Schowaj sidebar

Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne

Uprzejmie informujemy, że już po raz siedemnasty w historii Samorządu Województwa Lubuskiego przyznawane będą stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego.

Poprzez program stypendialny pomagamy wybitnie uzdolnionej młodzieży realizować wyznaczone cele, rozwijać zainteresowania oraz pasje. Stwarzamy w ten sposób młodym ludziom odpowiednie warunki do dalszego kształcenia się i rozwoju, a także inspirujemy do podejmowania kolejnych zadań naukowych, twórczych i artystycznych. Stypendia są również formą promocji tych młodych Lubuszan, którzy realizując swoje aspiracje przyczyniają się do pomnażania dorobku intelektualnego naszego regionu.

Stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego przyznane zostaną zgodnie z uchwałą nr XX/290/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przyznawania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych Marszałka Województwa Lubuskiego dla uczniów z terenu województwa lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 31 sierpnia 2020 r. poz. 2026).

Wnioskodawcami mogą być szkoły ponadpodstawowe i artystyczne oraz stowarzyszenia działające w środowisku oświaty i kultury, a każdy z wnioskodawców może złożyć maksymalnie 5 wniosków o przyznanie stypendium. Zgodnie z regulaminem, wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021 należy składać, w terminie do dnia 30 września, na adres:

 

Departament Infrastruktury Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7,65-057 Zielona Góra


Do wniosku należy dołączyć:

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego,

- kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym; rekomendacje; opinie itp. (kopie dokumentów z ostatnich 2 lat),

- dodatkowo oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunkowych, zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

Szczegółowych informacji udziela również Wydział Edukacji w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, pod numerem telefonu:

68 / 45 65 588.