Schowaj sidebar

KOMITET DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ POLSKO - NIEMIECKIEJ KOMISJI MIĘDZYRZĄDOWEJ DS. WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ I PRZYGRANICZNEJ

 
Instytucjonalną formą współpracy międzyregionalnej, w której województwo lubuskie czynnie uczestniczy jest Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, utworzona na mocy postanowień Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec, podpisanego w dniu z 17 czerwca 1991 roku. Poszczególne obszary, którymi zajmuje się Komisja zostały przydzielone do odpowiednich komitetów, tj. Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej, Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej oraz Komitetu ds. Planowania Przestrzennego.
Region lubuski szczególnie aktywnie włącza się w prace Komitetu do Spraw Współpracy Międzyregionalnej zajmującego się wspieraniem współpracy województw, miast i gmin, rynkiem pracy, wymianą młodzieży, ochroną środowiska i zabytków. Przewodniczącym Komitetu ze strony polskiej jest Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, natomiast ze strony niemieckiej Minister ds. Federalnych, europy i Mediów Kraju Związkowego Nadrenia Północna Westfalia, Współprzewodnicząca Komitetu dr Angelica Schwall-Düren. Posiedzenia skupiają przedstawicieli 16 województw polskich i reprezentantów regionów niemieckich.
Obrady komitetu koncentrują się wokół takich zagadnień jak: współpraca i wymiana doświadczeń między samorządami regionalnymi i lokalnymi, rozwój współpracy MSP, współdziałanie izb i towarzystw ekonomicznych, placówek naukowych, edukacyjnych, kulturowych, organizacji społecznych i stowarzyszeń, przedsięwzięcia polsko-niemieckie w zakresie ochrony środowiska, komunikacji, ochrony zdrowia, konserwacji i ochrony zabytków, turystyki, sportu, wymiany młodzieży i nauki języków.

PARTNERSTWO - ODRA (PARTNERSTWO ODRY)

Partnerstwo-Odra (Partnerstwo Odry), to utworzona w roku 2006 nieformalna sieć kooperacyjna czterech zachodnich województw Polski oraz czterech wschodnioniemieckich krajów związkowych, służąca pogłębianiu powiązań politycznych, gospodarczych i infrastrukturalnych między regionami po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej. Głównym celem tej platformy współpracy, opartej m.in. na projektach w dziedzinie: gospodarki, turystyki, transportu, infrastruktury oraz nauki i badań naukowych, jest wzmacnianie sprawności gospodarczej regionów wzdłuż granicy polsko-niemieckiej.

Partnerami kooperacyjnymi Partnerstwa Odry po stronie polskiej są województwa: lubuskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie oraz wielkopolskie, a po stronie niemieckiej kraje związkowe: Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia oraz Berlin. Oprócz tego do pracy w sieci włączone są wielkie miasta uczestniczących województw, tzn. trzy metropolie Polski zachodniej: Poznań, Szczecin i Wrocław oraz oba miasta wojewódzkie Lubuskiego: Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra.

Partnerstwo Odry ściśle współpracuje z Komitetem ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

Strategiczne wytyczne pracy sieci kooperacyjnej ustalają premierzy, marszałkowie, wojewodowie oraz prezydenci miast z uczestniczących regionów w ramach szczytów politycznych, które odbywają się na zmianę w Polsce i w Niemczech. Dotychczas odbyła się jedna konferencja inauguracyjna w dniu 5 czerwca 2006 r. w Berlinie, pod tytułem „Sąsiedzi, Partnerzy, silny Region” oraz sześć szczytów politycznych:

  • I Szczyt Polityczny w dniu 5 listopada 2008 r. w Poznaniu,
  • II Szczyt Polityczny w dniu 13 stycznia 2010 r. w Poczdamie,
  • III Szczyt Polityczny w dniach 26-27 października 2010 r. w Szczecinie,
  • IV Szczyt Polityczny w dniach 20-21 listopada 2012 r. w Greifswaldzie,
  • V Szczyt Polityczny w dniach 12-13 stycznia 2016 r. we Wrocławiu,
  • VI Szczyt Polityczny w dniach 8-9 maja 2018 r. w Dreźnie.

W ramach Partnerstwa Odry odbywają się również, na zmianę: po stronie polskiej i niemieckiej, spotkania grup roboczych, w skład których wchodzą bezpośredni koordynatorzy projektów oraz specjaliści w zakresie kolejnictwa, drogownictwa, edukacji, zdrowia, transportu lotniczego, żeglugi śródlądowej i transportu morskiego.

Działania podejmowane w zakresie Partnerstwa Odry odnoszą się do potrzeb regionów leżących po obu stronach granicy, a tematy poruszane podczas kolejnych szczytów politycznych poddawane są pod dyskusję przez inne gremia polska-niemieckie, np. Polsko-Niemieckie Komitety: ds. Współpracy Międzyregionalnej, Przygranicznej czy Planowania Przestrzennego oraz Polsko-Niemiecką Komisję Międzyrządową.

Do najważniejszych rezultatów dotychczasowej współpracy należą m.in: opracowanie mapy „Rozwój ponadregionalnej infrastruktury transportowej w obszarze Partnerstwa Odry”, wspólna promocja turystyczna uczestniczących regionów na rynkach pozaeuropejskichoraz polepszenie w zakresie transgranicznego regionalnego transportu kolejowego, co jest przedmiotem pracy „Okrągłego Stołu Komunikacyjnego” Partnerstwa Odry pod kierunkiem Związku Komunikacyjnego Berlin-Brandenburgia (VBB).

Kluczowym wydarzeniem w ramach Partnerstwa Odry w roku 2018 był VI Szczyt Polityczny, który odbył się w dniu 9 maja w Dreźnie, stolicy Saksonii. Nasz region reprezentował Członek Zarządu Tadeusz Jędrzejczak. Tematem rozmów był obecny stan i perspektywy dalszej współpracy transgranicznej Przedstawiciele polskich oraz niemieckich regionów przygranicznych dyskutowali pod hasłem „Granice dzielą – Odra łączy”. Rozmawiano o współpracy w sektorach opieki zdrowotneji nauki, innowacji, transportu kolejowego oraz wzmocnienia polityki spójności, w szczególności Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Rezultatem spotkania na Szczycie Regionów Partnerstwa Odry jest uchwalenie i publikacja komunikatu politycznego „Znaczenie współpracy regionów Partnerstwa Odra dla poprawy stosunków polsko-niemieckich i wspólnego życia w Europie“, w którym jego sygnatariusze podkreślili zarówno dobrą współpracę pomiędzy polskimi i niemieckimi regionami Partnerstwa Odry, jak również konieczność dalszego rozwoju wspólnych projektów, przede wszystkim w zakresie opieki zdrowotnej
i telemedycyny.

Ponadto, w związku z przygotowaniami do Szczytu,  miały miejsce dwa spotkania robocze polskich i niemieckich koordynatorów Partnerstwa Odry: 11.01.2018 r. we Wrocławiu oraz 13.03.2018 r.
w Dreźnie.

VII Szczyt Polityczny Partnerstwa Odry zorganizuje Województwo Lubuskie w roku 2020.

Równie ważną inicjatywą Partnerstwa Odry z udziałem przedstawicieli naszego regionu  była  Konferencja tematyczna „Ekonomia zdrowia i opieka zdrowotna w ramach Partnerstwa Odry” w Greifswaldzie w dniach 21-22.03.2018 r., zorganizowana przez BioCon Valley na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Zdrowia Meklemburgii-Pomorza Przedniego we współpracy z Rządem Kraju Związkowego. Podczas kilku forów zarówno polscy, jak i niemieccy uczestnicy mieli możliwość wymiany poglądów na tematy związane z prewencją, chorobami neurodegeneracyjnymi, służbami ratowniczymi, gospodarczymi i prawnymi aspektami branży medycznej, a także ze współpracą akademicką.

W dniu 11.06.2018 r. w Akademii Deutsche Bahn w Poczdamie miał  miejsce III Polsko-Niemiecki Szczyt Kolejowy, poświęcony poprawie i modernizacji połączeń kolejowych między Polską i Niemcami. W obradach uczestniczyli przedstawiciele spółek kolejowych, krajów związkowych i województw „Partnerstwa Odry”.

W dniu 25.09.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie odbyły się obrady „Okrągłego Stołu Komunikacyjnego” Partnerstwa Odry, który stanowi forum wymiany doświadczeń między specjalistami transportu z jednostek samorządu terytorialnego, wybranych resortów (np. Ministerstwa Infrastruktury, MSWiA, MSZ), grupy PKP SA., jednostek specjalistycznych (np. Urzędu Transportu Kolejowego, jako centralnego urzędu administracji rządowej) czy placówek naukowo-badawczych i ich odpowiedników po stronie niemieckiej. W obradach stronę polską reprezentowali przedstawicieli województw: lubuskiego,  wielkopolskiego,  dolnośląskiego i zachodniopomorskiego oraz niemieckich krajów związkowych: Brandenburgii, Saksonii, Meklemburgii – Pomorza Przedniego i Berlina, a także  Związku Komunikacyjnego Berlin – Brandenburgia, który działa w imieniu i na rzecz Berlina i Brandenburgii jako bezpośredni organizator publicznego transportu zbiorowego na obszarze obu „landów” i jednocześnie jest zawsze współorganizatorem posiedzenia. W ramach programu posiedzenia, uczestnicy zwiedzili mi.in. Parowozownię Wolsztyn oraz zapoznali się z jej działalnością.

W roku 2019 trwały przygotowania do VII Szczytu Politycznego Partnerstwa Odry w Lubuskiem w dniach 9-10 września 2020 r. W związku z tym, miały miejsce trzy spotkania robocze polskich i niemieckich koordynatorów inicjatywy (07.03.2019/UMWL, 10.09.2019/Muzeum Ochla, 28.11.2019/Hotel Grape Town), zorganizowane przez Biuro Współpracy Zagranicznej i EWT. Efektem konsultacji było wypracowanie szkicu programu Szczytu oraz uzyskanie akceptacji przez gospodarza wydarzenia – Marszałek Elżbietę Annę Polak. Ponadto zrealizowano także inne ważne działania, w których wzięli udział przedstawiciele Województwa Lubuskiego, tj.: IV Polsko-Niemiecki Szczyt Kolejowy we Wrocławiu (8.05.2019) oraz obrady „Okrągłego Stołu Komunikacyjnego” Partnerstwa Odry w Szczecinie (18.06.2019) i Görlitz (20.11.2019). Tematem Szczytu Kolejowego było m.in. dalsze funkcjonowanie Pociągu do Kultury Wrocław-Berlin oraz rozbudowa regularnego połączenia na tej linii kolejowej, połączenia: Szczecin – Berlin, Poznań – Berlin, Gorzów Wlkp. – Kostrzyn - Küstrin – Berlin, Elektryfikacja Cottbus-Görlitz/Drezno-Görlitz-Granica Państwa (w tym przebudowa Dworca Görlitz) oraz transport towarowy. Przedmiotem obrad „Okrągłych Stołów Komunikacyjnych” było wypracowanie przez zespół roboczy rekomendacji i działań w obszarze komunikacji i transportu zbiorowego do zaprezentowania na najbliższym Szczycie Politycznym Partnerstwa Odry.

http://lubuskie.pl/news/23424/27/Spotkanie-na-polsko-niemieckim-szczycie/

http://partnerstwo-odra.eu/


POLSKO - NIEMIECKIE DNI MEDIÓW

Polsko-Niemieckie Dni Mediów to profesjonalne forum dziennikarskie - miejsce spotkań i wymiany poglądów przedstawicieli świata mediów, jak również okazja do osobistych rozmów dziennikarzy i medioznawców z Polski i Niemiec. W atmosferze otwartości i z udziałem uznanych specjalistów uczestnicy mogą podjąć dyskusję o obecnie najważniejszych aspektach pracy dziennikarzy w obu krajach oraz o szczególnej roli i odpowiedzialności mediów za kształtowanie stosunków polsko-niemieckich. Partnerami projektu są trzy kraje związkowe: Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia i Wolne Państwo Saksonia oraz trzy województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie, jak również Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundacja Roberta Boscha. Celem projektu jest wspieranie polsko-niemieckiego dialogu w środowisku dziennikarzy. Dni Mediów organizowane są co roku, na przemian w Polsce i w Niemczech, a ich uroczystym akcentem jest wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej za najlepsze prace, które otwarcie i rzetelnie informują o kraju sąsiada i które zostały opublikowane, ukazały się drukiem, zostały wyemitowane bądź udostępnione w Internecie w roku poprzednim. Nagroda w wysokości 5 000 euro przyznawana jest w trzech kategoriach: prasa, radio i telewizja, a od roku 2014 dodatkowo, z inicjatywy Brandenburgii, w kategorii: dziennikarstwo na pograniczu. Jej fundatorami są wszyscy partnerzy projektu.

Pierwsze Dni Mediów odbyły się w 2008 roku w Poczdamie pod hasłem: "Machina polityczno-medialna: Polska i Niemcy w europejskich doniesieniach medialnych". W dyskusjach uczestniczyli m.in. Gesine Schwan i Władysław Bartoszewski. "20 lat później..." to motto Dni Mediów 2009, które gościły w Szczecinie i były okazją do spotkania wysokiej rangi gości i świadków wydarzeń roku 1989, m.in. Hansa-Dietricha Genschera, Lecha Wałęsy, Tadeusza Mazowieckiego i Aleksandra Kwaśniewskiego.
III Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbyły się w 2010 roku w Dreźnie pod hasłem: "Polska i Niemcy - partnerzy na Wschodzie". O stosunkach między Unią Europejską a jej wschodnimi sąsiadami i Rosją dyskutowali m.in. prof. dr Hans-Gert Pöttering, Cornelia Pieper oraz Paweł Kowal. Tematem Dni Mediów w 2011 roku w Zielonej Górze była "Agenda 2031: Kolejnych 20 lat sąsiedztwa - Polska, Niemcy i UE". Dziennikarze, politycy i działacze społeczni, wśród nich m.in. Jerzy Baczyński, Jolanta Fedak, Jurek Owsiak, Wolfgang Kenntemich, dyskutowali o dziennikarskich, politycznych i gospodarczych wyzwaniach dla Polski i Niemiec na kolejnych 20 lat. Honorowym ambasadorem edycji 2011 był Fritz Pleitgen.

V Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbyły się od 14 do 16 maja 2012 w Schwerinie, a ich motto „Rozgrywki międzynarodowe: Europa w grze” nawiązywało do EURO 2012. Dziennikarze oraz uznani eksperci dyskutowali o tym, w jaki sposób utrzymać Europę pod względem politycznym i gospodarczym w „lidze mistrzów” i o wyzwaniach, jakie czekają Polskę i Niemcy w dobie kryzysu. W debatach i dyskusjach branżowych udział wzięli m.in. Leszek Balcerowicz, b. wicepremier i minister finansów RP; Steffen Kampeter, Parlamentarny Sekretarz Stanu przy Ministrze Finansów, Jarosław Gugała, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki, Polsat; Piotr Kraśko, szef „Wiadomości”, TVP1; Radosław Krawczyk, prezes spółki Salon24.pl; Peter Frey, Redaktor Naczelny, ZDF; Thomas Urban, korespondent w Polsce, Süddeutsche Zeitung; Maike Haselmann, Spiegel online, redaktor odpowiedzialna za portale społecznościowe.

VI Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbywały się w 2013 roku we Wrocławiu w dniach od 6 do 8 czerwca. Tytuł konferencji, na którą jak co roku przybyło wielu dziennikarzy i ekspertów, brzmiał „Wyprzedzić zmianę – Polska i Niemcy 2013”. Z dużym zainteresowaniem spotkały się towarzyszące konferencji warsztaty tematyczne, które po raz pierwszy pojawiły się na Polsko-Niemieckich Dniach Mediów, a w przyszłych latach mają już być ich stałym elementem. W sumie było ich pięć. Prowadzone były między innymi przez Pawła Reszkę i Michała Majewskiego z Fundacji Reporterów i Ulricha Krökela z n-ost, sieci dziennikarzy-korespondentów, zajmujących się tematyką Europy Wschodniej. W debacie uczestniczyli między innymi publicysta Paweł Lisicki, Jiři Čistecký, dyrektor Departamentu Europy Centralnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, Herbert Leopold Gabryś, przewodniczący Komitetu do Spraw Polityki Klimatyczno-Energetycznej w Krajowej Izbie Gospodarczej i Patrick Graichen, dyrektor Agora Energiewende.

VII Dni Mediów odbyły się w gościnnej stolicy Brandenburgii, Poczdamie, pod hasłem „Europa przed wyborami. Jaki wybór ma Europa?” w dniach 8-9 maja 2014 roku. Do programu konferencji oprócz warsztatów wprowadzono debatę interaktywną fishbowl, do udziału w której oprócz redaktorów naczelnych polskich i niemieckich mediów zaproszono zgromadzoną publiczność, a także Small-Talk z (niektórymi) nominowanymi do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej. Gala Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej odbyła się w nowym Landtagu Brandenburgii. Podczas Gali po raz pierwszy wręczono nagrodę w kategorii „Dziennikarstwo na Pograniczu”, przyznaną za materiał przygotowany przez dziennikarzy z sześciu regionów partnerskich, który w wyjątkowy sposób dokumentuje integrację, przemiany i nowe problemy codzienności na pograniczu. Pomysłodawcą i Fundatorem Nagrody w wysokości 5 000 euro był Premier Brandenburgii Dietmar Woidke. Od tej pory każdy szef regionu, który jest organizatorem danej edycji, przyznaje i funduje nagrodę w tej kategorii.

VIII Dni Mediów odbyły się w dniach 21-22 maja 2015 r. w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie pod hasłem Polska i Niemcy – nowe kotwice Europy? Rola mediów w trakcie kryzysu politycznego. Podczas debaty fishbowl eksperci i dziennikarze rozważali, jak Polska i Niemcy mogą współdziałać na wschodzie Europy oraz jak powinna wyglądać polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy oraz Rosji w trakcie kryzysu wokół Ukrainy, a także – jak należy opisywać wydarzenia dotyczące konfliktu, aby nie przyczyniać się do jego zaostrzenia oraz relacjonować o nich możliwie jak najbardziej obiektywnie. Równoległe warsztaty odbywające się podczas konferencji pozwoliły uczestnikom zgłębić praktyczne kwestie zawodowe. „Small Talk” na temat europejskiej migracji zarobkowej oraz roli mediów w kształtowaniu polsko-niemieckiej przyszłości z udziałem nominowanych do Polsko-Niemieckiej Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego 2015 był przejściem do wieczornego wręczenia Nagrody w Trafostacji Sztuki.

IX Dni Mediów odbyły się w dniach 11-12.05.2016 r. w Kraju Związkowym Saksonia w Lipsku w Media City. Uczestnicy debaty pt. „Europa na rozstajach – integracja czy wykluczenie?” przeanalizowali kwestię migracji w Europie z polskiej i niemieckiej perspektywy. Podczas warsztatów zaproszeni goście zastanowili się m.in. nad tym, czy i w jakim stopniu polityka wpływa na media, zapoznali się z fundamentami polityki kulturalnej obu krajów, transgranicznej i wielonarodowej współpracy medialnej oraz digitalizacji radia. Podsumowująca Dni Mediów debata korespondentów przedstawiła obraz aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej w Polsce z perspektywy mediów niemieckich i obraz Niemiec – z perspektywy polskiej. Uroczystym elementem Dni Mediów było wieczorne wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2016.

X Jubileuszowe Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbyły się w dniach 31 maja – 1 czerwca 2017 r. w Lubuskiem na Uniwersytecie Zielonogórskim pod hasłem „Nowa polityczna rzeczywistość. Skutki dla relacji polsko-niemieckich”, przy strategicznej współpracy z tą uczelnią. W ramach wydarzenia zorganizowano konferencję „Transgraniczne spotkanie dziennikarzy szansą na promocję wspólnego obszaru wsparcia”, realizowaną w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Uczestnicy Dni Mediów przed dwa dni rozmawiali m.in. o nowych projektach zagospodarowania rzek pogranicza, dywersyfikacji energetycznej w Europie, języku w nowej rzeczywistości politycznej, współpracy polsko-niemieckiej w zakresie budowy Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej i poza nią w świetle reform sił zbrojnych Polski i Niemiec, wykorzystaniu platform internetowych do wymiany poglądów i informacji oraz wiarygodności dziennikarstwa. Uroczystym elementem konferencji była Jubileuszowa Gala w Winnym Dworku w Górzykowie w dniu 31 maja 2017 r., podczas której zostały wręczone cztery nagrody XX Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego w kategoriach: radio, prasa, telewizja oraz dziennikarstwo na pograniczu. Organizatorem tego wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

XI Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbyły się w dniach 6-7.06.2018 r. w Szkole Wyższej w Stralsundzie (Meklemburgia- Pomorze Przednie) pod hasłem: „Czy trzeba wymyślić Europę na nowo? Europa regionów czy Europa narodów?”, przy strategicznej współpracy z tą uczelnią.  Uczestnicy debat poprzez motto stawiali pytania o sposób rozwoju nowoczesnego sąsiedztwa polsko-niemieckiego w strukturach Unii oraz o najważniejsze kwestie dziennikarskie związane ze współpracą mediów polskich i niemieckich, użyciem nowoczesnych technologii oraz z finansowaniem mediów. Tematy warsztatów koncentrowały się również wokół stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości – z perspektywy polskiej i niemieckiej. Forum dziennikarskie zebrało około 260 dziennikarzy, polityków i przedstawicieli regionów z Polski i Niemiec. Województwo Lubuskie w Stralsundzie reprezentował Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i EWT, Radosław Brodzik, który, wspólnie z Martinem Gorholtem, Sekretarzem Stanu, pełnomocnikiem Brandenburgii przy rządzie federalnym oraz pełnomocnikiem ds. stosunków międzynarodowych, poprowadził panel dyskusyjny warsztatów „Halo? Jest tam kto? Jak znaleźć partnerów medialnych po drugiej stronie granicy?”, wygłaszając impuls do dyskusji. Uroczystym wydarzeniem Dni Mediów była XXI Gala wręczenia Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego, która miała miejsce  w Klasztorze św. Katarzyny w Stralsundzie. Niezależne jury wybrało zwycięzców na podstawie zgłoszonych prac, przyznając nagrody w kategoriach: Prasa, Radio, Telewizja, „Dziennikarstwo na pograniczu“ oraz po raz pierwszy w roku 2018 w kategorii: Multimedia/Online.

XII Polsko-Niemieckie Dni Mediów pod hasłem „Czy Europa się rozpada?” odbyły się w dniach 13-14 czerwca 2019 r. we Wrocławiu. Dziennikarze i politycy rozmawiali o zmianach na scenie politycznej państw członkowskich Unii Europejskiej. Tematy warsztatów koncentrowały się wokół najważniejszych tematów dziennikarskich
i politycznych w Polsce i Niemczech: zmian w środowisku medialnym, tematyki energetycznej, framingu oraz big data. Uroczystym akcentem Dni Mediów było wręczenie XXII Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego. Podczas posiedzeń jury w Warszawie i Berlinie w marcu, jury, w którym zasiada  Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego, Michał Iwanowski, nominowało 27 prac. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród w kategoriach: Radio, Prasa, Telewizja, Multimedia oraz Dziennikarstwo na Pograniczu nastąpiło podczas Gali zorganizowanej przez gospodarza, Województwo Dolnośląskie, w Zamku Topacz pod Wrocławiem. Na zakończenie uroczystości, Marszałek Cezary Przybylski przekazał pałeczkę i tym samym organizację Polsko-Niemieckich Dni Mediów 2020 Sekretarzowi Stanu i Pełnomocnikowi Kraju Związkowego Brandenburgia ds. mediów i stosunków międzynarodowych Thomasowi Kralińskiemu, który zaprosił przedstawicieli mediów i polityki w dniach 4-5.06.2020 r. do Frankfurtu nad Odrą, gdzie odbędzie się wydarzenie, we współpracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina.

http://www.dnimediow.org/