Lubuskie Talenty - Program Stypendialny

 

Ogłoszenie dotyczące terminu naboru wniosków w roku szkolnym 2019/2020

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą nr 58/924/19 z dnia 15 października 2019 roku wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Lubuskie Talenty – Program Stypendialny oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji.

 

Termin naboru został ustalony na okres od 21 października 2019 r. do 8 listopada 2019 r.

 

Uczniowie/uczennice zainteresowani/ne otrzymaniem stypendium, spełniający/ce kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów Lubuskie Talenty – Program Stypendialny, mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) osobiście lub wysłać na jeden z poniższych adresów z dopiskiem „LUBUSKIE TALENTY – PROGRAM STYPENDIALNY”:

Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra;

Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolskim

Uwaga: Datą złożenia wniosku o przyznanie stypendium jest data wpływu wniosku do jednego z miejsc wskazanych powyżej. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania stypendiów wnioski złożone po 8 listopada 2019 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:

a)  uczęszczanie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego (publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa lubuskiego;

b)    uzyskanie z przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2018/2019) średniej ocen na poziomie co najmniej 5,00;

c)      uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2018/2019) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,00;

d)    niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ICT, języków obcych na mocy uchwały XXV/228/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego.

 

Uwaga! Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej. Zakłada się przyznanie stypendium dla 260 uczniów/uczennic. Lista rankingowa, po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Lubuskiego, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Lubuskiego.

 

Dodatkowe punkty można uzyskać, spełniając co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:


a) zdobycie w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2019/2020, tytułu laureata i/lub finalisty konkursu i/lub olimpiady z przedmiotów kierunkowymi;    

b) posiadanie przez ucznia/uczennicę ubiegającego/ą się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;          

c) status rodziny wielodzietnej ucznia/uczennicy ubiegającego/ej się o stypendium.

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2019/2020. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2019 r. do czerwca 2020 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

 

Prosimy wszystkich o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem oraz pozostałą dokumentacją projektową.

Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny”

Uchwała zmieniająca regulamin. 

 

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc stypendialną to:

DOTYCZĄCE STYPENDYSTY

Wniosek o przyznanie stypendium

Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego

Katalog celów i rezultatów - przykłady

oraz świadectwo szkolne wydane na zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

 

DOTYCZĄCE OPIEKUNA

Sprawozdanie z IPRE

Wzór ewidencji czasu pracy

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY:

Karta oceny formalnej i merytorycznej

Wykaz konkursów i olimpiad przedmiotowych

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 

 

 

UWAGA: 

  • w związku z zapytaniami dotyczącymi wypełniania wniosku o przyznanie stypendium w części IV "podstawowe kryteria oceny" pkt 1 "średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów kierunkowych (wymienionych w § 1 ust 12 Regulaminu) uzyskana na zakończenie roku szkolnego 2018/2019", pragniemy wyjaśnić Państwu, iż zapis ten należy rozumieć, że z poszczególnych przedmiotów ICT, matematyczno - przyrodniczych lub języków obcych można wybrać więcej niż jeden przedmiot wchodzący w ich skład. Tym samym wysoka średnia może wynikać z jednej grupy przedmiotów np. matematyczno - przyrodniczych.
Podajemy poniżej przykładowy wybór przedmiotów z najwyższą oceną na zakończenie roku szkolnego 2018/2019:
np. fizyka, chemia, biologia,
np. matematyka, j. niemiecki, informatyka
np. j. niemiecki, j. angielski, geografia
 
 
 
  • Wydatki poniesione od początku trwania roku szkolnego 2019/2020 ( tj. od września) będą uznane za wydatki kwalifikowalne. W związku z tym, bardzo prosimy o zbieranie wszystkich rachunków dotyczących rozwoju ucznia, które będzie można przedstawić w planie wydatkowania stypendium.

 

Szcegółowe informację uzyskają Państwo w Wydziale Projektów Społecznych Departamentu Infrastruktury Społecznej UMWL pod numerem 68 45 65 550.

 

 

 

 

 

Zapisz się do naszego newslettera!