Poniżej rachunki bankowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Santander Bank Polska S.A. na które należy wnosić:

 

1. opłatę za korzystanie ze środowiska (powietrze, woda, ścieki, odpady):

Numer rachunku bankowego: 25 1090 1535 0000 0001 4706 8942


UWAGA!

W opisie przelewu należy podać: Regon; wpłata za (podać okres – półrocze i rok); komponent jakiego opłata dotyczy (woda-W, ścieki-S, emisja-E, odpady-O).


Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, jeżeli:

  1. korzystanie ze środowiska miało miejsce na terenie Województwa Lubuskiego
  2. lub podmiot korzystający ze środowiska poprzez wprowadzanie gazów i pyłów, wynikające z eksploatacji urządzenia (np. spalanie paliw w silnikach spalinowych – transport, maszyny robocze), jest zarejestrowany na terenie Województwa Lubuskiego.

 

 2. opłatę produktową za baterie i akumulatory:

Numer rachunku bankowego: 73 1090 1535 0000 0001 4706 8951

UWAGA!

W opisie przelewu należy podać: regon; wpłata za - opłatę produktową BiA, opłatę depozytową, kampanie edukacyjne oraz podać rok którego płatność dotyczy.

 

 

3. opłatę produktową za opakowania

Numer rachunku bankowego: 66 1090 1535 0000 0001 4706 8980

 

 

4. opłatę za publiczne kampanie edukacyjne - opakowania

Numer rachunku bankowego: 43 1090 1535 0000 0001 4706 9103

 

 

5. opłatę produktową za produkty - opony, oleje

Numer rachunku bankowego: 93 1090 1535 0000 0001 4706 8882

UWAGA!

W opisie przelewu należy podać: regon; wpłata za - opłatę produktową oraz podać rok którego płatność dotyczy.

 

 

6. opłatę za zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny - opłata produktowa i kampania edukacyjna

Numer rachunku bankowego: 86 1090 1535 0000 0001 4706 9105

UWAGA!W opisie przelewu należy podać: dane podmiotu, NIP; wpłata za (rodzaj opłaty) oraz rok którego dotyczy płatność.

 

 

7. opłatę związaną z rejestrem podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - BDO (opłata rejestrowa i opłata roczna)

Numer rachunku bankowego: 16 1090 1535 0000 0001 4706 9104  8. opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji (recykling pojazdów)

Numer rachunku bankowego: 87 1090 1535 0000 0001 4706 90879. opłatę recyklingową (torby foliowe)

Numer rachunku bankowego: 15 1090 1535 0000 0001 4706 9122
W tytule przelewu należy wpisać: OPŁATA RECYKLINGOWA za rok … oraz podać dane podmiotu  REGON LUB NIP

 

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym.
Opłaty nie uiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach można odebrać  osobiście w Wydziale Opłat Środowiskowych po okazaniu dokumentu upoważniającego do odbioru: Zielona Góra, ul. Podgórna 7, pok.302, III p.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia wraz z zalącznikami dostępny na stronie >>>   

ZGODNIE Z WZORAMI WYKAZÓW OKREŚLONYMI PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA INFORMACJE O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT WYMAGAJĄ PODPISU OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU (NP. OSOBY WYMIENIONE W KRS, WŁAŚCICIEL FIRMY). W PRZYPADKU, GDY PRZEDMIOTOWY WYKAZ PODPISYWANY JEST PRZEZ INNĄ OSOBĘ, DO PRZESŁANEJ INFORMACJI NALEŻY DOŁĄCZYĆ PEŁNOMOCNICTWO WRAZ Z DOWODEM WPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ ZA ZŁOŻENIE PEŁNOMOCNICTWA.


Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Dokonać jej można gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu tj. Urzędu Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22; 65- 424 Zielona Góra Konto: 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258