Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych


 UWAGA!!

Departament Infrastruktury  Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego informuje,  iż w związku ze zgonem przedsiębiorcy, Biuro Turystyczno – Usługowe GROMADA GORZÓW Reneusz Wachol, z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (wpis nr 40/04), nie zrealizuje umów
na organizację imprez turystycznych.

Ogłoszenie w całości TUTAJ

Do pobrania:
wniosek o zgłoszenie szkody

Dokumenty należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Infrastruktury Społecznej,
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

NOWA Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych opublikowana
w Dzienniku
Ustaw -
do pobrania

! Ważna informacje dla organizatorów turystyki ! – Zmiany po 1 lipca 2018 r. nowa ustawa
o  imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

1.  Wpisy do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych stają się z mocy prawa wpisami do rejestru dotyczącymi organizatorów turystyki.

2.  Wpisy do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych przedsiębiorców zagranicznych posiadających siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej tracą moc w dniu wejścia w życie ustawy.

3.  Przedsiębiorcy turystyczni niepodlegający przed dniem wejścia w życie ustawy wpisowi do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, a prowadzący w dniu wejścia w życie ustawy działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych lub w zakresie ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych, niezwłocznie występują o wpis do rejestru.

4.  Przedsiębiorcy wpisani w dniu wejścia w życie ustawy do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych posiadający zabezpieczenie finansowe w formie rachunku powierniczego przedstawiają zabezpieczenie finansowe w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (zgodnie z obowiązującym wzorem umowy o turystyczny  rachunek powierniczy - Załącznik nr 1 do Rozporządzenia MSiT z dn. 27.12.2017 r. Dz. U. z 2017 r.  poz. 2497) pod rygorem utraty mocy wpisu do rejestru. Marszałek województwa z urzędu wykreśla z rejestru i z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych przedsiębiorcę turystycznego, który nie przedstawił zabezpieczenia finansowego we wskazanym terminie.

5.  Zabezpieczenia finansowe (gwarancja ubezpieczeniowa/ gwarancja  bankowa, ubezpieczanie na rzecz klientów) stają się zabezpieczeniami finansowymi organizatora turystyki w rozumieniu niniejszej ustawy i zachowują ważność przez okres, na jaki zostały zawarte.

6.  Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny staje się z dniem 1 lipca 2018 r. organizatorem turystyki w rozumieniu  nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

7.  Po 1 lipca  2018 r. obowiązywać będą nowe formularze informacyjne wg obowiązujących wzorów (patrz załączniki od 1 do 8 do ustawy o imprezach turystycznych  i powiązanych usługach turystycznych).

Dodatkowe informacje oraz akty prawne dot. nowych regulacji  na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki- tutaj 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
tfg@ufg.pl
www.ufg.pl
tel. +48 22 53 96 100

Odpowiedzi  Ministerstwa Sportu i Turystyki na najczęściej zadawane pytania dot. Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego znajdziecie Państwo: 

http://www.msport.gov.pl/turystyka/najczesciej-zadawane-pytania-dot-turystycznego-funduszu-gwarancyjnego

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych

Podstawy prawne wraz z aktami wykonawczymi do pobrania tutaj

Opis sprawy/zadania:

Działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych wymaga uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, zwanego dalej "rejestrem". Marszałek Województwa Lubuskiego na wniosek przedsiębiorcy  dokonuje  wpisu do  ww. rejestru.

Kogo dotyczy:

Przedsiębiorcy turystyczni rozpoczynający działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych. Do działalności w  ww. zakresie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) dotyczące regulowanej działalności gospodarczej oraz kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty:

1)Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych wraz z następującymi dokumentami:
2)Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa zgodnie ze wzorem formularza i przepisami określającymi minimalną wysokość sumy gwarancji lub -
3)umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych zgodnie ze wzorem formularza i przepisami określającymi minimalną wysokość sumy ubezpieczenia, lub
4)umowa o turystyczny rachunek powierniczy zgodnie ze wzorem tej umowy i przyjmowanie wpłat podróżnych wyłącznie na ten rachunek, jeżeli świadczą imprezy turystyczne lub ułatwiają nabywanie powiązanych usług turystycznych świadczonych wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Uwaga! Dokumenty zabezpieczenia, ich wzór i wysokość określone są w rozporządzeniach:

 1. rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz.U. poz. 2465);                                                          
 2. rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych (Dz.U. poz. 2497);                                              
 3. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz.U. poz. 2508);              
 4. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz.U. poz. 2507).

Ww. dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza.

5) Oświadczenie o treści zawartej w art. 24  ust.  2 pkt 1 i 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (patrz poniżej wzór oświadczenia)

6) lub  Oświadczenie o treści zawartej w art. 24  ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (patrz poniżej wzór oświadczenia) w  przypadku, gdy przedsiębiorca turystyczny zamierza wykonywać usługi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie wpłaty podróżnych tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi przyjmować na turystyczny rachunek powierniczy.
7) dowód wniesienie opłaty skarbowej za wpis od ww. rejestru.

Formularze/wnioski do pobrania:

Aby złożyć prawidłowy wniosek można posłużyć się poniższym wzorem:

wniosek

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie według poniższego wzoru:
oświadczenie

rachunek powierniczy - oświadczenie dla przedsiębiorców turystycznych  organizujących imprezy turystyczne wyłącznie na terytorium RP

Opłaty:

Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych wynoszą odpowiednio:
1)jeżeli wniosek składa organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 30,00 zł
2)pozostałe podmioty – 355,00 zł

Wpłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miasta Zielona Góra lub bezgotówkowo na rachunek organu podatkowego: 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258. z dopiskiem: opłata skarbowa za wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Opłata skarbowa za dokonanie potwierdzenia za zgodność z oryginałem wynosi 5 zł. (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z poźn. zm.)

POTWIERDZENIE WPISU DO REJESTRU ORGANIZATORÓW TURYSTYKI I PRZEDSIĘBIORCÓW UŁATWIAJĄCYCH NABYWANIE POWIĄZANYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH

Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361 z późn. zm) Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przekazywanych przez marszałków województw w postaci elektronicznej informacji o dokonanych wpisach do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 10 ww. ustawy wydruk aktualnych informacji o przedsiębiorcach turystycznych ma moc zrównaną z mocą zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, wydawanego przez marszałków województw.

W celu uzyskania potwierdzenia wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych należy dokonać wydruku ze strony internetowej https://ewidencja.ufg.pl

WYDANIE DODATKOWEGO ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU ORGANIZATORÓW TURYSTYKI I PRZEDSIĘBIORCÓW UŁATWIAJĄCYCH NABYWANIE POWIĄZANYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH

Wydanie  dodatkowego zaświadczenia o wpisie  do rejestru następuje wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy turystycznego i podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę skarbową należy dokonać na konto Urzędu Miatsa Zielona Góra j.w.

Organizatorzy turystyki oraz przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych są obowiązani spełniać następujące warunki:

1) zapewnić podróżnym na wypadek swojej niewypłacalności:

a) pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu,

b) zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,

c) zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu;

2) składać marszałkowi województwa oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopie posiadanego zabezpieczenia finansowego, nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy lub gwarancji poprzedniej; przedsiębiorcy turystyczni zaprzestający działalności albo zawieszający działalność są zwolnieni z tego obowiązku, jeżeli zawiadomią marszałka województwa o zaprzestaniu albo zawieszeniu działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych;

3) prowadzić wykaz umów o udział w imprezie turystycznej oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych, zwany dalej "wykazem umów";

4) składać terminowo do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego deklaracje zawierające:

a) wyliczenie wysokości należnych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,

b) określenie liczby i rodzaju umów, o których mowa w pkt 3, zawartych w danym miesiącu oraz liczby podróżnych objętych tymi umowami,

c) informacje o zabezpieczeniach finansowych posiadanych w okresie, za jaki jest składana deklaracja, oraz o podmiotach ich udzielających,

d) informację o liczbie podróżnych, za których składka jest należna na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, a impreza turystyczna lub powiązana usługa turystyczna została odwołana przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług była uzależniona od liczby zgłoszeń, w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez podróżnego, a także w przypadku zmiany liczby podróżnych, których dotyczy dana umowa.

 5) realizować wobec podróżnych obowiązki informacyjne, o których mowa w rozdziale 6 ww. ustawy.


Jednostka/osoba odpowiedzialna:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Infrastruktury Społecznej 
Wydział Turystyki i Sportu
ul. Podgórna 7 65 - 057 Zielona Góra
K.Żmudzin
tel. 68/ 45 65 253/589
tel./fax. 68/45 65 253
e-mail: k.zmudzin@lubuskie.pl

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Infrastruktury Społecznej
Wydział Turystyki i Sportu
ul. Podgórna 7, 65 - 057 Zielona Góra

lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej, pok. 59

Terminy załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 1-3, art. 23, art. 24, art. 7 ust. 1-3, ust.5 oraz art. 8 ust.1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych  i  powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 z poźn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Marszałek Województwa Lubuskiego, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do  Rejestru Organizatorów Turystyki i  Przedsiębiorców  Ułatwiających  Nabywanie  Powiązanych  Usług Turystycznych w przypadkach określonych w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).

Stronie służy odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o odmowie wpisu do rejestru (art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

Uwagi i dodatkowe informacje:
Dokumenty należy składać w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych urzędowo lub notarialnie.

Definicje 

Przedsiębiorca turystyczny - organizator turystyki, przedsiębiorca ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, agenta turystycznego lub dostawcę usług turystycznych, będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny albo prowadzącego działalność odpłatną;

Organizator turystyki - przedsiębiorca turystyczny, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy turystycznego lub razem z innym przedsiębiorcą turystycznym, lub też przedsiębiorcę turystycznego, który przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębiorcy turystycznemu zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e;

Usługa turystyczna:
a) przewóz pasażerów
,

b) zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów,

c) wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych,

d) inną usługę świadczoną podróżnym, która nie stanowi integralnej części usług wskazanych w lit. a-c;

Impreza turystyczna -połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

Umowa o udział w imprezie turystycznej - umowę dotyczącą imprezy turystycznej jako całości lub, jeżeli impreza turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej imprezy turystycznej;

Do utworzenia imprezy turystycznej dochodzi, jeżeli:

1) usługi turystyczne zostały połączone przez jednego przedsiębiorcę turystycznego, w tym na prośbę podróżnego lub zgodnie z jego wyborem, przed zawarciem umowy obejmującej wszystkie usługi lub

2) niezależnie od tego, czy zawarto odrębne umowy z dostawcami poszczególnych usług turystycznych, usługi te są:

a) nabywane w jednym punkcie sprzedaży i zostały wybrane, zanim podróżny zgodził się dokonać zapłaty lub

b) oferowane lub sprzedawane po cenie obejmującej wszystkie usługi lub po cenie całkowitej, lub gdy jedną z tych cen obciążany jest nabywca, lub

c) reklamowane lub sprzedawane przy użyciu określenia "impreza turystyczna" lub podobnego, lub

d) łączone po zawarciu umowy, na podstawie której podróżny został uprawniony do dokonania wyboru spośród różnych rodzajów usług turystycznych, lub

e) nabywane od odrębnych przedsiębiorców turystycznych za pośrednictwem powiązanych procesów rezerwacji online, podczas których przedsiębiorca turystyczny, z którym zawarta została pierwsza umowa, przekazuje innemu przedsiębiorcy turystycznemu lub przedsiębiorcom turystycznym: imię i nazwisko podróżnego, adres poczty elektronicznej oraz szczegóły płatności, a umowa z tym innym przedsiębiorcą turystycznym lub przedsiębiorcami turystycznymi zostanie zawarta najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.

Do utworzenia imprezy turystycznej nie dochodzi:

1) mimo spełnienia przesłanek, opisanych wyżej, w przypadku połączenia nie więcej niż jednego rodzaju usługi turystycznej (przewozu pasażerów, zakwaterowania w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, wynajmu pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych) z jedną lub kilkoma usługami turystycznymi świadczoną podróżnym,  które stanowią mniej niż 25% łącznej wartości połączonych usług turystycznych i nie są reklamowane jako istotny element tego połączenia, ani nie stanowią istotnego elementu z innych przyczyn lub

2) zostały wybrane i nabyte po rozpoczęciu realizacji usługi turystycznej, o której mowa wyżej.

Zmiany wpisu do rejestru organizatorów turystyki
i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Opis sprawy/zadania:

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę danych  wpisanych  do rejestru w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych (art. 24 art. ust.4b  Ustawy z dnia 24 listopada  2017 r. o  imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 z poźn. zm.).
Marszałek Województwa Lubuskiego dokonuje zmiany w zaświadczeniu o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych na wniosek przedsiębiorcy.

Kogo dotyczy:

Przedsiębiorcy turystyczni oraz  przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wpisani do rejestru przedsiębiorców turystycznych oraz  przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych wraz z oświadczeniem o treści zawartej w art. 24 ust. 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz dowód wniesienia opłaty w przypadku rozszerzenia zakresu działalności. Do wniosku o zmianę:

 1. siedziby lub miejsca prowadzenia działalności,
 2. nazwy przedsiębiorstwa,
 3. przedmiotu działalności lub zakresu terytorialnego,
 4. spółki cywilnej w spółkę jawną, należy dołączyć oryginał umowy gwarancji lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów z aktualnymi danymi (lub aneksy do aktualnych umów).

Formularze/wnioski do pobrania:
Aby złożyć prawidłowy wniosek można posłużyć się poniższym wzorem:

1. Zmiana wpisu w rejestrze:

wniosek o zmianę wpisu do rejestru

2. Zawieszenie wykonywania działalności organiazatora turystyki i/lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych- wzór wniosku

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki i/lub pośrednika turystycznego


Do wniosku należy dołączyć oświadczenie według poniższego wzoru:
oświadczenie

3. Wykreślenie z rejestru:

wniosek o wykreślenie z rejestru

Opłaty:


Opłata za zmianę wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych wynosi 17,00 zł.

Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Zielona Góra: 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta (dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku).
Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej o wykreśleniu z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie usług turystycznych 10 zł.  Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Zielona Góra: 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Zielona Góra (dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku).


Jednostka/osoba odpowiedzialna:
Urząd Marszałkowski
Departament Infrastruktury Społecznej
ul. Podgórna 7
65 - 057 Zielona Góra
k.zmudzin@lubuskie.pl
tel. 68/ 45 65 253/589
tel./fax. 68/ 45 65 253
e-mail: k.zmudzin@lubuskie.pl

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65 - 057 Zielona Góra
lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej, pok. 59

Terminy załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Podstawa prawna:

Art. 24 ust. 4 d ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361 z późn. zm).

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Uwagi i dodatkowe informacje:

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni. od dnia, w którym  nastąpiła zmiany tych danych (art. 24 ust. 4 d ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361 z późn. zm) 

Kontrola przedsiębiorcy

Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa
są upoważnieni do kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę turystycznego działalności, w zakresie:

1) zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2;
2) zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru;
3) przestrzegania warunków wykonywania działalności określonych ustawą, w szczególności w zakresie wysokości zabezpieczenia finansowego oraz wnoszenia składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny;
4) zgodności wykonywanej działalności z zawartymi umowami agencyjnymi;
5) przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozdziale 6.

Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do kontroli działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych przez podmioty niezgłoszone do rejestru w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność wymaga posiadania wpisu do rejestru.

Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do kontroli działalności agentów turystycznych i innych osób, zawierających z podróżnymi umowy o udział w imprezie turystycznej w imieniu organizatorów turystyki, w zakresie spełnienia przy zawieraniu tych umów obowiązków określonych ustawą.

Marszałek województwa jest upoważniony do kontroli zgodności działalności prowadzonej przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych z przepisami art. 7, art. 8, art. 9 ust. 3 i 4 oraz art. 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądowąoraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1177/2010".

Marszałek województwa jest upoważniony do kontroli zgodności działalności prowadzonej przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych z przepisami art. 9, art. 10 ust. 2-5, art. 14 ust. 3 i 4 oraz art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 55 z 28.02.2011, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 181/2011".


Agent turystyczny
obowiązny jest   

1) w umowach zawieranych z podróżnymi wskazywać jednoznacznie właściwego organizatora turystyki, którego reprezentuje

2) zawierać umowy o udział w imprezie turystycznej na rzecz przedsiębiorcy turystycznego, wpisanego do rejestru, który posiada zabezpieczenie finansowego na wypadek niewypłacalności, lub

3) działać na podstwie ważnej umowy agencyjnej lub  i przekraczać jej zakres, lub

4) dopełnić wobec podróżnych obowiązki informacyjne, o których mowa w rozdziale 6.

Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności jest:

1) oferowanie lub sprzedaż imprez turystycznych lub powiązanych usług turystycznych bez uprzedniego zawarcia gwarancji lub umowy, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2, lub bez zawarcia umowy i złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 4;

2) uchylanie się, mimo wezwania, od obowiązku terminowego składania deklaracji lub opłacania należnych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny;

3) uchylanie się, mimo wezwania, od obowiązku prowadzenia wykazu umów;

4) zawieranie przez przedsiębiorcę turystycznego kolejnych umów o udział w imprezie turystycznej lub ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych lub przyjmowanie od podróżnych wpłat na poczet tych umów mimo złożenia oświadczenia o niewypłacalności lub w przypadku wystąpienia przez marszałka województwa o wypłatę środków z zabezpieczeń finansowych bez tego oświadczenia, zgodnie z art. 13 ust. 2;

5) zawieranie umów, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2, na kwoty zabezpieczenia finansowego niższe niż minimalne wysokości sum gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych lub minimalne sumy gwarancyjne umów ubezpieczeń na rzecz podróżnych;

6) nieprzedłożenie, mimo wezwania, marszałkowi województwa aktualnego dokumentu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 lub 2;

7) wykonywanie działalności poza zakresem terytorialnym określonym we wpisie do rejestru;

8) przyjmowanie od podróżnych wpłat z pominięciem turystycznego rachunku powierniczego, mimo złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 4.

W trakcie kontroli sprawdzane są m.in. następujące dokumenty:

 • oferty imprez turystycznych;
 • umowy z podróżnymi
 • ogólne warunki uczestnictwa;
 • umowy agencyjne (jeśli dotyczy);
 • wykaz umów (patrz art. 9 ust. 1 ustawy)
 • deklaracje składane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • standardowe formularze informacyjne przekazywane podróżnemu.

Przedsiębiorca przechowuje wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełniania warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej tj. organizatora turystyki i/lub pośrednika turystycznego. Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków podlega kontroli (zgodnie z art. 43 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców - Dz. U. poz. 646).

Zapisz się do naszego newslettera!