Biblioteka

Biblioteka

  • Turystyka w województwie lubuskim w 2017 roku- opracowanie US w Zielonej Górze - pobierz tutaj


W dniu 4 lutego 2014 r. Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr 237/2813/14 przyjęto Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku.
Jest to dokument planujący rozwój funkcji turystycznej województwa lubuskiego w latach 2014-2020. Ma on przyczynić się do realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 w zakresie turystyki. Nadrzędnym celem opracowania jest stworzenie możliwości i warunków do dynamicznego rozwoju szeroko pojętego sektora turystycznego w regionie. Program składa się z dwóch części, analityczno-audytowej oraz programowej. Prace nad dokumentem prowadzone były metodą partycypacyjno-ekspercką przy szerokim zaangażowaniu regionalnej branży turystycznej oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
 
Zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 1ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą nr XXXII/319/12 z dnia 19 listopada 2012 roku przyjął Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020. Przepis art. 11 ust. 3 cytowanej ustawy przewiduje realizację strategii poprzez programy wojewódzkie. Stanowi on przesłankę formalną do opracowania dokumentu strategicznego jakim jest Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku, który zastąpi obowiązującą do końca 2013 roku Lubuską Strategię Rozwoju Turystyki 2006-2013.  Jednocześnie, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), mówiącej w art. 46 ust.2 pkt. 2 o wymoguprzeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie m.in. turystyki, należało przeprowadzićPrognozę oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku.
 
Opracowane przez firmę Landbrand projekt Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku oraz Prognoza oddziaływania na środowisko Programu opracowana przez firmę 4-ENVIRO, na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 r. Nr 227 poz. 1658) zostały przedłożone do konsultacji społecznych.

do pobrania:

Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku część I audytowo-analityczna
 
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku część II programowa


W dniu 28 października 2009 r. została przyjęta przez Sejmik Województwa Lubuskiego informacja na temat realizacji przez powiaty i gminy województwa lubuskiego "Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Lubuskim na lata 2006-2013”.
W sprawozdaniu, którego celem było rozpoznanie aktywności lubuskich gmin w zakresie realizacji założeń strategii, ujęte zostały dane uzyskane od 77 jednostek samorządowych.
Z otrzymanych od gmin i powiatów odpowiedzi w sprawie realizacji założeń „Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Lubuskim na lata 2006 – 2013” wynika jednoznacznie, że zdecydowana większość jednostek samorządowych województwa lubuskiego prowadzi działania spójne z priorytetami określonymi w dokumencie. Najwięcej przedsięwzięć dotyczy infrastruktury turystycznej i wsparcia marketingowego. Wciąż zbyt mało jest wspólnych działań, o zasięgu ponadlokalnym i ponadregionalnym, ale i w tej sferze wyłania się tendencja do integrowania działań, co podnosi ich efektywność i wzmacnia efekt synergii.
Działania podejmowane przez gminy województwa lubuskiego w dużej części finansowane są z funduszy strukturalnych. Dotyczy to zwłaszcza większych przedsięwzięć, głównie związanych z rewitalizacją i rewaloryzacją obszarów, miejsc czy zabytków turystycznych. Z programu INTERREG finansowana była m.in. budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, remont obiektów sportowych i ośrodków wypoczynkowych, budowa przystani turystycznych oraz działania przygotowawcze dla poprawy dostępności obszarów przyrodniczych dla celów turystyki, trwałego wykorzystania i ochrony przeciwpożarowej na terenie użytków ekologicznych.
Biorąc pod uwagę ilość zrealizowanych przedsięwzięć najlepiej wypadają powiaty: gorzowski, strzelecko-drezdenecki i żarski, w dalszej kolejności: krośnieński, międzyrzecki, zielonogórski, żagański, świebodziński, nowosolski, słubicki, sulęciński i wschowski.

do pobrania:

Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Lubuskim na lata 2006 - 2013
Audyt do Strategii Rozwoju Turystyki

do pobrania:

Poradnik bezpiecznego wypoczynku_MEN

Szlaki piesze i rowerowe:

północ województwa

południe województwa

Szlaki nordic walking:

Wał Zielonogórski - Kraina Nordic Walking

Trójkąt Sakralny

Łuk Mużakowa

Szlaki kajakowe:

Obra i Paklica

Pliszka

Ilanka

Mierzęcka Struga


Szlaki konne:

szlak północny

Legenda:

legenda

okładka

informator "EURO Lubuskie" PL

informator "EURO Lubuskie" DE

mapa "Euro Lubuskie"

broszura "Lubuskie - informator noclegowy"

broszura "Lubuskie - turystyka aktywna"

folder "Lubuski Szlak Wina i Miodu"

Turystyka w Województwie Lubuskim w 2013- 2015 r. (aut. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze)

wydawnictwo "10 lat Województwa Lubuskiego"

prezentacja "Lubuskie atrakcje turystyczne"

Opinia Komitetu Regionów "Europa - najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie - nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego" 

Jak zorganizować camping - poradnik 2011

Turystyka w strukturch Unii Europejskiej

Linki:

Co turysta wiedzieć powinien_MSiT

- atrakcje turystyczne regionu partnerskiego Województwa Lubuskiego
www.ziemialubuska.pl - przyroda, historia, gospodarka... - informacje o województwie lubuskim oraz galerie zdjęć z naszego regionu
www.lwkz.pl - strona Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - opisy, zdjęcia obiektów zabytkowych (sakralnych, obronnych, techniki i in.) województwa lubuskiego
www.lotur.eu - portal Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR
publikacje elektroniczne Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze Polska Organizacja Turystyczna
www.polskapodajdalej.pl
www.polska.travel
www.promujmypolskerazem.pl


www.lodr.pl

Zapisz się do naszego newslettera!