Dodatkowy nabór kandydatów na członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej

Pobierz PDF
Marszałek Województwa Lubuskiego na wniosek Centralnej Komisji  Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych ogłasza dodatkowy nabór kandydatów na członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (RKE).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny( Dz. U. z 8 maja 2012 r. poz.486) członkami Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej mogą być specjaliści z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej z danego województwa  posiadający doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia komisja może składać się z nie więcej niż 5 i nie mniej niż 3 członków.

Wybór członków odbywa się dwuetapowo:

I etap – zgłaszanie się kandydatów na członków komisji do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Marszałek Województwa wyłoni kandydatów spośród zgłoszonych.

II etap – wybór członków komisji przez Centralną Komisję ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

Osoby spełniające kryteria  wskazane w rozporządzeniu mogą zgłaszać swoją kandydaturę na formularzu zgłoszeniowym dla kandydata na członka Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, którego wzór dostępny jest poniżej.

Do formularza należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych w punktach od I B1do I B5 formularza np. dyplomy, zaświadczenia, świadectwa pracy, umowy  cywilnoprawne i inne. Kandydaci na członków RKE wypełniają tylko te punkty, które odnoszą się do posiadanych przez nich kwalifikacji i doświadczenia. Centralna Komisja Egzaminacyjna zastrzega sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w formularzu.

Formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentami należy złożyć do 8 stycznia 2013 r. na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra  z dopiskiem na kopercie „nabór  kandydatów  na członków RKE”.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz również