Przewodnicy Górscy, Przewodnicy Turystyczni i Piloci Wycieczek

Nadawanie uprawnień przewodnika górskiego

Opis sprawy/zadania:


Nadawanie uprawnień przewodnika górskiego odbywa się w trybie decyzji administracyjnej wydawanej przez Marszałka Województwa Lubuskiego na podstawie wniosku. Wniosek należy złożyć do marszałka województwa właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (pobyt stały).
 
Kogo dotyczy:
Uprawnienia przewodnika górskiego może otrzymać osoba, która:
  1. ukończyła 18 lat;
  2. posiada wykształcenie średnie;
  3. nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego;
  4. odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zdała egzamin na przewodnika górskiego. Osoby które nie potwierdziły posiadanych uprawnień w terminie określonym w art. 49 ust. 2 ustawy o usługach turystycznych dopuszcza się do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego, jak również osoby, które posiadają już uprawnienia przewodnika górskiego i ubiegają się o uzyskanie uprawnień obejmujących dodatkowy zakres terytorialny (art. 22a ust. 2 ustawy  o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych).
Wymagane dokumenty:
Do wniosku o nadanie uprawnień przewodnika górskiego klasy III dołącza się:

1) świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną - z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 21 ust. 2;
2) kopię świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu marszałkowskiego przyjmującego wniosek na podstawie przedstawionego mu oryginału tego dokumentu lub odpis tego świadectwa lub dyplomu; jako dokument poświadczający posiadanie wykształcenia średniego przyjmuje się także dokumenty poświadczające ukończenie szkół, których warunkiem ukończenia było posiadanie wykształcenia średniego; 3) trzy fotografie legitymacyjne w formacie 3 cm x 4 cm;
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
5) dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Do wniosku o nadanie uprawnień przewodnika górskiego klasy II albo I dołącza się:

1) świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną - z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 21 ust. 2;
2) dokument lub dokumenty potwierdzające prowadzenie wycieczek przez okres wymagany do uzyskania uprawnień klasy II albo I, wydane przez stowarzyszenie zrzeszające przewodników górskich lub przez jednostkę powierzającą tej osobie prowadzenie wycieczek, w szczególności umowy o wykonanie usługi zawarte przez przewodnika górskiego z klientami lub organizatorami turystyki lub rachunki za wykonaną usługę, wystawione przez przewodnika górskiego klientom lub organizatorom turystyki;
3) oświadczenie, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 4;
4) jedną fotografię legitymacyjną w formacie 3 cm x 4 cm;
5) dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Do wniosku o nadanie uprawnień przewodnika górskiego na dodatkowy obszar uprawnień dołącza się:

1) świadectwo zdania egzaminu na dodatkowy obszar uprawnień przed właściwą komisją egzaminacyjną - z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 21 ust. 2;
2) jedną fotografię legitymacyjną w formacie 3 cm x 4 cm;
3) dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Osoba ubiegająca się o wydanie kolejnego identyfikatora dołącza do wniosku jedną fotografię legitymacyjną w formacie 3 cm x 4 cm.

 
Formularze/wnioski do pobrania:
Przepisy regulujące sprawę nadawania uprawnień wymagają aby wniosek zawierał określone informacje i załączniki. Aby złożyć prawidłowy wniosek należy posłużyć się załączonym wzorem:

wniosek o nadanie przewodnika górskiego 

wniosek o wpisanie języka obcego do legitymacji przewodnika górskiego

wniosek o wydanie identyfikatora przewodnika górskiego 

wniosek o wydanie duplikatu legitymacji przewodnika górskiego

wniosek o wydanie duplikatu legitymacji pilota wycieczek/przewodnika turystycznego/miejskiego

Jednostka/osoba odpowiedzialna:


Departament Infrastruktury Społecznej
Wydział Turystyki i Sportu
ul.Podgórna  7
65 - 057 Zielona Góra
tel.:/68/ 45 65 253/589, tel./fax /68/ 45 65 253
K.Żmudzin, e-mail: k.zmudzin@lubuskie.pl

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Infrastruktury Społecznej
Wydział Turystyki i Sportu
ul. Podgórna 7
65 - 057 Zielona Góra lub składać osobiściew Kancelarii Ogólnej pok. 59

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.poz. 1553 z późn. zm.).
 
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 868)
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki, za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubuskiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje:
Dokumenty należy składać w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych urzędowo lub notarialnie. Opłata skarbowa za dokonanie potwierdzenia za zgodność z oryginałem wynosi 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.
Opłata skarbowa od decyzji w sprawie nadania uprawnień wynosi 10 zł - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044), część I, pkt. 53 "Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej..." (załącznik do ww. ustawy). Wpłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miasta lub bezgotówkowo na rachunek organu podatkowego: 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258
 
W razie przedstawienia dokumentów lub ich kopii w języku obcym, dołącza się również ich tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego - podstawa prawna: ustawa z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 224 z późn. zm.).

Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

Opis sprawy/zadania:
Zaświadczenia o wpisie do rejestru szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich. 

Osoby i jednostki organizacyjne organizujące szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich, są obowiązane:

1) zapewnić kadrę:
a) wykładowców posiadających wykształcenie wyższe - do prowadzenia zajęć teoretycznych,
b) instruktorów posiadających udokumentowaną praktykę w zakresie wykonywania zadań przewodnika górskiego do określonego obszaru górskiego w wymiarze co najmniej 50 dni w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru organizatorów szkoleń - do prowadzenia zajęć praktycznych;
2) zapewnić warunki umożliwiające realizację zajęć, w tym także praktycznych, oraz odpowiednią obsługę biurową wraz z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji szkolenia;
3) realizować program szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 4 ustawy o usługach turystycznych;
4) przedstawiać uczestnikom szkoleń wewnętrzny regulamin szkolenia, określający w szczególności warunki potwierdzania udziału w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz ich zaliczania.
Potwierdzeniem posiadania praktyki w zakresie wykonywania zadań odpowiednio przewodnika górskiego jest zaświadczenie wydane przez organizatora turystyki lub jednostkę organizacyjną powierzającą zadania odpowiednio przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.

Formularze/wnioski do pobrania:
Aby złożyć prawidłowy wniosek należy skontaktować się z ww. Urzędami Marszałkowskimi odpowiednimi pod względem obszaru górskiego.

Dodatkowych informacji udzieli:

Departament Infrastruktury Społecznej
Wydział Turystyki i Sportu
ul. Podgórna 7
65 – 057 Zielona Góra
tel. 68/ 45 65 589 tel./fax: 68/ 45 65 253
K.Żmudzin, e-mail:k.zmudzin@lubuskie.pl

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1553 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 868)

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki, za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubuskiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi i dodatkowe informacje:

Dokumenty należy składać w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych urzędowo lub notarialnie.

Zgodnie z art 60 ¹ z § 4  Kodeksu wykroczeń 
kto:
1) wykonuje odpłatnie zadania przewodnika górskiego bez uprawnień wymaganych dla określonego obszaru górskiego,

1a) prowadzi szkolenie dla kandydatów na przewodników górskich bez wymaganego wpisu do rejestru organizatorów szkoleń
- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Zapisz się do naszego newslettera!