Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowejdo opiniowania ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w formie powierzenia w 2019 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2019 roku
realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego
w obszarze kultury fizycznej

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w dniu 04 grudnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego
w obszarze kultury fizycznej.

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi
w 2019 roku”, planowane jest wsparcie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, obejmujących w szczególności:

-        organizowanie imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa;

-        szkolenie i udział zawodników i zawodniczek z województwa lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenia kadr wojewódzkich
w różnych kategoriach wiekowych przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników
w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;

-        upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych;

-        organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich;

-        upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego oraz poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

 

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2018 roku przeznaczona została kwota 1.600.000 zł

 

Rodzaje zadań:

 

Zadanie 1  

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o System Sportu Młodzieżowego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Na realizację zadania 1 przeznaczono kwotę 1.180.000 zł

 

Zadanie  2

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
w środowisku wiejskim, akademickim, osób niepełnosprawnych o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

 

Zadanie 3

Upowszechnianie sportu dla wszystkich na poziomie wojewódzkim, upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Na realizację zadań 2 i 3 przeznaczono łącznie kwotę 340.000 zł

 

Zadanie 4 

Organizowanie lub udział w wydarzeniach sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa
w kraju i za granicą .

Na realizację zadania 4 przeznaczono kwotę 80.000 zł 

 

Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie konkretnego ww. rodzaju zadania w ramach którego będzie realizowana.

Oferty na realizację zadań publicznych należy złożyć do dnia 31 grudnia 2018 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu znajdują się poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na stronie: http://www.bip.lubuskie.pl.

 

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego

Wzór oferty

Karta oceny oferty

 

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację

w formie powierzenia w 2019 roku zadania publicznego
Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej
pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”

 

 

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w dniu 04 grudnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2019 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”.

Celem konkursu jest wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do wzrostu zainteresowania lekką atletyką oraz aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży klas I-III szkół podstawowych oraz klas IV-VIII szkół podstawowych (także kontynuacja do wygaszenia klasy
III gimnazjum), aktywizację mniejszych ośrodków sportowych w województwie, poprzez propagowanie aktywności fizycznej w formie budowania ścieżki rozwoju kariery lekkoatletycznej stanowiącej podstawę nowej struktury organizacji szkolenia dzieci i młodzieży.

Konkurs obejmuje zadanie, którego zakończenie nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. Wyżej wymienione zadanie stanowi realizację „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku”, w zakresie szkolenia i udziału zawodników i zawodniczek w imprezach i zawodach sportowych oraz upowszechnianie postaw sportowych i zdrowotnych poprzez poprawę ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Na realizację w formie powierzenia zadania publicznego realizowanego przez organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w 2019 roku przeznaczona została kwota 62 000,00 zł.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać do dnia 31 grudnia 2018 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu znajdują się poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na stronie: http://www.bip.lubuskie.pl.

 

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego

Załącznik do Uchwały Zarządu

Wzór oferty

Karta oceny oferty

 

Zapisz się do naszego newslettera!