł istotny wkład w rozwój Polskiego Związku Wędkarskiego, a zwłaszcza jego struktur organizacyjnych, przyczyniając się zaangażowaną pracą do osiągnięcia przez koło i okręg znacznego rozwoju organizacyjnego. Udziela się w zwalczaniu kłusownictwa rybackiego na terenie okręgu. Jest organizatorem wielu imprez i festynów wędkarsko-turystycznych dla wędkarzy i ich rodzin, społeczności lokalnej i międzynarodowej.

Pracę zawodową rozpoczął w Zakładach Chemicznych „Stilon” w Gorzowie Wielkopolskim jako instruktor szkolenia stanowiskowego. Od 1982 roku pracował jako magazynier w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Polana” w Sarbiewie, a od 2007 r. w biurze Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wielkopolskim.

Pracę społeczną rozpoczął w 1976 roku w gminnym Kole PZW w Zwierzynie jako Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, a od 1991 r. do dnia dzisiejszego jest Prezesem koła. W latach 2005-2007 sekretarz Zarządu Okręgu. Za pracę społeczną był odznaczany w 1994 r. srebrną odznaką PZW, w 1998 r. złotą odznaką PZW, a w 2005 r. złotą odznaką PZW z wieńcami. W 2010 r. otrzymał medal „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”. W 2013 roku został Członkiem Honorowym PZW. Od 2013 roku pełni funkcję Prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej, a od 2015 r. Prezesa Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, której celem jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich i akwakultury, działanie na rzecz atrakcyjności turystycznej obszaru oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Za w.w. działania otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XL/617/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 19 grudnia 2017 roku

 

Zofia Kulikowska - inżynier-rolnik. Od 50 lat mieszkanka wsi Droszków w gminie Zabór (powiat zielonogórski). Pracą zawodową związana z Zieloną Górą, głównie w jednostkach administracyjnych.

W 2004 r. współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Miłośników Droszkowa. Stowarzyszenie zorganizowało w 2004 r. Społeczną Szkołę Podstawową klas 1-3 i przedszkole, którą kierowała przez 10 lat.

Zofia Kulikowska przez wszystkie lata pracy w Stowarzyszeniu realizuje projekty i pozyskuje fundusze w ramach zadań publicznych zleconych przez Gminę Zabór z różnych fundacji  i środków Unii Europejskiej. Realizowane projekty skierowane są do dzieci i młodzieży w celu zwiększenia aktywności, wyrównania szans i współdziałania, szczególnie w okresie ferii i wakacji, zapewniając zajęcia sportowo-edukacyjne, plastyczno-muzyczne i teatralne. Ubiega się o środki dla osób dorosłych, w tym na organizację czasu wolnego seniorom oraz spotkania międzypokoleniowe. Wiele zrealizowanych przez Stowarzyszenie projektów ma na celu uaktywnienie i integrację mieszkańców, zaznajomienie z historią i sztuką, czemu służą organizowane wyjazdy i spotkania.

Jest członkiem Zarządu Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych. W latach 2006-2010 radna i Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Zabór.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XL/616/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 19 grudnia 2017 roku

 

Andrzej Bisztyga - doktor habilitowany nauk prawnych, prawnik - konstytucjonalista. W 1989 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego obronił pracę magisterską „Instytucja referendum w świecie współczesnym”, a w 1996 r. rozprawę doktorską „Europejski Trybunał Praw Człowieka”. W 2009 r. obronił rozprawę habilitacyjną „Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na porządek prawny Zjednoczonego Królestwa”.

Od 2009 r. Profesor, w latach 2013-2014 Prorektor i od 2015 r. Kierownik Katedry Prawa i Administracji Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Profesor Uniwersytetu Śląskiego (2011-2012). Od 2014 r. Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego i kierownik Zakładu Praw i Wolności Jednostki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Stypendysta Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego - Holandia (1992), Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk (1992), British Council, Leicester University - Wielka Brytana (1998) i Salzburg Seminar in American Studies - Austria (1998).

Znawca zagadnień z zakresu polskiego prawa konstytucyjnego, porównawczego prawa konstytucyjnego oraz praw człowieka i ich ochrony. Autor około 170 publikacji z tego zakresu, w tym z zakresu ustrojowego prawa samorządu terytorialnego. Publikuje w językach polskim, angielskim i rosyjskim w Polsce, Niemczech, Czechach, Turcji, Rosji, Kazachstanie, na Węgrzech i na Słowacji.

Promotor  i recenzent ponad dwudziestu przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych. Promotor prac magisterskich i licencjackich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Współprzewodniczący Komitetu Naukowego oraz referent plenarny 57. Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego, zorganizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Członek komitetu redakcyjnego „Acta Iuridica Lebusana” (WPiA UZ). Ceniony przez studentów wykładowca Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Profesor gościnny polskich i zagranicznych (Kazachstan i Słowacja) uczelni. Aktywny uczestnik i referent około siedemdziesięciu krajowych i zagranicznych, prawniczych konferencji naukowych.

Członek piętnastu kolegiów redakcyjnych i rad programowych polskich i zagranicznych (Niemcy, Rumunia, Czechy, Słowacja, Turcja i Kazachstan) prawniczych periodyków naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, członek - korespondent Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury w Paryżu, członek Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników w Berlinie, członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa.

Ekspert prawny Senatu RP oraz senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej. Autor opinii i ekspertyz prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym z zakresu prawa samorządu terytorialnego, sporządzonych dla organów i podmiotów władzy publicznej i społecznej, w tym dla komisji sejmowych i senackich, posłów i senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, Polskiej Akademii Nauk, Związku Zawodowego Górników „Solidarność” i Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Współorganizator i uczestnik corocznych Festiwali Filmowych „Watch Docs”, organizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”.

Laureat wielu nagród za osiągnięcia naukowe, w tym nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrody Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Otrzymał odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Honorowy Medal Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Odznakę za zasługi dla Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Honorową Odznakę Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.

Zasłużone dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXIX/602/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 20 listopada 2017 roku

 

Gorzowska Orkiestra Dęta powstała w 1958 r. w Zakładzie Włókien Chemicznych „STILON” w Gorzowie Wielkopolskim. Po raz pierwszy publicznie zadebiutowała w 1959 r. w pochodzie 1-majowym. W tym samym roku odbył się jej pierwszy zagraniczny występ w Rudolstadt k. Jeny (Niemcy). Wielokrotnie występowała w Eberswalde (miasto partnerskie Gorzowa Wielkopolskiego) i Frankfurcie nad Odrą.

Orkiestra uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i województwa. Zapewnia oprawę muzyczną uroczystości miejskich i państwowych włącznie z ceremoniałem wojskowym. Wykonuje okazjonalne koncerty plenerowe, świąteczne i karnawałowe na terenie Województwa Lubuskiego. Zapewnia oprawę uroczystości kościelnych: procesje Bożego Ciała i ingresy biskupie. Wspólnie z Orkiestrą Dętą „Zastal” z Zielonej Góry grała w 1997 r. podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestniczyła w programach edukacyjnych dla dzieci organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury p.n. „Polihymnia” oraz w spotkaniach w  przedszkolach i szkołach podstawowych p.n. „Pa! Pa! Pa! Tak orkiestra dęta gra". Kolejnym projektem edukacyjnym jest Międzyszkolny Konkurs Gry na Flecie Prostym p.n. „Flet Prosty Jest Prosty!”, dzięki któremu zaszczepia w młodym pokoleniu miłość do instrumentów dętych. Razem z Miejskim Centrum Kultury współorganizuje Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych „Alte Kameraden”, w których uczestniczy kilkanaście orkiestr z kraju i z zagranicy.

Zespół wykonuje nie tylko standardowe utwory marszowe. W jej repertuarze można znaleźć cały przekrój muzyki od utworów ludowych, poprzez transkrypcje muzyki klasycznej, po utwory rozrywkowe. Współpracowała z chórem oraz wokalistami, w tym z wokalistką jazzową Krystyną Prońko (2017).

Orkiestra wielokrotnie występowała na konkursach, turniejach i przeglądach, zdobywając tytuły, puchary, nagrody i wyróżnienia, poczynając od roku 1963, kiedy zajęła I miejsce w konkursie orkiestr organizowanym przez Zarząd Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Chemicznego w Poznaniu.

W 1982 r. za działalność społeczną, organizacyjną i artystyczną w amatorskim ruchu muzycznym otrzymała Odznakę Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W 2001 r. otrzymała nagrodę kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, a w 2008 r. za wybitne zasługi dla rozwoju miasta Odznakę Honorową Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.  

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXIX/601/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 20 listopada 2017 roku

 

Aleksander Kapustka - doktor nauk organizacji i zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1977). Od 1964 r. dyplomowany biegły księgowy i biegły sądowy z zakresu księgowości, finansów, organizacji i zarządzania oraz ekonomiki budownictwa.

Pracował w przedsiębiorstwach spółdzielczych i spożywczych na stanowiskach związanych z księgowością i finansami oraz w przedsiębiorstwach państwowych związanych z obsługą procesu inwestycyjnego.

Wykładowca teorii organizacji i zarządzania na Wydziale Budownictwa Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze (1977-1981). Promotor kilkunastu prac magisterskich i inżynierskich.

W latach 1990-2004 Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Eksportowo-lmportowego Produkcji, Handlu i Usług Spółka z o.o. w Zielonej Górze, prowadzącego sieć sklepów detalicznych na terenie kilku województw jako przedstawiciel franszyzowy renomowanych firm. Od 1990 r. Prezes Zarządu Biura Ekspertyz i Konsultingu, zajmującego się badaniem i weryfikacją sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych. Także od roku 1990 dyrektor Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego „GEOBUD" Spółka z o.o. w Zielonej Górze.

W latach 1981-1989 ekspert do spraw ekonomicznych Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz w komisjach sejmowych. Współautor opinii o projektach 11-tu ustaw dot. przemian w systemie gospodarczym Polski.

Autor 18 książek, około 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz ponad 60 ekspertyz i orzeczeń dot. rocznych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Autor ponad 1000 ekspertyz wykonywanych na zlecenie sądów i prokuratury oraz 70 opracowań z zakresu analizy efektywności ekonomicznej inwestycji lub dotyczących dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Od 1990 r. zasiadał w wielu Radach Nadzorczych. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, medalami 30-lecia i 40-lecia Polski Ludowej, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”, medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką „Za Zasługi w Pracy Związkowej i Zawodowej”, Złotą Odznaką „Za Zasługi w Geodezji i Kartografii”, Odznaką „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego”, medalem ”Za zasługi dla Miasta Zielonej Góry”.

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVIII/586/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 9 października 2017 roku

 

Irena Mądrowska-Kaźmierska w 1988 roku podjęła pracę zawodową na stanowisku instruktora w Zarządzie Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gorzowie Wielkopolskim, obecnie na stanowisku starszego specjalisty. Po wprowadzeniu reformy administracyjnej i powołaniu województwa lubuskiego brała udział w powstaniu struktur Związku OSP RP w nowych granicach administracyjnych. Koordynowała tworzenie Oddziałów Powiatowych i warunków ich działania.
Od połączenia Oddziałów Gorzowskiego i Zielonogórskiego w jeden Lubuski Związek OSP RP prowadzi samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi statutowej i programowej Ochotniczych Straży Pożarnych północnej części województwa lubuskiego.

Członek Ochotniczej Straży Pożarnej. Wspiera działania jednostki. Rozwija pracę z młodzieżą. Organizuje Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Przygotowuje młodzież do udziału w turniejach i konkursach o tematyce pożarniczej. Propaguje przepisy przeciwpożarowe w społeczeństwie. Organizuje obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla młodzieży pożarniczej, głównie z małych środowisk wiejskich, dla których jest to jedyna forma wypoczynku wakacyjnego.

Dla strażaków ochotników organizuje szkolenia specjalistyczne i pokazy sprzętu pożarniczego. Zabiega o nowy sprzęt i środki ochrony osobistej poprawiające bezpieczeństwo prowadzenia akcji ratowniczych.

Odznaczona medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa" oraz Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVIII/585/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 9 października 2017 roku

 

Zespół śpiewaczy „Jagienki" powstał 1982 roku i przez 35 lat stał się nieodzownym elementem tradycji Gminy Bogdaniec. W jego skład wchodzi 20 osób. Od 2002 roku dba o oprawę muzyczną Lubuskiego Święta Chleba i Lubuskiego Święta Plonów.

Zespół w swoim dorobku ma wiele nagród, wyróżnień i pucharów. Najważniejsze osiągnięcia zespołu: I miejsce w XV Przeglądzie Festiwalu Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim, nagroda na XVII Regionalnym Spotkaniu Wykonawców Piosenki Kresowej „Kresoviana 2009”, puchar za stroje i pieśń kresową - „Kresoviana  2010”, wyróżnienie i puchar - „Kresoviana 2013", III miejsce w koncercie Radia Zachód S.A w Zielonej Górze w Filharmonii Zielonogórskiej „Donata swojskie klimaty”, laureat XX Festiwalu Zespołów Śpiewaczych „Szparagowe Żniwa" w Trzcielu, I miejsce na XXIII Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Dębnie w kategorii zespoły wokalne, Puchar Wojewody Lubuskiego dla najlepszego zespołu śpiewaczego na XXV Spotkaniu Wykonawców Piosenki Kresowej „Kresoviana 2017".

„Jagienki” godnie reprezentują województwo lubuskie, podkreślając markę i hasło „Lubuskie warte zachodu” także na koncertach międzynarodowych.

 

 

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVIII/584/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 9 października 2017 roku

 

Lidia Woźniak jest Przewodniczącą Koła „Wspieramy Młode Talenty” w Międzyrzeczu.

Koło zostało powołane w lutym 1997 roku w ramach Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i liczy około 80 członków. Celem statutowym jest wspieranie uzdolnionych uczniów z niezamożnych rodzin. Dotychczas przyznano 680 stypendiów, od okolicznościowych, poprzez dwumiesięczne i półroczne do całorocznych na kwotę 278 000,00 zł. Środki pochodzą z darowizn sponsorów, dotacji, składek członków koła i odpisów z 1 % podatku dochodowego. Zarząd Koła co roku organizuje koncerty, rajdy charytatywne i konkursy plastyczne. Koncert „Na nich stawiamy” odbywał się pod patronatem Starosty Międzyrzeckiego. Wykonawcami byli uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych. Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z samorządem powiatu. Pod patronatem Starosty Międzyrzeckiego Koło organizuje od 2014 r. konkursy plastyczne. Tematyka konkursów związana jest z realizacją Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2014-2017. Efekty pracy młodych plastyków prezentowane są na wystawach i w wydawanych przez powiat kalendarzach. Koło bierze udział w kiermaszach i festynach, prezentując wyroby rękodzielnicze swoich członków. Dzięki otrzymywanym stypendiom kilkunastu młodych ludzi ukończyło studia wyższe.

Lidia Woźniak wspiera także rodziny stypendystów. Organizuje różnego rodzaju zbiórki np. mebli. Za swoje działania została doceniona przez władze powiatu międzyrzeckiego - otrzymała nagrodę za promowanie powiatu.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVIII/583/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 9 października 2017 roku

 

Manfred Wothe - Prezes Europejskiej Akademii Sportu Landu Brandenburgii (ESAB) w Niemczech. Założyciel i koordynator Europejskiej Sieci Akademii Sportu. Założyciel i drugi Przewodniczący Okręgowego Związku Sportowego Ostprignitz-Ruppin (Niemcy). Członek „Lions Club Neuruppin” (Niemcy). Z wykształcenia dyplomowany nauczyciel piłki nożnej.

W 1999 r. zainicjował kontakty polsko-niemieckie - pomiędzy miastami Cottbus i Zieloną Górą. Od roku 2000 współorganizator spotkań z działaczami sportowymi i dyrektorami szkół sportowych. W 2004 r. inicjator pierwszego porozumienia o współpracy w zakresie sportu, edukacji i młodzieży pomiędzy federacjami sportu Brandenburgii oraz Województw Lubuskiego i Zachodniopomorskiego oraz powstania Kuratorium ESAB z członkostwem Landu Brandenburgia, Województwa Lubuskiego i Województwa Zachodniopomorskiego, w którym członkami kuratorium są marszałkowie województw.

Przy wsparciu Manfreda Wothe w 2005 r. podpisane zostało porozumienie w zakresie sportu pomiędzy miastami Neuruppin i Babimost.

W 2010 r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie otwarto Biuro Europejskiej Akademii Sportu, którego zadaniem jest koordynacja i wpieranie współpracy polsko-niemieckiej w sporcie. WOSiR w Drzonkowie w 2014 r. został członkiem Europejskiej Sieci Akademii Sportu, pozyskując partnerów z 8 krajów europejskich.

Odznaczony Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego za zasługi w dziedzinie sportu na pograniczu (2006).

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVIII/582/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 9 października 2017 roku

 

Monika Wilk jest dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu od 2007 roku. Społecznik, inicjatorka, pomysłodawczyni i realizatorka wielu imprez i uroczystości kulturowych. Autorka publikacji regionalnych „Oblicza mojej ziemi”, „180-lecie Młyna w Bogdańcu”, „325-lecie Chwałowic” oraz bajek dla dzieci „W starym młynie” i „Pracowite pszczółki”. Założycielka „Klubu Edukacja”. Prezes Centrum Integracji Społecznej, wspierającego bezrobotnych z terenu gmin Bogdaniec i Lubiszyn w aktywizacji społecznej i zawodowej. Realizatorka projektu „Park Kulturowy” oraz projektów unijnych: „NEBAL - Rynek pracy na terenach wiejskich”, GRUNDTVIG „Innowacja, transfer wiedzy i nowa edukacja dla MŚP”, „EuroCamp - razem możemy wszystko”,  które poszerzają ofertę edukacyjno-kulturalną dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zaangażowanie w pracę na rzecz bezrobotnych i utworzenie CIS w sposób znaczący przyczyniło się do spadku bezrobocia w gminie, a zaoferowanie uczestnikom zajęć w placówce kulturalnej dało szanse na obcowanie z książką i odnalezienie nowych pasji. 

Monika Wilk była nagradzana i odznaczana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Wójta Gminy Bogdaniec. Posiada tytuł „Lubuszanina Roku” powiatu gorzowskiego (2011), dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wzorową pracę (2013), dyplom Marszałka Województwa Lubuskiego (2015), Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (2016), Medal Ks. Dra Jana Dzierżona za wybitne zasługi dla rozwoju pszczelarstwa (2017) i Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2017).

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVIII/581/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 9 października 2017 roku

 

Elżbieta Skibicka od 2008 r. jest Członkiem Zarządu Koła „Wspieramy Młode Talenty” w Międzyrzeczu.

Koło zostało powołane w lutym 1997 roku w ramach Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i liczy około 80 członków. Celem statutowym jest wspieranie uzdolnionych uczniów
z niezamożnych rodzin. Dotychczas przyznano 680 stypendiów, od okolicznościowych, poprzez dwumiesięczne i półroczne do całorocznych na kwotę 278 000,00 zł. Środki pochodzą z darowizn sponsorów, dotacji, składek członków koła i odpisów z 1 % podatku dochodowego. Zarząd Koła co roku organizuje koncerty, rajdy charytatywne i konkursy plastyczne. Koncert „Na nich stawiamy” odbywał się pod patronatem Starosty Międzyrzeckiego. Wykonawcami byli uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych. Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z samorządem powiatu. Pod patronatem Starosty Międzyrzeckiego Koło organizuje od 2014 r. konkursy plastyczne. Tematyka konkursów związana jest z realizacją Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2014-2017. Efekty pracy młodych plastyków prezentowane są na wystawach i w wydawanych przez powiat kalendarzach. Koło bierze udział w kiermaszach i festynach, prezentując wyroby rękodzielnicze swoich członków. Dzięki otrzymywanym stypendiom kilkunastu młodych ludzi ukończyło studia wyższe.

Elżbieta Skibicka wspiera także rodziny stypendystów. Organizuje różnego rodzaju zbiórki np. mebli. Z wykształcenia jest muzykiem. Wspiera działalność kulturalną w środowisku lokalnym. Prowadzi dwa chóry, które osiągają sukcesy w województwie. Za swoje działania została doceniona przez władze powiatu międzyrzeckiego - otrzymała nagrodę za promowanie powiatu.

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVIII/580/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 9 października 2017 roku

 

Monika Simonjetz - pracownik Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze od września 2000 r. W ramach nadzoru instrukcyjno-metodycznego sprawowanego przez Bibliotekę Wojewódzką współpracuje z pracownikami bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego (53 biblioteki oraz 107 filii bibliotecznych: 17 w miastach, 78 na wsi i 15 punktów bibliotecznych). Od wielu lat przygotowuje pod względem merytorycznym i organizacyjnym konferencje dla dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych województwa lubuskiego. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń, warsztatów, seminariów powiatowych i kursów tematycznych.

W latach 2006-2007 prowadziła wykłady z literatury pięknej i wiedzy o czytelnictwie w Filii Pomaturalnego Studium Bibliotekarskiego Zaocznego w Zielonej Górze.

Inicjuje i koordynuje badania czytelnicze, m.in.: „Stan i funkcjonowanie punktów bibliotecznych w południowej części województwa lubuskiego” (2015-2016), „Biblioteka społecznie akceptowana - badanie satysfakcji użytkowników WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze” (2016-2017). Wdrażała w południowej części województwa lubuskiego projekt „Dyskusyjne Kluby Książki”. Współzałożycielka „Klubu Mam”, skupiającego najmłodsze dzieci i ich rodziców. Pomysłodawczyni i koordynatorka wojewódzkiego projektu „Tutlandia”, skierowanego do najmłodszych czytelników lubuskich bibliotek.

Od lat członek redakcji „Bibliotekarza Lubuskiego” - czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Okręgu oraz WiMBP. Redaktorka elektronicznej wersji czasopisma „Bibliotekarz Lubuski” na Facebooku. Publikowała artykuły w pismach branżowych i kulturalnych: „Bibliotekarz”, „Bibliotekarz Lubuski”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Biblioteka Publiczna”, „Biblioteka w Szkole”, „Polonistyka”, „Pro Libris”. Jest członkiem redakcji „Bibliotekarza Lubuskiego”.

W latach 2009-2015 koordynator wojewódzki Programu Rozwoju Bibliotek, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Programu „Biblioteka +” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego przez Instytut Książki. Członek zespołu opracowującego Strategię rozwoju WiMBP na lata 2011-2020.

Od 17 lat działa w strukturach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Współorganizator wyjazdów seminaryjnych Zarządu Oddziału SBP, spotkań integracyjnych kół zielonogórskich oraz zjazdów sprawozdawczo-wyborczych Stowarzyszenia.

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVIII/579/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 9 października 2017 roku

 

Beata Przybysz jest skarbnikiem Koła „Wspieramy Młode Talenty” w Międzyrzeczu.

Koło zostało powołane w lutym 1997 roku w ramach Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i liczy około 80 członków. Celem statutowym jest wspieranie uzdolnionych uczniów z niezamożnych rodzin. Dotychczas przyznano 680 stypendiów, od okolicznościowych, poprzez dwumiesięczne i półroczne do całorocznych na kwotę 278 000,00 zł. Środki pochodzą z darowizn sponsorów, dotacji, składek członków koła i odpisów z 1 % podatku dochodowego. Zarząd Koła co roku organizuje koncerty, rajdy charytatywne i konkursy plastyczne. Koncert „Na nich stawiamy” odbywał się pod patronatem Starosty Międzyrzeckiego. Wykonawcami byli uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych. Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z samorządem powiatu. Pod patronatem Starosty Międzyrzeckiego Koło organizuje od 2014 r. konkursy plastyczne. Tematyka konkursów związana jest z realizacją Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2014-2017. Efekty pracy młodych plastyków prezentowane są na wystawach i w wydawanych przez powiat kalendarzach. Koło bierze udział w kiermaszach i festynach, prezentując wyroby rękodzielnicze swoich członków. Dzięki otrzymywanym stypendiom kilkunastu młodych ludzi ukończyło studia wyższe.

Beata Przybysz wspiera także rodziny stypendystów.

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVIII/578/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 9 października 2017 roku

 

Beata Kucuń - od 1 stycznia 2004 r. pełni funkcję Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, wcześniej Głównego Księgowego i Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych.

Po objęciu stanowiska dyrektora SP ZOZ w Sulechowie szpital został oddłużony, a w 2007 roku całkowicie zinformatyzowany. Zainicjowała budowę i wyposażenie nowego budynku szpitala, gdzie przeniesiono większość oddziałów i pracowni kluczowych dla funkcjonowania szpitala, a zakres świadczonych usług znacznie się poprawił.

Inicjator wielu innych dokonań: projektu Teleradiologia (w 2012 i 2015 r.), przebudowy pomieszczeń sutereny szpitala oraz termomodernizacji budynku z nadbudową i remontem dachu (w 2015 r.), czy oddania do użytku Oddziału Wewnętrznego szpitala (w 2016 r.). Wdraża nowe rozwiązania. Podąża za najnowszymi trendami w medycynie i zarządzaniu służbą zdrowia. Szczególny nacisk kładzie na rolę profilaktyki, kontynuując realizację narodowych programów profilaktycznych. Organizator konferencji medycznych we współpracy ze szpitalem uniwersyteckim w Zielonej Górze.

W okresie zarządzania szpitalem przez Beatę Kucuń jednostka uzyskała certyfikaty w standardach: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 i ISO/IEC 27001:2013.

Wielokrotnie nagradzana przez Starostę Zielonogórskiego.

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVIII/577/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 9 października 2017 roku

 

Antonina Kowalska-Korban rozpoczęła pracę zawodową w 1964 r. Życie zawodowe związała z Kowalowem w Gminie Rzepin, gdzie pracowała jako nauczycielka, dyrektor szkoły i dyrektor Zespołu Szkół. Obecnie jest emerytowanym nauczycielem.  

Społecznik i organizator zespołów artystycznych, twórczych i kulturalnych. Inicjowała wiele działań oświatowo-kulturalnych. Od 1970 r. aktywnie działa w Wojewódzkim Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gorzowie Wielkopolskim. Przez 30 lat Wiceprezes, a w obecnej kadencji Prezes Zarządu. W latach 2004-2010 Sekretarz Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie.

W uznaniu za zawodową i społeczną pracę otrzymała wiele wyróżnień, dyplomów i nagród. Posiada odznaczenia państwowe, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaczenia resortowe za działalność oświatową i społeczną w środowiskach wiejskich.

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVII/566/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 11 września 2017 roku

 

Iwona Zielińska-Adamczyk - absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Magister filozofii. Pracę zawodową zaczęła w 1984 r. jako reporter „Gazety Robotniczej” we Wrocławiu. Przeszła wszystkie stanowiska dziennikarskie. Redaktor naczelny „Gazety Wrocławskiej” od 1998 r.

Od września 2002 r. kieruje pracą zespołu redakcyjnego „Gazety Lubuskiej” - największego dziennika ukazującego się w województwie lubuskim. Funkcję redaktora naczelnego przejęła w czasach, kiedy gazeta stała przed ogromnymi wyzwaniami rynkowymi, wynikającymi z ogólnego spadku czytelnictwa prasy w Polsce, jak też wyzwaniami technologicznymi, wynikającymi z ekspansji internetu i mediów elektronicznych. Tym samym stanęła przed koniecznością sprostania wymogom rynku na wielu płaszczyznach, z jednoczesnym zachowaniem wysokiego poziomu publicystyki, opinii i informacji. Udało się to osiągnąć, dzięki konsekwentnej i odpowiedzialnie prowadzonej polityce redakcyjnej.

„Gazeta Lubuska” ukazuje się nie tylko w druku, ale także w postaci portalu internetowego, stając się od razu jednym z regionalnych liderów informacji na rynku mediów elektronicznych. Ostatnio zaczęła rozwijać dział telewizyjny.

„Gazeta Lubuska” pod zarządem Iwony Zielińskiej-Adamczyk zainicjowała wiele akcji społecznych, promujących region lubuski, jego walory turystyczne, gospodarcze czy kulinarne. Ponadto gazeta nie zaprzestała podejmowania tematów trudnych, wymagających wnikliwej analizy sytuacji z uwzględnieniem wielu punktów widzenia, często podsuwając ciekawe i inspirujące pomysły władzom lokalnym. „Gazeta Lubuska” - mimo trudnej sytuacji dla rynku prasowego w Polsce - spełnia dziś rolę czynnika integrującego społeczność regionu, sprzyja budowie społeczeństwa obywatelskiego i pluralizmu w regionie.

Iwona Zielińska-Adamczyk jest członkiem Komitetu Honorowego ds. organizacji lubuskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVII/565/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 11 września 2017 roku

 

Barbara Wróblewska - od 20 lat działaczka społeczna. W latach 2006-2010 Radna Gminy Otyń. Pomysłodawca rewitalizacji i odnowy otyńskiego rynku. W latach 2010-2014 Wicestarosta Powiatu Nowosolskiego. Doprowadziła do powstania spółek wodnych w powiecie i spółki wodnej w Gminie Otyń. Od 2014 r. Wójt Gminy Otyń.

Od wielu lat współpracuje z Radą Parafialną Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Otyniu. Za pracę na rzecz parafii otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Działała w sztabie kryzysowym w czasie katastrofy budowlanej wieży kościoła parafialnego. Po katastrofie budowlanej przyczyniła się do przyspieszenia rekonstrukcji i odbudowy zabytkowej otyńskiej wieży.

Współpracuje od 10 lat z samorządami miast partnerskich: Cumania (Ukraina), Falkenbergu (Niemcy) i Zuberca (Słowacja). Doprowadziła do budowy drogi rowerowej i chodnika z Modrzycy do Otynia. Zrealizowała projekt „Bezpieczne przejście dla dzieci w drodze do szkoły”. Wspomaga imprezy środowiskowe na szczeblu gminnym i ponadgminnym. Otacza opieką seniorów gminy oraz osoby niepełnosprawne. Inicjatorka powołania pierwszej w powiecie nowosolskim Rady Seniorów. 

Pozyskała dofinansowanie z RPO Lubuskie 2020 na termomodernizację szkoły i budowę pierwszego w gminie przedszkola. Ponadto gmina zrealizowała ze środków Budżetu Państwa i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przebudowę i budowę dróg.

Otrzymała nagrodę Beneficjent-Przyjaciel Środowiska oraz odznakę „Zasłużony dla Szkolnictwa Zielonogórskiego”. Jako pierwsza kobieta w Powiecie Nowosolskim była Wiceprezesem Powiatowych Ochotniczych Straży Pożarnych.

Od 1 stycznia 2018 r. Otyń odzyska prawa miejskie, które utracił w 1327 roku. Przywrócone zostanie w ten sposób znaczenie historyczne i ranga miejscowości w regionie lubuskim.

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVII/564/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 11 września 2017 roku

 

Izabella Ewa Staszak  - w latach 1977-1998 Sekretarz Gminy Trzebiechów. W 1998 r. zostaje Radną Powiatu Zielonogórskiego. Sekretarz Powiatu Zielonogórskiego od 1999 r. Przez dwie kadencje radna Rady Gminy w Trzebiechowie (2006-2014). Otrzymała Złoty Krzyż Zasługi.

W 2014 r. wybrana na Wójta Gminy w Trzebiechowie. W gminie wybudowano 4 418 m dróg gminnych i 1 156 m chodnika. Wymieniono oświetlenie na ledowe. Gmina posiada własny magazyn przeciwpowodziowy. Zakupiono nowy samochód pożarniczy i policyjny. Priorytetem gminy jest naprawa gospodarki wodno-ściekowej - budowa oczyszczalni, kanalizacji, przydomowych oczyszczalni, zakup samochodu asenizacyjnego. Wprowadziła i realizuje Fundusz Sołecki oraz bezpłatną opiekę prawną dla mieszkańców gminy.

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVII/563/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 11 września 2017 roku

 

Krystyna Stachów - dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Niegosławicach w latach 1969-2006. W 1969 r. założycielka i do chwili obecnej kierownik Zespołu Folklorystycznego „Gościeszanki”. Zespół promuje gminę Niegosławice i województwo lubuskie na konkursach, festiwalach, przeglądach itp.

Od 1975 r. członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żaganiu. Działaczka i członkini Kół Gospodyń Wiejskich (od 1975 r.). Od 1999 r. Przewodnicząca Rady Wojewódzkiej Kół Gospodyń Wiejskich w Zielonej Górze przy Lubuskim Wojewódzkim Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Sołtys wsi Gościeszowice (od 2015 r.).

W latach 2006-2016 współpracowała z organizacjami Kół Gospodyń Wiejskich i społecznością wiejską w realizacji projektów, m.in. „Zachować tradycję” - wyplatanie wieńca dożynkowego (2014), „Ogród Wielopokoleniowy - od edukacji do realizacji” w Gościeszowicach (2015), „Zmieniamy wieś Gościeszowice i Międzylesie, bo razem łatwiej, weselej, więcej” (2016), czy „Aktywny Senior 60+” (2016). Posiada wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń lokalnych oraz państwowych.

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVII/562/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 11 września 2017 roku

 

Krystyna Bryszewska - absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego (magister historii). Przez wiele lat pracowała na szczeblach kierowniczych w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Krośnieńskiego. Kierowane przez nią placówki oświatowe osiągały sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Wójt Gminy Dąbie od trzech kadencji. Najważniejsze inwestycje wykonane w gminie to przebudowa dróg gminnych; budowa sieci wodociągowej w Pławiu i Kosierzu; rekultywacja śmietnisk (Szczawno, Połupin i Kosierz); remonty stacji uzdatniania wody w Kosierzu i Pławiu; budowa wodociągu Szczawno-Ciemnice; rekultywacja stawów (Trzebule, Pław i Kosierz); budowa oczyszczalni ścieków w Dąbkach i Budyni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy (ok. 200); modernizacja wodociągu Brzeźnica-Dąbie, budowa chodnika w Gronowie i Trzebulach; modernizacja oświetlenia ulicznego; termomodernizacja gimnazjum w Dąbiu i szkoły podstawowej w Gronowie; budowa przedszkola w Połupinie; remonty szkół i oddziałów przedszkolnych; zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych; remont ośrodka zdrowia w Kosierzu; remont urzędu gminy; powstanie Centrum Informatycznych w Dąbiu i Pławiu; przebudowa i remonty oraz budowa świetlic wiejskich w Łagowie, Ciemnicach, Trzebulach, Kosierzu, Połupinie, Nowym Zagórze, Goli i Brzeźnicy, na które pozyskano środki PROW; rozbudowa remizy OSP w Szczawnie; powstanie e-urzędu; budowa boiska „Orlik” i boisk do piłki plażowej w Dąbiu, Gronowie, Trzebulach i Lubiatowie; modernizacja i budowa placów zabaw; zakup samochodów pożarniczych dla OSP Szczawno i Dąbie; powstanie świetlic środowiskowych i banku żywności.

W gminie opracowano szereg dokumentów strategicznych jak: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, regulamin utrzymania czystości i porządku.

Ponadto zrealizowano szereg projektów, w tym: projekty systemowe w OPS-ie, „Szkoła Równych Szans”, „Hurra idę do przedszkola”, „Żeby być sobą trzeba być kimś”, Mini Uniwersytet Obywatelski dla dzieci, „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dąbie, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych; fundusz sołecki dzięki któremu zrealizowano szereg inwestycji komunalnych i drogowych, socjalnych, kulturalnych i sportowych.

Krystyna Bryszewska jest inicjatorem powstania Centrum Aktywnego Seniora, co zostało docenione przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz kapitułę konkursu Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej.

Gmina Dąbie otrzymała wiele wyróżnień, w tym certyfikat Gminy Fair Play i „Partnera w Edukacji Ekologicznej i Naturalnej” - za edukację młodego pokolenia. Gmina jest wymieniana jako jedna z nielicznych gmin biorących udział w programie usuwania azbestu, gdzie zutylizowano 90,0 % wyrobów zawierających azbest.

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVII/561/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 11 września 2017 roku

 

Grupa śpiewacza „Gubińskie Łużyczanki” działa przy Gubińskim Domu Kultury od stycznia 1999 r. Od początku grupa działała pod kierunkiem artystycznym ówczesnej dyrektorki Gubińskiego Domu Kultury Danuty Kaczmarek. Swoimi występami uświetnia niemal każde wydarzenia kulturalne w mieście. Wykonuje utwory biesiadne nawiązujące do tradycji polskiego folkloru oraz piosenki sławiące piękno Gubina i regionu ziemi lubuskiej. Większość repertuaru stanowią piosenki do słów jednej z członkiń formacji, a muzykę do nich komponuje kierownik artystyczny „Łużyczanek” Danuta Kaczmarek.

Pierwsze wyróżnienia w kategorii wykonawca grupa otrzymała w konkursie piosenki o Gubinie „Złoty kasztan”. Od początku istnienia „Gubińskie Łużyczanki" uczestniczą w różnych formach prezentacji wokalnych oraz uświetniają swoimi występami wiele wydarzeń kulturalnych, m.in.: Ogólnopolskie Spotkania Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie, Brandenburski Tydzień Kobiet w Forst (Niemcy), Dzień Województwa Lubuskiego Święto Plonów obchodzone w Słubicach, VII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie, I Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Niepokalanowie, Międzynarodowy Festiwal pn. „Lawina Folkloru” w Forst (Niemcy), Ogólnopolskie Spotkania Rodzin Muzykujących w Gubinie, Pejzaż muzyką malowany w Gościszowicach, Dzień Województwa Lubuskiego - Gubin 2002 podczas 41 Wiosny nad Nysą, II Biesiadną Noc Świętojańska w Dąbrówce Wielkopolskiej, VI Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim, Polsko-Niemieckie Spotkania Chórów Seniora, Międzynarodowe Święto Kobiet w Guben (Niemcy), Jubileusz 100-lecia Związku Kolejarzy w Brandenburgii, Ogólnopolską Spartakiadę Amazonek w Gubinie, Święto Pieczonego Ziemniaka w Budychowie.

„Gubińskie Łużyczanki” sięgały po najwyższe trofea w przeglądach i festiwalach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

W 2014 r. władze Gubina, doceniając ogromny wkład w rozwój życia kulturalnego Gubina Grupy śpiewaczej „Gubińskie Łużyczanki”, uhonorowały formację Gubińską Nagrodą Kulturalną im. Corony Schröter oraz tytułem „Zasłużony dla miasta Gubina”. Grupa została także wyróżniona przez Radio Zachód za współpracę w promowaniu na radiowej antenie dziedzictwa kulturowego i 15-letni twórczy wkład w rozwój wartości kulturowych lubuskiej wsi i kraju. W 2017 r. dołączono wyróżnienie szczególnie cenne - zwycięstwo w IV edycji plebiscytu „Złota Piłka Ekstraklasy kulturalnej”.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVII/560/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 11 września 2017 roku

 

Jan Wróblewski - pracownik Dolnośląskich Zakładów Odlewniczych w Szprotawie (1973-1975), Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Zielonej Górze (1977-1979) i Zespołu Szkól Zawodowych w Szprotawie (1979-2009) na stanowisku nauczyciela kształcenia zawodowego kierunku mechanicznego.

Przez wiele lat pracował z uczniami specjalnej troski. Jego wychowankowie osiągali liczne sukcesy w konkursach wojewódzkich o tytuł najlepszego ślusarza.

Jan Wróblewski od roku 2000 jest współorganizatorem konkursu 2-etapowego o tytuł najlepszego ślusarza. I etap wyłania najlepszego ślusarza Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie, a II etap najlepszego ślusarza w województwie lubuskim. Informacje o konkursach ukazywały się w „Gazecie Lubuskiej” i TVP3 Oddział w Zielonej Górze, co podniosło prestiż konkursów i szkoły. Wychowawca wielu ślusarzy, pracujących na potrzeby gminy, powiatu i województwa lubuskiego.

W 2002 r. Jan Wróblewski przygotował scenariusz obchodów 50-lecia szkoły, nadania jej imienia Stanisława Staszica i wręczenia sztandaru. Opracował projekt sztandaru. Urządził w korytarzu szkolnym kącik z popiersiem patrona i tablicą pamiątkową. Zorganizował salę tradycji szkoły.

Na terenie szkoły prowadził Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny i drużyny Związku Harcerstwa Polskiego. Organizował obozy wędrowne, biwaki, zimowiska, wycieczki i rajdy. Od 1968 roku udziela się i gra do dziś w Szprotawskiej Orkiestrze Dętej.

Jan Wróblewski wprowadził na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 3 produkty spożywcze: ziołomiód pokrzywowy, musztardę miodową z dyni i ocet jabłkowo-miodowy. Promuje Województwo Lubuskie podczas przedsięwzięć takich jak targi, jarmarki, dożynki poprzez produkty tradycyjne. Promuje zdrowy tryb odżywiania.

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVII/559/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 11 września 2017 roku

 

Anna Wieliczko - ekspert okulistyczny w zakresie diagnostyki chorób oczu  i orzecznictwa dla potrzeb medycyny pracy.

Karierę zawodową  rozpoczęła w kwietniu 1964 r. w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze,  realizując program specjalizacji na Oddziale Okulistycznym. W roku 1968 uzyskała tytuł specjalisty I stopnia, a w roku 1972 r. tytuł specjalisty II stopnia w okulistyce.

Od 1972 r. jest związana z przemysłową służbą zdrowia. Tworzyła Poradnię Okulistyczną w Przychodni Przyzakładowej „Zastal”. Od 1975 kieruje Poradnią Okulistyczną w Przemysłowym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze i Poradnią Okulistyczną w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Zielonej Górze. 

Jako lekarz okulista, specjalista chorób oczu prowadzi lekarskie staże kierunkowe klinicznej medycyny pracy w zakresie diagnostyki i orzecznictwa chorób zawodowych oczu. Jako wykładowca uczestniczy w szkoleniach dla lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy organizowanych przez WOMP. Stały wykładowca na kursach kwalifikacyjnych dla pielęgniarek. Inicjator organizowania konferencji szkoleniowych dla lekarzy medycyny pracy i lekarzy okulistów z województwa lubuskiego.

W czasie wieloletniej działalność w służbie zdrowia (ponad 53 lata pracy), była  wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. Otrzymała m.in. odznaczenie Ministra Zdrowia za „Wzorową pracę w służbie zdrowia” (1987) i odznaczenie „Zasłużony pracownik Zastalu” (1984).

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVII/558/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 11 września 2017 roku

 

Bożenna Telec ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w czerwcu 1974 r., uzyskując tytuł zawodowy lekarza. Pracę rozpoczęła 1 sierpnia 1974 r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Zielonej Górze jako lekarz stażysta. Po odbyciu stażu pracowała na Oddziale Wewnętrznym jako młodszy asystent do dnia 31 grudnia 1975 r.

W stycznia 1976 r. podjęła pracę w Przemysłowym Specjalistycznym ZOZ w Zielonej Górze, jednocześnie rozpoczynając specjalizację z medycyny pracy, uzyskując w październiku 1978 roku I stopień specjalizacji w zakresie medycyny pracy, a w listopadzie 1981 roku tytuł specjalisty w zakresie medycyny przemysłowej. W roku 1993, po realizacji programu specjalizacji w dziedzinie reumatologii, uzyskała tytuł specjalisty. Po roku pracy w „przemysłówce” awansowała na stanowisko kierownika Międzyzakładowej Przychodni dla pracowników budownictwa, kierując przychodnią 21 lat, do listopada 1997 r, tj. do momentu restrukturyzacji PSZOZ i likwidacji Przychodni. W tym okresie przez 8 lat pełniła funkcję Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy - Oddział w Zielonej Górze.

W 1997 roku tworzyła Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze, opracowując statut i koncepcję organizacyjną funkcjonowania jednostki. Od 1998 roku Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze.

Pod kierownictwem Bożenny Telec zielonogórski WOMP zyskał w kraju opinię najprężniej działającego, szczególnie w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia pracujących. Powołano Lubuskie Forum na rzecz promowania zdrowia pracujących, które tworzyło 19 społecznych partnerów i  pozwoliło na kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia, w tym realizację 3 programów profilaktycznych: schorzeń układu ruchu, chorób narządu głosu i antynikotynowej. Współorganizowała szereg konferencji o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym.

Kontrole działalności merytorycznej WOMP przeprowadzane przez Instytuty Medycyny Pracy w Łodzi i w Sosnowcu potwierdziły wysoką jakość pracy WOMP, w tym również przeprowadzanych badań. We wszystkich rankingach opracowywanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, zielonogórski WOMP plasuje się na czołowych miejscach.

Ukończone w 2002 r. podyplomowe studium zarządzania placówkami służby zdrowia w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie pozwoliło Bożennie Telec wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną do realizacji powierzonych zadań. W zarządzaniu ośrodkiem szczególny nacisk kładzie na intensywne szkolenie i doskonalenie zawodowe kadry medycznej.

WOMP zielonogórski w kwietniu 2003 roku otrzymał akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia staży kierunkowych specjalizacji lekarskiej w dziedzinie medycyny pracy. Do chwili obecnej 15 lekarzy ukończyło specjalizację, a 6 lekarzy jest w trakcie specjalizacji.  Przeprowadzono 3 edycje kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek, po ukończeniu których 78 pielęgniarek uzyskało wymagane kwalifikacje do realizacji zadań służby medycyny pracy. Ponadto systematycznie prowadzone szkolenia i organizacja licznych konferencji naukowo-szkoleniowych pozwoliła na przygotowanie kadry do realizacji zadań służby medycyny pracy w systemie ochrony zdrowia pracujących.

Przez 16 lat (1999-2015) Bożenna Telec była Konsultantem Regionalnym w dziedzinie medycyny pracy Województwa Lubuskiego, powołanym przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Członek Rady Ochrony Pracy przy Okręgowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze. Wykładowca studiów podyplomowych UZ w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana: Brązowy Krzyż Zasługi (1980), Odznaka „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” (1985), Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Pracy (2000), Złota Odznaka za zasługi w pracy związkowej i zawodowej (1979), medal 40-lecia Polski Ludowej (1984). Zdobywca „Złotych szelek” w roku 2004 - nagrody czasopisma ATEST Ochrona Pracy.

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVII/557/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 11 września 2017 roku

 

Elżbieta Szyszymar ukończyła Liceum Medyczne w Jaworze i w sierpniu 1971 rozpoczęła pracę w 105. Szpitalu Wojskowym w Żarach. W 1973 roku została pielęgniarką medycyny przemysłowej w przychodni „Mera-Lumel” w Zielonej Górze, a następnie pielęgniarką w Zespole Szkół Budowlanych przy Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego.

Ukończyła specjalizację pielęgniarską z pielęgniarstwa środowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska nauczania i wychowania oraz wiele specjalistycznych kursów doskonalących. W  roku  2015 ukończyła studia,  uzyskując tytuł licencjata pielęgniarstwa.

Jako pielęgniarka w Zespole Szkół Budowlanych PBO (1982-1997) konsekwentnie popularyzowała ideę szkoły promującej zdrowie. Stworzyła i prowadziła w telewizji szkolnej, przez 15 lat, program „Nasze zdrowie”. Audycje prowadzone były na żywo i obejmowały wykłady, pogadanki oraz dyskusję z uczniami zaproszonymi do studia. W celu uatrakcyjnienia przekazu zapraszani byli liczni prelegenci, którzy także brali udział w dyskusji.

Organizowała wiele imprez ogólnoszkolnych o tematyce bezpieczeństwa i zdrowia jak: „Bezpieczeństwo pracy na budowie”, „Bezpieczna praktyka” i „Bezpieczne wakacje”. Opracowała „Program profilaktyki uzależnień”, który uzyskał akceptację i finansowanie Miasta Zielona Góra. Była pomysłodawcą i współpracowała w tworzeniu Wojewódzkiego Zespołu ds. Szkoły Promującej Zdrowie.

W roku 1996 opracowała nowy szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek szkolnych i była kierownikiem kursu dla 2 edycji. Zorganizowała pierwszy w województwie zielonogórskim  kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowych w miejscu pracy.

W roku 1997 brała czynny udział w utworzeniu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze. Od tego czasu zajmuje się szkoleniem i nadzorem pielęgniarskim. Koordynuje działania z zakresu promocji zdrowia, w tym realizowane przez WOMP 3 programy profilaktyczne. Organizuje szkolenia i konferencje naukowe, biorąc w nich udział jako prelegent. Nadzoruje wykonywanie zadań zawodowych pielęgniarek medycyny pracy w regionie. Promuje akcje profilaktyczne „Rzuć palenie razem z nami”, „Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego”, „Bezpieczne miejsce pracy”. Jest inicjatorką utworzenia Lubuskiego Forum na Rzecz Zdrowia Pracujących.      

W roku 2000 i 2003 organizowała dwie pierwsze Krajowe Konferencje Pielęgniarek Medycyny Pracy. W latach 2000-2007 była szefową zespołu ds. pielęgniarek medycyny pracy przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych. Jako Przewodnicząca Zespołu uczestniczyła w pracach Sejmowej Komisji Zdrowia w Podkomisji do prac nad nowelizacją ustawy o służbie medycyny pracy, której jednolity tekst ukazał się w 2004 r.

W ramach współpracy z Departamentem Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia zrealizowała wydanie publikacji „Pielęgniarstwo w opiece zdrowotnej nad pracującymi. Koncepcja zarządzania zdrowiem w miejscu pracy”. Uczestniczyła także w posiedzeniach Kolegium Ministra Zdrowia w pracach nad nowelizacją niektórych rozporządzeń dotyczących zagrożeń zdrowotnych w miejscu pracy.

Otrzymała Odznakę Honorową „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” (1989). Odznaczona przez Głównego Inspektora Pracy Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy. W roku 2008 zgłoszono jej kandydaturę do wyróżnienia „Złote szelki”  czasopisma ATEST Ochrona Pracy, w kategorii „Promotor działań na rzecz ochrony pracy”. 

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVII/556/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 11 września 2017 roku

 

Zbigniew Jan Szumski ukończył studia historyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studia podyplomowe z problematyki integracji europejskiej.

Przez 11 lat kierował Świebodzińskim Domem Kultury. W wyborach samorządowych w 1994 roku został wybrany Radnym Rady Miejskiej w Świebodzinie i Przewodniczącym Rady Miejskiej. W 1998 r. został wybrany Radnym Rady Powiatu Świebodzińskiego i Przewodniczącym Rady Powiatu. Od 2006 r. Starosta Świebodziński. Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich w Warszawie (od 2006 r.).

Od wielu lat wspiera środowiska niepełnosprawnych, chorych, ich rodziny, bliskich i opiekunów. Z jego inicjatywy powstały w Świebodzinie Rodzinkowe Domy Dziecka. Ta inwestycja zapewnia dzieciom godne warunki życia, spełniające standardy XXI wieku.

Dzięki jego zaangażowaniu modernizacji doczekały się warsztaty szkolne. Świebodzin dzisiaj może poszczycić się jednymi z najlepszych i najnowocześniejszych zapleczy do praktycznej nauki zawodu w województwie lubuskim. Inwestycje realizowane przez Powiat Świebodziński w znacznej części realizowane są przy zaangażowaniu środków pochodzących z programów pomocowych. Dowodem zaangażowania jest prestiżowe wyróżnienie Lubuski Eurolider otrzymane w kategorii „Człowiek i Środowisko”.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVII/555/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 11 września 2017 roku

 

Roman Pilecki od ponad 40 lat związany jest z medycyną pracy. Po ukończeniu w roku 1976 studiów na Akademii Medycznej we Wrocławiu, rozpoczął pracę w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze. Po 3 miesiącach podjął pracę jako rejonowy lekarz przemysłowy, jednocześnie rozpoczynając specjalizację z medycyny pracy I stopnia, którą ukończył w 1979 r. Następnie z powodu braku laryngologa w „Przemysłówce” w roku 1980 rozpoczął specjalizację w tej dziedzinie i w roku 1983 uzyskał I stopień, a w roku 1988 II stopień i tytuł specjalisty otorynolaryngologii. Prowadził wiele programów ochrony słuchu u pracujących w hałasie. We współpracy z „Zastalem” stworzył pierwszą w województwie pracownię audiometrii impedancyjnej.

Od utworzenia WOMP pracuje na stanowisku Kierownika Działu Organizacji Nadzoru i Szkolenia, a od 5 lat również jako Kierownik Działu Konsultacyjno-Diagnostycznego. W roku 2003 uzyskał specjalizację II stopnia z medycyny pracy. W okresie pracy w WOMP brał udział we współorganizowaniu licznych konferencji szkoleniowo-naukowych. Dwie z nich - Konferencje Laryngologów Medycyny Pracy, były pierwszymi w Polsce o tej tematyce. 

Jest  kierownikiem specjalizacji wielu lekarzy, którzy obywali staże specjalizacyjne z zakresu medycyny pracy w zielonogórskim WOMP. Jest także wykładowcą podczas cyklicznych szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy.

Od 18 lat jest Prezesem Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, a 13 lat Członkiem Zarządu Głównego PTMP. Przez okres 15 lat członek komisji lekarskiej zielonogórskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obecnie konsultant.

W latach 1998-2002 był radnym miejskim i przewodniczącym Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu. Współuczestniczył lub był inicjatorem wielu akcji mających na celu ochronę przyrody miasta, a głównie wartościowych przyrodniczo lasów miejskich.

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVII/554/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 11 września 2017 roku

 

Henryka Piestrzyńska od ponad 33 lat związana jest z medycyna przemysłową. Po ukończeniu w roku 1982 studiów na Akademii Medycznej w Szczecinie rozpoczęła staż w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze. Następnie jako lekarz ogólny pojęła pracę na Oddziale Laryngologii i w Przychodni Przemysłowej „Zastal”, rozpoczynając jednocześnie specjalizację z laryngologii. W roku 1989 uzyskała tytuł specjalisty I stopnia z otorynolaryngologii.

Po reorganizacji przemysłowej służby zdrowia w roku 1997 organizowała i kierowała pracą Poradni Laryngologiczno-Foniatrycznej w zielonogórskim WOMP. W 1998 ukończyła specjalizację II stopnia w zakresie foniatrii oraz studia podyplomowe w zakresie emisji głosu. Rozwijała działalność Poradni Laryngologicznej w kierunku foniatrii. Z jej inicjatywy Poradnia Laryngologiczno-Foniatryczna została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt. 

Współtworzyła Program Profilaktyki Narządu Głosu u Nauczycieli. W ramach programu współorganizowała dwie Ogólnopolskie Konferencje Laryngologów Medycyny Pracy. Brała udział w wielu konferencjach naukowych, wygłaszając referaty naukowe i przedstawiając doświadczenia z pracy Poradni. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli w szkołach zielonogórskich i powiatach objętych terenem działania WOMP. Zajęcia takie prowadzone były także dla studentów wydziałów pedagogicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Całość działań profilaktycznych w ramach programu oraz ścisła współpraca z Poradnią Chorób Zawodowych, lekarzami i pielęgniarkami medycyny pracy w terenie przynosi efekty w postaci spadku liczby chorób zawodowych narządu głosu w województwie lubuskim.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVII/553/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 11 września 2017 roku

 

Romuald Modrzyk - działacz Polskiego Czerwonego Krzyża z ponad 25-letnim stażem. Od 1998 r. Wiceprezes Zarządu Rejonowego PCK w Sulechowie. Od 2001 r. Prezes Zarządu.

W ciągu minionych kilkunastu lat zajmował dyrektorskie stanowiska w jednostkach oświatowych Powiatu Zielonogórskiego. Zawsze starał się, aby szeroko działały w nich Szkolne Koła PCK, a dzieci i młodzież angażowały się w różnorodne formy działalności Polskiego Czerwonego Krzyża.

Oddział Rejonowy w Sulechowie jest od kilkunastu lat jednym z wiodących w Okręgu Lubuskim PCK, szczególnie jeśli chodzi o szeroko pojętą tematykę honorowego krwiodawstwa. Aktualnie w Rejonie Sulechowskim PCK działają cztery kluby HDK PCK, zrzeszające około 160 krwiodawców oraz dwa kluby młodzieżowe, w których zrzeszonych jest ponad 80 osób. Wspiera je ponad 300 wolontariuszy. Na terenie rejonu corocznie organizowanych jest około 20 otwartych akcji poboru krwi. Dzięki tym akcjom Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze pobiera ponad 400 litrów krwi każdego roku. Doskonałe efekty osiągane przez Oddział Rejonowy PCK w Sulechowie pozwoliły utrzymać samodzielną działalność wyłączoną z Powiatu Zielonogórskiego. W 2006 roku dzięki staraniom Prezesa udało się pozyskać lokal o powierzchni prawie 100 m kw. na biuro OR PCK. W pomieszczeniach tych mieści się także siedziba Klubu Terenowego Honorowych Dawców Krwi PCK.

Współorganizator Ogólnopolskich Rajdów Samochodowych HDK PCK. Osobiście pozyskuje również sponsorów imprezy.

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVII/552/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 11 września 2017 roku

 

Lidia Kurzawa jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, wydziału lalkarskiego w Białymstoku. Po studiach pracowała w Wojewódzkim Domu Kultury w Suwałkach (1982-1986), a następnie w Białostockim Teatrze Lalek (1986-1994).

Na początku lat 90-tych XX w. wraz z mężem zamieszkała w Wilkanowie k. Zielonej Góry. Ich dom oraz ogród stały się miejscem wielu imprez artystyczno-literackich, realizowanych pod hasłem „Ogród sztuk". Uczestnikami spotkań byli między innymi rzeźbiarze, plastycy, literaci, muzycy, poeci i krytycy literaccy. Współautorka książki „Ogród sztuk” (2000 r.). Za swą działalność w 1995 r. otrzymała Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Zielonej Góry.

Od kilkunastu lat Lidia Kurzawa swoje pasje artystyczne realizuje w sztukach plastycznych, wykonując „rzeźby w płótnie". Zaczynała od szopek bożonarodzeniowych, by następnie tworzyć anioły będące ucieleśnieniem ludzi różnych zawodów, pokazywanych w ciekawych plastycznie ujęciach. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach w kraju i zagranicą. Od lat przekazuje je na aukcje charytatywne. Prowadzi zajęcia i warsztaty plastyczne dla dzieci i seniorów.

W latach 1997-2003 zajmowała się społecznie pracą dziennikarską, wydając w swojej gminie Świdnica, miesięcznik „Co słychać”. W 2007 r. znalazła się w gronie laureatek walczących o tytuł Niezwykłej Polki.

Lidia Kurzawa jest jedną z założycielek Klubu Kiwanis Zielona Góra Adsum (1997). Klub należy do międzynarodowego stowarzyszenia o ponad stuletniej działalności charytatywnej na rzecz dzieci. W dwudziestoletniej historii klubu pełniła w Zarządzie wiele funkcji, w tym również Prezydenta.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVII/551/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 11 września 2017 roku

 

W maju 1990 roku Krzysztof Krzyżanowski został dyrektorem Państwowego Sanatorium Dziecięcego w Zaborze. Brał udział i nadzorował wszystkie przekształcenia tej instytucji. W roku 1998 placówka przybrała nazwę Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze z określeniem swojej funkcji jako ogólnopolski szpital psychiatryczny dla dzieci i młodzieży. Jest to jedyny w Polsce jednoprofilowy szpital psychiatryczny dla dzieci i młodzieży. Ponad 60 % dzieci leczonych w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze pochodzi spoza województwa lubuskiego, co w ogólnych rozliczeniach przynosi dochód naszemu Oddziałowi NFZ.

W latach 90. XX w.  Dyrektor był inicjatorem i członkiem fundacji „Radość Dzieciom”, która w najtrudniejszych sytuacjach finansowych wspierała działalność medyczną szpitala. Z inicjatywy dyrektora i z dużą pomocą organu założycielskiego Zespół Pałacowo-Parkowy odzyskał swój blask, a prace konserwatorskie są kontynuowane. Za tę działalność Krzysztof Krzyżanowski otrzymał Złotą Odznakę Opiekuna Zabytków, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku 2016, dla zapewnienia szpitalowi specjalistycznej kadry medycznej, wybudowano z własnych środków dwa domy jednorodzinne, które są zasiedlone przez lekarzy specjalistów.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVII/550/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 11 września 2017 roku

 

Od listopada 2007 roku Janusz Leszek Jankowski pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Przedmiotem działalności KTBS jest budowa nowych budynków mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Od początku istnienia spółka wybudowała ok. 1 700 lokali mieszkalnych, w tym również socjalnych.

Zarządza i administruje wspólnotami mieszkaniowymi kilku nieruchomości w Zielonej Górze, a w 2015 roku był inwestorem niepublicznej szkoły podstawowej i przedszkola - Akademii Talentów. Obok budynków powstały nowoczesne boiska i siłownie „pod chmurką”, a dla najmłodszych wielofunkcyjne place zabaw. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wdrożono również system monitoringu wizyjnego.

W 2009 roku w kategorii budownictwo wielorodzinne spółka otrzymała z rąk Prezydenta Miasta Zielona Góra nagrodę główną oraz nagrodę gospodarczą w kategorii rozwój infrastrukturalny miasta. W 2012 i 2014 roku Janusz Jankowski odebrał nagrodę gospodarczą Prezydenta Miasta Zielona Góra w kategorii przedsiębiorstwo budowlane za wybitny wkład gospodarczy w rozwój i promocję miasta. Znaczące są również wyróżnienia w 2012 roku z rąk Marszałka Województwa Lubuskiego, gdzie w kategorii budownictwo wielorodzinne oraz zabytkowe obiekty budowlane (odrestaurowanie starej kamienicy) spółka otrzymała tytuł „Lubuskiego Mistera Budowy”. W konkursie urbanistycznym „Zielona Góra bez barier” Prezes zdobył dla spółki wyróżnienie w 2011 i 2015 roku, a w 2008 i 2010 był dwukrotnym laureatem w tym konkursie. Ponadto Lubuska Izba Budownictwa trzykrotnie nadała spółce KTBS certyfikat „Solidny Partner w Biznesie” za solidność i jakość usług oraz działanie na rzecz środowiska (w 2012, 2014 i 2016 roku). W konkursie „Gazety Lubuskiej” Janusz Jankowski uzyskał tytuł „Menadżera 2012 roku”.

Przez cały okres zatrudnienia Janusz Jankowski utrzymuje dobrą kondycję finansową spółki. Od momentu jego zatrudnienia kapitał zakładowy spółki wzrósł z 14.260.000 do 66.910.000 złotych.

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVII/549/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 11 września 2017 roku

 

Anna Jankowska ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie, a następnie Państwową Szkołę Ekonomiczną w Poznaniu. We wrześniu 1970 r. podjęła pracę w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, początkowo jako stażystka, następnie stopniowo awansując, pełniła obowiązki kierownika Osiedla Centrum, a potem Osiedla Morelowa. Od 1977 r. w Pracowni Projektowej początkowo podległej WKKFiT, a później Lubuskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarski Turystycznej „Lubtour”. Była tam zatrudniona jako specjalista ds. organizacji i kadr. W latach 1982-1990 specjalista ds. zbytu w Odzieżowej Spółdzielni Pracy „Lubkon”.

W czasach stanu wojennego i okresie późniejszym, wraz z mężem, pomagała w sprowadzaniu darów z Niemiec i współuczestniczyła w rozprowadzeniu lekarstw i produktów spożywczych.

W latach 1997-1999 pracowała w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. Do chwili obecnej jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Udziela się również w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Założycielka i działaczka zielonogórskiego Klubu Kiwanis od 1997 r. Kiwanis jest stowarzyszeniem o zasięgu międzynarodowym, mającym już ponad stuletnią historię w działalności charytatywnej na rzecz dzieci. Dużą wagę przywiązuje do integracji dzieci polskich i niemieckich. Współuczestniczy w przygotowaniu spotkań po obu stronach granicy, zwanych Kulturtag. Realizuje zadania programowe w ramach współpracy z Klubem Kiwanis we Frankfurcie. Pozyskuje pieniądze na liczne zajęcia kulturalne oraz wspieranie osób w trudnej sytuacji materialnej. Zaangażowana w akcję stypendialną klubu. W dwudziestoletniej historii klubu pełniła wiele funkcji w Zarządzie. Aktualnie drugą kadencję sprawuje funkcję skarbnika.

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVII/548/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 11 września 2017 roku

 

Prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk jest związana z zielonogórskim środowiskiem naukowym ponad 40 lat - od kiedy w 1975 r. podjęła pracę w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze. W tym okresie przeszła wszystkie szczeble kariery naukowo-dydaktycznej - od stanowiska asystenta do stanowiska profesora zwyczajnego. Stopnie naukowe (dr nauk technicznych - 1978 r. i dr hab. nauk technicznych - 1985 r.) uzyskała na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej. Tam także zostało przeprowadzone postępowanie o nadanie jej tytułu naukowego profesora nauk technicznych, który otrzymała z rąk Prezydenta RP w 2009 r.

Podczas pracy w Wyższej Szkole Inżynierskiej, a następnie od 1996 r. na Politechnice Zielonogórskiej i od 2001 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim pełniła wiele funkcji kierowniczych - od 1996 r. do 2008 r. sprawowała funkcję prodziekana ds. studenckich, a następnie prodziekana ds. nauki. W kadencji 2008-2012 została wybrana na funkcję dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania. W kadencji 2012-2016 z woli elektorów otrzymała mandat na sprawowanie funkcji prorektora ds. jakości kształcenia na UZ. Ponownie na tę funkcję została wybrana w 2016 r. (kadencja 2016-2020).

Kadencja dziekańska Magdaleny Graczyk była dla Wydziału Ekonomii i Zarządzania okresem stabilizacji organizacyjnej i rozwoju naukowego zmierzającego do uzyskania przez jednostkę praw do doktoryzowania oraz pomyślnego przebiegu akredytacji prowadzonych kierunków studiów. Natomiast jako prorektor ds. jakości kształcenia wprowadziła Uniwersytet Zielonogórski w europejski system porównywalności kwalifikacji, który pod nazwą Krajowych Ram Kwalifikacji (obecnie Polska Rama Kwalifikacji) był wdrażany w Polsce od 2012 r.

Sprawowała pieczę nad uruchomieniem 27 nowych kierunków studiów (w tym tak prestiżowych jak: prawo, psychologia, logistyka i kierunek lekarski), które znacząco wzbogaciły ofertę edukacyjną Uniwersytetu Zielonogórskiego (skierowaną przede wszystkim dla młodzieży z województwa lubuskiego) i przyczyniły się do utrzymania liczby studentów na stabilnym poziomie, mimo niżu demograficznego.

Profesor Magdalena Graczyk jest także cenionym nauczycielem akademickim. W swojej karierze dydaktycznej wypromowała ponad 1 000 magistrów inżynierów. Wielu jej absolwentów zajmuje eksponowane stanowiska w samorządach i administracji publicznej województwa lubuskiego.

W działalności naukowo-badawczej Magdalena Graczyk reprezentuje pogranicze dwóch dziedzin - nauk technicznych i ekonomicznych, zajmując się zarządzaniem środowiskowym na poziomie makro i mikroekonomicznym i innowacjami ekologicznymi w przedsiębiorstwach. Jest autorką licznych publikacji, w tym autorką i współautorką sześciu monografii oraz dwóch patentów. Wypromowała pięciu doktorów (2 w naukach technicznych i 3 w zakresie nauk ekonomicznych). Temat ostatniego doktoratu jest ściśle związany z województwem lubuskim i dotyczy innowacji ekologicznych i ich wpływu na rozwój zrównoważony województwa.

Magdalena Graczyk jest głównym projektantem wielu oczyszczalni ścieków w województwie lubuskim (uprawnienia w zakresie samodzielnego projektowania posiada od 1989 r. wydane przez Wojewódzkiego Architekta), jest również autorką licznych opinii i ekspertyz dla przemysłu i samorządów. Była między innymi ekspertem Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Środowiska (1994-1998). Pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (1999-2005). Była także członkiem Rady Nadzorczej Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (2013-2016) i członkiem Społecznej Rady Szpitala Wojewódzkiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze oraz Wiceprzewodnicząca Lubuskiej Rady Zdrowia.

Za działalność naukową została wyróżniona między innymi nagrodą indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wielokrotnie nagrodami Rektorów WSI, PZ i UZ. Jest odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Narodowej oraz nagrodą indywidulną Fundacji im. Prof. Goetla.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXVII/547/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 11 września 2017 roku

 

Mirosław Filipkiewicz jest członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża od 1980 roku. Oddał do tej pory 126,50 l krwi i osocza. Wielokrotnie organizował akcje HDK „na ratunek" oraz pogadanki na temat honorowego krwiodawstwa. Udzielał się społecznie w wielu klubach Honorowych Dawców Krwi PCK. Obecnie działa w, powstałym z jego inicjatywy, Wojskowym Klubie HDK PCK „Żołnierska Krew” przy JW 5700 w Międzyrzeczu, gdzie od 1999 r. pełni obowiązki Prezesa Klubu. Od momentu założenia klubu intensyfikował swoje działanie. Przeprowadził 223 akcje honorowego krwiodawstwa dla stacji krwiodawczych w Międzyrzeczu, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Sulęcinie, Wrocławiu, Słupsku, a także dla dwóch stacji w Poznaniu, w czasie których członkowie klubu oddali 7 193,45 litrów krwi. Przeprowadzał akcje w garnizonach w Międzyrzeczu, Wędrzynie oraz Biedrusku. Brał czynny udział w akcji PCK „Powódź 1997 i 2001”.

Od roku 2002 jest Przewodniczącym Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Międzyrzeczu, a od 2005 roku członkiem Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. W roku 2009 został członkiem Prezydium Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Zielonej Górze. Współpracuje z „Caritas” przy parafii Św. Ducha. Brał udział w organizacji festynów na rzecz opieki paliatywnej. Współpracuje ze szkołami, w których organizuje konkursy związane z tematyką honorowego krwiodawstwa. Organizuje wyjazdy członków klubu na pielgrzymki honorowych dawców krwi do Niepokalanowa, na Jasną Górę i do Lichenia oraz rajdy „Czerwona Róża” i „Samochodowe rajdy honorowych dawców krwi”.

Przyczynił się do założenia Klubu HDK przy Zespole Szkół Nr 2 w Zbąszyniu w 2004 r. oraz klubu HDK w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu w 2007 r.

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXIV/519/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 26 czerwca 2017 roku

 

Anna Małgorzata Zyguła, po ukończeniu w 1981 r. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, podjęła pracę zawodową w Szkole Podstawowej w Siedlcu jako nauczyciel nauczania początkowego. W latach 1985-1995 dyrektor Przedszkola Publicznego w Starej Tuchorzy.

Od 1996 r. współwłaściciel firmy Rzeźnictwo Grzegorz Zyguła w Zbąszynku. W latach 2004-2006 buduje od podstaw zakład w Zbąszynku. Obecnie jest to jeden z największych w regionie producentów wyrobów masarniczych i wędliniarskich. Zatrudnia ponad 100 osób. W swojej działalności stosuje nowoczesne rozwiązania ekologiczne – m.in. ma własną oczyszczalnię ścieków.

Firma zdobyła wiele wyróżnień, w tym: w 2012 r. Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Najlepszego Producenta Wędlin w kategorii zakładów większych oraz dla Najlepszego Producenta Wędlin na Międzynarodowych Targach „Polagra”, w 2013 r. dla Najlepszego Producenta Wędlin Wielkanocnych w Województwie Lubuskim. Firma została także zakwalifikowana w 2009, 2011 i 2016 r. do elitarnego Klubu Gazel Biznesu, zdobyła tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play, a w latach 2010, 2011, 2012 i 2015 została zwycięzcą kolejnych edycji konkursu „Lubuski Lider Biznesu”.

Anna Zyguła wspiera inicjatywy społeczności lokalnej (festyny i pikniki rodzinne), charytatywne wydarzenia (zbiórki pieniędzy na doposażenie szkół i przedszkoli), inicjatywy najmłodszych dzieci (zabawy przedszkolaków) oraz młodzieży szkolnej (finansowo Szkołę Muzyczną w Świebodzinie i szkoły tańca w Gorzowie Wielkopolskim). Ponadto wspiera wydarzenia kulturalne: Festiwal muzyki F. Chopina w Sulechowie oraz Stowarzyszenie Kulturalne Galeria z Zielonej Góry. Zaangażowana w organizację konferencji z okazji Dnia Kobiet w Gorzowie Wielkopolskim, konkurs Wawrzyn Lubuski organizowany przez zielonogórską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida.  

Działa charytatywna na rzecz dzieci. Wspiera rzeczowo i finansowo akcje i fundacje m.in. Fundację Potrafię Pomóc Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wrocławia, Stowarzyszenie Nasze Dzieci w Zielonej Górze, akcje Szlachetna Paczka i Parafialnego Zespołu Caritas z Sulechowa oraz paczki dla rodzin parafii w Siedlcu. Na wsparcie mogą liczyć samotne matkami  (MONAR Zgorzelec), osoby bezdomne i potrzebujące (Noclegownia Pastora Alfreda w Świebodzinie, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Wolsztynie, Związek Niewidomych w Wolsztynie).

Członek Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim, Honorowy Członek Cechu Rzemiosła w Sulechowie i członek Lubuskiej Organizacji Pracodawców. Współorganizator seminariów i konferencji dla pracodawców.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi RP.      

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXIV/518/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 26 czerwca 2017 roku

 

Tadeusz Wawrzyniak w latach 1968-1971 pracował w Zakładzie Energetycznym w Gorzowie Wielkopolskim, Rejon Energetyczny Zielona Góra (kierownik techniczny), w latach 1971-1981 w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji Obsługi Technicznej Rolnictwa w Zielonej Górze (dyrektor) i w latach 1982-1995 w Zakładzie Techniki Medycznej w Zielonej Górze (dyrektor).

Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Zielona Góra (1978-1980). Prezes Zielonogórskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Zielonej Górze. Członek Rady Krajowej NOT i członek grupy założycielskiej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Zielonej Górze.

Radny miasta Zielona Góra (1998-2002). Odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi. Uhonorowany odznakami: Zasłużony dla miasta Zielona Góra, Zasłużony dla miasta Gorzów Wielkopolski, Zasłużony dla województwa zielonogórskiego i Zasłużony dla województwa gorzowskiego.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXIV/517/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 26 czerwca 2017 roku

 

Stefan Marcin Piosik pracę zawodową rozpoczął w 1962 r. w Polskim Związku Plantatorów Wikliny w Poznaniu. W roku 1969 r. przeszedł do pracy w PSS „Społem”, pracując na stanowiskach kierowniczych w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim (1981-1987). W latach 1987-1990 Prezes Gorzowskiej Usługowej Spółdzielni Pracy. Od 1990 r. współprowadzi własną firmę PUP „GOTECH” Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.

Działacz społeczny i gospodarczy w województwie lubuskim. Od 1995 r. członek Lubuskiej Organizacji Pracodawców. W sposób szczególny działa na rzecz uczciwości i sprawności obrotu gospodarczego oraz równoważenia interesów pracodawców z interesami osób odgrywających inne role w obrocie gospodarczym i życiu społecznym.

Długoletni działacz Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim. Wieloletni Wiceprezydent Izby. Wicemarszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego (2001-2004). W 2008 r. współzałożyciel i członek Lubuskiego Klastra Metalowego w Gorzowie Wielkopolskim. Od 1996 r. członek Izby Energetyki i Ochrony Środowiska w Warszawie.

Podróżnik i fotografik. Działacz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Gorzowie Wielkopolskim. Wydawca kilkunastu albumów fotograficznych z różnych zakątków świata, którego prace można podziwiać w Małej Galerii Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Myśliwy i Prezes Koła Łowieckiego „Lis” w Gorzowie Wielkopolskim. Członek Polskiego Klubu „Safari”. Otrzymał dyplom członka honorowego Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Finansowo wspiera klub gorzowskich koszykarek.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXIV/516/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 26 czerwca 2017 roku

 

Bogusław Antoni Pabierowski, po ukończeniu szkoły oficerów pożarnictwa w Warszawie (1972), podjął pracę w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Do 1998 r. brał udział w likwidacji wielu pożarów i powodzi. W 1999 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim. Brał udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, m.in. w sztabie dowodzenia największym pożarem w 1990 r. - pożar lasu w Kędzierzynie Koźlu. Dowodził akcją przy likwidacji pożaru lasu w Zasiekach, Żarach i Żaganiu. Był członkiem sztabu dowodzenia przy największej powodzi w województwie w roku 1987. Otworzył pierwsze w województwie Centrum Powiadamiania Ratowniczego w 2001 r. na bazie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim.

W latach 2006-2014 radny miasta Zielona Góra, w tym Przewodniczący Komisji Praworządności i Porządku Publicznego oraz Komisji Rozwoju Miasta.

Projektant budowlany z uprawnieniami projektowymi i wykonawczymi oraz rzeczoznawca budowlany i rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Współautor projektów strategicznych dla województwa lubuskiego, takich jak: Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze, zakłady „Swedwood Polska” w Chlastawie, Zbąszynku, Kargowej, Babimoście i Zbąszyniu, przejścia graniczne w Świecku i Gubinku, lotnisko Zielona Góra-Babimost, przebieg trasy S-3 w województwie, obiekt Lotniczego Pogotowia Ratowniczego w Przylepie-Zielona Góra oraz obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, hotele itp.).

Aktualnie prowadzi Biuro Usług Projektowych „PROPOŻ" w Zielonej Górze. Autor wielu ekspertyz budowlano-pożarowych. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi oraz wieloma oznaczeniami pożarniczymi i resortowymi.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXIV/515/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 26 czerwca 2017 roku

 

Romuald Tadeusz Malinowski w latach 1993-2005 działał w Lubuskim Stowarzyszeniu „Trzeźwość” - przez 11 lat jako Przewodniczący na rzecz zapobiegania patologii społecznej, a przede wszystkim marginalizacji i demoralizacji dzieci. W powiecie zielonogórskim stworzył system pomocy i wsparcia dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych ekonomicznie i wychowawczo. Opracował program „Pomóżmy dzieciom” i kierował jego wdrażaniem, za co stowarzyszenie w 2001 r. zostało laureatem drugiej edycji konkursu Liga Inicjatyw Powiatowych. W tym samym roku, jako animator rozwiązujący problemy lokalnych społeczności, otrzymał medal Sejmu RP.

Inicjator powołania w 2011 r. Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego i jej pierwszy przewodniczący. Rozwijał współdziałanie organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2014-2015 doprowadził do utworzenia w 13 powiatach województwa lubuskiego Powiatowych Rad Organizacji Pozarządowych.

W latach 1999-2008 redagował czasopismo „Nasz Wybór”, powstałe w okresie przemian ustrojowych jako pierwsze wydawane przez organizacje pozarządowe w województwie lubuskim. Obecnie społeczny redaktor naczelny kwartalnika Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych pn. „Lubuszanie”.

Inicjował i współuczestniczył w tworzeniu wielu stowarzyszeń i fundacji, m.in. Związku Stowarzyszeń Regionalny Bank Żywności w Zielonej Górze, Stowarzyszenia „Człowiekiem Jestem” w Kostrzynie nad Odrą, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Słonem i Stowarzyszenia „Inicjatywa Młodych” w Letnicy.

Wdrażał policyjne programy profilaktyczne. Pionier wdrażania programu prewencji kryminalnej i współautor programu „Bezpieczne Miasto” w Gubinie, Bytomiu Odrzańskim i innych miastach i gminach województwa lubuskiego.

Efektami jego działalności są m.in.: utworzenie pierwszego w województwie lubuskim związku stowarzyszeń, obecnie pod nazwą Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, który zrzesza 285 organizacji pozarządowych i jest największym związkiem w kraju; utworzenie w województwie lubuskim 44 świetlic profilaktyczno-terapeutycznych; organizacja kolonii i zimowisk dla 5.000 dzieci z rodzin najuboższych; utworzenie 13 Powiatowych Rad Organizacji Pozarządowych; utworzenie trzech Ośrodków Rejonowych ZLOP w Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu i Wschowie jako centrów wspierania organizacji pozarządowych i utworzenie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Czerwieńsku i Sulechowie.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXIV/514/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 26 czerwca 2017 roku

 

Andrzej Jan Kubzdyl po ukończeniu studiów w 1974 r. rozpoczął pracę w Gorzowskiej Fabryce Mebli „Meblostyl”. W 1991 r. zorganizował własną firmę PPHU „AEK” w Gorzowie Wielkopolskim specjalizującą się w produkcji mebli tapicerowanych, która w ciągu 25 lat stała się znanym producentem na rynku polskim. Zatrudnia 280 pracowników. Wyroby oferowane są w ponad 700 placówkach handlowych w kraju oraz 6 państwach unijnych. Firma jest wielokrotnym laureatem, prestiżowej w branży meblarskiej nagrody Polskich Kupców Meblowych „Złota Igła”.

Członek Lubuskiej Organizacji Pracodawców. Aktywnie uczestniczący w działaniach na rzecz upraszczania procedur inwestycyjnych i łamania barier prawnych i instytucjonalnych. Propagator idei przedsiębiorczości, wolności działalności gospodarczej, poszanowania własności prywatnej oraz solidarności i dialogu społecznego. Wspiera różne przedsięwzięcia na rzecz integracji środowiska pracodawców w regionie.

Od kilkunastu lat działacz sportowy w Gorzowie Wielkopolskim. Prezes klubu AZS PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim. Długoletni sponsor klubu. Zaangażowany w działalność charytatywną, w szczególności na rzecz osób chorych i dzieci. Członek wspierający Hospicjum im. Brata Kamila w Gorzowie Wielkopolskim oraz Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Od wielu lat wspiera organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXIV/521/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 26 czerwca 2017 roku

 

Zbigniew Kopociński - dr n. med. i kierownik Pracowni Angiograficznej i Laseroterapii 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach.

Od wielu lat aktywnie uczestniczy w działalności upamiętniającej ofiary ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Kresach Wschodnich II RP. Był jednym z pomysłodawców, autorem projektu i organizatorem odsłonięcia w Żarach tablicy poświęconej „Sprawiedliwym Ukraińcom”. Odegrał znaczącą rolę w postawieniu i uroczystym poświęceniu na żarskim Cmentarzu Komunalnym „Krzyża Wołyńskiego”, jako trwałego znaku pamięci i hołdu dla wszystkich ofiar zbrodniarzy ukraińskich spod znaku OUN-UPA. 

Postulator  nadania 105. Szpitalowi Wojskowemu zaszczytnej nazwy wyróżniającej „Kresowy” w hołdzie wszystkim Kresowianom tworzącym tę lecznicę. Wspólnie z bratem był fundatorem i autorem projektu tablicy poświęconej pomordowanym przez NKWD lekarzom wojskowym z Brześcia nad Bugiem i Grodna, którą umiejscowiono w Kościele Garnizonowym w Żarach. Od wielu lat jest organizatorem akcji „Światełko Pamięci”, czyli zbiórki zniczy na lwowskie nekropolie, która cieszy się dużym uznaniem wśród mieszkańców.

Od wielu lat kieruje Pracownią Angiografii Fluoresceinowej i Laseroterapii. Jest jednym z filarów żarskiej okulistyki. W znaczący sposób przyczynił się do wprowadzenia na Ziemi Lubuskiej wielu nowoczesnych metod diagnostyczno-leczniczych z dziedziny okulistyki m.in. obrazowanie dna oka i optyczną koherentną tomografię dna oka. Był jednym z inicjatorów posadzenia w 105. Szpitalu Wojskowym w Żarach „Dębu Pamięci” dla uhonorowania zamordowanego w ramach zbrodni katyńskiej wojskowego okulisty ppłk. Kazimierza Maciejewskiego.

Autor i współautor wielu publikacji naukowych, kilku monografii, przedstawiających dzieje polskiej wojskowej służby zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach oraz szpitali wojskowych z Kresów Wschodnich II RP. Autor projektu oraz współpomysłodawca odsłonięcia w żarskiej lecznicy wojskowej tablicy pamiątkowej lekarzy tej placówki, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim. Aktywnie uczestniczył w organizacji jubileuszu 70-lecia 105. Szpitala Wojskowego, a także 70-lecia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Żaganiu.

Wspólnie z bratem był inicjatorem i organizatorem renowacji nagrobka wileńskiego lekarza wojskowego ppłk. dra Kazimierza Malanowicza na cmentarzu na Antokolu w Wilnie, jak również uroczystości jego poświęcenia.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXIV/520/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 26 czerwca 2017 roku

 

Krzysztof Kopociński - dr n. med. i kierownik Pododdziału Okulistyki 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach. Społecznik.

Rozwinął wspólnie z bratem od podstaw okulistykę w Żarach, zapewniając kompleksowe leczenie okulistyczne Lubuszan i tworząc w małym powiatowym mieście ośrodek liczący się w całym województwie. Wprowadzili wiele metod diagnostycznych i leczniczych m.in. obrazowanie dna oka i optyczną koherentną tomografię dna oka. Bardzo wiele osób w starszym wieku zachowało widzenie dzięki pracy Krzysztofa Kopocińskiego.

Jest autorem wielu publikacji naukowych, kilku monografii, w których przybliża kolejnemu pokoleniu Polaków dokonania kresowych lekarzy, tworzących lubuską medycynę. Fundator tablicy poświęconej pomordowanym przez NKWD lekarzom wojskowym z Brześcia nad Bugiem i Grodna. Był jednym z inicjatorów posadzenia w 105. Szpitalu Wojskowym w Żarach „Dębu Pamięci” dla uhonorowania zamordowanego w ramach zbrodni katyńskiej oficera lekarza ppłk. Kazimierza Maciejewskiego. Od wielu lat jest organizatorem akcji „Światełko Pamięci” w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach, czyli zbiórki zniczy na lwowskie nekropolie, która cieszy się ogromnym uznaniem w społeczeństwie, a żarski szpital to jedyny zakład medyczny w Polsce biorący udział w tej akcji. Współautor projektu odznaki honorowej 105. SzWzP w Żarach, jak również wspaniałej dwutomowej monografii tej ponad 70-letniej placówki. Był inicjatorem odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej komendantom tego zakładu leczniczego, a także pomysłodawcą i projektantem maskotki szpitala.

Krzysztof Kopociński zorganizował szereg uroczystości upamiętniających kresowych lekarzy. Pomysłodawca i organizator odsłonięcia w Żarach tablicy poświęconej „Sprawiedliwym Ukraińcom”. Był postulatorem  nadania 105. Szpitalowi Wojskowemu zaszczytnej nazwy wyróżniającej „Kresowy” w hołdzie wszystkim Kresowianom tworzącym ten zakład. Twórca uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej Lekarzom-Powstańcom Warszawskim w rocznicę wybuchu walk w stolicy. Krzysztof Kopociński to pomysłodawca i organizator poświęcenia na Cmentarzu Komunalnym w Żarach „Krzyża Wołyńskiego” w hołdzie Polakom pomordowanym na Kresach. Inicjator i organizator renowacji nagrobka ppłk. dra Kazimierza Malanowicza na cmentarzu na Antokolu w Wilnie oraz uroczystości jego poświęcenia.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXIV/513/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 26 czerwca 2017 roku

 

Leszek Jarząbek - założyciel i współwłaściciel Przedsiębiorstwa Budowlanego „Ekonbud-Fadom” Sp. Jawna Leszek, Elżbieta Jarząbek, które powstało w 1990 r. i do dnia dzisiejszego oddało do użytku ponad 6.500 kluczy do nowych mieszkań w Zielonej Górze i Poznaniu.

Założeniem firmy jest, aby domy i osiedla były funkcjonalne i komponowały się z naturalnym otoczeniem, dlatego stawiane są w otoczeniu parków, lasów, jak np. zielonogórskie osiedle przy ul. Botanicznej-Waszczyka (główna nagroda „Mister Budowy 2005”), czy poznańskie „Żurawie Stawy” wybudowane w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu Żurawiniec.

Leszek Jarząbek wspiera lokalną działalność sportową (m.in. „Stelmet BC” Zielona Góra, Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep, Klub „Lechia” Zielona Góra, Tenisowe Mistrzostwa Polski Artystów Kabaretowych). Jest fundatorem nagrody dla Sportowca Roku.

Wspiera także wydarzenia kulturalne i naukowe - m.in.: X Konferencję Naukową „Konstrukcje Zespolone” organizowaną przez Uniwersytet Zielonogórski; wydanie książki na temat losów Matek Sybiraczek przez Koło nr 8 Związku Sybiraków. Co roku wspiera również Ogólnopolską Kampanię na rzecz osób termalnie chorych „Pola Nadziei” organizowaną przez Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze, za co w maju 2014 r. otrzymał „Złote Serce” za bezinteresowną pomoc. Główny fundator ławeczki Cypriana Kamila Norwida - patrona Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze.

Za swoją działalność biznesową otrzymał wiele nagród i wyróżnień - m.in.: II nagroda w V edycji Menedżera Roku w kategorii biznes, Lubuski Mister Budowy dla Osiedla Green Home w kategorii budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (2015), III miejsce w konkursie „Buduj bezpiecznie” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy (2014), certyfikat „Solidny Partner w Biznesie” nadany przez Lubuską Izbę Budownictwa (2014), główna nagroda gospodarcza Prezydenta Miasta (2010), wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Orły Polskiego Budownictwa i certyfikat Solidny Partner w Biznesie (2010).

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXIV/512/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 26 czerwca 2017 roku

 

Tadeusz Jacek od 1990 roku jest współwłaścicielem, a obecnie Prezesem ds. handlowo-ekonomicznych Przedsiębiorstwa Transportowo-Handlowego „TRANSHAND” w Słubicach, jednej z wiodących firm przewozowych na terenie województwa lubuskiego. Firma otrzymała „Skrzydła Biznesu 2012” - wyróżnienie w kategorii „Firma średnia”, „Skrzydła Biznesu 2013” - 1 miejsce w kategorii „Firma średnia - województwo lubuskie”, wyróżnienie w konkursie „Pracodawca - organizator bezpiecznej pracy”, Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2010 i tytuł Euro Firma Fair Play w 2016 r. 

W latach 1993-2010 członek zarządu i wiceprezes Miejskiego Klubu Sportowego „Polonia” w Słubicach. Współtwórca największych sukcesów klubu, który w sezonie 1994-1995 zdobył po raz pierwszy w historii Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim i po jednym sezonie (1995-1996) w klasie „Makroregionalnej” (IV liga) wywalczył historyczny awans do rozgrywek centralnych (III liga) oraz przystąpił do Pucharu Polski na szczeblu centralnym, w którym zagrał pierwszy raz w historii dochodząc do rundy II. Sezon 1997-1998 w III lidze klub zakończył na czwartym miejscu ze stratą 9 pkt. do lidera, co do tej pory pozostaje najwyższym osiągnięciem ligowym klubu.

Od 1976 roku aktywnie działa społecznie w Kole Pszczelarzy w Słubicach, gdzie kolejno pełnił funkcje skarbnika, Wiceprezesa i do 2014 r. Prezesa. Inicjator działań na rzecz selekcji i hodowli pszczół oraz pomysłodawca i propagator pasiek wędrownych, umożliwiających pozyskiwanie w krótkim czasie różnych gatunków miodu. Za jego kadencji na wydzierżawionych od Agencji Rolnej terenach pozyskiwano m.in. bardzo rzadki w województwie i Polsce miód faceliowy. Propagator pszczelarstwa wśród lokalnej społeczności. Szkoli przyszłych pszczelarzy. Prowadzi pogadanki dla uczniów.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXIV/511/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 26 czerwca 2017 roku

 

Zdzisław Dworczak - Inżynier Budownictwa Lądowego. Przez 6 lat kierownik Wydziału Architektury, Urbanistyki i Nadzoru Budowlanego Urzędu Rejonowego w Międzyrzeczu i przez 12 lat kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu. Rzeczoznawca budowlany.

Członek komisji opracowania Strategii Rozwoju Gospodarczego Gminy Międzyrzecz oraz Województwa Lubuskiego.

Radny Gminy i Miasta w Międzyrzeczu (1990-1994). Przez 15 lat we władzach Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wielkopolskim.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXIV/510/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 26 czerwca 2017 roku

 

Krzysztof Jakub Częstochowski pracował w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wielkopolskim od 1980 r., początkowo jako Z-ca Dyrektora, a od 1989 r. jako Dyrektor. Od 2000 r. jest Prezesem Zarządu PKS w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

Wniósł niepodważalny wkład w funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a w szczególności udoskonalanie przewozów, zakupując i wykorzystując posiadany potencjał przewozowy oraz zwiększając wynik finansowy. Troska o ochronę środowiska naturalnego i wygospodarowane środki pozwoliły również wymienić systemy ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe. Spółka pod jego kierownictwem przynależy do elitarnego Klubu Gazel Biznesu, tj. grona najdynamiczniej rozwijających się firm. Z jego inicjatywy powołano firmę przewozowo-spedycyjną „International Cargo” S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji. Współzałożyciel i wieloletni członek, Przewodniczący i obecnie Wiceprzewodniczący Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców. W latach 2012-2016 pełnił społecznie funkcję Wiceprezydenta Pracodawców RP. Członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, członek Komitetu Monitorującego RPO-L2020, członek Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego i członek Lubuskiego Klastra Metalowego - pierwszego klastra w województwie lubuskim.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXIV/509/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 26 czerwca 2017 roku

 

Wojciech Marek Brodziński jest inicjatorem powstania w 2008 r. Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krośnie Odrzańskim, który skupia w swoich szeregach 112 osób. Zajęcia prowadzone na UTW dają możliwość osobom starszym na funkcjonowanie w życiu społecznym, politycznym, rozwijanie swoich pasji i zamiłowań, a nade wszystko dzielenie się doświadczeniem życiowym.

Przyczynił się także do powołania w Krośnie Odrzańskim Społecznej Rady Seniorów, która współdziała z samorządami w tym zakresie. Był wnioskodawcą wybudowania rekreacyjnego placu dla seniorów. Inicjator utworzenia certyfikatu „Miejsce przyjazne seniorom”, które jest przyznawane raz w roku firmom za innowacyjne przedsięwzięcia dla seniorów.

Inicjator i koordynator Centrum Aktywnego Seniora, które powstało w Gminie Dąbie i skupia w swoich szeregach 70 osób, aktywnie uczestniczących w zajęciach informatycznych, lektoratach językowych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, wycieczkach krajoznawczych i gimnastycznych. Uruchomił w Gminie Dąbie tzw. „Kopertę życia” – to kwestionariusz dla służb ratunkowych z informacjami o chorobach, adresami najbliższych, który jest przechowywany w specjalnej kopercie w lodówce. Wszyscy starsi mieszkańcy Gminy Dąbie otrzymali bezpłatnie taką kopertę.

Od blisko dwudziestu lat jest członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Był inicjatorem i współorganizatorem wielu trwałych dokonań na rzecz społeczności regionu krośnieńskiego: upamiętnienia katastrofy drogowej Osiecznica-Krosno Odrzańskie, upamiętnienia obozu jenieckiego z okresu I wojny światowej. Współorganizował kilkanaście turniejów strzeleckich o charakterze proobronnym, integrujących środowisko i promujących region.

Był członkiem komisji stałej ds. seniorów przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. „Ambasador Rzecznika Praw Obywatelskich” na powiat krośnieński, udzielający pomocy osobom starszym. Poseł-Senior Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w latach 2015-2016 i 2016-2019. Organizator Lubuskiego Zespołu Delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, który reprezentuje problemy środowiska seniorów wobec wszystkich organów władzy rządowej i samorządowej, szczególnie w zakresie aktywności obywatelskiej, zdrowia, bezpieczeństwa socjalnego, uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXIV/508/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 26 czerwca 2017 roku

 

Jarosław Bręk należy do najwybitniejszych śpiewaków operowych młodego pokolenia. Obdarzony pięknym bas-barytonem. Jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie prowadzi klasę śpiewu.

Uczelnia wyróżniła go medalem „Magna Cum Laude“ za osiągnięcia artystyczne. Laureat nagród na wielu konkursach wokalnych, dwukrotnie nominowany do Paszportu Polityki. Nagrał około 20 płyt CD, wielokrotnie nagradzanych Fryderykami oraz nagrodą Złotego Orfeusza. Nagranie „Stabat Mater“ K. Szymanowskiego w 2009 r. otrzymało nominację do nagrody „Grammy”. Śpiewał na wielu europejskich scenach, występując z orkiestrami i chórami z całego świata.

Przez 14 sezonów solista Warszawskiej Opery Kameralnej. Współpracował z Operą Narodową w Warszawie, Operą Krakowską oraz Teatrem Wielkim w Lodzi. Wykonał około 20 partii operowych oraz ponad 110 dzieł oratoryjnych.

Jarosław Bręk od ponad 10 lat współpracuje także ze Stowarzyszeniem Muzyki Organowej i Kameralnej „Sauerianum” w Drezdenku. Zawdzięczamy mu niepowtarzalne koncerty, które w okresie wakacyjnym albo wykonuje sam albo przygotowuje na potrzeby festiwali odbywających się w północnej części województwa lubuskiego. Organizuje także koncerty okolicznościowe z okazji: 11 listopada, Bożego Narodzenia i inne.

Współpraca na rzecz drezdeneckiego festiwalu zaowocowała wydarzeniem wyjątkowym, bowiem Artysta zgodził się na organizację w Drezdenku swojego benefisu z okazji 20-lecia pracy artystycznej i 10-lecia wspólnej pracy.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXI/495/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 24 maja 2017 roku

 

Jerzy Kazimierz Smorawiński - profesor nauk medycznych. W latach 1984-1992 kierownik Zakładu Medycyny Sportowej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 1992-1996 - Prorektor ds. studenckich AWF w Poznaniu, 1996-2002 - Rektor AWF w Poznaniu i w latach 2008-2016 Rektor AWF w Poznaniu, którego Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim.

Autor licznych prac (ponad 100) z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Kierownik 3 projektów badawczych finansowanych z Komitetu Badań Naukowych.

Brał udział w kształceniu lekarzy w zakresie specjalizacji z medycyny sportowej. Promotor 10 prac doktorskich. Recenzent  8 prac habilitacyjnych, dorobku naukowego w związku z ubieganiem się o tytuł profesora (5) i w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa (3) oraz opiekun ponad 120 prac magisterskich. Autor i współautor rozdziałów w podręcznikach oraz licznych prac popularnych i edukacyjnych z zakresu medycyny sportowe i zwalczania  dopingu w sporcie, m.in. „Poradnik czystego sportu”, „Implementacja Kodeksu WADA”, „Medyczna kwalifikacja do sportu”, „Dozwolone i zabronione wspomaganie  zdolności wysiłkowych człowieka”.

Lekarz reprezentacji olimpijskiej i narodowej hokeja na trawie (1974-1996), członek Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Trawie (1975-1991),  prezes PZHT (1991-2001), honorowy Prezes Polskiego Związku Hokeja (od 2001), członek Komisji Lekarskiej Międzynarodowej Federacji Hokeja (1980-2006), członek Rady Międzynarodowej Federacji Hokeja (1994-2002), medyczny doradca Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Hokeja (1994-2004), członek Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego (1989-1992), przewodniczący Rady Kultury Fizycznej przy Prezydencie RP (1993-1995), członek Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Hokeja (2007-2013) i doradca Ministra Sportu i Turystyki (2008-2011).

Uczestniczył w powołaniu licznych Szkolnych Klubów Sportowych i utworzeniu w Poznaniu jedynej w Polsce Szkoły Mistrzostwa Sportowego szkolącej także zawodników hokeja na trawie, doprowadzeniu do budowy pierwszego w Polsce boiska o sztucznej nawierzchni w 1992 r., organizacji Pucharu Interkontynentalnego w 1993 r., powołaniu akademickiej sekcji hokeja na trawie AZS AWF Poznań, powołaniu specjalizacji trenerskiej na AWF w Poznaniu i utworzeniu na Akademii Wychowania Fizycznego Narodowego Centrum Szkolenia w hokeju na trawie.

Przewodniczący Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie (1993-2006). Przedstawiciel Polski w Grupie Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy (1993-2006). Z ramienia rządu RP w latach 1999-2002 uczestnik we wszystkich (8) spotkaniach Międzyrządowej Grupy Konsultacyjnej, wypracowującej zasady funkcjonowania i organizacji Światowej Agencji Antydopingowej. Uczestnik Światowych Konferencji Antydopingowych w 1999 r. w Lozannie, w 2003 w Kopenhadze i w 2013 w Johannesburgu. Uczestnik spotkań ministrów odpowiedzialnych za sport: Bratysława 2000 i Warszawa 2002. Autor Protokołu Dodatkowego do Europejskiej Konwencji Antydopingowej (2002). Przedstawiciel Polski w Grupie Ekspertów Unii Europejskiej ds. Dopingu w latach 2009-2011 i od 2009 ponownie przewodniczący Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

W okresie przewodniczenia Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie stworzono zgodny z wymogami Europejskiej Konwencji Zwalczania Dopingu i Światowej Agencji Antydopingowej system organizacyjny zwalczania dopingu w Polsce, dostosowano ustawową legislację do Światowego Kodeksu Antydopingowego, Zakład Badań Antydopingowych Instytutu Sportu w Warszawie uzyskał akredytację I stopnia Światowej Agencji Antydopingowej (2014) a Komisja do Zwalczania Dopingu uzyskała certyfikat ISO 2000 w zakresie Zarządzania Jakością.

Członek m.in. Rady Naukowej Instytutu Sportu w Warszawie (od 1994), Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (1996-2002), konsultant krajowy w dziedzinie medycyny sportowej (2001-2010) i honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (od 2014).

Senator RP (1997-2001 i 2001-2005).

Otrzymał m.in.: Odznakę Honorową za Zasługi dla Rozwoju Województwa Poznańskiego (1980), Srebrny Krzyż Zasługi (1986), Nagrodę Indywidualną Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki (1992), tytuł Wielkopolanina Roku za działalność na rzecz sportu przyznany przez Dziennik Poznański (1992), Złoty Medal im. J. Śniadeckiego (1992), Złotą Odznakę Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej (1993), Medal Edukacji Narodowej (1994), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – za działalność na rzecz sportu i propagowanie idei olimpijskiej (1997), Lider Pracy Organicznej (2009) i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXI/494/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 24 maja 2017 roku

 

Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze w 2017 r. obchodzi 65-lecie działalności i jest kontynuatorem teatrów robotniczych, m.in. „Teatru Kolejarza” (1946-1949) i „Nowej Reduty” działającej przy „Polskiej Wełnie”. Miejski Teatr Zielonogórski powołano w 1951 r., a 24 listopada 1951 r. odbyła się uroczysta premiera „Zemsty” A. Fredry w reżyserii Róży Gella-Czerskiej.

W sezonie 1958-1959 rozpoczęto wydawanie „Zeszytów Teatralnych”, na łamach których publikowane są prace zarówno autorów miejscowych, jak i autorów zaproszonych do współpracy z zewnątrz. Ogółem ukazały się dotychczas 332 numery. 6 grudnia 1959 r. w repertuarze Lubuskiego Teatru pojawiły się spektakle dla dzieci, a 1964 r. zaczęła działać Scena Lalkowa. Początkowo Scena Lalkowa była odłączona od sceny dramatu, miała odrębny zespół i próbowała istnieć samodzielnie, pod całkiem innym dachem. Ostatecznie zaistniał jeden zespół artystyczny. Ci sami aktorzy grają dla bardzo dorosłego i zupełnie małego widza.

18 grudnia 1964 r. Państwowy Teatr Ziemi Lubuskiej otrzymał nowe miano. Od tej pory jest to Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego.

Teatr nawiązał ścisłą współpracę z Katedrą Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. W zwyczaj weszły nocne pokazy premierowe dla studentów, z następującymi po nich wielogodzinnymi dyskusjami. W 1974 r. odbyła się w teatrze ogólnopolska sesja naukowa. Tematem były spotkania nauki o literaturze z nowymi poszukiwaniami teatru, a 1976 r. odbyło się sympozjum naukowe „Teatr - w stronę skuteczności”.

W trakcie Dni Zielonej Góry odbywają się „Winobraniowe Spotkania Teatralne”. Lubuski Teatr gości wówczas zespoły z całej Polski, grające na scenie teatru oraz w różnych punktach miasta. Od 1995 r. z sukcesem rozwija się nieformalna inicjatywa teatrów Zielonej Góry, Legnicy, Jeleniej Góry, Gorzowa, Olsztyna, Wałbrzycha, zwaną Unią Teatrów Zachodniej Polski, polegająca na wymianie spektakli.

Lubuski teatr zainicjował zajęcia artystyczne z osobami wykluczonymi - więźniami osadzonymi w areszcie i osobami z zaburzeniami psychicznymi, które zakończyły się spektaklami teatralnymi o wysokich walorach terapeutycznych. Ponadto teatr podjął współpracę z Parlamentem Studenckim Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wprowadził i rozwija liczne formy pracy w zakresie edukacji teatralnej i artystycznej adresowane do dzieci najmłodszych z ich opiekunami, dzieci przedszkolnych i szkolnych, do młodzieży i studentów, nauczycieli oraz działania z zakresu arteterapii. Są to warsztaty teatralne dla różnych grup wiekowych, dla grup międzypokoleniowych, lekcje teatralne, zeszyty metodyczne, czytania performatywne dramatów i literatury dziecięcej.

Konsekwentnie buduje się stały zespół artystyczny i koncepcję teatru repertuarowego. Spektakle cieszą się uznaniem publiczności i krytyki teatralnej, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach, konkursach i przeglądach teatralnych w kraju i zagranicą.

W ramach współpracy zagranicznej Lubuski Teatr rozwinął kontakty artystyczne z teatrami w Zittau i Chemnitz, które zaowocowały spektaklami w Niemczech oraz realizacją spektaklu przez niemieckich twórców na scenie zielonogórskiej. W 2015 r. w ramach współpracy z Dnipropietrowskim Ukraińskim Akademickim Muzyczno-Dramatycznym Teatrem publiczność mogła obejrzeć spektakle wywodzące się z tradycyjnej kultury ukraińskiej.

Teatr pozyskuje środki zewnętrzne na realizację projektów artystycznych: np. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Pro Vinci, Raz, Dwa, Trzy, Kultura i TY!, Teatralne podchody, Teatr nie gryzie - spróbuj go oswoić, Bajkowy świat Świętego Mikołaja, Teatr Polska, Laboratorium twórcze. Podejmuje się działań artystycznych na rzecz społeczności lokalnej. Reżyseruje i prowadzi doroczny Korowód Winobraniowy. Pomaga w organizacji licznych przeglądów artystycznych przedszkoli, szkół i środowisk społecznych, tj. Jasełka, Orszak Trzech Króli oraz przygotowuje widowiska plenerowe walki o Dom Polski w 1960 r. - tzw. wydarzenia zielonogórskie w obronie kościoła.

Teatr jest centrum sztuki wysokiej, miejscem przyjaznym i otwartym na działania lokalne, stale obecnego w ważnych wydarzeniach mieszkańców miasta i regionu. Za takie postrzeganie roli teatru, jego rozwój i wysoko ocenianą działalność artystyczną w ostatnich latach Lubuski Teatr został uhonorowany nagrodą kulturalną Miasta Zielona Góra (2012), a dyrektor Robert Czechowski nagrodą indywidualną Prezydenta Miasta Zielona Góra (2016). Jako miejsce przyjazne dla widza, wychodzi naprzeciw jego potrzebom, chce być miejscem otwartym i często odwiedzanym. Przez cały okres 65 lat istnienia prowadzi działalność objazdową, obejmując swym zasięgiem 6 województw, a w nich około 150 miejscowości, promując kulturę regionu lubuskiego.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXI/493/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 24 maja 2017 roku

 

Ksiądz Jan Truty - proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Nowej Soli.

W 1960 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego im. św. papieża Piusa X we Wrocławiu. W latach 1962-1964 odbył zasadniczą służbę wojskową. Po odbyciu służby wojskowej kontynuował studia teologiczne we Wrocławiu. 24 czerwca 1967 r. w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach kapłańskich pracował jako duszpasterz dzieci i młodzieży w Lewinie Brzeskim. Podczas posługi w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu sprawował funkcję kapelana szpitala powiatowego. Po reorganizacji granic archidiecezji wrocławskiej został inkardynowany do diecezji gorzowskiej. Pracował w parafii w Witnicy k. Gorzowa Wielkopolskiego. Od 1978 r. proboszcz parafii w Skąpem. Kapelan i organizator duszpasterstwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Ciborzu. Z Jego inicjatywy stworzono w szpitalu kaplicę.

Od 1988 r. proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Nowej Soli. W 1998 r. po powodzi, jaka nawiedziła Nową Sól, przystąpił do całościowego remontu zabytkowego, ponad czterystuletniego barokowego kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła. Remont zakończono w 2013 r. W tym czasie został przełożony dach, wymieniono elewację zewnętrzną, zamontowano nowe witraże, nastąpiła konserwacja obrazów oraz renowacja zabytkowych ołtarzy, ambony, prospektu organowego, malowanie kościoła i wymiana instalacji elektrycznej, uporządkowano otoczenie wokół kościoła oraz plebanii organizując tereny zielone oraz przeprowadzono remont plebanii. Ks. Jan Truty dokonał gruntownego remontu zabytkowego kościoła w Kiełczu. Z jego inicjatywy powstał kościół pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowym Żabnie. W kolejnych latach nastąpiła w kościele wymiana poszycia dachowego i wstawienie nowych witraży.

Dzięki zaangażowaniu ks. Jana Trutego prace restauratorskie przy obiektach zabytkowych zostały w części współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starostwa Powiatowego w Nowej Soli oraz Urzędu Miejskiego w Nowej Soli.

Ks. Jan Truty przez wiele lat pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Nowa Sól oraz dekanalnego duszpasterza rodzin. W 1993 r. otrzymał godność kanonika gremialnego konkatedry w Zielonej Górze.

W 1998 r. Rada Miejska w Nowej Soli w uznaniu zasług dla społeczności lokalnej uhonorowała ks. Jana Trutego tytułem Honorowego Obywatela Nowej Soli. W 2002 r. ks. Jan Truty (Prezes Parafialnego Klubu Sportowego Milenium) za zaangażowanie mające wpływ na działalność i rozwój sportu w Województwie Lubuskim otrzymał nagrodę „Olimp Lubuski”. W 2010 roku za troskę o zabytki sakralne otrzymał złotą „Odznakę za Opiekę nad Zabytkami", przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2017 r. z rąk Ministra Obrony Narodowej otrzymał stopień podporucznika Wojska Polskiego.

Ksiądz Jan Truty w czerwcu 2017 r. będzie obchodził 50-lecie kapłaństwa, w tym niemal 45 lat na rzecz mieszkańców Ziemi Lubuskiej - Żagania, Witnicy, Skąpego, Nowej Soli, Kiełcza i Nowego Żabna. Dzięki jego determinacji i zaangażowaniu w parafiach powstawało wiele inicjatyw służących dzieciom, młodzieży i seniorom.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXI/492/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 24 maja 2017 roku

 

Zbigniew Wielgosz od przeszło 38 lat aktywnie i z ogromnym zaangażowaniem pracuje na rzecz rozwoju bankowości spółdzielczej. Od 1993 r. Prezes Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku. W latach 1997-2000 doprowadził do przyłączenia do GBS w Barlinku trzech banków spółdzielczych, zapobiegając ich upadkowi. Bank od lat finansowo i rzeczowo wspiera działalność społeczno-oświatową i kulturalną instytucji charytatywnych, przedszkoli, szkół, ośrodków kultury, sportu i rekreacji, domów dziecka i związków niewidomych. Jest organizatorom wielu imprez społeczno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie północnej części województwa lubuskiego i części województwa zachodniopomorskiego. Zbigniew Wielgosz reprezentuje bank w Związku Banków Polskich - Sekcja Banków Spółdzielczych, Krajowym Związku Banków Spółdzielczych oraz w Organizacji Przedsiębiorców Barlinka.

W latach 2003-2005 bank znalazł się w czołówce największych banków spółdzielczych w Polsce wg rankingów m.in. „Rzeczpospolitej”, „Gazety Bankowej”, czy Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. W 2006 r. w konkursie „Gepardy Biznesu” został nagrodzony w kategorii „Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy w Polsce”, a Zbigniew Wielgosz w kategorii „Człowiek Roku Sektora Banków Spółdzielczych”. W.w. w 2011 r. otrzymał wyróżnienie „Osobowość biznesu” w plebiscycie organizowanym przez magazyn „Świat Biznesu”.

Członek-założyciel (2004) i członek Prezydium Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Współorganizator corocznych konferencji biznesowo-gospodarczych dla członków Izby. Doprowadził do powstania oddziału ZIP-H w Barlinku.

Odznaczony medalem 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej (2016).

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXI/491/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 24 maja 2017 roku

 

Henri Ratajczak - Wiceprezydent Stowarzyszenia Przyjaźni Blanzy - Wymiarki.

W roku 2004 Henri Ratajczak doprowadził do nawiązania współpracy i spotkań pomiędzy strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Wymiarkach i strażakami Blanzy (Francja).

OSP w Wymiarkach dysponowała wtedy 30-letnim samochodem gaśniczym. W wyniku starań Henriego Ratajczaka w 2007 r. strażacy Blanzy przekazali OSP Wymiarki średni samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem gaśniczym i wyposażeniem do ratownictwa drogowego (rocznik 1998, ze stanem licznika 19.800 km). W OSP Wymiarki pojazd służył do 2011 r.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXI/490/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 24 maja 2017 roku

 

Andre Louis Quincy - honorowy burmistrz miasta Blanzy (Francja) i Prezydent Stowarzyszenia Przyjaźni Blanzy - Wymiarki.

W roku 2001 gmina Wymiarki nawiązała współpracę z miastem i gminą Blanzy (Francja), którego Burmistrzem był Andre Quincy, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Straży Pożarnej na region Burgundii. Początkowo współpraca polegała na humanitarnej pomocy ludności, młodzieży i dzieci parafii Witoszyn - dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej oraz pomoc stypendialna dla ucznia szkoły średniej. W roku 2004 współpraca została nawiązana także pomiędzy strażakami OSP w Wymiarkach i Blanzy. Na początku były to kontakty integralne - spotkania, wymiana strażaków obu stron na uroczystościach Blanzy i Wymiarek.

W roku 2007 strażacy z Blanzy przekazali Ochotniczej Straży Pożarnej Wymiarki średni samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem gaśniczym i wyposażeniem do ratownictwa drogowego (rocznik 1998, ze stanem licznika 19.800 km). Pojazd służył w OSP Wymiarki do roku 2011. 

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXI/489/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 24 maja 2017 roku

 

Jerzy Pilny jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej od 1998 r. i od tego czasu do dnia dzisiejszego pełni funkcję V-ce Prezesa OSP Wymiarki. Bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W latach 2009-2010 brał udział w zwalczaniu powodzi w gminie spowodowanej deszczami nawalnymi oraz w 2010 r. w akcji przeciwpowodziowej na terenie Nowej Soli.

Współautor projektu „Bezpieczny Strażak = Bezpieczny Region Bez Granic” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 na kwotę ponad 1,0 mln zł. W wyniku realizacji projektu OSP zakupiła średni samochód ratowniczo-gaśniczy, sprzęt ratownictwa drogowego oraz wyremontowała remizę. Pozyskanie nowego samochodu pożarniczego oraz sprzętu przyczyniło się do zwiększenia zdolności bojowych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uznało projekt za wzorowy i umieściło informację o nim w folderze pt. Razem do Europy.

Radny Gminy Wymiarki (4 kadencje).

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXI/488/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 24 maja 2017 roku

 

Stanisław Pieńkowski - działacz społeczny i sportowy. Od 1967 roku w KS „Stal” Gorzów Wielkopolski i okręgu PZM Zielona Góra. V-ce przewodniczący oraz członek okręgowej Komisji Sportu Żużlowego w Zielonej Górze. Od 2011 roku do chwili obecnej członek Zarządu Okręgu PZM w Zielonej Górze. Przewodniczący okręgowej Komisji Odznaczeń.

W latach 1970-1990 członek zarządu sekcji KS „Stal” Gorzów Wielkopolski. W roku 1977 uzyskał uprawnienia sędziego klasy państwowej sportu żużlowego. Przeprowadził ponad 500 imprez rangi krajowej i międzynarodowej. Sędziował finały Mistrzostw Polski, Indywidualne i Parowe spotkania międzynarodowe oraz rozgrywki Drużynowych Mistrzostw Polski Ekstraligi, I i II ligi.

W latach 1995-2016 przeprowadził na zasadzie wolontariatu 220 imprez miniżużla. Przygotowuje żużlowców z zakresu regulaminów do uzyskania licencji do uprawiania sportu żużlowego. Miał znaczący udział w zdobyciu przez KS „Stal” Gorzów 7 tytułów Drużynowego Mistrza Polski. Od 2011 do 2016 roku wyszkolił ponad 40 osób, które uzyskały licencję do pełnienia funkcji w zawodach, tj. kierownika zawodów, kierownika startu, kierownika parku maszyn, chronometrażysty, sekretarza zawodów, kierownika drużyny i wirażowych. Od 2007 roku delegat i obserwator Speedway Ekstraligi oraz I ligi. W zawodach żużlowych pełnił funkcję od sędziego zawodów do wirażowego włącznie. Zaangażowany w sport kartingowy, motocross i samochodowe wyścigi terenowe. Od 2013 roku do chwili obecnej pełni obowiązki komisarza toru w ENEA Ekstralidze oraz Polskiej Lidze Żużlowej.

Zwycięzca klasyfikacji katowickiej redakcji „Sport” w ogólnopolskim rankingu na najlepszego sędziego („Złota Patera”) w latach 1983, 1992 i 1995. Laureat „Tygodnika Żużlowego” na najlepszego sędziego w latach 1996 i 1997. W roku 2005 laureat XVI Plebiscytu „Tygodnika Żużlowego” na najpopularniejszych zawodników, trenerów i działaczy „Za bezkompromisowość w walce o przestrzeganie zasad etycznych wśród sędziów sportu żużlowego”.

Odznaczony Srebrnym (1980) i Złotym (2003 i 2011) Krzyżem Zasługi, Zasłużony dla PZM (1999), Brązową (1974), Srebrną (1977) i  Złotą (1980) Odznaką Honorową PZM, Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa Gorzowskiego” (1980), „Za szczególne zasługi w rozwoju społecznym, gospodarczym i kulturalnym miasta Gorzowa Wielkopolskiego” (1983) i "Za zasługi w rozwoju województwa Zielonogórskiego” (1983), Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla Sportu” (2012), Brązową Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (1984), Brązową Odznaką „Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego” (1980), Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984), Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (1990), Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (1985) i Złotą Odznaką Honorową TKKF (2000).

Członek Honorowy Polskiego Związku Motorowego (2015).

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXI/487/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 24 maja 2017 roku

 

Wiesław Motyliński jest dyrektorem Supply Chain w IKEA Industry Zbąszynek. Pracę zawodową w branży meblarskiej rozpoczął w 1996 r. w spółce Swedwood Lubawa - kierownik produkcji do 1999 r. Następnie dyrektor fabryki Swedwood Poland Sp. z o.o. w Zbąszyniu. W latach 2005-2011 dyrektor zakładu MPS w Chlastawie. Przez 5 lat kierował fabryką IKEA Industry Nantong w Chinach.

Wyróżnia go perspektywiczne myślenie oraz długofalowe i konsekwentne budowanie strategii firmy. Świetny organizator, potrafiący zjednywać sobie ludzi i aktywizować ich działania. Jego pracę cechuje profesjonalizm, terminowość, aktywność, umiejętność postrzegania i reagowania na zmiany oraz ogromna wiedza techniczna o procesach produkcji. Wniósł ogromny wkład w rozbudowę fabryk poprzez długofalowe działania zmierzające do zwiększenia efektywności, jakości i poszerzenia oferty produkowanych wyrobów, wdrażając nowoczesną technologię produkcji i unowocześniając park maszynowy.

Wiesław Motyliński buduje wizerunek dobrego i stabilnego pracodawcy w regionie. Jego celem jest pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry z okolicznych gmin Ziemi Lubuskiej oraz zapewnienie im stabilnego, dobrego miejsca pracy i jak najlepszych warunków pracy. Przez cały okres pracy zawodowej kontynuował proces oddziaływania firm na wzrost ekonomiczny i dynamizację rozwoju gmin Babimost i Zbąszynek, wpisując się w ten sposób w przeobrażenie gospodarcze Ziemi Lubuskiej.

Menedżer społecznie odpowiedzialny. Darowizny w postaci wyposażenia w meble otrzymywały miejscowe instytucje publiczne: szkoły, przedszkola, świetlice wiejskie, domy kultury i szpitale.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXI/486/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 24 maja 2017 roku

 

Bertil Jan-Anders Hansson - obywatel Szwecji. Concept Manager fabryk grupy IKEA Industry Dywizji Flatline. Z IKEA Industry Zbąszynek związany od 2005 roku.

Człowiek o bardzo wysokich umiejętnościach techniczno-organizacyjnych. Odpowiedzialny za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych w fabrykach grupy IKEA Industry. Inicjator budowania wizerunku IKEA Industry Zbąszynek jako organizacji innowacyjnej, otwartej na nowości, postrzegającej problemy z różnych perspektyw, wrażliwej na sygnały i wyzwania rynku oraz gotowej do wprowadzenia zmian dostosowawczych, prowadzących do rozwoju gospodarczego regionu, wzbogacenia lokalnego rynku o nowe usługi oraz do przeobrażeń organizacyjnych w najbliższym otoczeniu. Współautor rozwoju zakładów w Chlastawie, Babimoście i Zbąszyniu, który może zaproponować klientom najwyższą jakość, światowe wzornictwo oraz samodzielny, szybki i łatwy montaż wyrobów. Wymiana parku maszynowego na bardziej nowoczesny postawiła fabrykę IKEA Industry w Zbąszynku w gronie najlepszych producentów światowego koncernu IKEA.

IKEA Industry Zbąszynek to fabryka silna technologicznie, mająca stały dostęp do światowych rozwiązań technicznych oferowanych w branży meblarskiej. Nowatorskie podejście Bertila Jan-Andersa Hanssona stało się bezpośrednim czynnikiem rozwoju lubuskiej fabryki i przełożyło się na jej światową konkurencyjność.

Jeden z „ojców sukcesu” fabryki IKEA Industry, zatrudniającej w regionie prawie 3.000 osób.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXI/485/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 24 maja 2017 roku

 

Stanisław Chomski to wychowanek KS „Stal” Gorzów Wielkopolski. Licencję żużlową zdobył w 1974 roku. W rozgrywkach ligowych zadebiutował 11 września 1975 roku. Reprezentował gorzowski klub w latach 1974-1979. Wywalczył z nim trzy złote medale (1975, 1976 i 1977) i jeden srebrny medal (1979) Drużynowych Mistrzostw Polski.

Po zakończeniu kariery zawodniczej od 1980 roku zajął się pracą trenerską. Przez kilka lat prowadził szkółkę żużlową w Gorzowie Wielkopolskim. Pierwszy trenera KS „Stal” (1988-1995 i 1999-2009). Wywalczył z gorzowskim klubem 2 srebrne medale (1992 i 1997) i 2 brązowe medale (1987 i 2000) Drużynowych Mistrzostw Polski.

W latach 1996-1998 trener „Polonii” Piła, a w latach 2010-2014 „Wybrzeża” Gdańsk. Od 27 maja 2014 roku do końca sezonu trener „Unibaxu” Toruń. Od 21 maja 2015 r. ponownie trener gorzowskiej „Stali”, z którą zdobył pierwszy w karierze trenerskiej tytuł Drużynowego Mistrza Polski (2016). W roku 2005 selekcjoner reprezentacji Polski, z którą zdobył we Wrocławiu Drużynowy Puchar Świata. W 2005 i 2006 r. jako trener młodzieżowej reprezentacji kraju zdobył Drużynowe Mistrzostwo Świata Juniorów.

Odznaczony Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Motorowego.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXI/484/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 24 maja 2017 roku

 

Mikołaj Boczar jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej od 1998 r. Sekretarz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wymiarkach. Bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W latach 2009-2010 brał udział w zwalczaniu powodzi w gminie spowodowanej deszczami nawalnymi oraz w 2010 r. w akcji przeciwpowodziowej na terenie Nowej Soli.

Współautor projektu „Bezpieczny Strażak = Bezpieczny Region Bez Granic” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 na kwotę ponad 1,0 mln zł. W wyniku realizacji projektu OSP zakupiła średni samochód ratowniczo-gaśniczy, sprzęt ratownictwa drogowego oraz wyremontowała remizę. Pozyskanie nowego samochodu pożarniczego oraz sprzętu przyczyniło się do zwiększenia zdolności bojowych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uznało projekt za wzorowy i umieściło informację o nim w folderze pt. Razem do Europy.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXI/483/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 24 maja 2017 roku

 

Jan Babiarz przepracował 38 lat w Nadleśnictwie Wymiarki na stanowiskach związanych z ochroną p.poż. lasu. Brał czynny udział w zapobieganiu pożarów oraz zwalczaniu pożarów na terenie Nadleśnictwa Wymiarki, Żagań, Szprotawa, Lubsko, Zielona Góra, Ruszów i Lipinki. W latach 2009-2010 brał bezpośredni udział w akcji przeciwpowodziowej na terenie Gminy Wymiarki oraz na terenie Nowej Soli.

Współautor projektu „Bezpieczny Strażak = Bezpieczny Region Bez Granic” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 na kwotę ponad 1,0 mln zł. W wyniku realizacji projektu OSP zakupiła średni samochód ratowniczo-gaśniczy, sprzęt ratownictwa drogowego oraz wyremontowała remizę. Pozyskanie nowego samochodu pożarniczego oraz sprzętu przyczyniło się do zwiększenia zdolności bojowych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uznało projekt za wzorowy i umieściło informację o nim w folderze pt. Razem do Europy.

Radny Gminy Wymiarki (4 kadencje) i delegat do sejmiku samorządowego Województwa Zielonogórskiego (2 kadencje).

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXXI/482/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 24 maja 2017 roku

 

Ryszard Amielko jest związany z firmą Swedwood Poland Sp. z o.o. od 1992 r. tj. od początku jej powstania. Przez 25 lat pracy pełnił w firmie różne stanowiska. Kierował działem wysyłkowo-celno-zaopatrzeniowym, zarządzał logistyką oraz pełnił funkcję dyrektora administracyjnego. W latach 2005-2014 dyrektor ds. zaopatrzenia strategicznego w firmie Swedwood Poland Sp. z o.o. Od dwóch lat Category Menedżer w Dywizji Purchase. Odpowiedzialny za strategię zakupową płyt dla wszystkich fabryk należących do grupy przemysłowej IKEA Industry.

Jego działania zakupowe zawsze zmierzały do budowania długotrwałej współpracy firmy i miejscowych dostawców surowców i usług. Rozwijał potencjał okolicznych poddostawców firmy, a wolumen wymiany z firmą Swedwood Poland Sp. z o.o., a następnie IKEA Industry Zbąszynek systematycznie wzrastał. Propagując politykę realizowania zakupów materiałów od lokalnych dostawców rozwijał okoliczną gospodarkę. Inicjator budowania więzi ze społecznością lokalną poprzez pozytywne relacje biznesowe. Budował wiarygodność marki firmy Swedwood Poland, a dzisiaj IKEA Industry w województwie lubuskim. Zwolennik wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, które stanowią stymulator rozwoju lokalnej gospodarki, tj. okolicznych gmin: Zbąszynia, Babimostu i Zbąszynka.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXIX/465/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 10 kwietnia 2017 roku

 

Waldemar Wolski od 2000 r. jest dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Georga Philippa Telemanna w Żarach. Menedżer i promotor kultury. W 2009 r. twórca Żarskiego Stowarzyszenia Muzycznego i do 2013 r. Wiceprezes Stowarzyszenia.

Współtwórca „Lata z Telemannem” oraz „Polsko-Niemieckiego Konkursu Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych” w ramach Festiwalu Telemannowskiego. Pomysłodawca polsko-niemieckich Obozów Muzycznych z Polsko-Niemiecką Orkiestrą Kameralną oraz polsko-czesko-niemieckich Symfonicznych Warsztatów Orkiestrowych „Ensemble Interregio".

Współpracuje z organizatorami lubuskich festiwali: „Muzyka w Raju”, „Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru Kozzi, Dymny, Himilsbach” i „Dni Muzyki nad Odrą”. Z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze organizował „Łużyckie Spotkania Wiolonczelowe” dla uczniów szkół muzycznych regionu lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, Regionalny Konkurs z Kształcenia Słuchu dla uczniów klas III cyklu sześcioletniego szkół muzycznych Województwa Lubuskiego oraz Makroregionalne Impresje Kameralistyczne.

Doprowadził do ukończenia w 2010 r. budowy budynku Sali Koncertowej PSM, gdzie obok wybitnych wykonawców, prezentują się uczniowie szkół partnerskich z Żar, Weißwasser i Magdeburga oraz uczniowie i absolwenci PSM. Otrzymał Nagrodę Indywidualną I stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie za szczególny wkład w rozwój kultury.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXIX/464/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 10 kwietnia 2017 roku

 

Edward Tyranowicz pracuje zawodowo od 43 lat, w tym II kadencję na stanowisku Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego. Radny Rady Powiatu od 1998 r. Jako Starosta aktywnie pracuje w Związku Powiatów Polskich. Od 2015 r. członek Zarządu Związku Powiatów Lubuskich. Poza tym członek Krajowej Rady Rynku Pracy, Komisji Ustrojowej przy Komisji Współpracy Rządu i Samorządu oraz Ligi Obrony Kraju.

W latach 2010-2014 inicjator modernizacji Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Walczaka. W pierwszej kadencji pracy w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich zrealizował rozbudowę i modernizację Publicznego Szpitala Powiatowego w Drezdenku. Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Strzelcach Krajeńskich. 

Inicjator współpracy kulturalno-oświatowej, sportowo-turystycznej oraz w zakresie wykorzystania środków Unii Europejskiej między powiatami: wałeckim, gorzowskim, czarnkowsko-trzcianeckim, strzelecko-drezdeneckim i miastem Gorzów Wielkopolski. Przeprowadził w powiecie modernizację szkolnictwa ponadgimnazjalnego i dostosował kształcenie zawodowe do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Utworzył wspólną komisję z Powiatem Gorzowskim do spraw orzekania o niepełnosprawności z punktem obsługi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXIX/463/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 10 kwietnia 2017 roku

 

Artur Tadeusz Niezgoda to prekursor tańca break dance, electric boogie i hip hop w Polsce i Województwie Lubuskim. Nauką tańca zajmuje się od 1984 r. Wielokrotny Mistrz Polski. Choreograf Mistrzów Świata, Europy i Polski. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Sędzia ogólnopolski Polskiego Związku Tańca Freestyle klasy II. Przewodniczący podkomisji Break Dance Polskiego Związku Tańca Freestyle. Był dyrektorem Okręgu Lubuskiego Polskiej Federacji Tańca. Prowadził warsztaty taneczne na terenie całego kraju. Współpracował z wieloma gwiazdami polskiej sceny, a jego choreografie i zespoły występowały w TVP 1, TVP 2, Polsacie, TVN, TVP 3 oraz telewizjach kablowych i regionalnych. 

Ponadto Artur Niezgoda to wielokrotny Mistrz Polski w różnych formach sztuk walki. Trenuje od 1976 roku (Judo, Kyokushinkai, Oyama Karate, Combat Kalaki, Capoeira Unicar i Chi Ryu Aiki Matayoshi Okinawa Kobudo). W sztukach walki posiada wiele stopni mistrzowskich. Zajmuje się nauką sztuk walki od 1982 roku. Instruktor sportu. Sędzia sportowy oraz egzaminator. Trener kadry WFMC Polska, instruktor wychowania fizycznego w Orkiestrze Wojskowej, egzaminator wychowania fizycznego 11 Batalionu Dowodzenia w Żaganiu. Prowadził szkolenia dla służb mundurowych z walki wręcz.

Wielokrotnie był bohaterem reportaży w lokalnych mediach. Na podstawie jego działalności tanecznej i sportowej powstało pięć prac magisterskich.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXIX/462/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 10 kwietnia 2017 roku

 

Adam Mikulski od września 1997 r. pracuje jako nauczyciel gry na gitarze w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Żarach. Prowadzi także zespół instrumentalny. Sam koncertuje i zasiada w jury wielu konkursów gitarowych. Jego uczniowie biorą udział w licznych koncertach, promując region, w których zdobyli około 100 nagród i wyróżnień. Od 14 lat Adam Mikulski prowadzi także zajęcia zespołu gitarowego w ramach Polsko-Niemieckich Obozów Muzycznych.

W latach 2009-2013 Prezes Żarskiego Stowarzyszenia Muzycznego. Organizator przedsięwzięć artystycznych, jak np. Żarskie Regionalne Spotkania Muzyczne czy Łużyckie Spotkania Wiolonczelowe. Od roku 2009 kierownik Sekcji Instrumentów Smyczkowych i Gitar.

Adam Mikulski jako gitarzysta, kompozytor i aranżer ma na swoim koncie również nagrania płytowe w różnych składach instrumentalnych z różnymi gatunkami muzyki, w tym 4 płyty gitarowe: 1 solową, 2 w duecie i 1 w kwartecie. Wraz z bratem tworzy duet gitarowy, który koncertuje w Polsce, Niemczech i na Białorusi.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXIX/461/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 10 kwietnia 2017 roku

 

W 1982 r. Marek Kowalczyk rozpoczął pracę w Lasach Państwowych na stanowisku podleśniczego w Leśnictwie Wołogoszcz, a od 1994 r. zatrudniony jest na stanowisku leśniczego. Przy współpracy z Klubem Przyrodników ze Świebodzina na terenie Leśnictwa powstały dwa rezerwaty przyrody: w 2003 r. rezerwat „Torfowisko Osowiec" oraz w 2011 r. rezerwat „Flisowe Źródliska". Na terenie Leśnictwa utworzona została strefa ochrony Bielika.

Marek Kowalczyk w latach 2006-2010 pełnił funkcję radnego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dobiegniewie. W kadencji 2010-2014 członek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobiegniewie, a od roku 2014 Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobiegniewie.

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXIX/460/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 10 kwietnia 2017 roku

 

Barbara Jodełka-Nowaczyk jest emerytowaną nauczycielką. W 1982 r. współorganizowała chór „Cantabille” i od 35 lat jest jego aktywnym członkiem - chórzystką. Współorganizuje trasy koncertowe zespołu, krajowe i zagraniczne. Prowadzi zapis historii chóru, dokumentując jego dokonania i sukcesy. Autorka i współautorka repertuaru artystycznego. Zespół występował w kraju i zagranicą, m.in. w Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Niemczech, Włoszech oraz dla Polaków zamieszkałych na Ukrainie, Litwie i Węgrzech.

Współorganizator w Gminie Sulechów uroczystości państwowo-religijnych, w tym Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada, rocznic Konstytucji 3 Maja, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - 15 sierpnia.

W roku 2007 otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi. Ponadto posiada honorowe wyróżnienie „Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego”.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXIX/459/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 10 kwietnia 2017 roku

 

Leszek Glezer jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej Pławin od 1980 r. Prezes OSP Pławin. Pełnił wiele funkcji we władzach ZOSP RP na różnych szczeblach, z wojewódzkim włącznie.

Właściciel gospodarstwa rolnego specjalizującego się w hodowli daniela i jelenia. Lider we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań ekologicznych na skalę krajową, jak i europejską. Umiejętnościami i doświadczeniem dzieli się z władzami gminy, z którymi zrealizował wiele przedsięwzięć ułatwiających życie mieszkańcom gminy i powiatu. Zatrudnia wiele osób z terenu województwa lubuskiego.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXVIII/443/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 6 marca 2017 roku

 

W roku 2017 klub obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia. Czołową rolę odgrywa strzelectwo sportowe, w którym zdobyto m.in. 2 medale Igrzysk Olimpijskich: srebrny Sylwii Bogackiej (Londyn 2012) i brązowy Małgorzaty Książkiewicz (Barcelona 1992).

Klub wychował 9 uczestników Igrzysk Olimpijskich: Stanisława Maruchę (Tokio 1964 i Montreal 1977), Zbigniewa Fedyczaka (Monachium 1972), Krzysztofa Stefaniaka i Andrzeja Macura (Moskwa 1980), Dorotę Bidołach (Seul 1988), Julitę Macur (Barcelona 1992 i Atlanta 1996), Jacka Kubkę (Barcelona 1992) i Sylwię Bogacką (Ateny 2004, Pekin 2008, Londyn 2012 i Rio de Janeiro 2016). Dwóch trenerów zostało powołanych na trenerów kadry olimpijskiej: Mieczysław Kubiak i Stanisław Marucha.

Zawodnicy klubu w 3 konkurencjach: strzelectwo sportowe, akrobatyka sportowa i kickboxing zdobywali wiele medali na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharach Świata i Mistrzostwach Polski, w tym 3 złote medale na Mistrzostwach Świata w strzelaniu sportowym Łukasza Czapli (2006), akrobatyce sportowej Adriana Sienkiewicza (1994) i wielokrotnie w kickboxingu Tomasza Makowskiego.

Klub związany jest z regionem i miastem. Przeprowadził wiele imprez międzynarodowych i krajowych, promujących województwo lubuskie i miasto Zielona Góra. Od lat mieszkańcy uczestniczą w treningach i imprezach organizowanych przez klub.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXVIII/442/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 6 marca 2017 roku

 

Jerzy Żetecki rozpoczynał służbę jako członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie wstąpił w roku 1982. Od 1986 roku Prezes Zarządu OSP Zawada. W latach 1986-2015 członek Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zielonej Górze. Od 2016 r. członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Miasta Zielona Góra.

Aktywnie działa w ochotniczym pożarnictwie. Tworzy i opiekuje się Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi. Dla dzieci i młodzieży organizuje konkursy i turnieje. Propaguje profilaktykę przeciwpożarową i czyste środowisko.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXVIII/441/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 6 marca 2017 roku

 

Jerzy Wrzesień to społecznik ochotniczych straży pożarnych Powiatu Świebodzińskiego. Działalność w OSP   Szczaniec zaczynał w 1957 roku. Mieszkając w Jeziorach, reaktywował jednostkę OSP i był jej członkiem w latach 1967-1994. Podoficer ds. szkolenia i prewencji, kierownik służby liniowej, inspektor i p.o. komendanta rejonowego straży pożarnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie. Od 1994 r., po 35 latach pracy i służby, na emeryturze.

Komendant gminnego OSP w Świebodzinie. Od 1999 r. sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego związku OSP. Przyczynił się do budowy 11 remiz strażackich. Organizator szkoleń strażackich. Wykładowca w ośrodku szkolenia pożarniczego w Gubinie. Współorganizator zawodów sportowo-pożarniczych szczebla gminnego i powiatowego. 

Poświęcił 60 lat życia dla ratowania życia ludzkiego i mienia. Odznaczony Złotym Znakiem Związku i medalem im. Tuliszkowskiego.

 

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXVIII/440/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 6 marca 2017 roku

 

Wojciech Wittke działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wielkopolskiej od 1972 r. Od 1979 r. sekretarz Zarządu OSP. W 1994 roku Przewodniczący Społecznego Komitetu Rozbudowy Remizy w Dąbrówce Wielkopolskiej. Od 1995 r. współpracuje ze strażakami z Kronberg in Taunus (Niemcy). Od 6 kadencji w Zarządzie Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Zbąszynku jako Prezes Zarządu. 3 kadencje w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Świebodzinie jako Członek Prezydium.

Od 1972 do 1997 roku członek Regionalnego Zespołu Tanecznego w Dąbrówce Wielkopolskiej. Z zespołem reprezentował województwo lubuskie w Polsce i Europie (Francja, Niemcy, Czechy, Austria, Włochy i Holandia). W latach 1997-2008 kierownik zespołu. Doprowadził do powstania Koźlarskiej Kapeli z Dąbrówki Wielkopolskiej.

Prowadzi działalność gospodarczą - Zakład Kominiarski Wittke. Członek Korporacji Kominiarzy Polskich Oddział Lubuski. W Izbie Rzemieślniczej w Zielonej Górze Członek Komisji Egzaminacyjnej na Czeladnika i Mistrza w zawodzie Kominiarz.

Odznaczony brązowym, srebrnym i złotym „Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” i „Złotym Znakiem Związku” (2009). Członek Rady Sołeckiej w Dąbrówce Wielkopolskiej.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXVIII/439/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 6 marca 2017 roku

 

Józef Spychała działalność społeczną w ochotniczym pożarnictwie rozpoczął w 1978 roku. Wcześniej działał w Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Członek OSP Trzciel. W latach 1979-1990 Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Trzcielu. W latach 1991-1996 Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Międzyrzeczu. Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Międzyrzeczu. Od 2007 r. członek władz krajowych Związku – członka Prezydium Głównej Komisji  Rewizyjnej. Inicjator powstania Lubuskiego Muzeum Pożarnictwa im. J. Kiszmanowicza w Międzyrzeczu.

Pracuje z młodzieżą i szkołami na terenie Międzyrzecza. Organizuje spotkania i pogadanki dot. problematyki przeciwpożarowej i prewencji. Współpracuje z grupami społecznymi i lokalnymi organizacjami. Organizuje pielgrzymki do Sanktuarium Maryjnego w Rokitnie. Posiada wiele odznaczeń strażackich, w tym najwyższe - Złoty Znak Związku.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXVIII/438/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 6 marca 2017 roku

 

Józef Radzion od 1996 r. jest dyrektorem Szkoły Podstawowej w Górzynie i wieloletnim radnym Powiatu Żarskiego (od 1998 r.).

Od początku swojej pracy zawodowej zaangażowany w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzynie. Opiekun Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców i dziewcząt przy OSP w Górzynie. Wielokrotnie wybierany na Wiceprezesa tej jednostki. Członek Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Lubsku.

Wielokrotnie odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, srebrnym i złotym medalem „Za zasługi dla LOK”, srebrnym i brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Krzyżem za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP, medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Honorową Odznaką Związku Sybiraków.

W 2008 roku otrzymał nagrodę Lubuskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W 2010 roku uhonorowany przez Radę Miasta i Burmistrza Lubska tytułem Zasłużony Działacz Kultury, a w 2011 roku wyróżniony za wybitne osiągnięcia sportowe.

Prowadzi sekcje piłki nożnej i strzelecką. Pod jego kierunkiem uczniowie zdobyli czołowe miejsca w zawodach rangi gminnej, powiatowej i wojewódzkiej. Współpracował z organizacjami młodzieżowymi, patriotycznymi i społecznymi.

 

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXVIII/437/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 6 marca 2017 roku

 

Stanisław Radkiewicz jest od 1983 r. członkiem i od 2001 r. Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Cybince. Pełnił wiele funkcji społecznych w strukturach gminnych, powiatowych i wojewódzkich Związku OSP. Obecnie Sekretarz Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP w Cybince i Oddziału Powiatowego OSP w Słubicach. Członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Uczestniczy w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Doświadczeniem dzieli się z młodszymi kolegami strażakami. Wyróżnił się w czasie akcji przeciwpowodziowych w 1997 r. i 2010 r. 

Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. Otrzymał Brązowy, Srebrny i Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Złoty Znak Związku oraz Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza.

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXVIII/436/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 6 marca 2017 roku

 

Elżbieta Polak jest ekonomistką i politologiem. Radna Sejmiku Wojewódzkiego w latach 1999-2002. Uczestniczyła w pracach nad Statutem Województwa Lubuskiego i innymi dokumentami strategicznymi województwa. Wiceprzewodnicząca Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.

Od 1992 r. dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego OSP RP od 1996 r. i członek władz krajowych Związku OSP RP od 2002 r. Inicjatorka wielu programów skierowanych do OSP, w tym edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich: „Młodzież Zapobiega Pożarom” i „Edukacja Ekologiczna”. W programach co roku uczestniczy ponad 2.000 dzieci i młodzieży.

Realizatorka programów unijnych. Przygotowała wnioski i zrealizowała projekty, w ramach których zakupiono 13 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych i 22 lekkich samochodów ratowniczych dla OSP oraz programów edukacyjnych pod nazwą „Wioska internetowa” i „Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na Wsi”, w ramach których do 28 remiz strażackich na terenie województwa trafił nowoczesny sprzęt komputerowy i bogata biblioteka multimedialna.

Organizatorka akcji honorowego krwiodawstwa wśród strażaków. Od dziewięciu edycji koordynatorka  konkursu „Ognisty Strażak - gorąca krew”. Wspiera Kluby Honorowych Dawców Krwi wśród strażaków ochotników.  W 2008 r. odznaczona Odznaką Honorową PCK III stopnia.

Rozwija  współpracę międzynarodową strażaków województwa lubuskiego ze strażakami Kraju Związkowego Brandenburgia (Niemcy). W ramach podpisanego porozumienia udało się pozyskać sprzęt i samochody od niemieckich straży pożarnych. Za zasługi w rozwoju tej współpracy została odznaczona w 2008 r. Medalem za Międzynarodową Współpracę przez Prezydenta Niemieckiego Związku Straży Pożarnych.

Inicjatorka i współrealizatorka Strażackiej Stacji Drogi Krzyżowej na terenie Sanktuarium Maryjnego w Rokitnie. Odznaczona Złotym Znaku Związku.

 

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXVIII/435/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 6 marca 2017 roku

 

Andrzej Pierzchała jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 24 lat dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny. Felietonista, publicysta społeczny i kulturalny. Publikował w wielu tytułach: Słowo-Dziennik Katolicki (Warszawa i Włocławek 1993-1998), Rzeczpospolita (Warszawa 1994-2003), Radio W (Włocławek 1996-1997), Półrocznik Personalizm (Lublin 2001), Dziennik Gorzowski (Gorzów Wielkopolski 2003-2004), Telewizja Miejska (Gorzów Wielkopolski 2005), Tygodnik Aspekty (Zielona Góra 2005-2015), Tygodnik Ozon (Warszawa 2006), Polskie Radio Zachód (Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski od 2006) i Wydawnictwo Fronda (Warszawa od 2013).

Wykładowca przedmiotów medialnych (kształtowanie opinii publicznej, warsztat dziennikarza, historia mediów, dyskurs  medialny) na Wydziale Humanistycznym PWSZ, obecnie Akademia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Antykwariusz, szef Dyskusyjnego Klubu Filmowego, nauczyciel języka polskiego i manager w organizacji pozarządowej.

Prowadził działalność społeczną w Stowarzyszeniu Civitas Christiana z siedzibą w Warszawie, Hospicjum św. Kamila z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim i Stowarzyszeniu Forum Gorzowa.

Współautor cyklu audycji „Gimnastyka języka” w Radiu Zachód, w których wyjaśnia zawiłości języka polskiego.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXVIII/434/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 6 marca 2017 roku

 

Stefan Petriuk urodził się w 1949 r. w Uściu koło Kargowej. Od 1962 roku mieszka w Niemczech.  

Autor m.in. „Poczty miejskiej m. st. Warszawy 1915-1918” (1980), „Reformy walutowej w Polsce 1950, nadruki „Groszy”” (1982), „Kolska i Konotopu - historii nieznanego pogranicza” (2016) oraz przeszło 400 artykułów na temat  historii poczty w Polsce. Współautor „Europy w czasie przełomu, Polska, kraje bałtyckie” (1992), „Naszej pracy - naszej nadziei / Getto Łódzkie 1940-1945” (1995), „Poczty w okupowanej Polsce w czasie I wojny światowej” (2000).

W Kargowej i Konotopie prowadził pogadanki i wykłady na temat historii gminy i regionu. Z jego inicjatywy w 2009 r. zawarto partnerstwo pomiędzy Kargową a Gminą Schulzendorf w Niemczech.

Założyciel „Fundacji Elke i Stefana Petriuk im. malarza Wilhelma Blanke”. Fundacja zawarła umowę z Gminnym Centrum Kultury w Kargowej, któremu przekazano do dyspozycji obrazy autorstwa Wilhelma Blanke. Współorganizator wystaw prac Wilhelma Blanke w Kargowej i Zielonej Górze. Od 2005 r. Honorowy Obywatel Gminy Kargowa.

Filatelista i propagator polskich znaków pocztowych. Członek Związku Filatelistów Niemiec. Od 1960 r. członek i od 2011 r. Honorowy Członek Polskiego Związku Filatelistów, od 1983 r. ekspert PZF i od 1994 r. członek Polskiej Akademii Filatelistyki. Ponadto, od 1992 r. członek Królewskiego Towarzystwa Filatelistycznego w Londynie i od 1985 r. Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Filatelistycznych. Od 1979 r. członek Klubu Zbieraczy Polskich Znaczków Pocztowych Związku Niemieckich Filatelistów. Prezydent grupy od roku 1983 r.

Na krajowych i światowych wystawach filatelistycznych prezentował  swoje zbiory, poświęcone historii Polski, m.in. „Jeszcze Polska nie zginęła 1794-1945“, uzyskując kilka razy złote medale. Dla filatelistów niemieckich prowadzi pogadanki i szkolenia dotyczące polskich znaków pocztowych - historii polskiej znaczkami pisanej. Z jego inicjatywy, od 1982 roku, regularnie organizowane są Bilateralne Wystawy Filatelistyczne Polska - Niemcy. Pierwsza odbyła się w Bremen w 1982 roku. W 1993 r. Konsultant Wystawy Polskiego Związku Filatelistów na Światowej Wystawie Filatelistycznej „Polska 93”. Organizator i współorganizator Bilateralnej Polsko-Niemieckiej Wystawy Filatelistycznej we Frankfurcie nad Odrą (2010), w Kargowej (2012) i w Forst (2013). W 2015 r. Niemiecki Komisarz podczas wystawy „Głogów 2015”.

Od wielu lat wspiera działalność Szkolnego Koła Filatelistów w Kargowej, któremu podarował klasery ze znaczkami (300-350 kg). Członek Honorowy Młodzieżowego Klubu Filatelistów w Kargowej. W 2004 r. otrzymał najwyższe wyznaczenie Polskiego Związku Filatelistów - Statuetkę „Prymus“ i kolejną w 2012 r. za Całokształt Na Rzecz Polskiej Filatelistyki.

Wielokrotnie odznaczony, m.in. „Medalem za Zasługi dla Miasta Łódź” (1995), „Złotym Krzyżem Bundeswehry” (1997) i „Złotym Krzyż Zasługi” (2000). W 2015 r. otrzymał Obywatelstwo Polski.

W latach 80. XX w. organizator w Niemczech zbiórek leków, które poprzez Polski Związek Filatelistów były przekazywane do Polski.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXVIII/433/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 6 marca 2017 roku

 

Zdzisław Piotr Marcińczak od roku 1981 jest członkiem OSP w Starym Kurowie. W latach 1992-2016 Komendant Gminnego ZOSP RP w Starym Kurowie. Wielokadencyjny członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Strzelcach Krajeńskich. W roku 2002 wybrany do władz Wojewódzkich ZOSP RP w Zielonej Górze. Obecnie Prezes OSP w Starym Kurowie i członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Strzelcach Krajeńskich.

W swej prawie 40-letniej służbie przyczynił się szczególnie do poprawy warunków służby ratowniczo-gaśniczej, jak i krzewienia zadań statutowych, które stawiał za priorytet w funkcjonowaniu jednostek OSP w Gminie Stare Kurowo.

Jako Komendant Gminny nadzorował przede wszystkim dwie jednostki: OSP Stare Kurowo i OSP Pławin, które za jego kadencji wprowadzono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Odnosił wiele sukcesów jako nadzorujący pracę Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, gdzie barw jednostki i województwa bronił na zawodach rangi krajowej.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXVIII/432/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 6 marca 2017 roku

 

Edwin Łazicki to działacz samorządowy i ochotniczego pożarnictwa. Działalność rozpoczął w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijach, w Gminie Sulechów. Z zawodu nauczyciel. Wychowawca dzieci i młodzieży. Propagator problematyki i prewencji przeciwpożarowej, organizator wielu konkursów i olimpiad poświęconych tematyce bezpieczeństwa: „Ratujmy Skowronki”,  „Nie wypalaj”, „Bezpieczna Droga do szkoły”.

Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sulechowie. Od 2007 roku Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zielonej Górze i członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego.

W latach 2006-2010 Starosta Zielonogórski. Wspierał struktury Związku i OSP, doposażając je w najbardziej potrzebny sprzęt. Sponsor nagród dla laureatów konkursów i olimpiad strażackich. Od 2010 r. Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego.

 

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXVIII/431/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 6 marca 2017 roku

 

Małgorzata Książkiewicz-Kubka rozpoczęła trenować strzelectwo sportowe w Zielonogórskim Klubie Sportowym „Gwardia" w 1980 r. Reprezentantka kraju. Największym osiągnięciem jest zdobycie brązowego medalu Igrzysk Olimpijskich (Barcelona 1992), udział w Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie (1996), zdobycie drużynowego srebrnego medalu Mistrzostw Europy w Bolonii (1991), brązowego medalu drużynowego Mistrzostw Europy w Manchesterze (1991) i drużynowego brązowego medalu Mistrzostw Europy juniorów w Budapeszcie (1986).

Dziesięciokrotnie zdobywała tytuł Mistrza Polski. Promotorka strzelectwa, województwa i miasta. Karierę zawodniczą zakończyła w 1998 roku.

 

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXVIII/430/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 6 marca 2017 roku

 

Zbigniew Kozaryn od wielu lat, także jako Radny, aktywnie działa na terenie Gminy Zwierzyn. Od roku 1985 związany z Ochotniczą Strażą Pożarną na terenie gminy, w szczególności z jednostką OSP z Żółwina. Kilkukrotnie Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej. Obecnie Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Żółwinie. W trakcie zarządzania jednostką OSP udało się pozyskać samochód GLM Lublin. Jednostka jest w ciągłej gotowości bojowej. Wraz z jednostką odniósł wiele sukcesów w zawodach sportowo-pożarniczych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXVIII/429/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 6 marca 2017 roku

 

Michał Kowalewski to społecznik, samorządowiec i strażak-ochotnik. Od 1960 r. członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Skwierzynie, Naczelnik jednostki od 1969 r. do 2016 r. W latach 1977-2001 Komendant Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Skwierzynie. Obecnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Międzyrzeczu. Wychowawca wielu pokoleń skwierzyńskich strażaków. Uczestnik pogadanek z przedszkolakami i uczniami szkół podstawowych. Wielu jego wychowanków zasiliło szeregi Państwowej Straży Pożarnej.

Wielokrotnie odznaczany, m.in.: brązowym i srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Znakiem Związku OSP RP, Medalem Honorowym im. J. Tuliszkowskiego, Medalem Honorowym im. B. Chomicza, Złotym, srebrnym i brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Gorzowskiego i tytułem Zasłużony Obywatel Skwierzyny. 

W latach 1994-1996 Radny Miasta i Gminy w Skwierzynie. W kadencji 2010-2014 Radny Powiatu Międzyrzeckiego i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXVIII/428/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 6 marca 2017 roku

 

Henryk Inglot od 35 lat działa w Ochotniczej Straży Pożarnej. Początkowo członek i dowódca Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, następnie członek OSP. Naczelnik i dowodzący akcjami ratowniczymi.

Drugą kadencję członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze i trzecią kadencję członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. Komendant Gminny ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Niegosławice. Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żaganiu. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Brzeźnicy.

Działacz samorządowy. W poprzedniej kadencji Przewodniczący Rady Gminy, a w kolejnej  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Niegosławice.

Organizator ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych dla drużyn OSP i MDP oraz współpracy międzynarodowej ze strażakami z Saksonii (Niemcy).

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXVIII/427/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 6 marca 2017 roku

 

W 2003 r. Sylwia Bogacka rozpoczęła trenować strzelectwo sportowe w Zielonogórskim Klubie Sportowym „Gwardia". Uczestniczka 4 Igrzysk Olimpijskich. Zdobywczyni srebrnego medalu w Londynie (2012), drużynowego Mistrzostwa Świata w Granadzie (2014) oraz indywidualnego Wicemistrzostwa Świata (2006). Wielokrotnie zdobywała medale na Mistrzostwach Europy - dwukrotnie wicemistrzostwo i dwukrotnie 3 miejsce w strzelaniu drużynowym. Zajmowała czołowe miejsca w Pucharach Świata. Jest współrekordzistką świata w strzelaniu sportowym. Wielokrotna Mistrzyni Polski. Promotor strzelectwa, województwa i miasta. 

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXVIII/426/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 6 marca 2017 roku

 

Od 1990 r. Witold Bocheński aktywnie działa w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rzepin. Nadleśniczy Nadleśnictwa Rzepin. Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rzepinie. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany: Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Słupskiego (1988), medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa (brązowym - 1989, srebrnym - 1991 i złotym - 1997), Krzyżem Zasługi (brązowym – 1995 i złotym - 2000), medalem honorowym im. Bolesława Chomicza (2007) i Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2011).

Wspiera jednostki OSP Gminy Rzepin w pozyskiwaniu sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
Od czterech kadencji radny powiatowy.

 

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXVIII/425/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 6 marca 2017 roku

 

Andrzej Biegański jest od lat związany z ochotniczym pożarnictwem. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej Zakładowej w „Dozamecie” Nowa Sól oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlisku. Zastępca Naczelnika, następnie Naczelnik jednostki OSP w Siedlisku. Zaangażowany w walce z powodziami w 1997, 2000 i 2010 roku. Działa także w strukturach powiatowych Związku OSP RP. Od 2002 r. Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowej Soli. Przez dwie kadencje członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego. Aktualnie honorowy członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowej Soli.

Samorządowiec. Przez dwie kadencje radny Gminy Siedlisko. W trakcie jednej kadencji Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Siedlisku. Posiada najwyższe odznaczenie strażackie: Złoty Znak Związku.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXVII/418/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 20 lutego 2017 roku

 

Oddział Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze został powołany w 1961 r. W roku 2016 obchodził 55-lecie działania. Obecnie liczy 30 literatów.

Oddział organizuje imprezy i wydarzenia, m.in. Nagrodę Literacką Związku Literatów Polskich im. A. K. Waśkiewicza wręczaną corocznie w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, sesje literackie z okazji jubileuszy oddziału ZLP i Andrzejki Waśkiewiczowskie w Wilkanowie - coroczne sesje literacko-towarzyskie odbywające się od śmierci A. K. Waśkiewicza w 2012 r.

Współorganizował i zainicjował: powołanie Leśniczówki - Domu Pracy Twórczej im. Eugeniusza Paukszty w Liniach koło Kargowej; „Małą ojczyznę, pogranicze regionów i kultur” - seminarium i konkurs literacki im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej; Lubuski Wawrzyn Literacki - nagrodę wręczaną corocznie od 1995 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze; spotkania „Dzielenie się opłatkiem wiersza” od 2001 r., a od 2016 r. w formie corocznej edycji Zielonogórskiego Slamu Poetyckiego oraz wydawanie książek i publikacji zbiorowych, m.in. antologii „Wspomnisz i pomyślisz o mnie …” wydanej w 2011 r. oraz „O literaturze lubuskiej (szkice, recenzje i inne teksty) A. K. Waśkiewicza” w opracowaniu Eugeniusza Kurzawy w 2016 r.; wystawy o tematyce literackiej, np. „Obecni nie tylko w książkach” w galerii WiMBP w Zielonej Górze w 2011 r. oraz fotografii Krystyny Koneckiej poświęconej patronowi Nagrody Literackiej ZLP Andrzejowi K. Waśkiewiczowi (Ogród sztuk w Wilkanowie w 2015 r. i MZL w 2016 r.) i nadawanie imion autorów lubuskich jako patronów ulic, placów, rond, instytucji - szkół, bibliotek oraz budowę pomników.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXVII/417/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 20 lutego 2017 roku

 

Zespół Pieśni i Tańca im. Michała Krechowca w Krzepielowie powstał w 1946 roku. Założycielem i wieloletnim kierownikiem był Michał Krechowiec, którego imię zespół obecnie nosi. Działa nieprzerwanie od 70 lat, liczy ponad 40 osób. W zespole śpiewa i tańczy trzecie pokolenie krzepielowian. W skład zespołu wchodzą grupy taneczne (dziecięca i młodzieżowa), kapela ludowa i chór dziewczęcy. W repertuarze zespołu znajdują się tańce i przyśpiewki lubuskie - z Regionu Kozła, krakowskie z lajkonikiem, kujawskie z oberkiem, polka warszawska, polonez, country i inne - pieśni biesiadne i religijne.

Zespół występował na wielu estradach w kraju i za granicą. Często odwiedza naszych zachodnich sąsiadów: występował w Brandenburgii, reprezentował województwo lubuskie na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Poczdamie. Ostatnim występem zagranicznym był występ w Mołdawii.

Wielokrotnie reprezentował region na Dożynkach Centralnych i Wojewódzkich. Występował również w ramach Dni Województwa Lubuskiego i Winobrania. Jest inicjatorem wielu imprez kulturalnych w Krzepielowie.

W 1956 r. zdobył proporzec przechodni Ministra Kultury i Sztuki, który po dziesięciu latach przeszedł na własność zespołu. Został nagrodzony m.in. medalem 1000-lecia Państwa Polskiego oraz otrzymał nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Zasłużona dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXVII/416/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 20 lutego 2017 roku

 

Historia Orkiestry Dętej „Zastal” w Zielonej Górze jest ściśle związana z historią miasta Zielona Góra, województwa zielonogórskiego, gorzowskiego oraz obecnego lubuskiego. Od początków istnienia muzycznie uświetnia wydarzenia państwowe, np. pochody 1-majowe, obchody Konstytucji 3 Maja w Zielonej Górze i religijne - ingresy biskupie, procesje Bożego Ciała, jarmarki Wielkanocne, Bożonarodzeniowe, Lubuski Orszak Trzech Króli (od 2011), Intronizację Pięciu Braci Męczenników w Międzyrzeczu (2001), nabożeństwa, odpusty i festyny parafialne, śluby i pogrzeby. Brała udział w akademiach z okazji świąt narodowych, miejskich, winobraniowych, imprezach sportowych, związkowych, zakładowych, inauguracjach roku akademickiego, oddawania do użytku nowych osiedli, szkół, przedszkoli, żłobków i innych placówek w mieście.

Orkiestra grała dla Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy (1995) i Aleksandra Kwaśniewskiego (1998) w trakcie ich wizyt w Zielonej Górze.

Wielokrotnie reprezentowała Zieloną Górę i województwo na koncertach, festiwalach i przeglądach w kraju, zaczynając na V Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie (1955). Wystąpiła m.in. na II Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych we Wrocławiu (I miejsce, 1979), w miejscowościach polskiego wybrzeża (1982), czy Lubuskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Sulęcinie (II miejsce, 2002). Brała udział Lubuskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Sulęcinie (2002-2007), II Międzynarodowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Babimoście (2005) i Międzynarodowych Spotkaniach Orkiestr Dętych „Alte Kameraden” w Gorzowie Wielkopolskim (2008). Wielokrotnie występowała także za granicą: w Czechosłowacji, Niemczech i Włoszech.

Nagrywała dla radia (1966-1967) i telewizji (1974). Brała udział w „Porankach Muzycznych" organizowanych przez Polski Związek Chórów i Orkiestr (1988-1990).

Kilkadziesiąt razy koncertowała na stadionach żużlowym i piłkarskim, w tym podczas Indywidualnych Mistrzostw Świata juniorów na żużlu (2002). Zagrała koncert na otwarcie Mistrzostw Świata w Pięcioboju Nowoczesnym w Drzonkowie (1976 i 1981).

W 2016 r. grupa filmowa Sky Piastowskie z udziałem orkiestry nakręciła film „Zastal niepokonani”. W roku bieżącym Orkiestra Dęta „Zastal” obchodzi jubileusz 70-lecia.

Orkiestra otrzymała m.in. Medal Tysiąclecia Państwa Polskiego (1966), Nagrodę Kulturalną Miasta Zielonej Góry (1968, 1997 i 2004), Honorową Odznakę za Zasługi dla Województwa Zielonogórskiego (1984), Medal za Zasługi dla Miasta Zielonej Góry (1984), Puchar Prezydenta Zielonej Góry za zwycięstwo w turnieju winobraniowym (1985), Puchar Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze (1986), list gratulacyjny Wojewody Zielonogórskiego (1997), "Nagrodę od Boga" za koncert 2 czerwca 1997 r. podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzowie Wielkopolskim, list gratulacyjny J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza (1997).

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXVII/415/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 20 lutego 2017 roku

 

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Żarach (1957) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Nauczyciel i urzędnik.

Poeta i prozaik. Debiutował wierszem w „Nadodrzu” w 1964 r. Jego wiersze przekładano na język niemiecki. Należał do Grupy Młodych Twórców w Żarach (1957-1962), Żarskiej Grupy Poetyckiej „Dziewin” (1962-1972), Klubu Literackiego Lubuskiego Towarzystwa Kultury w Zielonej Górze (1961-1970), Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy w Zielonej Górze (1962-1975), Koła Młodych Pisarzy przy Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze (1970-1980), Klubu Początkujących Literatów przy ZLP i LTK w Zielonej Górze (1975-1978) oraz sekcji literackiej Żarskiego Towarzystwa Kultury (1981-1983). Członek Związku Literatów Polskich od 1998 r. i Klubu Literackiego ZLP w Żarach od 2001 r. Wydał dziewięć zbiorków wierszy i opowieść.

Otrzymał Lubuski Wawrzyn Literacki (2002) i Srebrną Różę Żarskiego Towarzystwa Kultury (2004).  Honorowy obywatel miasta Żary (1987). Zmarł 21 grudnia 2016 r.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXVII/414/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 20 lutego 2017 roku

 

Zygmunt Orzeszko od lat młodzieńczych jest związany ze światem sportu. Działacz klubowy. Od 1970 r. sekretarz Miejskiego Klubu Sportowego „Tęcza” Krosno Odrzańskie, od 1992 r. Prezes i od 2008 r. Honorowy Prezes. Sędzia piłkarski w latach 1974-1978.

Działacz związkowy. Członek Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, sekretarz (2008-2012) i do chwili obecnej Przewodniczący podokręgu Krosno Odrzańskie.

W uznaniu zasług zawodowych i społecznych został odznaczony i wyróżniony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Rozwoju Województwa Zielonogórskiego, Odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, Odznaką Zasłużony Działacz dla Spółdzielczości „Samopomoc Chłopska", Medalem za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. W. Witosa, Złotą Koniczynką i Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Honorowy Członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.

W uznaniu zasług w dziedzinie sportu został odznaczony i wyróżniony: Złotą Odznaką OZPN Zielona Góra, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi Piłkarstwa Lubuskiego, Medalem 60-lecia LZPN, Brązową Odznaką Honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej, Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej, Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej, Brązowym Medalem za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju Piłki Nożnej. Honorowy Członek LZPN (2004) i PZPN (2012).

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXVII/413/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 20 lutego 2017 roku

 

Janusz Koniusz studiował filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach oraz ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prozaik, poeta, felietonista, autor słuchowisk radiowych, utworów scenicznych i audycji telewizyjnych. Debiutował w 1951 r. wierszem na łamach „Życia Literackiego”. Wydał siedemnaście zbiorów wierszy, cztery zbiory opowiadań, dwie opowieści wspomnieniowe o pisarzach, szkice historyczne. Współautor szkiców historyczno-literackich.

Opracował cztery tomy pamiętników i wspomnień osadników, reportaże o Ziemi Lubuskiej, wspomnienia żołnierzy i osadników na Ziemi Lubuskiej, almanach grupy literackiej, gorzowski almanach poetycki, reportaże z Nadodrza, trzy antologie wierszy członków Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, antologię opowiadań młodych autorów, antologię wierszy o wrześniu 1939, pamiętniki i wspomnienia osób niepełnosprawnych, antologię Klubu Literackiego Związku Literatów Polskich oraz pamiątkową księgę wierszy członków oddziału ZLP. Jego wiersze i opowiadania były tłumaczone na wiele języków: białoruski, czeski, górnołużycki, litewski, niemiecki, rosyjski, rumuński i szwedzki.

Pionier literatury lubuskiej i współorganizator życia literackiego na Ziemiach Zachodnich. Inicjator powołania środowiska pisarskiego na Środkowym Nadodrzu. W 1961 r. był współzałożycielem zielonogórskiego oddziału Związku Literatów Polskich, w którym przez całe pięćdziesięciolecie pełnił różne funkcje.

Redaktor naczelny pisma społeczno-kulturalnego „Nadodrze”. Dwukrotnie Prezes Lubuskiego Oddziału Związku Literatów Polskich (1975-1981 i 1987-1991). Współtwórca i sekretarz Lubuskiego Towarzystwa Kultury w Zielonej Górze. Aktualnie Prezes honorowy Zarządu Oddziału ZLP.

Otrzymał wiele odznaczeń oraz nagród literackich i kulturalnych. Za działalność kulturalną i społeczną odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał Lubuską Nagrodę Kulturalną (1957 i 1978), Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki (1960), Nagrodę Kulturalną Prezydenta Zielonej Góry (1980 i 2009), Lubuski Wawrzyn Literacki (1995 i 2008), Lubuskiego Animatora Kultury (2009), Nagrodę Zasłużonego dla Kultury Polskiej „Gloria Artis” (2011) i Lubuską Nagrodę Literacką ZLP (2013). Honorowy Obywatel Zielonej Góry.

Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr XXVII/412/17

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 20 lutego 2017 roku

 

Andrzej Iwanicki jest współwłaścicielem firmy A. Z. Iwaniccy Sp. J. Meble Tapicerowane. Działalność gospodarczą rozpoczął w 1989 r. Na przestrzeni lat firma zmieniła profil działalności i obecnie jest wytwórcą mebli tapicerowanych. Zatrudnia około 800 pracowników. Jest jednym z największych pracodawców na terenie Powiatu Krośnieńskiego. Firma zdobyła nagrody: Diamenty Forbsa, Gazelę Biznesu, tytuł „Firma Godna Zaufania" oraz wyróżnienie w konkursie Orły Eksportu.

Andrzej Iwanicki jest także działaczem społecznym. Pomaga klubom sportowym i placówkom edukacyjnym - przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym. Wspiera wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie, podopiecznych Powiatowych Domów Dziecka w Gubinie i Lubsku, przedsięwzięcia organizowane przez Gubiński Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu w Gubinie, Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych „Tęcza” oraz instytucje pomocowe dla osób najuboższych, schorowanych i samotnych: Stowarzyszenie Esqadra Gubin, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej razem", Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą w Gubinie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gubinie.

Na wsparcie mogą liczyć również: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Gubińskie Łużyczanki, a także Ochotnicza Straż Pożarna oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Zapisz się do naszego newslettera!