Interreg Polska - Saksonia 2014-2020

 

Budżet programu:

70 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Obszar wsparcia:

 • Polska: województwo dolnośląskie (podregion jeleniogórski) oraz województwo lubuskie (powiat żarski),
 • Niemcy: Saksonia (powiaty Görlitz i Bautzen).

 

Cele programu:

Najwięcej środków programu zostanie przeznaczonych na zachowanie i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego (21,7 mln euro). Możliwe do realizacji projekty to te, które służą ochronie krajobrazu, rewitalizacji i promocji zabytków przyrody i kultury. Dofinansowanie mogą otrzymać również inicjatywy tworzenia i promocji transgranicznych produktów turystycznych, sieci informacyjnych i dydaktycznych. Kolejną grupę będą stanowić projekty mające na celu poprawę dostępności pogranicza poprzez modernizację infrastruktury drogowej (13,6 mln euro). Program będzie wspierać współpracę instytucji i obywateli obejmującą m.in. współdziałanie właściwych służb w ochronie przed katastrofami, na rzecz ochrony środowiska i realizacji europejskiej dyrektywy wodnej oraz tworzenie i rozbudowę wspólnych systemów komunikacji i informacji (20,4 mln euro). Część środków zostanie przeznaczona również na projekty z zakresu transgranicznej edukacji – tj. organizację dwujęzycznych programów edukacyjnych, targów pracy i innych inicjatyw na przygranicznym rynku pracy (10,1 mln euro).  

W programie funkcjonować również będzie Fundusz Małych Projektów realizowany przez polskie i niemieckie biura Euroregionu Nysa.

Instytucją, która wspierać będzie beneficjentów na każdym etapie projektu, będzie Wspólny Sekretariat zlokalizowany we Wrocławiu oraz Regionalny Punkt Kontaktowy w Görlitz dla beneficjentów z niemieckiej części obszaru wsparcia.

 

Beneficjenci programu:

 • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe:
  • posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym,
  • nieposiadające osobowości prawnej na podstawie mającego zastosowanie prawa krajowego, pod warunkiem, że ich przedstawiciele są uprawnieni do podejmowania w imieniu danego podmiotu zobowiązań prawnych oraz finansowych Zgodnie z art. 131 ust. 2 lit. a oraz ust. 3 Rozporządzenia 966/2012 UE ws. zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002. W tym przypadku wymagane będą stosowne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.
 • podmioty ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nieposiadające charakteru przemysłowego lub handlowego oraz posiadające osobowość prawną oraz finansowane w głównej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym lub których zarząd podlega nadzorowi przez te organy lub posiadające radę administracyjną, zarządzającą lub nadzorczą, z której więcej niż połowa członków jest wyznaczana przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym,
 • organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego zgodnie z obowiązującym prawem krajowym:
  • posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym,
  • nieposiadające osobowości prawnej na podstawie mającego zastosowanie prawa krajowego, pod warunkiem, że ich przedstawiciele są uprawnieni do podejmowania w imieniu danego podmiotu zobowiązań prawnych oraz finansowych Zgodnie z art. 131 ust. 2 lit. a oraz ust. 3 Rozporządzenia 966/2012 UE ws. zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002. . W tym przypadku wymagane będą stosowne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.
 • małe i średnie przedsiębiorstwa w osiach priorytetowych I, III oraz IV, o ile działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej. Podmioty te nie mogą pełnić roli beneficjenta wiodącego.

 

Zródło:

http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/polska-saksonia/

 

Strona Programu:

https://pl.plsn.eu/

 

Program Operacyjny Polska – Sachsen 2014-2020:

http://www.ewt.gov.pl/media/5542/Program_Interreg_Polska_Saksonia.pdf

 

Kontakt:

Instytucja Zarządzająca: 
Ministerstwo Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 

W ramach Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju informacji na temat Programu udziela:
Jarosław Sopel
tel.: +48 22 273 81 69, fax: +48 22 273 89 18
e-mail: jaroslaw.sopel@mr.gov.pl

Anna Krygier
tel.: +48 22 273 81 67,  fax: +48 22 273 89 18
e-mail: anna.krygier@mr.gov.pl

 

Wspólny Sekretariat
ul. Św. Mikołaja 81, p. 4
50-126 Wrocław
tel. + 48 71 7580 958 / 959 fax 71 7580 916
e-mail: kontakt@plsn.eu

 

Zapisz się do naszego newslettera!