Schowaj sidebar

Sport spotyka się z wielkim zainteresowaniem szerokiej rzeszy ludzi reprezentujących każdą z grup społecznych. Głównie uprawiany dla rekreacji i przyjemności, pełni on jednak i inne ważne funkcje w rozwoju człowieka, jak i całych społeczności. Umożliwia on zachowanie zdrowia fizycznego
i psychicznego.

Województwo lubuskie stale się rozwija. Każdego roku analizowane są potrzeby mieszkańców naszego regionu, zachęcamy do większej aktywności, poprzez uprawianie sportu i rekreacji. Służy temu m.in. realizacja programów dofinansowania rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, w szczególności autorskich programów własnych.

Program inwestycyjny pn. „Lubuska Baza Sportowato kolejna inicjatywa Województwa Lubuskiego mająca na celu stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi regionalnej infrastruktury sportowej poprzez wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych, w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja Programu przyczyni się do rozwoju bazy sportowej województwa, co w konsekwencji doprowadzi do poprawy warunków treningowych sportowców, a także umożliwi masowe uprawianie sportu i jednocześnie służyć będzie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Do podstawowych założeń Programu należy zapewnienie trwałości zrealizowanych zadań, w tym zobowiązanie wnioskodawcy do udostępniania obiektu na zasadach pierwszeństwa organizacjom i instytucjom działającym na terenie wnioskodawcy na rzecz rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży.

Program skierowany jest do JST z terenu województwa lubuskiego. Podstawowym warunkiem przystąpienia do Programu jest współfinansowanie w wymiarze co najmniej 50% kosztów kwalifikowanych zadania z budżetu JST ubiegającej się o uzyskanie wsparcia w formie pomocy finansowej. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Lubuskiego może wynieść do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 100 000,00 zł brutto.

 

W ramach Programu realizowane mogą być zadania inwestycyjne polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji:

1) hal sportowych lub sal gimnastycznych,

2) krytych oraz odkrytych pływalni,

3) boisk, w tym również boisk wielofunkcyjnych,

4) kortów tenisowych,

5) kompleksów, obiektów i urządzeń lekkoatletycznych,

6) przyszkolnych obiektów sportowych,

7) przystani kajakowych, wioślarskich, żeglarskich,

8) strzelnic sportowych, torów łuczniczych,

9) obiektów dla sportów jeździeckich,

10) zaplecza szatniowo-sanitarnego dla ww. obiektów.

 

Dopuszcza się dofinansowanie innych obiektów sportowych po akceptacji właściwego Członka Zarządu Województwa Lubuskiego, odpowiedzialnego za realizację Programu.

 

Wnioski, stanowiące załącznik nr 1 do Programu o udzielenie pomocy finansowej  wraz załącznikami należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w terminie od 11 stycznia do 1 lutego 2021 roku.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7 lub sekretariatu Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., natomiast w przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowych informacji dotyczących Programu udziela Wydział Turystyki i Sportu Departamentu Infrastruktury Społecznej tel. 68 45 65 273 m.sobiech@lubuskie.pl lub 68 45 65 355 d.mackiewicz@lubuskie.pl  .

 

 

Do pobrania: