Otwarte konkursy ofert

5 grudnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie zaopiniował uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2018 roku w obszarze kultury fizycznej.

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”, planowane jest wsparcie działań:

 

  • w obszarze upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia realizacji  zadań publicznych na kwotę 1.569.345 zł, obejmujących w szczególności:

- organizowanie imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa;

- szkolenie i udział zawodników i zawodniczek z województwa lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenia kadr wojewódzkich
w różnych kategoriach wiekowych przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych;

- organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich;

- upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego oraz poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Uchwała nr 229/3174/17 Zarządu Województwa Lubuskiego

Załącznik do uchwały 229/3174/17 Zarządu Województwa Lubuskiego

Wzór oferty

Karta oceny

 

  • w obszarze kultury fizycznej w formie powierzenia realizacji zadania publicznego na kwotę 62.000 zł pn.: „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”.

Uchwała nr 229/3175/17 Zarządu Województwa Lubuskiego

Załącznik do uchwały nr 229/3175/17 Zarządu Województwa Lubuskiego

Wzór oferty

Karta oceny

 

Oferty na realizację zadań publicznych dla powyzszych konkursów należy składać do dnia 29 grudnia 2017 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

 Szczegółowych informacji dotyczących Programu udziela Wydział Turystyki i Sportu Departamentu Infrastruktury Społecznej tel. 68 45 65 322.

 

 

 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w 2017 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży” - ROZSTRZYGNIĘTY

 

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w dniu 6 czerwca 2017 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2017 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”.

Celem konkursu było wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do wzrostu zainteresowania lekką atletyką oraz aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży klas I-III szkół podstawowych oraz klas IV-VIII szkół podstawowych (także kontynuacja do wygaszenia klas II-III gimnazjum), aktywizację mniejszych ośrodków sportowych w województwie, poprzez propagowanie aktywności fizycznej w formie budowania ścieżki rozwoju kariery lekkoatletycznej stanowiącej podstawę nowej struktury organizacji szkolenia dzieci i młodzieży.

Konkurs został rozstrzygnięty 25 lipca 2017 roku. Do konkursu przystąpiły trzy organizacje pozarządowe tj. Lubuski Związek Lekkiej Atletyki, Zielonogórski Ludowy Klub Lekkoatletyczny i Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SPRINTER” Zielona Góra. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego dofinansowanie w wysokości 61.989 zł uzyskał Lubuski Związek Lekkiej Atletyki, z siedzibą w Zielonej Górze.

 

Ogłoszenie o konkursie

 

Uchwała nr 190/2591/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 czerwca 2017 r.

 

Załącznik do Uchwały nr 190/2591/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 czerwca 2017 r.

 

 

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w formie wsparcia w 2017 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Przygotowanie i organizacja przeprowadzenia zawodów finałowych XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w roku 2017 w sportach halowych - Lubuskie 2017” - ROZSTRZYGNIĘTY

 

31 stycznia 2017 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2017 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Przygotowanie i organizacja przeprowadzenia zawodów finałowych XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w roku 2017 w sportach halowych - Lubuskie 2017”. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego dofinansowanie w wysokości 400.000 zł uzyskała Lubuska Federacja Sportu, z siedzibą w Zielonej Górze - Drzonkowie.

Zgodnie z ogłoszeniem, celem konkursu było wyłonienie oferty i zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży z całego kraju uprawiającej gimnastykę artystyczną, sportową, skoki na trampolinie, szermierkę, taekwondo olimpijskie, tenis stołowy, zapasy, judo, badminton, brydż, szachy, warcaby, piłkę siatkową poprzez przygotowanie
i organizację przeprowadzenia zawodów finałowych XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w roku 2017 w sportach halowych - Lubuskie 2017. Zadanie stanowi realizację „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku”, w zakresie:

-        organizowania imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa,

-        udziału zawodników i zawodniczek z województwa lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich,

-        upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

-        upowszechniania postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej,

-        promocji województwa lubuskiego poprzez sport w kraju. 

 

Uchwała nr  151/2019/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. Zarządu Województwa Lubuskiego

 

 

Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej ROZSTRZYGNIĘTY

 

Uchwała nr 154/2062/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. Zarządu Województwa Lubuskiego

 

Wyniki Otwatrego Konkursu Ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej

 

Zaktualizowany kosztorys

 

Zaktualizowany kosztorys %

 

Zaktualizowany harmonogram

 

Zaktualizowany opis poszczególnych działań

 

Sprawozdanie z realizacji zadania

 

Zapisz się do naszego newslettera!

g -