Wpis do ewidencji lekarzy – badania kierowców

Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Marszałek Województwa Lubuskiego na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978 z późn. zm.) prowadzi „Ewidencję lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami”.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 powyższej ustawy lekarzem uprawnionym do przeprowadzania badań lekarskich jest osoba łącznie spełniająca następujące wymagania:

 1. posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza;
 2. posiadająca co najmniej 5-letni staż w zawodzie lekarza;
 3. posiadająca:
 • specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo
 • inną specjalizację i dodatkowe szkolenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 1 tej ustawy;
 1. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub  przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
 2. wpisana do ewidencji uprawnionych lekarzy.

W celu uzyskania wpisu do „Ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami” należy wypełnić wniosek (wzór wniosku do pobrania w załączniku) i dołączyć kserokopie wymaganych dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz oryginał Zaświadczenia o niekaralności.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Departament Ochrony Zdrowia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7

65-057 Zielona Góra

 

Wymagane Dokumenty:

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia*.
 3. Prawo wykonywania zawodu lekarza.
 4. Dokumenty potwierdzające co najmniej 5–letni staż w zawodzie lekarza.
 5. Dyplom specjalizacji (lub wpis w prawie wykonywania zawodu).
 6. Zaświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.
 7. Dowód opłaty za wpis do ewidencji.
 8. Dowód opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

* wymagane tylko w przypadku nieposiadania specjalizacji w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy

 

Wnioskujący o wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami zobowiązany jest dokonać opłat:

 • opłaty za wpis do ewidencji w wysokości 50 zł (zgodnie z § 13 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców Dz.U.2017.250 z późn. zm.) na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, o numerze: 75 1560 0013 2483 0674 1808 0002.
 • opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł (zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r .o opłacie skarbowej Dz.U.2018.1044 z późn. zm.) na konto Urzędu Miasta, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, o numerze: 37 1020 5402 0000 0102 0027 9190.

Osoby już widniejące w Ewidencji, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w danych objętych tą ewidencją, zobowiązani są do ich aktualizacji poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zadzwonić pod nr 68 45 65 503 lub  68 456 55 34 bądź kontaktować się drogą mailową na adres: sekretariat.dz@lubuskie.pl

Załączniki: Wzór wniosku o wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem.

Zapisz się do naszego newslettera!