Interreg VA Brandenburgia - Polska 2014-2020

Budżet programu:

100 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Obszar wsparcia:

 • Polska: województwo lubuskie (podregiony: gorzowski i zielonogórski),
 • Niemcy: Brandenburgia (powiaty Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiβe oraz miasta wydzielone – Frankfurt (Oder) i Cottbus).

 

Cele programu:

Pogłębienie integracji mieszkańców obszaru wsparcia oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności pogranicza. Największa część środków, tj. 33 mln euro (z EFRR), zostanie przeznaczona na projekty współpracy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w różnych dziedzinach życia publicznego, tj. w zakresie kultury, gospodarki, spraw społecznych czy służby zdrowia. W ramach tego priorytetu realizowany będzie również Fundusz Małych Projektów, ułatwiający integrację ludności pogranicza i wspierający lokalne stowarzyszenia. Zarządzać nim będą Euroregiony: Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr.

Wspierane będą również projekty służące zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego i kulturowego (32 mln euro z EFRR). Program dofinansuje także wspólne inwestycje w infrastrukturę drogową (połączenia do granicy) oraz działania zmierzające do poprawy komunikacji publicznej w regionie (19 mln euro). Środki pozyskają także miękkie projekty edukacyjne, dotyczące m.in. nauki języka, stażów i praktyk w kraju sąsiada czy tworzenia wspólnej oferty kształcenia, w tym ustawicznego (10 mln euro).

Informacją i wsparciem dla beneficjentów służy Wspólny Sekretariat, zlokalizowany we Frankfurcie nad Odrą. Ponadto po stronie polskiej działa Regionalny Punkt Kontaktowy.

 

Beneficjenci programu:

 • jednostki samorządu terytorialnego/komunalnego (województwo, powiaty, gminy, miasta), ich zrzeszenia, związki i instytucje im podległe,
 • organy administracji rządowej/landowej i instytucje im podległe,
 • zarządzający i administrujący wielkoprzestrzennymi obszarami chronionymi takimi jak parki narodowe, przyrodnicze i krajobrazowe oraz rezerwaty biosfery,
 • państwowe gospodarstwa leśne i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i organizacje ochrony środowiska,
 • podmioty publiczne powołane przez władze publiczne do realizacji zadań w zakresie infrastruktury drogowej i ich związki celowe, zrzeszenia transportowe/przewoźników,
 • podmioty prowadzące placówki edukacyjne, kształcenia zawodowego i dokształcania oraz partnerzy społeczni i ich organizacje, pozaszkolne placówki edukacji ekologiczne,
 • instytucje aktywizacji gospodarczej/placówki wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność, np. izby,
 • placówki naukowe,
 • instytucje kultury,
 • instytucje sportowe,
 • organizacje i zrzeszenia turystyczne,
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia i jednostki systemu ratownictwa medycznego,
 • osoby prawne pożytku publicznego, np. fundacje, stowarzyszenia,
 • organizacje pozarządowe, np. związki zawodowe, organizacje ochrony środowiska i zajmujące się sprawami społecznymi,
 • euroregiony,
 • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej.

 

Zródło:

http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/brandenburgia-polska/  

 

Strona Programu:

http://interregva-bb-pl.eu/pl/

 

Program Operacyjny Brandenburgia – Polska 2014-2020: http://www.ewt.gov.pl/media/10571/Program_Brandenburgia_Polska_2014_2020_PL.pdf

 

Kontakt:

Koordynator Krajowy: 
Ministerstwo Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 

W ramach Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju informacji na temat Programu udziela:
Monika Rdzanek-Kalinowska
tel.: 22 273 81 31
fax: 22 273 89 18
e-mail: monika.rdzanek-kalinowska@mr.gov.pl

Zapisz się do naszego newslettera!