Wykaz klubów sportowych

 

Samorząd Województwa Lubuskiego wspiera inicjatywy podejmowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki finansowe na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej, zaplanowane w budżecie Województwa Lubuskiego przeznaczone są m.in. na dofinansowanie zadań biorących udział w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych lub w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a tzw. „mały grant”, których procedury regulowane są ww. ustawą. Poniżej wykaz organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury fizycznej, które realizują zlecone przez Województwo zadania publiczne.

 

Kluby sportowe działające na terenie województwa lubuskiego

Zapisz się do naszego newslettera!

g -