Program "Lubuskie siłownie pod chmurką"

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 09.01.2018 podjął uchwałę o przyjęciu do realizacji Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2018 rok.

Uczestnikami Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2018 rok mogą być jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego (gminy i powiaty). Każda jednostka samorządu terytorialnego może złożyć wniosek w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie tylko jednej siłowni zewnętrznej.

Podstawowym warunkiem przystąpienia do Programu jest współfinansowanie w wymiarze co najmniej 50% realizacji siłowni zewnętrznej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ubiegającej się o uzyskanie wsparcia w formie pomocy finansowej. Pomoc finansowa przeznaczona może być na dofinansowanie realizacji siłowni zewnętrznych, stanowiących własność gminy/powiatu, tzn.: pokrycie kosztów zakupu, transportu i montażu wyposażenia siłowni zewnętrznych oraz tablicy informacyjno-promocyjnej.

            Wnioski w sprawie udzielenia pomocy finansowej wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w terminie do 16 marca 2018 roku.

Do wniosku o udzielenie pomocy finansowej należy dołączyć:

1)    oświadczenie wnioskodawcy o zabezpieczeniu w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wkładu własnego na realizację zadania (oświadczenie wymaga kontrasygnaty skarbnika), którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego Programu,

2)    dokument określający prawo do dysponowania terenem/obiektem związanym z przedmiotem zadania,

3)    zbiorcze zestawienie kosztów, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego Programu,

4)    harmonogram prac, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Programu,

5)    dokument potwierdzający upoważnienie osób reprezentujących wnioskodawcę,

6)    dokumentację fotograficzną terenu, na którym planowana jest realizacja zadania.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., natomiast w przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Założenia Programu oraz formularz wniosku o udzielenie pomocy finansowej wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej www.lubuskie.pl w zakładce SPORT – Program pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2018 rok.

Szczegółowych informacji dotyczących Programu udziela Wydział Turystyki i Sportu Departamentu Infrastruktury Społecznej tel. 68 45 65 273 oraz 68 45 65 569.

Program pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2018 rok

Załącznik nr 1 - wniosek w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Załącznik nr 2 - oświadczenie wnioskodawcy o zabezpieczeniu w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wkładu własnego na realizację zadania

Załącznik nr 3 - zbiorcze zestawienie kosztów

Załacznik nr 4 - harmonogram prac

Załącznik nr 5 - karta oceny formalnej i merytorycznej

 

Zapisz się do naszego newslettera!

g -