Organizatorzy Turystyki i Pośrednicy Turystyczni


Uwaga!
Bezpłatne szkolenie
dla przedsiębiorców dot. nowej Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych - Wrocław - 15.03.2018 r. Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.
Więcej informacji na stronie: www.wrotalubuskie.eu

UWAGA!!!
NOWA Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych opublikowana
w Dzienniku Ustaw

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wejdzie w życie w całości z dniem 1 lipca 2018 r., a jej przepisy będą miały zastosowanie do umów o udział w imprezie turystycznej zawartych od dnia wejścia w życie ustawy. Aby uniknąć zachwiania na rynku usług turystycznych spowodowanego wejściem w życie ustawy w ramach przedmiotowych przepisów przewidziano, że wpisy do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zachowają ważność w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Po tym czasie dotychczasowi organizatorzy Turystyki i pośrednicy turystyczni staną się z urzędu organizatorami turystyki w rozumieniu nowej ustawy, a ich zabezpieczenia finansowe zostaną utrzymane w mocy do dnia upływu ich ważności. W przypadku zaś przedsiębiorców będących jedynie pośrednikami turystycznymi – wpisy do rejestru zostaną wykreślone, chyba że przedsiębiorcy złożą wniosek o wpis do rejestru jako organizatorzy turystyki i przedłożą stosowne zabezpieczenia finansowe.
Przedsiębiorcy niepodlegający do tej pory wpisowi do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, a prowadzący w dniu wejścia w życie ustawy działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych lub podmioty oferujące powiązane usługi turystyczne, będą miały obowiązek niezwłocznego wystąpienia o wpis do rejestru organizatorów turystyki i podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy o usługach turystycznych uchylonych ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych zachowają moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
tfg@ufg.pl
www.ufg.pl
tel. +48 22 53 96 100

Odpowiedzi  Ministerstwa Sportu i Turystyki na najczęściej zadawane pytania dot. Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego znajdziecie Państwo: 

http://www.msport.gov.pl/turystyka/najczesciej-zadawane-pytania-dot-turystycznego-funduszu-gwarancyjnego

Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Opis sprawy/zadania:
Marszałek Województwa Lubuskiego wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na wniosek przedsiębiorcy.

Kogo dotyczy:
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu imprez turystycznych lub pośredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wraz z następującymi dokumentami:

  1. oryginał umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczenia na rzecz klientów;
  2. oświadczenie o treści zawartej w art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o usługach turystycznych;
  3. dowód wpłaty.

Formularze/wnioski do pobrania:
Aby złożyć prawidłowy wniosek można posłużyć się poniższym wzorem:

wniosek

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie według poniższego wzoru:
oświadczenie

rachunek powierniczy - oświadczenie dla przedsiębiorców organizujących imprezy turystyczne wyłącznie na terytorium RP

Opłaty:

Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wynosi 514 zł. Wpłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miasta lub bezgotówkowo na rachunek organu podatkowego: 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258. z dopiskiem: opłata skarbowa za wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Opłata skarbowa za dokonanie potwierdzenia za zgodność z oryginałem wynosi 5 zł. (ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej, t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm)

Jednostka/osoba odpowiedzialna:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Infrastruktury Społecznej 
Wydział Turystyki i Sportu
ul. Podgórna 7 65 - 057 Zielona Góra
E.Kowalczyk
tel. 68/ 45 65 589
tel./fax. 68/45 65 253
e-mail: ew.kowalczyk@lubuskie.pl

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Infrastruktury Społecznej
Wydział Turystyki i Sportu
ul. Podgórna 7, 65 - 057 Zielona Góra

lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej, pok. 59

Terminy załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Podstawa prawna:

Art. 7 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Uwagi i dodatkowe informacje:
Dokumenty należy składać w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych urzędowo lub notarialnie.

Uwaga:
Marszałek Województwa zastrzega sobie prawo żądania dokumentów i informacji nie wskazanych w ogłoszeniu, a także ich zmiany.

Zmiany wpisu do rejestru organizatorów turystyki
i pośredników turystycznych

Opis sprawy/zadania:
Marszałek Województwa Lubuskiego dokonuje zmiany w zaświadczeniu o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na wniosek przedsiębiorcy.

Kogo dotyczy:

Przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wraz z oświadczeniem o treści zawartej w art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o usługach turystycznych oraz dowód wniesienia opłaty w przypadku rozszerzenia zakresu działalności. Do wniosku o zmianę:

  1. siedziby lub miejsca prowadzenia działalności,
  2. nazwy przedsiębiorstwa,
  3. przedmiotu działalności lub zakresu terytorialnego,
  4. spółki cywilnej w spółkę jawną, należy dołączyć oryginał umowy gwarancji lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów z aktualnymi danymi (lub aneksy do aktualnych umów).

Formularze/wnioski do pobrania:
Aby złożyć prawidłowy wniosek można posłużyć się poniższym wzorem:

1. Zmiana wpisu w rejestrze:

wniosek o zmianę wpisu do rejestru

2. Zawieszenie wykonywania działalności w obszarze turystyki

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki i/lub pośrednika turystycznego

Zawiadomienie o wznowieniu działalności organizatora turystyki i/lub pośrednika turystycznego


Do wniosku należy dołączyć oświadczenie według poniższego wzoru:
oświadczenie

3. Wykreślenie z rejestru:

wniosek o wykreślenie z rejestru

Opłaty:

Opłata skarbowa za dokonanie rozszerzenia zakresu działalności
257 zł; opłatę należy uiścić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Zielona Góra: 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta (dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku).
Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej o wykreśleniu z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 10 zł. Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Zielona Góra: 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta (dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku).


Jednostka/osoba odpowiedzialna:
Urząd Marszałkowski
Departament Infrastruktury Społecznej
ul. Podgórna 7
65 - 057 Zielona Góra
E.Kowalczyk
tel. 68/ 45 65 589
tel./fax. 68/ 45 65 253
e-mail: ew.kowalczyk@lubuskie.pl

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65 - 057 Zielona Góra
lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej, pok. 59

Terminy załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Podstawa prawna:

Art. 7 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy

Uwagi i dodatkowe informacje:

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych (art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1829 z późn. zm.).

Zapisz się do naszego newslettera!

g -