Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Pobierz PDF
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 14 maja 2021 r. o godz. 11.00. Na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) zarządzono obradowanie w zdalnym trybie.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2021 rok.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2033.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia lubuskim powiatom pomocy finansowej.
  5. Przyjęcie protokołów nr 5/2021 z dnia 26 marca 2021 r. i nr 6/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.
  6. Sprawy różne.

Zobacz również