Otwarte konkursy ofert

27 lutego 2018 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w 2018 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”.

Zgodnie z ogłoszeniem, celem konkursu było wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do:

-        wzrostu zainteresowania lekką atletyką oraz aktywnym stylem życia dzieci i młodzieży klas I-III szkół podstawowych oraz klas IV-VIII szkół podstawowych (także kontynuacja do wygaszenia klas II-III gimnazjum),

-        aktywizacji mniejszych ośrodków sportowych w województwie, poprzez propagowanie aktywności fizycznej w formie budowania ścieżki rozwoju kariery lekkoatletycznej stanowiącej podstawę nowej struktury organizacji szkolenia dzieci i młodzieży.

Do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w przedmiotowym obszarze przystąpiły dwie organizacje pozarządowe, które złożyły 2 oferty. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego dofinansowanie w wysokości 62.000 zł uzyskał Lubuski Związek Lekkiej Atletyki, z siedzibą w Zielonej Górze.

 

Ponadto 27 lutego 2018 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej.

Zgodnie z ogłoszeniem, celem konkursu było wyłonienie i zlecenie organizacjom pozarządowym zadań określonych w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”, w tym:

-        organizowanie imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa,

-        szkolenie i udział zawodników i zawodniczek z województwa lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenia kadr wojewódzkich w różnych kategoriach wiekowych przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

-        upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych,

-        organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich,

-        upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego oraz poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 7 grudnia 2017 roku organizacje pozarządowe złożyły 350 ofert. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego dofinansowanie uzyskało 260 zadań.

Konkurs podzielono na cztery rodzaje zadań:

Zadanie 1: Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o System Sportu Młodzieżowego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Na realizację zadania 1 przeznaczono kwotę 1.150.000 zł.
Do zadania 1 przystąpiło 89 organizacji, które złożyły 192 oferty na wnioskowaną kwotę 2.841.153 zł.

Zadanie 2: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku wiejskim, akademickim, osób niepełnosprawnych o zasięgu co najmniej wojewódzkim. Do zadania 2 przystąpiło 27 organizacji, które złożyły 54 oferty na wnioskowaną kwotę 1.161.764,78 zł.

Zadanie 3: Upowszechnianie sportu dla wszystkich na poziomie wojewódzkim, upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Do zadania 3 przystąpiło 47 organizacji, które złożyły 62 oferty na wnioskowaną kwotę 959.155,60 zł.

Na realizację zadania 2 i 3 przeznaczono łącznie kwotę 339.345 zł

Zadanie 4: Organizowanie lub udział w wydarzeniach sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa w kraju i za granicą. Na realizację zadania 4 przeznaczono kwotę 80.000 . Do zadania 4 przystąpiło 30 organizacji, które złożyły 42 oferty na wnioskowaną kwotę 556.079 zł.

 

Poniżej znajdują się wykazy podmiotów, którym udzielono wsparcia na realizację ww. zadań:

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

 

WAŻNE!

Podmioty, którym udzielono wsparcia - zobowiązane są do przedłożenia, co najmniej 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania, prawidłowo wypełnionych aktualizacji (o ile ulegają zmianie w stosunku do złożonej oferty):

  • zaktualizowanego kosztorysu przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego obejmującego kwotę przyznanej dotacji,
  • zaktualizowanego opisu poszczególnych działań,
  • zaktualizowanego harmonogramu zadania.

 

Wymagane wzory dokumentów niezbędne do sporządzenia umowy, dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.bip.lubuskie.pl, zakładka organizacje pozarządowe, otwarte konkursy ofert, druki do pobrania.

Dokumenty należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Zapisz się do naszego newslettera!