Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach – (Dz. U. z 2019 r. poz. 521)>>>

Przepisy ustawy stosuje się do:

- wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów;
- zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Art. 4a ust. 1 ustawy o bateriach i akumulatorach stanowi, że od 1 stycznia 2015 roku uprawnionym do ulgi zwolnienia z opłat za baterie i akumulatory jest przedsiębiorca:

- wprowadzający baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził

do obrotu baterie przenośne lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg,

- wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe, baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg. Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis

Ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa,

w terminie do 15 marca każdego roku zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy

de minimis oraz informacje, których zakres został określony w przepisach.

Wartość pomocy de minimis odpowiada treści zwolnienia z opłaty produktowej obliczanej

z zastosowaniem stawki opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych, wskazanej w przepisach wydawanych na podstawie art. 40 ust. 2 o bateriach i akumulatorach

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 2010 r.)

Przedsiębiorca może być zwolniony z obowiązku:

- osiągania wymaganego poziomu zbierania,
- opłaty produktowej,
- organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania,
- zawierania umowy ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory,
- zawierania umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
- składania wykazu zakładów przetwarzania.

Przepisów ustawy nie stosuje się do baterii i akumulatorów używanych w:

- urządzeniach związanych z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej, broni, amunicji i sprzęcie wojennym, z wyjątkiem produktów, które nie są przeznaczone specjalnie do celów wojskowych;

- urządzeniach przeznaczonych do wysyłania w przestrzeń kosmiczną.

Ustawa reguluje prawa i obowiązki podmiotów:

  • wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory;
  • wprowadzających do obrotu baterie przenośne lub akumulatory przenośne;
  • dystrybuujących baterie lub akumulatory lub sprzęt;
  • zbierających, przetwarzających, dokonujących recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
  • użytkujących baterie lub akumulatory.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 687 ze zm.) w sprawach dotyczących zużytych baterii i zużytych akumulatorów w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).

 

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających baterie lub akumulatory względem Marszałka Województwa:

Do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy (art. 34, ust. 2), wprowadzający baterie lub akumulatory sporządza i przedkłada marszałkowi województwa, roczne sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów.

W przypadku zakończenia działalności gospodarczej (art. 34, ust. 3) w zakresie wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów ww. sprawozdanie „wprowadzający" składa w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

Wzór sprawozdania - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (Dz. U. Nr 172 poz. 1341)

Do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy (art. 35, ust. 1), wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne sporządza i przedkłada marszałkowi województwa, roczne sprawozdanie

o osiągniętych poziomach zbierania

Wzór sprawozdania – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 163 poz. 1304).

Roczne poziomy zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 215, poz. 1671)

Do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy (art. 36, ust. 4), wprowadzający baterie lub akumulatory sporządza i przedkłada marszałkowi województwa wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z którymi ma zawartą umowę

Wzór sprawozdania – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r.w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz. U. Nr 31, poz. 164)

Do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy (art. 37, ust. 6), wprowadzający baterie lub akumulatory sporządza i przedkłada marszałkowi województwa roczne sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne. Jednocześnie wprowadzający baterie lub akumulatory, jest obowiązany do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych. Wykonując powyższy obowiązek wprowadzający: przeznacza publiczne kampanie edukacyjne, albo - przekazuje, w terminie do dnia 15 marca następującego roku na wyodrębniony rachunek urzędu marszałkowskiego - co najmniej 0,1% swoich przychodów z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów na terytorium kraju osiąganych w danym roku kalendarzowym

Wzór sprawozdania – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (Dz. U. Nr 31, poz. 165)

UWAGA!

ZMIANA OD 1 stycznia 2015 roku w sposobie realizowania obowiązku kampanii edukacyjnych (rozliczenie obowiązku po raz pierwszy wg. nowych zasad w 2016 roku)

Wprowadzający baterie lub akumulatory, wykonując obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych:

- przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata, kwotę co najmniej równą tej opłacie, albo
-  wnosi na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego opłatę na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata.

W przypadku, gdy wprowadzający baterie lub akumulatory nie przeznaczył na publiczne kampanie edukacyjne w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata kwoty, co najmniej równej opłacie na publiczne kampanie edukacyjne, wysokość opłaty przekazywanej na rachunek bakowy urzędu marszałkowskiego ulega obniżeniu o kwotę faktycznie poniesioną przez wprowadzającego baterie lub akumulatory na publiczne kampanie edukacyjne.

Stawka opłaty na publiczne kampanie edukacyjne wynosi 0,03 zł za kilogram wprowadzonych do obrotu baterii lub akumulatorów. Przy tym opłata na publiczne kampanie edukacyjne stanowi iloczyn stawki (0,03 zł) oraz masy wprowadzonych (przez wprowadzającego baterie lub akumulatory) do obrotu baterii i akumulatorów w roku kalendarzowym, którego dotyczy opłata.

Ke = masa BiA (kg) x stawka (0,03zł/kg)

Ke – wysokość środków na kampanie edukacyjne
Masa BiA – masa baterii i akumulatorów wprowadzonych do obrotu w danym roku sprawozdawczym

Wprowadzający baterie lub akumulatory nie finansuje publicznych kampanii edukacyjnych, jeżeli wysokość środków, które jest obowiązany przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne, nie przekracza 10 zł w danym roku kalendarzowym (do opłaty stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm., z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują Marszałkowi Województwa).

Interpretacja dot. obliczania wysokości środków na publiczne kampanie edukacyjne >>>

Do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy (art. 41, ust. 3), wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne sporządza i przedkłada marszałkowi województwa roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej Opłata produktowa ponoszona jest przez wprowadzającego baterie przenośne lub akumulatory przenośne w przypadku nie osiągnięcia przez niego określonych poziomów zbierania.

Wzór sprawozdania – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 160 poz. 1274)

Stawki opłaty produktowej – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1672).

Obowiązki zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory względem Marszałka Województwa:

Do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy (art. 59, ust. 3), zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania zawierającego informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę (umowa, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy)

Wzór sprawozdania – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów (Dz. U. Nr 223, poz. 1788)

Zgodnie z brzmieniem art. 12, ust 2 ustawy zmieniającej (Dz. U. z 2014. 1322) sprawozdania za rok 2014 sporządzane na podstawie ww. art. 59 ust. 3 składa wyłącznie zbierający zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne, który przekazuje zużyte baterie lub zużyte akumulatory bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania.

Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany do prowadzenia ewidencji ( przechowywania jej przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy) obejmującej informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę, oraz ewidencji zaświadczeń.

Przez masę zużytych baterii i zużytych akumulatorów należy rozumieć odpowiednio masę zużytych baterii lub zużytych akumulatorów zebranych bezpośrednio od użytkowników końcowych, z miejsc odbioru oraz zakładów przetwarzania (w rozumieniu o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) i przekazanych bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany wydać wprowadzającemu baterie lub akumulatory, z którym ma zawartą umowę, lub podmiotowi pośredniczącemu,

z którym ma zawartą umowę, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, zaświadczenie o zebranych zużytych bateriach i/lub akumulatorach przenośnych.

Z uwagi na fakt, że obowiązek wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., pierwsze zaświadczenia powinny być wydane za rok 2015 r., czyli do dnia 28 lutego 2016 r. Zbierający zużyte baterie
lub/ i akumulatory sporządza ww. zaświadczenie, w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje wprowadzający baterie lub akumulatory, lub podmiot pośredniczący, z którym ma podpisaną umowę, drugi jest przekazywany Marszałkowi Województwa, a trzeci pozostaje u zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulator

Wzór zaświadczenia – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1329)

 

Obowiązki prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów względem marszałka województwa:

Do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy (art. 64, ust. 5), prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów sporządza

i przedkłada marszałkowi województwa roczne sprawozdanie zawierające informacje

o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów; rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów; osiągniętych poziomach recyklingu.

Wzór sprawozdania – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetworzenia i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu (Dz. U. Nr 223, poz. 1789)

Do 30 kwietnia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy (art. 15 ust. 3 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku) prowadzący Prowadzący recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa w terminie do dnia 30 kwietnia za rok poprzedni sprawozdań, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzania Komisji (UE) nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. na zasadach i w trybie określonym w tym rozporządzeniu:

- Wydajności recyklingu dla bia kwasowo ołowiowych,
- Wydajności recyklingu dla bia niklowo-kadmowych,
- Wydajności recyklingu dla innych baterii i akumulatorów.

W przypadku prowadzenia procesu recyklingu zużytych baraterii lub zużytych akumulatorów kolejno przez kilku prowadzących recykling, sprawozdanie sporządzone jest przez prowadzącego recykling, w którego instalacji rozpoczął się cały proces, natomiast kolejni prowadzący są obowiązani przekazać mu informacje niezbędne do sporządzenia niniejszego sprawozdania w terminie do 15 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. ustanawiające na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów.

Po raz pierwszy powyższe sprawozdania należało przedłożyć marszałkowi województwa do dnia 30 kwietnia 2015 roku za rok sprawozdawczy 2014.

UWAGA!

Od dnia 1 stycznia 2015 r. prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów ma obowiązek wydawania wprowadzającemu baterie lub akumulatory, z którym ma zawartą umowę, lub podmiotowi pośredniczącemu, z którym ma zawartą umowę w terminie do 28 lutego za poprzedni rok kalendarzowy zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach (art. 64 a). Zaświadczenie winno być sporządzone w 3 egzemplarzach: dla wprowadzającego, lub podmiotu pośredniczącego, dla marszałka województwa i dla zbierającego. Zaświadczenie może być sporządzone zbiorczo w przypadku pośredniczącego w przypadku podmiotu pośredniczącego realizującego obowiązki w imieniu więcej niż jednego wprowadzającego. Przetwarzający ma obowiązek prowadzenia dodatkowej ewidencji wydanych zaświadczeń.

Z uwagi na fakt, że obowiązek wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., pierwsze zaświadczenia powinny być wydane za rok 2015 r., czyli do dnia 28 lutego 2016 r.

Wzór zaświadczenia – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1529).

UWAGA!

 

Zgodnie z art.180 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020, poz. 797 z późn. zm.)  Nieprowadzenie ewidencji odpadów;
Kto, wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów ,albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym  podlega karze grzywny.

Administracyjną karę pieniężną wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.Obowiązki sprzedawców detalicznych baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych (opłata depozytowa) względem Marszałka Województwa:

 

Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo – ołowiowych jest obowiązany do pobrania od kupującego niebędącego przedsiębiorcą opłaty depozytowej oraz potwierdzenia jej pobrania, jeżeli przy sprzedaży tych baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał mu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

Wzór dokumentu – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej (Dz. U. Nr 130, poz. 878)

Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo – ołowiowych sporządza i przedkłada marszałkowi województwa sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (art. 56 ust. 2).

Wzór sprawozdania – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej  Dz.U z 2016 r. poz. 1803 - poz. 45
Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo – ołowiowych przekazuje nieodebraną opłatę depozytową na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę sprzedawcy w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty (art.56 ust. 1).

Stawka opłaty depozytowej wynosi 30 zł za sztukę baterii samochodowej lub akumulatora samochodowego. Opłaty depozytowej nie pobiera sprzedawca baterii lub akumulatorów przemysłowych.

Powyższy obowiązek nie dotyczy sprzedawcy detalicznego baterii i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych udostępnianych, jako przynależność albo część składowa innych urządzeń. Przy tym sprzedawca detaliczny, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej, do przyjęcia zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz do zwrotu pobranej opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu opłaty (do opłat depozytowych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują Marszałkowi Województwa).

UWAGA!

Zgodnie z art.100b. Kto wbrew przepisom art.56 ust.2, nieprzedkłada marszałkowi województwa sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej, składa ją nieterminowo lub składa sprawozdanie nierzetelnie, podlega karze pienieżnej w wysokości od 100 do 1000 zł.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2014 r. Dz. U. poz. 1182, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że:

  • dane osobowe zawarte w sprawozdaniach, przedkładanych w tut. Wydziale zgodnie z obowiązkami określonymi w art. 15 ust. 1 pkt 3, art. 34 ust. 2, art. 35, art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 6, art. 41 ust. 3, art. 56 ust. 2, art. 59 ust. 3 oraz art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r., poz.687) są przetwarzane przez Administratora Danych, którym jest Marszałek Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7
  • powyższe dane osobowe są przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, wprowadzenia do wojewódzkiej bazy danych o bateriach i akumulatorach oraz sporządzenia zbiorczego sprawozdania i przekazania go Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska,
  • odbiorcami ww. danych osobowych są: minister właściwy do spraw środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz każdy kto złoży wniosek o udostępnienie informacji o środowisku,
  • przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.