BDO

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) marszałkowie województw zobowiązani są do prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Wpisu do rejestru na wniosek podmiotu lub z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Natomiast wpisu do rejestru z urzędu w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Podstawą do dokonania wpisu jest złożenie przez podmiot wniosku w formie papierowej, którego wzór określają załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru 

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

1. w przypadku wszystkich podmiotów:

a) uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
b) oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Powinno zawierać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

2. w przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:
a)
uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
b)
dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
c)
wierzytelnioną kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;


3. w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym -
zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;

4. w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenieo wpłacie tej kwoty;

5. w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory -
informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);

6. w przypadku wprowadzających pojazdy - umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej Dz. U. z 2018 r. poz. 184. Na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 oraz z 2017 r. poz. 2422) zarządza się, co następuje:
§  1.  
1.  Rozporządzenie określa wysokość stawki:
1) opłaty rejestrowej,
2) opłaty rocznej
- należnych z tytułu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2.  Wysokość stawki opłaty rejestrowej dla:
1) mikroprzedsiębiorców - wynosi 100,00 zł;
2) przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 - wynosi 300,00 zł.
3.  Wysokość stawki opłaty rocznej dla:
1) mikroprzedsiębiorców - wynosi 100,00 zł;
2) przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 - wynosi 300,00 zł.

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2018 r.

NUMER KONTA: na które należy wnosić opłaty związane z rejestrem podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (opłata rejestrowa i opłata roczna) 
Getin Noble Bank S.A. Centrala
Numer:
93 1560 0013 2067 4180 8000 0282  
Zarząd Województwa Lubuskiego
w Zielonej GórzeZapisz się do naszego newslettera!