Strategia Rozwoju Województwa lubuskiego 2020


Strategia rozwoju województwa 2020 (SRWL 2020)

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 została przyjęta przez Sejmik Województwa Lubuskiego Uchwałą nr XXXII/319/12 w dniu 19 listopada 2012 r. Była to druga aktualizacja Strategii z 2000 roku.

SRWL 2020 stanowi najważniejszy dokument samorządu województwa, określający kierunki rozwoju regionalnego i wskazujący obszary szczególnej interwencji. Łączy w sobie diagnozę stanu regionu, stojące przed nim wyzwania rozwojowe i aspiracje jego  mieszkańców. Strategia funkcjonuje jako plan postępowania władz regionalnych, tak w procesie zarządzania województwem, jak i w inicjowaniu oraz rozwijaniu mechanizmów współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym, sferą biznesową i mieszkańcami  województwa. Uwzględnienie w Strategii dokumentów planistycznych szczebla międzynarodowego i krajowego gwarantuje skorelowanie procesów rozwojowych województwa lubuskiego z podstawowymi założeniami europejskiej i krajowej polityki rozwoju regionalnego.

Celem głównym SRWL 2020 jest: Wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększania spójności regionu oraz efektywnego zarządzania jego rozwojem.

Realizacji celu głównego Strategii służyć będzie realizacja celów strategicznych. Każdemu celowi strategicznemu przyporządkowane są cele operacyjne, a tym z kolei kierunki interwencji.

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna
Cele operacyjne:
1.1. Rozwój sektora B+R oraz usprawnienie mechanizmów transferu innowacji
1.2. Rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie aktywności zawodowej
1.3. Podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie go do potrzeb regionalnego rynku pracy
1.4. Rozwój funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich
1.5. Rozwój subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich
1.6. Udoskonalenie oraz rozbudowa infrastruktury energetycznej i ochrony środowiska
1.7. Rozwój potencjału turystycznego województwa
1.8. Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Cel strategiczny 2. Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna
Cele operacyjne:
2.1. Budowa nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury komunikacyjnej
2.2. Usprawnienie systemu transportu publicznego
2.3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Cel strategiczny 3. Społeczna i terytorialna spójność regionu
Cele operacyjne:
3.1. Wzrost dostępności i atrakcyjności kształcenia w placówkach edukacyjnych
3.2. Zwiększenie dostępu do usług medycznych i profilaktyka zdrowotna
3.3. Zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej i sportowej
3.4. Promocja włączenia zawodowego i społecznego
3.5. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
3.6. Wsparcie budowy oraz modernizacji systemów i infrastruktury zapobiegania zagrożeniom

Cel strategiczny 4. Region efektywnie zarządzany
Cele operacyjne:
4.1. Tworzenie atrakcyjnego wizerunku województwa i promocja marki Lubuskie
4.2. Wzmocnienie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej
4.3. Wzmocnienie potencjału kapitału społecznego oraz kształtowanie tożsamości regionalnej
4.4. Wzmocnienie integralności systemów zarządzania strategicznego i planowania przestrzennego na poziomie regionalnym i lokalnym
4.5. Podwyższenie sprawności działania administracji samorządowej i instytucji regionalnych

SRWL 2020 pokazuje optymalny kierunek rozwoju województwa. Zgodnie z wizją rozwoju „w 2020 roku województwo lubuskie w pełni korzysta ze swojego położenia w Europie, walorów środowiska i dostępności komunikacyjnej. Rozwinęły się konkurencyjne i innowacyjne sektory gospodarki i turystyka, a Lubuszan można już zaliczyć do społeczeństw informacyjnych. Efektywne wykorzystanie środków unijnych, aktywność samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych zapewniły wysoki poziom życia mieszkańców i dostęp do usług o dobrym standardzie. Region jako miejsce zdrowego stylu życia zyskuje miano :zielonej krainy nowoczesnych technologii”.

Strategiczne przedsięwzięcia o charakterze regionalnym i ponadregionalnym:

1. Rozwój Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego w Nowym Kisielinie
2. Rozwój Parku Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli
3. Utworzenie parku naukowo – przemysłowego w Gorzowie Wlkp.
4. Budowa kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin-Brody wraz z infrastrukturą towarzyszącą
5. Dokończenie budowy drogi ekspresowej S3
6. Dokończenie węzłów A2
7. Przebudowa drogi nr 18 do parametrów autostrady
8. Systemowa poprawa dostępności drogowej północy województwa poprzez modernizację dróg 22 i 24
9. Rozwój drogi nr 27 Zielona Góra - Żary - autostrada A18
10. Modernizacja połączeń drogi S3 z Nowej Soli przez Kożuchów i Żagań/ Szprotawę z autostradami A18/A4
11. Budowa przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą/północna obwodnica miasta
12. Budowa mostu w Milsku
13. Most na Odrze w Krośnie Odrzańskim wraz z obwodnicą
14. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 273 (CE-59) na odcinku Głogów - Zielona Góra - Kostrzyn („Odrzanka”)
15. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wlkp. - Kostrzyn n/O
16. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowych 275 na odcinku Miłkowice - Żagań oraz linii 14 na odcinku Żagań - Żary - Forst
17. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury i taboru transportu publicznego w obszarach funkcjonalnych Zielonej Góry (Lubuskie Trójmiasto) i Gorzowa Wlkp.
18. Rozbudowa i poprawa wyposażenia lotniska w Babimoście
19. Modernizacja lotniska w Przylepie
20. Budowa lotniska do celów biznesowych i sportowo-turystycznych w okolicach Gorzowa Wlkp.
21. Budowa bazy lotniczego pogotowia ratunkowego HEMS w północnej części województwa
22. Modernizacja odrzańskiej drogi wodnej E-30
23. Modernizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70
24. Rozwój Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu
25. Dokończenie rozbudowy Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie oraz poprawa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gorzowie Wlkp.

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 dostępna jest na stronie BIP

Zapisz się do naszego newslettera!