Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Pobierz PDF
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych - 14 maja 2021 r.
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 14 maja 2021 r. o godz. 9:00. Na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) zarządzono obradowanie w zdalnym trybie.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualizacji „Lubuskiej Strategii Ochrony zdrowia na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2021 roku)”.
  3. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”.
  4. Przyjęcie protokołu nr 5/2001 z dnia 22 kwietnia 2021 r.
  5. Sprawy różne.

Zobacz również