Przewodnicy Górscy, Przewodnicy Turystyczni i Piloci Wycieczek

Nadawanie uprawnień przewodnika górskiego

Opis sprawy/zadania:


Nadawanie uprawnień przewodnika górskiego odbywa się w trybie decyzji administracyjnej wydawanej przez Marszałka Województwa Lubuskiego na podstawie wniosku. Wniosek należy złożyć do marszałka województwa właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (pobyt stały).
 
Kogo dotyczy:
Uprawnienia przewodnika górskiego może otrzymać osoba, która:
  1. ukończyła 18 lat;
  2. ukończyła szkołę średnią;
  3. posiada stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika górskiego;
  4. nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego;
  5. odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zdała egzamin na przewodnika górskiego. Osoby które nie potwierdziły posiadanych uprawnień w terminie określonym w art. 49 ust. 2 ustawy o usługach turystycznych dopuszcza się do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego, jak również osoby, które posiadają już uprawnienia przewodnika górskiego i ubiegają się o uzyskanie uprawnień obejmujących dodatkowy zakres terytorialny (art. 22a ust. 2 ustawy o usługach turystycznych).
Wymagane dokumenty:
Do wniosku o nadanie uprawnień przewodnika górskiego załącza się: 1) odpis świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego, 2) 3 fotografie (3 x 4 cm), 3) świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną dla przewodników górskich, 4) zaświadczenie lekarskie, potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika  turystycznego w zakresie objętym wnioskiem, wystawione w trybie i zakresie określonym przepisami o badaniach lekarskich pracowników, 6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne, popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego, 7) dowód wniesienia opłaty skarbowej, 8) dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych z zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych
 
Formularze/wnioski do pobrania:
Przepisy regulujące sprawę nadawania uprawnień wymagają aby wniosek zawierał określone informacje i załączniki. Aby złożyć prawidłowy wniosek należy posłużyć się załączonym wzorem:

wniosek o nadanie uprawnień przewodnika górskiego

wniosek o wpisanie języka obcego do legitymacji przewodnika górskiego

wniosek o wydanie identyfikatora przewodnika górskiego 

wniosek o wydanie duplikatu legitymacji przewodnika górskiego

wniosek o wydanie duplikatu legitymacji pilota wycieczek/przewodnika turystycznego/miejskiego

Jednostka/osoba odpowiedzialna:

M.Rudnicka tel. 68/45 65 253 tel./fax: 68/ 45 65 253
e-mail: k.zmudzin@lubuskie.pl

Departament Infrastruktury Społecznej
Wydział Turystyki i Sportu
ul.Podgórna  7
65 - 057 Zielona Góra
tel.:/68/ 45 65 253, tel./fax /68/ 45 65 253
e-mail: m.rudnicka@lubuskie.pl

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Infrastruktury Społecznej
Wydział Turystyki i Sportu
ul. Podgórna 7
65 - 057 Zielona Góra lub składać osobiściew Kancelarii Ogólnej pok. 59

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 187 z późn. zm.).
 
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 868)
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki, za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubuskiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje:
Dokumenty należy składać w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych urzędowo lub notarialnie. Opłata skarbowa za dokonanie potwierdzenia za zgodność z oryginałem wynosi 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.
Opłata skarbowa od decyzji w sprawie nadania uprawnień wynosi 10 zł - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827), część I, pkt. 53 "Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej..." (załącznik do ww. ustawy). Wpłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miasta lub bezgotówkowo na rachunek organu podatkowego: 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258
 
W razie przedstawienia dokumentów lub ich kopii w języku obcym, dołącza się również ich tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego - podstawa prawna: ustawa z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 29, poz. 358 z późniejszymi zmianami).

Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

Opis sprawy/zadania:
Zaświadczenia o wpisie do rejestru szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich wydawanie przez Marszałków Województwa: Małopolskiego, Podkarpackiego, Śląskiego i Dolnośląskiego.

Osoby i jednostki organizacyjne organizujące szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich, są obowiązane:

1) zapewnić kadrę:
a) wykładowców posiadających wykształcenie wyższe - do prowadzenia zajęć teoretycznych,
b) instruktorów posiadających udokumentowaną praktykę w zakresie wykonywania zadań przewodnika górskiego do określonego obszaru górskiego w wymiarze co najmniej 50 dni w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru organizatorów szkoleń - do prowadzenia zajęć praktycznych;
2) zapewnić warunki umożliwiające realizację zajęć, w tym także praktycznych, oraz odpowiednią obsługę biurową wraz z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji szkolenia;
3) realizować program szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 4 ustawy o usługach turystycznych;
4) przedstawiać uczestnikom szkoleń wewnętrzny regulamin szkolenia, określający w szczególności warunki potwierdzania udziału w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz ich zaliczania.
Potwierdzeniem posiadania praktyki w zakresie wykonywania zadań odpowiednio przewodnika górskiego jest zaświadczenie wydane przez organizatora turystyki lub jednostkę organizacyjną powierzającą zadania odpowiednio przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.

Formularze/wnioski do pobrania:
Aby złożyć prawidłowy wniosek należy skontaktować się z ww. Urzędami Marszałkowskimi odpowiednimi pod względem obszaru górskiego.

Dodatkowych informacji w Województwie Lubuskim udzieli:

Małgorzata Rudnicka
Departament Infrastruktury Społecznej
Wydział Turystyki i Sportu
ul. Podgórna 7
65 – 057 Zielona Góra
tel. 68/ 45 65 253 tel./fax: 68/ 45 65 253
e-mail: m.rudnicka@lubuskie.pl

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 187 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 868)

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki, za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubuskiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi i dodatkowe informacje:

Dokumenty należy składać w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych urzędowo lub notarialnie.

Zapisz się do naszego newslettera!

g -