Lubuski e-Urząd


Lubuski e-Urząd
 

Projekt realizowany był w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, działanie: 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Beneficjentem i Liderem projektu był Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, partnerami wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego z województwa lubuskiego. 

Koszt całkowity projektu to 25 mln zł, z czego 3,75 mln zł stanowią środki własne Beneficjenta i Partnerów Projektu a 21,25 mln zł. środki UE.

Celem projektu „Lubuski e-Urząd” – jest umożliwienie używania technologii informacyjnych i Internetu przez obywateli, przedstawicieli biznesu oraz interakcja pomiędzy wymienionymi a administracją publiczną. Wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz ich jednostki podległe w wyniku projektu otrzymały jednolite i nowoczesne narzędzia do rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na rzecz obywateli i przedsiębiorców. Z warstwy regionalnej korzystają także inne jednostki publiczne zlokalizowane na terenie Województwa Lubuskiego – jednostki podległe i organizacyjne Partnerów Projektu. W ramach Projektu zostały wdrożone m.in. Portal Wrota Lubuskie www.wrotalubuskie.eu oraz Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej www.rbip.wrotalubuskie.eu, platforma Cyfrowy Urząd cu.wrotalubuskie.eu,  Systemy Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz System Raportowania i Analiz.

Lubuski e-Urząd II

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2. Rozwój Cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT

Beneficjentem i Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, partnerami 19 Jednostek Samorządu Terytorialnego z województwa lubuskiego.

Koszt całkowity projektu to 14 977 092,57 zł, z czego 2 246 563,90 zł stanowią środki własne Beneficjenta i Partnerów Projektu a 12 730 528,67 zł. środki UE.

Celem projektu jest stworzenie e-usług dla obywateli. Planowane jest utworzenie tzw. Indywidualnego Konta Mieszkańca. Każdemu z mieszkańców partnerów projektu udostępnione zostanie konto internetowe, za pomocą którego będzie można sprawdzić swoje zobowiązania wobec gminy, dokonać płatności elektronicznych (np. podatków, opłat za wywóz śmieci itp), sprawdzić stan załatwienia swoich spraw w urzędzie. W przypadku spraw wnoszonych w sposób elektroniczny mieszkaniec będzie miał wgląd we wszystkie pisma dotyczące jego sprawy, będzie mógł dokonać zapisu dzieci do szkół/przedszkola, zagłosować w budżecie obywatelskim, zgłosić interwencję do rzecznika praw mieszkańców/konsumentów.

Zapisz się do naszego newslettera!