Lubuskie Talenty - Program Stypendialny

        Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 29 listopada 2019 r. zatwierdził listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Lubuskie Talenty - Program Stypendialny, realizowanego w ramach RPO - Lubuskie 2020 na rok szkolny 2019/2020.

Lista rankingowa - szkoła podstawowa

Lista rankingowa - liceum ogólnokształcące

 

     Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2019/2020. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2019 r. do czerwca 2020 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

 

Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny”

Uchwała zmieniająca regulamin. 

 

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc stypendialną to:

DOTYCZĄCE STYPENDYSTY

Wniosek o przyznanie stypendium

Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego

Katalog celów i rezultatów - przykłady

oraz świadectwo szkolne wydane na zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

 

DOTYCZĄCE OPIEKUNA

Sprawozdanie z IPRE

Wzór ewidencji czasu pracy

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY:

Karta oceny formalnej i merytorycznej

Wykaz konkursów i olimpiad przedmiotowych

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 

 

 Dokumenty związane z późniejszymi etapami udziału w projekcie

Umowa stypendialna

Załącznik nr 1 do umowy stypendialnej - oświadczenie

Załącznik nr 2 do umowy stypendialnej - ankieta ewaluacyjna

 

 

  • Wydatki poniesione od początku trwania roku szkolnego 2019/2020 ( tj. od września) będą uznane za wydatki kwalifikowalne. W związku z tym, bardzo prosimy o zbieranie wszystkich rachunków dotyczących rozwoju ucznia, które będzie można przedstawić w planie wydatkowania stypendium.

 

Szcegółowe informację uzyskają Państwo w Wydziale Projektów Społecznych Departamentu Infrastruktury Społecznej UMWL pod numerem 68 45 65 550.

 

 

 

 

 

Zapisz się do naszego newslettera!