Inne formy współpracy


KOMITET DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ POLSKO - NIEMIECKIEJ KOMISJI MIĘDZYRZĄDOWEJ DS. WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ I PRZYGRANICZNEJ
 
Instytucjonalną formą współpracy międzyregionalnej, w której województwo lubuskie czynnie uczestniczy jest Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, utworzona na mocy postanowień Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec, podpisanego w dniu z 17 czerwca 1991 roku. Poszczególne obszary, którymi zajmuje się Komisja zostały przydzielone do odpowiednich komitetów, tj. Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej, Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej oraz Komitetu ds. Planowania Przestrzennego.
Region lubuski szczególnie aktywnie włącza się w prace Komitetu do Spraw Współpracy Międzyregionalnej zajmującego się wspieraniem współpracy województw, miast i gmin, rynkiem pracy, wymianą młodzieży, ochroną środowiska i zabytków. Przewodniczącym Komitetu ze strony polskiej jest Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, natomiast ze strony niemieckiej Minister ds. Federalnych, europy i Mediów Kraju Związkowego Nadrenia Północna Westfalia, Współprzewodnicząca Komitetu dr Angelica Schwall-Düren. Posiedzenia skupiają przedstawicieli 16 województw polskich i reprezentantów regionów niemieckich.
Obrady komitetu koncentrują się wokół takich zagadnień jak: współpraca i wymiana doświadczeń między samorządami regionalnymi i lokalnymi, rozwój współpracy MSP, współdziałanie izb i towarzystw ekonomicznych, placówek naukowych, edukacyjnych, kulturowych, organizacji społecznych i stowarzyszeń, przedsięwzięcia polsko-niemieckie w zakresie ochrony środowiska, komunikacji, ochrony zdrowia, konserwacji i ochrony zabytków, turystyki, sportu, wymiany młodzieży i nauki języków.

PARTNERSTWO - ODRA (PARTNERSTWO ODRY)

to utworzona w roku 2006 nieformalna sieć kooperacyjna czterech zachodnich województw Polski oraz czterech wschodnioniemieckich krajów związkowych, służąca pogłębianiu powiązań politycznych, gospodarczych i infrastrukturalnych między regionami po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej. Głównym celem tej platformy współpracy, opartej m.in. na projektach w dziedzinie: gospodarki, turystyki, transportu, infrastruktury oraz nauki i badań naukowych, jest wzmacnianie sprawności gospodarczej regionów wzdłuż granicy polsko-niemieckiej.

Partnerami kooperacyjnymi Partnerstwa Odry po stronie polskiej są województwa: lubuskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie oraz wielkopolskie, a po stronie niemieckiej kraje związkowe: Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia oraz Berlin. Oprócz tego do pracy w sieci włączone są wielkie miasta uczestniczących województw, tzn. trzy metropolie Polski zachodniej: Poznań, Szczecin i Wrocław oraz oba miasta wojewódzkie Lubuskiego: Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra.

Partnerstwo Odry ściśle współpracuje z Komitetem ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

Strategiczne wytyczne pracy sieci kooperacyjnej ustalają premierzy, marszałkowie, wojewodowie oraz prezydenci miast z uczestniczących regionów w ramach szczytów politycznych, które odbywają się na zmianę w Polsce i w Niemczech. Dotychczas odbyły się: jedna konferencja inauguracyjna oraz pięć szczytów politycznych:

 • konferencja inauguracyjna, dn. 5 czerwca 2006 r. w Berlinie, pod tytułem „Sąsiedzi, Partnerzy, silny Region”,
 • pierwsze polityczne spotkanie na szczycie 5 listopada 2008 r. w Poznaniu,
 • drugie polityczne spotkanie na szczycie 13 stycznia 2010 r. w Poczdamie,
 • trzecie polityczne spotkanie na szczycie 26-27 października 2010 r. w Szczecinie,
 • czwarte polityczne spotkanie na szczycie 20-21 listopada 2012 r. w Greifswaldzie,
 • piąte polityczne spotkanie na szczycie 12-13 stycznia 2016 r. we Wrocławiu.

Tematem ostatniego, piątego politycznego spotkania na szczycie we Wrocławiu były następujące zagadnienia:

 • Poprawa transgranicznych połączeń komunikacyjnych, szczególnie kolejowych.
 • Wsparcie dla tworzenia wspólnej wizji rozwoju pogranicza poprzez włączenie się w prace nad „Wspólną koncepcją przyszłości 2030 dla polsko - niemieckiego obszaru powiązań”, przygotowywaną przez Komitet Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.
 • Wsparcie dla rozwoju współpracy edukacyjnej zaangażowanych regionów, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju partnerstw szkół, uczelni wyższych oraz instytucji naukowo-badawczych, nauki języka sąsiada, kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy regionów Partnerstwa Odry.
 • Rozwój współpracy w zakresie ochrony zdrowia i gospodarki zdrowotnej oraz służb ratownictwa medycznego, w tym wymiany informacji na temat infrastruktury medycznej po obu stronach granicy z uwzględnieniem trendów demograficznych, współpracy jednostek ochrony zdrowia
  i kształcenia kadr medycznych, w tym kształcenia językowego.
 • Wykorzystanie Odry z dorzeczem, która scala cały obszar, oferuje możliwości współpracy zarówno w kwestiach transportowych, jak i turystycznych, z uwzględnieniem działań przeciwpowodziowych i wymogów ochrony środowiska.

Kolejne, szóste polityczne spotkanie na szczycie odbędzie się w dniach 8-9 maja 2018 r. w Dreźnie (Saksonia, Niemcy).

Wcześniej, tj. w marcu 2018 r. (21-22.03 lub 14-15.03) w Greifswaldzie, w wyniku przygotowań do Szczytu, zaplanowano konferencję na temat "Ochrony zdrowia i gospodarki zdrowotnej na polsko-niemieckim pograniczu", której organizatorem jest niemiecki land: Meklemburgia-Pomorze Przednie.

W ramach Partnerstwa Odry odbywają się również, na zmianę, po stronie polskiej
i niemieckiej, spotkania grup roboczych, w skład których wchodzą bezpośredni koordynatorzy projektów oraz specjaliści w zakresie kolejnictwa, drogownictwa, edukacji, zdrowia, transportu lotniczego, żeglugi śródlądowej i transportu morskiego.

Działania podejmowane w zakresie Partnerstwa Odry odnoszą się do potrzeb regionów leżących po obu stronach granicy, a tematy poruszane podczas kolejnych szczytów politycznych poddawane są pod dyskusję przez inne gremia polska-niemieckie, np. Polsko-Niemieckie Komitety: ds. Współpracy Międzyregionalnej, Przygranicznej czy Planowania Przestrzennego oraz Polsko-Niemiecką Komisję Międzyrządową.

Do najważniejszych rezultatów dotychczasowej współpracy należą m.in: opracowanie mapy „Rozwój ponadregionalnej infrastruktury transportowej w obszarze Partnerstwa Odry”, wspólna promocja turystyczna uczestniczących regionów na rynkach pozaeuropejskichoraz polepszenie w zakresie transgranicznego regionalnego transportu kolejowego, co jest przedmiotem pracy „Okrągłego Stołu Komunikacyjnego” Partnerstwa Odry pod kierunkiem Związku Komunikacyjnego Berlin-Brandenburgia (VBB).

 

POLSKO - NIEMIECKIE DNI MEDIÓW

Polsko-Niemieckie Dni Mediów to profesjonalne forum dziennikarskie - miejsce spotkań i wymiany poglądów przedstawicieli świata mediów, jak również okazja do osobistych rozmów dziennikarzy i medioznawców z Polski i Niemiec. W atmosferze otwartości i z udziałem uznanych specjalistów uczestnicy mogą podjąć dyskusję o obecnie najważniejszych aspektach pracy dziennikarzy w obu krajach oraz o szczególnej roli i odpowiedzialności mediów za kształtowanie stosunków polsko-niemieckich. Partnerami projektu są trzy kraje związkowe: Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia i Wolne Państwo Saksonia oraz trzy województwa: zachodniopomorskie, lubuskie

i dolnośląskie, jak również Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundacja Roberta Boscha. Celem projektu jest wspieranie polsko-niemieckiego dialogu w środowisku dziennikarzy. Dni Mediów organizowane są co roku, na przemian w Polsce i w Niemczech, a ich uroczystym akcentem jest wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej za najlepsze prace, które otwarcie i rzetelnie informują o kraju sąsiada i które zostały opublikowane, ukazały się drukiem, zostały wyemitowane bądź udostępnione w Internecie w roku poprzednim. Nagroda w wysokości 5 000 euro przyznawana jest
w trzech kategoriach: prasa, radio i telewizja, a od roku 2014 dodatkowo, z inicjatywy Brandenburgii,
w kategorii: dziennikarstwo na pograniczu. Jej fundatorami są wszyscy partnerzy projektu.

Pierwsze Dni Mediów odbyły się w 2008 roku w Poczdamie pod hasłem: "Machina polityczno-medialna: Polska i Niemcy w europejskich doniesieniach medialnych". W dyskusjach uczestniczyli m.in. Gesine Schwan i Władysław Bartoszewski. "20 lat później..." to motto Dni Mediów 2009, które gościły
w Szczecinie i były okazją do spotkania wysokiej rangi gości i świadków wydarzeń roku 1989, m.in. Hansa-Dietricha Genschera, Lecha Wałęsy, Tadeusza Mazowieckiego i Aleksandra Kwaśniewskiego.
III Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbyły się w 2010 roku w Dreźnie pod hasłem: "Polska i Niemcy - partnerzy na Wschodzie". O stosunkach między Unią Europejską a jej wschodnimi sąsiadami i Rosją dyskutowali m.in. prof. dr Hans-Gert Pöttering, Cornelia Pieper oraz Paweł Kowal. Tematem Dni Mediów w 2011 roku w Zielonej Górze była "Agenda 2031: Kolejnych 20 lat sąsiedztwa - Polska, Niemcy i UE". Dziennikarze, politycy i działacze społeczni, wśród nich m.in. Jerzy Baczyński, Jolanta Fedak, Jurek Owsiak, Wolfgang Kenntemich, dyskutowali o dziennikarskich, politycznych
i gospodarczych wyzwaniach dla Polski i Niemiec na kolejnych 20 lat. Honorowym ambasadorem edycji 2011 był Fritz Pleitgen.

V Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbyły się od 14 do 16 maja 2012 w Schwerinie, a ich motto „Rozgrywki międzynarodowe: Europa w grze” nawiązywało do EURO 2012. Dziennikarze oraz uznani eksperci dyskutowali o tym, w jaki sposób utrzymać Europę pod względem politycznym i gospodarczym w „lidze mistrzów” i o wyzwaniach, jakie czekają Polskę i Niemcy w dobie kryzysu. W debatach
i dyskusjach branżowych udział wzięli m.in. Leszek Balcerowicz, b. wicepremier i minister finansów RP; Steffen Kampeter, Parlamentarny Sekretarz Stanu przy Ministrze Finansów, Jarosław Gugała, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki, Polsat; Piotr Kraśko, szef „Wiadomości”, TVP1; Radosław Krawczyk, prezes spółki Salon24.pl; Peter Frey, Redaktor Naczelny, ZDF; Thomas Urban, korespondent w Polsce, Süddeutsche Zeitung; Maike Haselmann, Spiegel online, redaktor odpowiedzialna za portale społecznościowe.

VI Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbywały się w 2013 roku we Wrocławiu w dniach od 6 do 8 czerwca. Tytuł konferencji, na którą jak co roku przybyło wielu dziennikarzy i ekspertów, brzmiał „Wyprzedzić zmianę – Polska i Niemcy 2013”. Z dużym zainteresowaniem spotkały się towarzyszące konferencji warsztaty tematyczne, które po raz pierwszy pojawiły się na Polsko-Niemieckich Dniach Mediów,
a w przyszłych latach mają już być ich stałym elementem. W sumie było ich pięć. Prowadzone były między innymi przez Pawła Reszkę i Michała Majewskiego z Fundacji Reporterów i Ulricha Krökela z
n-ost, sieci dziennikarzy-korespondentów, zajmujących się tematyką Europy Wschodniej.
W debacie uczestniczyli między innymi publicysta Paweł Lisicki, Jiři Čistecký, dyrektor Departamentu Europy Centralnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, Herbert Leopold Gabryś, przewodniczący Komitetu do Spraw Polityki Klimatyczno-Energetycznej w Krajowej Izbie Gospodarczej i Patrick Graichen, dyrektor Agora Energiewende.

VII Dni Mediów odbyły się w gościnnej stolicy Brandenburgii, Poczdamie, pod hasłem „Europa przed wyborami. Jaki wybór ma Europa?” w dniach 8-9 maja 2014 roku. Do programu konferencji oprócz warsztatów wprowadzono debatę interaktywną fishbowl, do udziału w której oprócz redaktorów naczelnych polskich i niemieckich mediów zaproszono zgromadzoną publiczność, a także Small-Talk
z (niektórymi) nominowanymi do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej. Gala Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej odbyła się w nowym Landtagu Brandenburgii. Podczas Gali po raz pierwszy wręczono nagrodę w kategorii „Dziennikarstwo na Pograniczu”, przyznaną za materiał przygotowany przez dziennikarzy z sześciu regionów partnerskich, który w wyjątkowy sposób dokumentuje integrację, przemiany i nowe problemy codzienności na pograniczu. Pomysłodawcą i Fundatorem Nagrody
w wysokości 5 000 euro był Premier Brandenburgii Dietmar Woidke. Od tej pory każdy szef regionu, który jest organizatorem danej edycji, przyznaje i funduje nagrodę w tej kategorii.

VIII Dni Mediów odbyły się w dniach 21-22 maja 2015 r. w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie pod hasłem Polska i Niemcy – nowe kotwice Europy? Rola mediów w trakcie kryzysu politycznego. Podczas debaty fishbowl eksperci i dziennikarze rozważali, jak Polska i Niemcy mogą współdziałać na wschodzie Europy oraz jak powinna wyglądać polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy oraz Rosji w trakcie kryzysu wokół Ukrainy, a także – jak należy opisywać wydarzenia dotyczące konfliktu, aby nie przyczyniać się do jego zaostrzenia oraz relacjonować o nich możliwie jak najbardziej obiektywnie. Równoległe warsztaty odbywające się podczas konferencji pozwoliły uczestnikom zgłębić praktyczne kwestie zawodowe. „Small Talk” na temat europejskiej migracji zarobkowej oraz roli mediów
w kształtowaniu polsko-niemieckiej przyszłości z udziałem nominowanych do Polsko-Niemieckiej Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego 2015 był przejściem do wieczornego wręczenia Nagrody
w Trafostacji Sztuki.

IX Dni Mediów odbyły się w dniach 11-12.05.2016 r. w Kraju Związkowym Saksonia w Lipsku w Media City. Uczestnicy debaty pt. „Europa na rozstajach – integracja czy wykluczenie?” przeanalizowali kwestię migracji w Europie z polskiej i niemieckiej perspektywy. Podczas warsztatów zaproszeni goście zastanowili się m.in. nad tym, czy i w jakim stopniu polityka wpływa na media, zapoznali się
z fundamentami polityki kulturalnej obu krajów, transgranicznej i wielonarodowej współpracy medialnej oraz digitalizacji radia. Podsumowująca Dni Mediów debata korespondentów przedstawiła obraz aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej w Polsce z perspektywy mediów niemieckich
i obraz Niemiec – z perspektywy polskiej. Uroczystym elementem Dni Mediów było wieczorne wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2016.

X Jubileuszowe Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbyły się w dniach 31 maja – 1 czerwca 2017 r.
w Lubuskiem na Uniwersytecie Zielonogórskim pod hasłem „Nowa polityczna rzeczywistość. Skutki dla relacji polsko-niemieckich”, przy strategicznej współpracy z tą uczelnią. W ramach wydarzenia zorganizowano konferencję „Transgraniczne spotkanie dziennikarzy szansą na promocję wspólnego obszaru wsparcia”, realizowaną w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Uczestnicy Dni Mediów przed dwa dni rozmawiali m.in. o nowych projektach zagospodarowania rzek pogranicza, dywersyfikacji energetycznej w Europie, języku w nowej rzeczywistości politycznej, współpracy polsko-niemieckiej w zakresie budowy Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej i poza nią w świetle reform sił zbrojnych Polski i Niemiec, wykorzystaniu platform internetowych do wymiany poglądów i informacji oraz wiarygodności dziennikarstwa. Uroczystym elementem konferencji była Jubileuszowa Gala w Winnym Dworku w Górzykowie w dniu 31 maja 2017 r., podczas której zostały wręczone cztery nagrody XX Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego w kategoriach: radio, prasa, telewizja oraz dziennikarstwo na pograniczu. Organizatorem tego wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

XI Polsko-Niemieckie Dni Mediów, połączone z wręczeniem XXI Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej odbędą się w Stralsundzie (Meklemburgia – Pomorze Przednie, Niemcy) w dniach
6-7 czerwca 2018 r. Wśród tematów debat znajdą się m.in.: kierunki rozwoju UE w kontekście regionalizacja-centralizacja (Europa Regionów, czy Europa Narodów/Ojczyzn), współpraca regionalna w obszarze przygranicznym, znaczenie zmian politycznych w Polsce i Niemczech dla dobrosąsiedzkich stosunków polsko-niemieckich, dominacja nowych mediów elektronicznych, najnowsze zmiany
w systemach medialnych w Polsce i w Niemczech. Warsztaty dziennikarskie podczas Dni Mediów będą poświęcone m.in. etyce dziennikarskiej, obiektywizmowi, rzetelności i uczciwości przekazu medialnego. Ponadto ustalono, iż jednym z elementów debaty lub wystąpienia podczas Polsko-Niemieckich Dni Mediów będzie jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, który przypada w roku 2018. W roku 2018 po raz pierwszy w Dni Mediów zaangażuje się Fundacja ZEIT Ebelin und Gerd Bucerius. Wznowiona zostanie także współpraca z Fundacją Roberta Boscha. Ponadto, w ramach przyznawanej Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej 2018, zaplanowano nową, piątą kategorię – online.

http://www.dnimediow.org/

 

Zapisz się do naszego newslettera!