Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020


Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020

Strategie ponadregionalne są stosunkowo nowym narzędziem strategicznego planowania rozwoju regionalnego, znajdującym się pomiędzy szczeblem wojewódzkim a krajowym. Ich podstawą jest ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W związku z tym strategie ponadregionalne są przyjmowane uchwałami Rady Ministrów i podlegają systemowi monitorowania rozwoju kraju. Pozwalają one na planowanie rozwoju regionów i ich grup przy uwzględnieniu specyficznych uwarunkowań.

Doświadczenia województw położonych na pograniczu polsko-niemieckim w zakresie strategicznego programowania rozwoju regionalnego Polski, stały się inspiracją do zapoczątkowania wspólnych prac mających na celu wskazanie potencjałów rozwojowych województw Polski Zachodniej. Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 (SRPZ 2020), przyjęta uchwałą nr 60 Rady Ministrów w dniu 30 kwietnia 2014 r. jest efektem oddolnej inicjatywy i współpracy województw Polski Zachodniej w celu realizacji wspólnych celów rozwojowych. Marszałkowie województw opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego podpisali 26 sierpnia 2010 r. porozumienie w sprawie prac nad strategią. Zespół składający się z przedstawicieli urzędów marszałkowskich, przy wsparciu merytorycznym ekspertów pod kierownictwem prof. Jacka Szlachty i dr Wojciecha Dziemianowicza opracował diagnozę oraz „Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020”, które w kwietniu 2012 r. marszałkowie przekazali ministrowi rozwoju regionalnego.

Osią współpracy spinającą geograficznie obszar pięciu województw objętych strategią jest rzeka Odra wraz z dorzeczem, a także wysoki potencjał rozwoju, wynikający z położenia, zasobów ludzkich, kulturowych, innowacyjnych i naukowo-badawczych.

Realizacja przyjętych w SRPZ 2020 działań rozwojowych, opartych o zdefiniowane potencjały, przyczyni się do realizacji wizji, zgodnie z którą w 2020 r. Polska Zachodnia będzie obszarem kreatywnym i atrakcyjnym:

Polska Zachodnia – region dorzecza Odry … otwarty, atrakcyjny, mobilizujący, kreatywny, współpracujący”.

Z wizji rozwoju Polski Zachodniej wynika cel główny Strategii: wzrost konkurencyjności Polski Zachodniej w wymiarze europejskim poprzez efektywne wykorzystanie potencjałów makroregionu.

Cele szczegółowe SRPZ 2020:

I. Integracja przestrzenna i funkcjonalna makroregionu.
 • Wzmocnienie wewnętrznych powiązań sieci transportowych pomiędzy głównymi miastami Polski Zachodniej;
 • Zwiększenie dostępności transportowej Polski Zachodniej w przestrzeni europejskiej przez wzmocnienie powiązań głównych miast makroregionu z Warszawą, Katowicami i Trójmiastem, Berlinem, Pragą, Wiedniem oraz Dreznem;
 • Modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz wzmocnienie międzyregionalnej i transgranicznej współpracy w dorzeczu Odry;
 • Zwiększenie efektywności sieci energetycznej w makroregionie.
II. Budowa oferty gospodarczej makroregionu. 
 • Wspieranie wypracowywania i implementowania nowoczesnych rozwiązań w wiodących branżach gospodarczych makroregionu;
 • Rozwój i profesjonalizacja działalności ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, w szczególności w zakresie wsparcia wiodących branż gospodarczych makroregionu;
 • Tworzenie zachęt do inwestowania, w tym zapewnienie dostępu do usług publicznych;
 • Tworzenie i rozwój ponadregionalnych produktów turystycznych.
III. Wzmacnianie potencjału naukowo-badawczego makroregionu.
 • Inicjowanie i wspieranie współpracy naukowo-badawczej ośrodków z Polski Zachodniej;
 • Budowanie komplementarnej oferty edukacyjnej służącej dostosowaniu kapitału ludzkiego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy;
 • Inicjowanie wspólnych działań edukacyjnych promujących postawy przedsiębiorcze i innowacyjne;
 • Wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy między nauką a biznesem w celu komercjalizacji wyników badań.
Koordynatorem wdrażania i monitorowania SRPZ 2020 jest ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego. Realizacja ważnych zadań dotyczących przede wszystkim realizacji projektów ponadregionalnych uzgodnionych w toku prac nad dokumentem należy do zarządów województw.

W 2014 r. zarządy wszystkich województw Polski Zachodniej podjęły uchwały w sprawie utworzenia Zespołu roboczego do spraw Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020. Członami Zespołu są przedstawiciele pięciu urzędów marszałkowskich. Przewodnictwo w pracach Zespołu sprawowane jest rotacyjnie co pół roku przez poszczególne województwa Polski Zachodniej.

Do zadań Zespołu ds. SRPZ 2020 należy w szczególności:
 1. współpraca przy identyfikacji przedsięwzięć o znaczeniu ponadregionalnym oraz wymiana informacji na temat realizowanych przedsięwzięć,
 2. koordynowanie wspólnych działań mających na celu skuteczne wdrażanie Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020,
 3. co najmniej raz w roku informowanie ministra właściwego do spraw rozwoju o wynikach prac Zespołu ds. SRPZ.
Ponadregionalne projekty wynikające ze Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020:
 1. Odrzańska Droga Wodna – modernizacja docelowo do   IV klasy żeglowności na całej długości rzeki, a w pierwszej kolejności przywrócenie minimum III klasy żeglowności dla potrzeb transportu, ochrony przeciwpowodziowej i turystyki wodnej.
 2. Modernizacja linii kolejowych E-59 i CE-59 – modernizacja linii kolejowej CE-59 („Odrzanka”) relacji  Szczecin - Kostrzyn - Zielona Góra - Wrocław - Międzylesie, w tym przywrócenie dopuszczalnej prędkości technicznej minimum 120 km/h oraz modernizacja linii kolejowej E-59 relacji Świnoujście (z odgałęzieniem na Szczecin) - Poznań - Wrocław i E-30 Wrocław - Opole - Kędzierzyn Koźle, w tym perspektywiczne wprowadzenie dopuszczalnej prędkości technicznej 160-200 km/h.
 3. Dokończenie budowy drogi S3 w ciągu Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, w tym: budowa drugiej jezdni obwodnic Gorzowa Wlkp. i Międzyrzecza i odcinka Sulechów - Nowa Sól, budowa odcinka Nowa Sól - Legnica, rozpoczęcie budowy odcinka Legnica - Lubawka oraz dokończenie budowy odcinków Świnoujście - Szczecin.
 4. Dokończenie budowy drogi S5 na odcinku Wrocław - Poznań - Bydgoszcz.
 5. Budowa drogi ekspresowej S11 – przebudowa drogi krajowej nr 11 Kołobrzeg - Tarnowskie Góry do parametrów drogi ekspresowej.
 6. Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych – budowa lub rozbudowa i wyposażenie centrów onkologii w miastach wojewódzkich Polski Zachodniej. W Lubuskiem projekt zakłada budowę Ośrodka Radioterapii w Gorzowie Wlkp. (docelowo jako części Gorzowskiego Centrum Onkologii) oraz rozbudowę Lubuskiego Ośrodka Onkologii w Zielonej Górze.
 7. Sieci energetyczne Polski Zachodniej – budowa m.in. linii przesyłowych 400 kV relacji: Dobrzeń - Pasikurowice - Wrocław - Świebodzice - Mikołowa;   Eisenhuttenstadt - Gubin - Zielona Góra - Polkowice - Czarna; Baczyna - Krajnik; Piła Krzewina - Żydowo - Dunowo.
 8. Współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy – projekt ma na celu stworzenie efektywnych i trwałych ram współpracy pomiędzy partnerami naukowymi i gospodarczymi Polski Zachodniej, dzięki którym będą realizowane wspólne projekty na rzecz gospodarki.

Sześć z tych projektów (1-3 i 6-8) bezpośrednio dotyczy województwa lubuskiego. Są one zapisane w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 i uwzględnione w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubuskiego.


Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 dostępna jest na stronie BIPZapisz się do naszego newslettera!