Aktualne konkursy dla NGO

Jednym z trybów zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) przez organ administracji publicznej jest  ogłaszanie otwartych konkursów ofert. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa ramy ogłoszenia tzn. jakie powinno zawierać informacje, czyli: rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji  zadania, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert, informacje o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Nie ma wymogów dotyczących częstotliwości ogłaszania konkursów. Każdy organ wykonawczy administracji publicznej (w przypadku samorządu województwa - zarząd województwa) decyduje samodzielnie, ile konkursów i kiedy ma zamiar ogłosić.

Organizacje pozarządowe, które mają zamiar starać się o pozyskanie środków finansowych w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszonych przez Samorząd Województwa Lubuskiego, powinny także zapoznać się z Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi na dany rok.  W Programie współpracy znajdują się m.in. informacje o zadaniach publicznych, które samorząd przewiduje zlecić w danym roku organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

 

Do pobrania:
Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Lubuskiego, ogłoszonych w:
2016 r.
2017 r.
2018 r.

Harmonogram ogłoszenia planowanych
otwartych konkursów ofert
na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego przez sektor pozarządowy w 2018 r.
w następujących obszarach:

  1. w obszarze pomocy społecznej – I kwartał 2018 r. (styczeń/luty),
  2. w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – I kwartał 2018 r. (styczeń/luty),
  3. w obszarze promocji województwa – I kwartał 2018 r. (2 konkursy – styczeń i marzec),
  4. w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – I kwartał 2018 r. (styczeń/luty),
  5. w obszarze kultury – I kwartał 2018 r. (styczeń),
  6. w obszarze kultury fizycznej – IV kwartał 2017 r. (2 konkursy - grudzień),
  7. w obszarze turystyki regionalnej –  I kwartał 2018 r. (luty/marzec),
  8. w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym -  działania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – I kwartał 2018 r. (styczeń/luty),
  9. w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym -  działania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018 – 2021 – I/II kwartał 2018 r. (marzec/kwiecień),
  10. działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikające z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” – I kwartał 2018 r. (styczeń/luty).

 

Otwarty konkurs ofert na działania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - po otrzymaniu informacji o środkach finansowych przewidzianych dla Województwa Lubuskiego w I lub II kwartale 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz się do naszego newslettera!

g -