Lubuski e-UrządLubuski e-Urząd

Projekt realizowany był w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, działanie:
1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Zakresem projektu „Lubuski e-Urząd” – jest umożliwienie używania technologii informacyjnych i Internetu przez obywateli, przedstawicieli biznesu oraz interakcja pomiędzy wymienionymi a administracją publiczną. Wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz ich jednostki podległe w wyniku projektu otrzymały jednolite i nowoczesne narzędzia do rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na rzecz obywateli i przedsiębiorców. Z warstwy regionalnej korzystają także inne jednostki publiczne zlokalizowane na terenie Województwa Lubuskiego – jednostki podległe i organizacyjne Partnerów Projektu. W ramach Projektu zostały wdrożone m.in. Portal Wrota Lubuskie www.wrotalubuskie.eu oraz Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej www.rbip.wrotalubuskie.eu, platforma Cyfrowy Urząd cu.wrotalubuskie.eu,  Systemy Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz System Raportowania i Analiz.

Liderem projektu był Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, partnerami wszystkie JST z województwa lubuskiego. Koszt całkowity Projektu to 25 mln zł, z czego 3,75 mln zł stanowią środki własne Beneficjenta a: 21,25 mln zł. środki UE.


Lubuski e-Urząd II
Wstępna koncepcja projektu

Celem projektu jest stworzenie e-usług dla obywateli. Planowane jest utworzenie tzw. Indywidualnego Konta Mieszkańca. Każdemu z mieszkańców partnerów projektu udostępnione zostanie konto internetowe, za pomocą którego będzie można sprawdzić swoje zobowiązania wobec gminy, dokonać płatności elektronicznych (np. podatków, opłat za wywóz śmieci itp), sprawdzić stan załatwienia swoich spraw w urzędzie. W przypadku spraw wnoszonych w sposób elektroniczny mieszkaniec będzie miał wgląd we wszystkie pisma dotyczące jego sprawy, będzie mógł dokonać zapisu dzieci do szkół/przedszkola, zagłosować w budżecie obywatelskim, zgłosić interwencję do rzecznika praw mieszkańców/konsumentów.
Realizacja projektu odbywać się będzie na zasadzie partnerstwa. Beneficjentem i liderem będzie Urząd Marszałkowski a Partnerami Projektu Jednostki Samorządu Terytorialnego z terenu województwa lubuskiego.
Stan zaawansowania prac:
Wybrany został Doradca Projektu. Potencjalni Partnerzy projektu są w trakcie wypełniania ankiet, które umożliwią zaprezentowanie ostatecznej koncepcji projektu oraz przygotowywanie Studium Wykonalności.

Zapisz się do naszego newslettera!

g -