Programy transnarodowe i międzyregionalny

Region Morza Bałtyckiego

Budżet programu:

264 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Obszar wsparcia:

 • Państwa UE: Polska, Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, wybrane regiony północno-wschodnich Niemiec,
 • Państwa spoza UE: Norwegia, Białoruś Rosja (wybrane regiony).

Cele programu:

Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie (np. z zakresu transportu, efektywnego korzystania ze źródeł energii i zasobów środowiska, zapewnienia czystości wód międzynarodowych). Projekty o charakterze wyłącznie badawczym, nie wskazujące sposobu wykorzystania rezultatów w praktyce nie mogą liczyć na dofinansowanie. Zorientowanie na rezultaty wymaga współdziałania partnerów z potencjalnymi grupami odbiorców wiedzy i rezultatów już na etapie przygotowania projektu. Wypracowane wspólnie rozwiązania można przetestować za pomocą działań o charakterze inwestycyjnym (pilotażowych, demonstracyjnych). Program nie finansuje inwestycji o dużej skali, ale oferuje rozwiązania, które mogą być wdrażane przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych (krajowych, regionalnych, UE). 

Projekty powinny zmierzać do zwiększenia potencjału instytucjonalnego grup docelowych, rozumianego jako:

1) obszerniejsza zinstytucjonalizowana wiedza i większe kompetencje;
2) sprawniejsze struktury zarządzania i struktury organizacyjne;
3) bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych;
4) większa umiejętność przyciągania nowych zasobów finansowych;
5) większa umiejętność pracy w środowisku transnarodowym.

 

Beneficjenci programu:

 • władze/instytucje publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym odpowiedzialne za planowanie i ewaluację infrastruktur badawczych i innowacyjnych, zaangażowane w kształtowanie systemów innowacyjnych, odpowiedzialne za gospodarkę wodną zasobami naturalnymi, planowanie i dostawę energii, promocję przemysłu i gospodarki w ramach sektorów niebieskiej gospodarki, planowanie, gospodarowanie i ochronę zasobów morskich, transport (w tym miejski), planowanie i zarządzanie obszarami morskimi, ochronę środowiska, środki zapobiegania i reagowania na morzu i lądzie w poważnych sytuacjach awaryjnych jak również stowarzyszenia takich służb,
 • przedsiębiorstwa, w szczególności operatorzy/dostawcy transportu, rozwiązań w zakresie logistyki oraz infrastruktury, żeglugi, podmioty z określonych sektorów, korzystające z zasobów morskich i przybrzeżnych (np. energetyka, rolnictwo, rybołówstwo, turystyka morska, itd.),
 • służby ratownicze,
 • przedsiębiorstwa działające w sektorze niebieskiego wzrostu,
 • władze/instytucje publiczne na szczeblu lokalnym i regionalnym odpowiedzialne za zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, będące właścicielami nieruchomości i deweloperami,
 • krajowe i regionalne organizacje energetyczne,
 • agencje ds. gospodarki odpadami,
 • podmioty zajmujące się doradztwem w zakresie leśnictwa i rolnictwa,
 • przedsiębiorstwa energetyczne,
 • organizacje międzyrządowe i międzynarodowe (np. HELCOM, VASAB),
 • agencje na rzecz ochrony środowiska i stowarzyszenia ekologiczne,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • instytucje z określonych sektorów mających wpływ na jakość wód (np. rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, itd.),
 • organizacje pozarządowe związane z ekologią, ochroną wód, rolnictwem, sektorem farmaceutycznym itd.,
 • organizacje będące operatorami istniejącej infrastruktury badawczej i innowacyjnej oraz potencjalni operatorzy planowanej infrastruktury,
 • organy zarządzające programami finansowania inwestycji w infrastrukturę badawczą i innowacyjną,
 • użytkownicy infrastruktury badawczej i innowacyjnej reprezentujący sektor naukowy i biznesowy ze szczególnym naciskiem na MŚP, w tym przedsiębiorstwa z sektora usług,
 • instytucje akademickie, naukowe i badawcze,
 • sieci i klastry wspierające innowacje,
 • ośrodki transferu technologii,
 • stowarzyszenia biznesowe i rzemieślnicy i inni pośrednicy,
 • regionalne agencje/instytucje ds. rozwoju i planowania,
 • organizacje pozarządowe.

Źródło: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/region-morza-baltyckiego/

Strona Programu:

http://www.interreg-baltic.eu/faq.html

Kontakt:

Krajowy Punkt Kontaktowy: 
Monika Strojecka-Gevorgyan 
Ministerstwo Rozwoju 
Departament Współpracy Terytorialnej - Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
ul. Mickiewicza 15
40-951 Katowice
tel.: +48 32 253 90 08
fax: +48 32 253 73 76
e-mail: monika.strojecka-gevorgyan@mr.gov.pl

 

Zapisz się do naszego newslettera!