Aktualne konkursy dla NGO

Jednym z trybów zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przez organ administracji publicznej jest  ogłaszanie otwartych konkursów ofert. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa ramy ogłoszenia tzn. jakie powinno zawierać informacje, czyli: rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji  zadania, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert, informacje o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Nie ma wymogów dotyczących częstotliwości ogłaszania konkursów. Każdy organ wykonawczy administracji publicznej (w przypadku samorządu województwa - zarząd województwa) decyduje samodzielnie, ile konkursów i kiedy ma zamiar ogłosić.

Organizacje pozarządowe, które mają zamiar starać się o pozyskanie środków finansowych w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszonych przez Samorząd Województwa Lubuskiego, powinny także zapoznać się z Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi na dany rok.  W Programie współpracy znajdują się m.in. informacje o zadaniach publicznych, które samorząd przewiduje zlecić w danym roku organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

 

Do pobrania:
Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Lubuskiego, ogłoszonych w:
2018 r.

2019 r

 

Harmonogram ogłoszenia planowanych
otwartych konkursów ofert
na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego przez sektor pozarządowy w 2019 r.
w następujących obszarach:

 1. w obszarze pomocy społecznej – I kwartał 2019 r. (styczeń),
 2. w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – I kwartał 2019 r. (styczeń),
 3. w obszarze promocji województwa – I kwartał 2019 r. (2 konkursy – styczeń i luty),
 4. w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – I kwartał 2019 r. (styczeń),
 5. w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (PFRON)– II kwartał 2019 r.,
 6. w obszarze kultury – I kwartał 2019 r. (styczeń),
 7. w obszarze kultury fizycznej – IV kwartał 2018 r. (2 konkursy - grudzień - termin składania do 31 grudnia 2018 r.),
 8. w obszarze turystyki regionalnej –  I kwartał 2019 r. (styczeń),
 9. w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym -  działania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – I kwartał 2019 r. (styczeń),
 10. w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym -  działania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018 – 2021 – I kwartał 2019 r. (styczeń),
 11. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego IV kwartał 2018 r.  (termin składania do 31 stycznia 2019 r.).

 

Otwarty konkurs ofert w obszarze na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - po decyzji Sejmiku Województwa Lubuskiego w 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz się do naszego newslettera!