Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688);

Obowiązki nałożone na  przedsiębiorców wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

Opłata za publiczne kampanie edukacyjne 

Zgodnie z art. 15 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzający sprzęt jest obowiązany do prowadzenia  publicznych kampanii edukacyjnych w stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony do obrotu. Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych może być wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Wprowadzający sprzęt wykonujący obowiązek samodzielnie

 • przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub
 • wnosi na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego

łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu, osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.

Wprowadzający sprzęt, który rozpoczyna działalność w danym roku kalendarzowym, oblicza wysokość środków, które powinny zostać przeznaczone na przeprowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, w odniesieniu do przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w tym roku kalendarzowym.

Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przez wprowadzającego sprzęt i organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego następuje w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt i organizacja odzysku byli obowiązani do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.
Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych uznaje się za wykonany, jeżeli wprowadzający sprzęt i organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego posiadają  dokumentację potwierdzającą przeznaczenie środków na publiczne kampanie edukacyjne.

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Wprowadzający sprzęt jest zwolniony z obowiązku prowadzenia publicznej kampanii edukacyjnej, jeżeli wysokość środków przeznaczonych na kampanie edukacyjne nie przekracza 100 zł w danym roku kalendarzowym. Zwolnienie powyższe ma zastosowanie pod warunkiem, że wprowadzający sprzęt złoży marszałkowi województwa, w terminie do dnia 31 stycznia:
zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 Ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.) - informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy. W odniesieniu do wprowadzającego sprzęt są spełnione warunki dopuszczalności pomocy de minimis określone w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie.

do pobrania:
oświadczenie o pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę w badanym okresie
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
albo
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Opłata produktowa

 • małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 100 kg,
 • wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 1000 kg.
  Zwolnienie powyższe, ma zastosowanie, jeżeli wprowadzający sprzęt złoży marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku:
 • zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;-  informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a powyższej ustawy.
  W odniesieniu do wprowadzającego sprzęt są spełnione warunki dopuszczalności pomocy de minimis określone w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie.


Formularze

 • Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. (Dz. U. poz. 1543).
 • Wzór zaświadczenia o zużytym sprzęcie określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie. (Dz. U. poz. 2186).
 • Wzór zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku. (Dz. U. poz. 2213).


Zaświadczenia 

Przekazanie marszałkowi województwa w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy zaświadczeń:

 • o zużytym sprzęcie przez prowadzącego zakład przetwarzania;
 • potwierdzającego recykling przez prowadzącego działalność w zakresie recyklingu;
 • potwierdzającego inne niż recykling  procesy odzysku przez prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.  


Zgodnie z przepisami przejściowymi zadania w zakresie:

 • prowadzenia rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • opłat rejestrowych i rocznych
 • zabezpieczeń finansowych

 

Zgodnie z art. 234 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podmioty posiadające wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) na podstawie przepisów dotychczasowych są wpisywane do rejestru z urzędu. Przy czym marszałek województwa ma na dokonanie takiego wpisu 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.

Ponadto wprowadzający sprzęt, autoryzowany przedstawiciel, zbierający zużyty sprzęt, prowadzący zakład przetwarzania, prowadzący działalność w zakresie recyklingu, prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku oraz organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego są zobowiązane złożyć wniosek aktualizacyjny, w szczególności zawierający informację w zakresie nowego, obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. podziału na grupy sprzętu w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. Rejestr-BDO stanowi kontynuację rejestru prowadzonego dotychczas przez GIOŚ w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oznacza to, że wszystkie ww. podmioty, bez względu na fakt, czy zostały wpisane z urzędu do nowego rejestru, czy tego wpisu jeszcze nie mają, są zobowiązane do dnia 28 lutego br. do przekazania marszałkowi województwa informacji w formie wniosku aktualizacyjnego o nowym podziale grup sprzętu, z którym związana jest prowadzona przez nich działalność.


W przypadku podmiotów wpisanych przed dniem uruchomienia rejestru (tj. przed 24 stycznia 2018 r.) do rejestrów prowadzonych dotychczas przez GIOŚ nie jest wymagany nowy wpis do rejestru, gdyż jest tu zachowana kontynuacja wpisu w rejestrze. W związku z tym nie ma też podstawy aby naliczyć opłatę rejestrową związaną z dokonaniem przepisania danego podmiotu z dotychczasowego do nowego rejestru. Natomiast podmiot taki ma obowiązek w 2018 r. do uiszczenia opłaty rocznej według stawki określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. poz. 184).