Opłatom za korzystanie ze środowiska podlega:

 • każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą,
 • osoby prowadzące indywidualne praktyki medyczne, także specjalistyczne,
 • jednostki organizacyjne np. urzędy, gminne zakłady gospodarki komunalnej, szkoły, stowarzyszenia, fundacje i inne podobne jednostki,
 • osoby fizyczne w tym prowadzące działalność w zakresie uprawy roli, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, które nie prowadzą działalności gospodarczej, lecz mimo to korzystają ze środowiska, a ich działalność wymaga pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza lub pozwolenia wodnoprawnego.

Każdy, kto nalicza opłaty za korzystanie ze środowiska powinien złożyć informację o zakresie korzystania ze środowiska do urzędu marszałkowskiego. Sprawozdanie składamy do marszałka właściwego ze względu na adres miejsca, w którym występuje korzystanie ze środowiska.

Wyjątek!

Informację na temat opłat za korzystanie z pojazdów składamy do urzędu właściwego dla główniej siedziby firmy, nawet jeśli samochody są użytkowane w innych oddziałach.

 

Opłatom podlegają również :

 • wprowadzający do obrotu baterie lub akumulatory
 • sprzedawcy detaliczni baterii i akumulatorów przemysłowych, kwasowo-ołowiowych lub samochodowych
 •  wprowadzający produkty i opakowania

 

Sprawozdania składamy do marszałka właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, a w przypadku gdy przedsiębiorca ten nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju  właściwym  organem jest  Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

 

Podmioty korzystające ze środowiska mają obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat

Zgodnie z art. 273 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska korzystanie ze środowiska, w zakresie:

 • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza
 • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
 • poboru wód podziemnych lub powierzchniowych
 • składowania odpadów

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2001r.  Dz. U. 2014 poz. 1413 z późn. zm. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

 • opakowania i produkty

Zgodnie z art. 33, art.34,art.36, art.37, art.41 oraz art. 56 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.. o bateriach i akumulatorach( Dz.U z 2015 poz.687 ze zm.)

 • baterie i akumulatory

 

Uwaga !

Obowiązek uiszczania opłat i złożenia wykazów za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz baterii i akumulatorów przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym wpłynął termin wniesienia opłaty.

Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki , w wysokości określonej jak dla zalęgłości podatkowych (dział III ustawy –ordynacja podatkowa)

 

Informacje dla gmin i powiatów

Sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy i powiatów pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2017

Sprawozdanie Oś-4g i Oś- 4p
Dnia 11 maja 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U. z 2017 r. poz.837).

Terminy sprawozdań
Sprawozdania Oś-4g - 9 luty 2018 r.
Sprawozdania Oś-4p - 9 luty 2018 r.

Formularze

 • Formularz Oś-4p za 2017 rok, załącznik nr 1 do sprawozdania wraz z objaśnieniami

 

Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) marszałkowie województw zobowiązani są do prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Wpisu do rejestru na wniosek podmiotu lub z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Natomiast wpisu do rejestru z urzędu w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.