Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubuskiego


Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubuskiego

Kontrakt Terytorialny (Kontrakt/KT) jest zgodnie z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020 (KSRR), przyjętą przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r., instrumentem polityki regionalnej, służącym koordynacji działań prorozwojowych podejmowanych przez rząd i samorząd województwa, ukierunkowanych na osiąganie wspólnych celów rozwojowych wyznaczonych w stosunku do określonego województwa i zgodnych z celami strategii rozwoju tego województwa. Zasady  realizacji KT zostały uregulowane w znowelizowanej ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 
Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubuskiego na lata 2014-2023 został podpisany 14 listopada 2014 r. Źródłami finansowania KT są środki przeznaczone na realizację regionalnego i krajowych programów operacyjnych, budżet państwa, budżet województwa, budżety innych jednostek samorządu terytorialnego i sektora finansów publicznych, środki państwowych funduszy celowych oraz inne środki publiczne. W realizację Kontraktu mogą być również zaangażowane środki prywatne, zgodnie z właściwymi przepisami.

Ustalone przez strony Kontraktu cele rozwojowe są zgodne z celami Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.

Cele KT dla Województwa Lubuskiego:
 1. poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki,
 2. poprawa stanu technicznego infrastruktury transportowej zapewniającej sprawne połączenia pomiędzy strategicznymi ośrodkami i obszarami rozwoju gospodarczego Województwa,
 3. budowa i modernizacja systemów dystrybucyjnych i przesyłowych energii elektrycznej,
 4. zapobieganie negatywnym skutkom powodzi,
 5. lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa,
 6. zwiększenie poziomu zatrudnienia w Województwie,
 7. redukcja poziomu wykluczenia społecznego,
 8. podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie,
 9. zwiększenie dostępu do usług medycznych i profilaktyka zdrowotna, rozwój miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie,
 10. kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych.
W Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubuskiego umieszczono listę przedsięwzięć podstawowych i listę przedsięwzięć warunkowych, których realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych.

Przedsięwzięcia podstawowe:
 1. S-3 Sulechów - Legnica – odcinki na terenie województwa lubuskiego.
 2. Prace na linii kolejowej CE-59 na odcinku Wrocław - Brochów/Grabiszyn - Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Szczecin Podjuchy – na terenie województwa lubuskiego.
 3. Prace na linii kolejowej E59 odcinek Poznań Główny - Szczecin Dąbie – na terenie województwa lubuskiego.
 4. Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 odcinek Ostrów Wlkp. - (Krotoszyn) - Leszno - Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn - Głogów – na terenie województwa lubuskiego.
 5. Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej – odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej – w celu przystosowanie odcinka Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej – na terenie województwa lubuskiego.
 6. Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania na terenie województwa lubuskiego.
 7. Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej na terenie województwa lubuskiego.
 8. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu.
 9. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi.
 10. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących  sieci ciepłowniczych i chłodniczych.
 11. Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie lubuskim.
 12. Sieci Energetyczne Polski Zachodniej.
 13. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie lubuskim.
Przedsięwzięcia warunkowe:
 1. Budowa przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą/północna obwodnica miasta.
 2. Most na Odrze w Krośnie Odrzańskim (wraz z obwodnicą miasta).
 3. Modernizacja drogi krajowej nr 12 wraz z obwodnicami Wschowy, Szlichtyngowy i Szprotawy.
 4. A18 Olszyna - Golnice.
 5. Budowa mostu w Milsku.
 6. Infrastruktura drogowa w ramach budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin - Brody.
 7. Modernizacja połączeń drogi S3 z Nowej Soli przez Kożuchów i Żagań/Szprotawę z autostradami A18/A4.
 8. Prace na linii kolejowej nr 358 odc. Czerwieńsk - Gubin.
 9. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowych 275 na odcinku gr. województwa - Żagań oraz linii 14 na odcinku Żagań - Żary - Forst.
 10. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wlkp.
 11. Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn n/Odrą) do km 68,2 (m. Santok) i na Noteci dolnej swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dla przywrócenia parametrów II klasy drogi wodnej – na terenie województwa lubuskiego.
 12. Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki (BioAT).
 13. Radioteleskop 90m – Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej.
 14. Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych – Ośrodek Radioterapii w Gorzowie Wlkp., wraz z wyposażeniem – Rozbudowa i doposażenie Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze.
 15. Centrum Naukowo - Badawczo - Edukacyjno - Turystyczne Grodzisko w Wicinie.
 16. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne.
 
Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubuskiego
Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego
Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego

Zapisz się do naszego newslettera!

g -