Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w 2017 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży” - TRWA NABÓR WNIOSKÓW

 

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w dniu 6 czerwca 2017 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2017 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”.

Celem konkursu jest wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do wzrostu zainteresowania lekką atletyką oraz aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży klas I-III szkół podstawowych oraz klas IV-VIII szkół podstawowych (także kontynuacja do wygaszenia klas II-III gimnazjum), aktywizację mniejszych ośrodków sportowych w województwie, poprzez propagowanie aktywności fizycznej w formie budowania ścieżki rozwoju kariery lekkoatletycznej stanowiącej podstawę nowej struktury organizacji szkolenia dzieci i młodzieży.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia
29 czerwca 2017 roku
w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.   O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

 

Ogłoszenie o konkursie

 

Uchwała nr 190/2591/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 czerwca 2017 r.

 

Załącznik do Uchwały nr 190/2591/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 czerwca 2017 r.

 

WZÓR OFERTY

 

Karta oceny oferty

 

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w formie wsparcia w 2017 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Przygotowanie i organizacja przeprowadzenia zawodów finałowych XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w roku 2017 w sportach halowych - Lubuskie 2017” - ROZSTRZYGNIĘTY

 

31 stycznia 2017 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2017 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Przygotowanie i organizacja przeprowadzenia zawodów finałowych XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w roku 2017 w sportach halowych - Lubuskie 2017”. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego dofinansowanie w wysokości 400.000 zł uzyskała Lubuska Federacja Sportu, z siedzibą w Zielonej Górze - Drzonkowie.

Zgodnie z ogłoszeniem, celem konkursu było wyłonienie oferty i zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży z całego kraju uprawiającej gimnastykę artystyczną, sportową, skoki na trampolinie, szermierkę, taekwondo olimpijskie, tenis stołowy, zapasy, judo, badminton, brydż, szachy, warcaby, piłkę siatkową poprzez przygotowanie
i organizację przeprowadzenia zawodów finałowych XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w roku 2017 w sportach halowych - Lubuskie 2017. Zadanie stanowi realizację „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku”, w zakresie:

-        organizowania imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa,

-        udziału zawodników i zawodniczek z województwa lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich,

-        upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

-        upowszechniania postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej,

-        promocji województwa lubuskiego poprzez sport w kraju. 

 

Uchwała nr  151/2019/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. Zarządu Województwa Lubuskiego

 

 

Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej ROZSTRZYGNIĘTY

 

Uchwała nr 154/2062/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. Zarządu Województwa Lubuskiego

 

Wyniki Otwatrego Konkursu Ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej

 

Zaktualizowany kosztorys

 

Zaktualizowany kosztorys %

 

Zaktualizowany harmonogram

 

Zaktualizowany opis poszczególnych działań

 

Sprawozdanie z realizacji zadania

 

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE