Rewitalizacja


Rewitalizacja w województwie lubuskim


Rewitalizacja, zgodnie Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, stanowi „proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”. Jej przeprowadzenie powinno być poprzedzone przygotowaniem przez gminę programu rewitalizacji. Szczególnie ważnym elementem procesu opracowania takiego programu jest włączenie w prace społeczności lokalnej i innych zainteresowanych podmiotów w ramach partycypacji społecznej.

Lubuskie samorządy otrzymują wsparcie na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Województwo Lubuskie zawarło w dniu 22 stycznia 2016 r. z Ministrem Rozwoju umowę, na podstawie której gminy otrzymują dotację. Zadanie to współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, kwota ogółem przeznaczona na dofinansowanie gmin wynosi 2.295.921,00 zł.

W konkursie dotacji, ogłoszonym na podstawie ww. umowy w lutym 2016 r., udział wzięło łącznie 51 lubuskich gmin, z których 38 otrzymało pozytywną ocenę merytoryczną.

Pozytywnie ocenione pod kątem zgodności z Wytycznymi  Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 programy rewitalizacji zostaną zamieszczone w Wykazie prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020. Jest to warunkiem formalnym do ubiegania się przez gminy o środki unijne na realizację projektów rewitalizacji.

Opracowane lub zaktualizowane programy rewitalizacji będą podstawą do ubiegania się o dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, m.in. w ramach Osi Priorytetowej 9.

Więcej informacji o rewitalizacji znajduje się na stronie:
RPO - więcej o rewitalizacji

Zapisz się do naszego newslettera!