Tryb pozakonkursowy (małe granty)

 

Tryb pozakonkursowy (zwany również trybem uproszczonym lub tzw. „małych grantów”) pozwala na realizację  zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferty składane są z inicjatywy organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), a nie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez samorząd województwa. Nabór trwa cały rok do wyczerpania środków finansowych samorządu województwa przeznaczonych na powyższy tryb.


Oferty realizacji zadania publicznego składane są na wzorze formularza zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

Do pobrania: uproszczony wzór oferty oraz sprawozdania.

Składane oferty zgodnie z art. 19a ww. ustawy muszą spełniać łącznie następujące warunki:

-        dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,

-        wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,

-        zadanie publiczne musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych w danym roku kalendarzowym tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie może przekroczyć  łącznie więcej niż 20 tys. zł dotacji.

Do pobrania: wykaz udzielonych dotacji w trybie pozakonkursowym

______________________________________________________________

OSP z Mirocina Górnego z dofinansowaniem
15-11-2018

OSP z Mirocina Górnego z dofinansowaniem

Ochotnicza Straż Pożarna z Mirocina Górnego otrzyma 7 tys. zł na realizację projektu „Renowacja zabytkowej sikawki konnej, otwarcie wystawy historycznej”.


Doposażenie Klubu Sportowego Zenit Myszęcin
15-11-2018

Doposażenie Klubu Sportowego Zenit Myszęcin

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Zenit” Myszęcin otrzyma 7 tys. zł na realizację projektu "Doposażenie Klubu Sportowego Zenit Myszęcin".


Rozwijanie aktywności społecznej
14-11-2018

Rozwijanie aktywności społecznej

Klub Sportowy „DELTA” Smardzewo z m. Smardzewo otrzyma 7 tys. zł na realizację projektu: „Rozwijanie aktywności społecznej lokalnej na terenie wiejskim”.


Piłka nożna sposobem na podniesienie aktywności społecznej
14-11-2018

Piłka nożna sposobem na podniesienie aktywności społecznej

Ludowy Klub Sportowy Zorza Brzeźnica z siedzibą w Brzeźnicy otrzyma 7 tys. zł na realizację projektu pn. „Piłka nożna sposobem na podniesienie aktywności społecznej - II”.


Doposażenie OSP w Szczańcu
14-11-2018

Doposażenie OSP w Szczańcu

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Szczańcu otrzyma 7 tys. zł na realizację projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczańcu”.


Dofinansowanie dla Miłośników Aktywnego i Zdrowego Stylu Życia
13-11-2018

Dofinansowanie dla Miłośników Aktywnego i Zdrowego Stylu Życia

Stowarzyszenie Miłośników Aktywnego i Zdrowego Stylu Życia „Totis Viribus” ze Świebodzina decyzją zarządu województwa otrzymało 1.760,56 zł na zadanie pn. Udział zawodników Klubu Pływackiego „Totis Viribus” Świebodzin w rocznikowych Mistrzostwach Polski - zakup odzieży i strojów startowych.


Muzyka łączy pokolenia
09-11-2018

Muzyka łączy pokolenia

Stowarzyszenie Nasze Kąty otrzyma 2 345,00 zł na realizację projektu pn. „Muzyka łączy pokolenia”. Zadanie publiczne polega na zakupie sprzętu nagłośnieniowego oraz przez Stowarzyszenie Nasze Kąty. Nowy sprzęt nagłośnieniowy umożliwi organizację aktywnego czasu w ramach zadania „Muzyka łączy pokolenia”.


Turniej karate
09-11-2018

Turniej karate

Klub Sportowy „KARATE KONTRA” z siedzibą w miejscowości Żary otrzyma 1550 zł na realizację projektu: „Udział karateków pochodzących z terenów wiejskich w turnieju rankingowym karate”.


I Drezdenecki Przegląd Artystyczny „Pasjonata”
07-11-2018

I Drezdenecki Przegląd Artystyczny „Pasjonata”

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Drezdenku decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 listopada br. otrzymał wsparcie w wysokości 2.000 zł na zadanie pn.: I Drezdenecki Przegląd Artystyczny „Pasjonata” – prezentowanie pasji lubuskiego środowiska senioralnego z północnego rejonu województwa lubuskiego, które realizowane będzie w okresie 21 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.


Nowe stroje sportowe dla piłkarzy
06-11-2018

Nowe stroje sportowe dla piłkarzy

Klub Sportowy Zorza Grzmiąca decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymał wsparcie w wysokości 7 tys. zł na zadanie pn.: „Poprawa wizerunku klubów z terenów wiejskich”, które realizowane będzie w okresie od 12 listopada do 15 grudnia 2018 r.


Zapisz się do naszego newslettera!