Schowaj sidebar

Dokumenty i instrumenty polityki regionalnej

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 - podstawowy dokument strategiczny polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 r. Dokument przedstawia cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie do ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorządy: wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz pozostałe podmioty uczestniczące w realizacji tej polityki w perspektywie roku 2030. Odegra on w nadchodzących latach ważną rolę w procesie programowania środków publicznych, w tym funduszy UE.

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubuskiego

Kontrakt Terytorialny (Kontrakt/KT) jest instrumentem polityki regionalnej, służącym koordynacji działań prorozwojowych podejmowanych przez rząd i samorząd województwa, ukierunkowanych na osiąganie wspólnych celów rozwojowych wyznaczonych w stosunku do określonego województwa i zgodnych z celami strategii rozwoju tego województwa.

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubuskiego na lata 2014-2023 został podpisany 14 listopada 2014 r. Źródłami finansowania KT są środki przeznaczone na realizację regionalnego i krajowych programów operacyjnych, budżet państwa, budżet województwa, budżety innych jednostek samorządu terytorialnego i sektora finansów publicznych, środki państwowych funduszy celowych oraz inne środki publiczne.
W realizację Kontraktu mogą być również zaangażowane środki prywatne, zgodnie z właściwymi przepisami.

Ustalone przez strony Kontraktu cele rozwojowe są zgodne z celami Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.

Cele KT dla Województwa Lubuskiego:

  1. poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki,
  2. poprawa stanu technicznego infrastruktury transportowej zapewniającej sprawne połączenia pomiędzy strategicznymi ośrodkami i obszarami rozwoju gospodarczego Województwa,
  3. budowa i modernizacja systemów dystrybucyjnych i przesyłowych energii elektrycznej,
  4. zapobieganie negatywnym skutkom powodzi,
  5. lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa,
  6. zwiększenie poziomu zatrudnienia w Województwie,
  7. redukcja poziomu wykluczenia społecznego,
  8. podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie,
  9. zwiększenie dostępu do usług medycznych i profilaktyka zdrowotna, rozwój miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie,
  10. kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych.

W Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubuskiego umieszczono listę przedsięwzięć podstawowych i listę przedsięwzięć warunkowych, których realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych.