Rekrutacja do projektu "YBB REGIONS - Youth and Brussels Based"

Pobierz PDF
REJESTRACJA dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie jest już otwarta i dostępna na stronie internetowej projektu: http://www.ybbregions.eu.org/

PROJEKT  „YBB REGIONS – YOUTH AND BRUSSELS BASED”

Program UE “Młodzież w działaniu”, Działanie 4.6. Partnerstwa

Zaproszenie do składania wniosków EACEA/06/2013

Numer aplikacji: 550354-YFE1-1-2013-1-IT-YOUTH-Y46

Numer umowy projektowej: 2013-5648/29

„YBBregions – Youth and Brussels based” jest europejskim projektem zainicjowanym przez Region Abruzji we współpracy z regionami Dubrownik-Neretwa (Chorwacja), Województwem Lubuskim (Polska) oraz Krajem Preszowskim (Słowacja). Projekt został przyjęty przez Komisję Europejską i jest współfinansowany ze środków wspólnotowych w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

Celem projektu jest umożliwienie młodym ludziom z ww. czterech regionów niestandardowego i nieformalnego kształcenia. Projekt realizowany będzie w terminie od 1 maja 2014 roku do 30 kwietnia 2016 roku.

W ciągu dwuletniego okresu realizacji projektu, zaangażowanych zostanie 80 młodych ludzi z zcterech regionów, natomiast z Województwa Lubuskiego udział w projekcie weźmie 20 osób w wieku od 18 do 30 lat. Wyjadą do Brukseli, gdzie w biurach regionalnych swoich regionów będą uczestniczyć w działaniach, oferowanych w ramach programu „Młodzież w działaniu” z którego finansowana jest inicjatywa.

Mając na uwadze powyższe informujemy, iż:
REJESTRACJA dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie jest już otwarta i dostępna na stronie internetowej projektu:

http://www.ybbregions.eu.org/

Wszyscy młodzi ludzie odpowiadający wymaganiom opisanym dalej w części II: „Kwalifikowalność” są proszeni o dokonanie rejestracji na stronie internetowej, dostarczając wszystkie informacje potrzebne do oceny spełniania przez nich określonych wymogów. Kandydaci odpowiadają za prawdziwość podanych informacji.

Podane przez rejestrujących się dane zostaną wykorzystane w okresie trwania projektu, oraz po jego zakończeniu w celu wyboru uczestników działań (Europejskiego Wolontariatu oraz Międzynarodowych Wymian Młodzieży), zgodnie z założeniami projektu.

W szczególności, osoby zarejestrowane na stronie internetowej projektu spełniające kryteria zostaną zaproszone do udziału w procedurze selekcji uczestników opisanej dalej w części III. SELEKCJA zgodnie z zapotrzebowaniem oraz harmonogramem projektu.

Następnie, bazując na informacjach podanych w czasie rejestracji, dokonana zostanie ocena: sortowanie i selekcjonowanie danych zgodnie z kluczowymi zagadnieniami takimi jak a) ogólne wymagania, b) kwalifikowalność c) motywacja do udziału w projekcie i dalsze kryteria opierające się na wzorcach europejskiego formatu CV „Europass”

 (http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae).

Następnie kandydaci wybrani w pierwszym etapie selekcji zostaną zaproszeni do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej (telefonicznie lub poprzez „skype”).

Do osoby zarejestrowane zobowiązane są podać aktualne informacje oraz dane w swoim profilu, który posłuży do oceny i selekcji uczestników projektu.

Całość procesu dopuszczenia do selekcji prowadzona będzie elektronicznie, aby zapewnić szybkość, obiektywność i przejrzystość wyboru.

Województwo Lubuskie nie odpowiada za utratę i/lub nieprawdziwość danych osób dostarczających swoje dane poprzez wspomnianą stronę internetową.

W przypadku rejestracji i odpowiedzi na zaproszenie do udziału w selekcji do działań projektu, prosimy o zwrócenie uwagi, iż uczestnik projektu może wziąć udział tylko w jednym działaniu projektu (Europejski Wolontariat, Międzynarodowa Wymiana Młodzieży).

I.                     OPIS:

a)       EUROPEJSKI WOLONTARIAT (EVS): młodzi beneficjenci dołączą do biura regionalnego w Brukseli reprezentującego ich region na okres 13 tygodni każdy. Działanie przewiduje współpracę i interakcję z uczestnikami  EVS z Chorwacji, Włoch i Słowacji, a także współpracę z pracownikami biur regionalnych poprzez uczestnictwo i obserwację działań i inicjatyw dotyczących wymiaru regionalnego, procesu prac nad politykami i podejmowania decyzji w UE.

b)       MIĘDZYNARODOWE WYMIANY MŁODZIEŻY (TYE): młodzi beneficjenci wezmą udział w 14-sto dniowym pobycie w Brukseli, w czasie którego odbędą szereg wizyt, spotkań z przedstawicielami instytucji UE i organizacji przy UE oraz uczestniczyć będą w seminariach tematycznych. Działanie przewiduje interakcję z uczestnikami TYE z Chorwacji, Włoch i Słowacji a także współpracę z pracownikami biur regionalnych poprzez uczestnictwo i obserwację działań i inicjatyw dotyczących wymiaru regionalnego, procesu prac nad politykami i podejmowania decyzji w UE.

II.                    KWALIFIKOWALNOŚĆ:

a)       Do udziału w EUROPEJSKIM WOLONTARIACIE kwalifikują się osoby:

-w wieku od 18 do 30 lat;

-urodzone w Województwie Lubuskim i /lub mieszkające w Województwie Lubuskim

-zatrudnione lub bezrobotne, w tym osoby poszukujące pierwszej pracy i/lub będące uczniami lub studentami instytucji edukacyjnych, w tym uczelni wyższych mieszczących się w Województwie Lubuskim.

b)       Do udziału w MIĘDZYNARODOWYCH WYMIANACH MŁODZIEŻY kwalifikują się osoby:

-w wieku od 18 do 25 lat;

-urodzone w Województwie Lubuskim i /lub mieszkające w Województwie Lubuskim

-zatrudnione lub bezrobotne, w tym osoby poszukujące pierwszej pracy i/lub będące uczniami lub studentami uczelni wyższych mieszczących się w Województwie Lubuskim.

Osoby rejestrujące się na stronie internetowej projektu odpowiadają za podanie prawdziwych informacji oraz danych odpowiadających ww. wymaganiom kwalifikowalności. W przypadku zakwalifikowania się do kolejnego etapu selekcji, prawdziwość deklarowanych danych zostanie zweryfikowana na podstawie odpowiednich zaświadczeń, dokumentów wydawanych przez kompetentne w tym zakresie instytucje, do których przedstawienia zobowiązani są uczestnicy. W przypadku podania nieprawdziwych informacji i danych, osoba deklarujące nieprawdę zostanie zdyskwalifikowana a do udziału w działaniu zostaną zaproszone inne zarejestrowane osoby.

Uczestnicy rekrutacji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

III.                  SELEKCJA:

Procedura selekcji będzie przebiegać zgodnie z zasadami unijnego programu „Młodzież w działaniu”. Uczestnicy działań zostaną wybrani  zgodnie z następującymi zasadami i kryteriami: „motywacja, aspiracje i zainteresowanie działaniem, aktywność społeczna i w zakresie aktywnego społeczeństwa UE, aktywność na rzecz szerzenia świadomości o przedsiębiorczości, wiedzy o politykach UE, instytucjach UE oraz regionach w UE”. Wszystkie te działania oraz aktywność kandydatów w tym zakresie powinny zostać zamieszczone w sekcji formularza rejestracyjnego odpowiadającego CV oraz ogólnym informacjom o osobie rejestrującej się.

Znajomość przynajmniej jednego języka obcego, preferowany język angielski – będzie brana pod uwagę, ze względu na umożliwienie beneficjentom pełnego uczestnictwa w działaniach i interakcję z uczestnikami z innych regionów realizujących projekt, a także z pozostałymi osobami zarejestrowanymi na stronie projektu, poprzez tworzenie społeczności internetowej projektu w zakresie dzielenia się informacjami i wiedzą zdobytą w projekcie.

IV.                 KOSZTY POKRYWANE W RAMACH PROJEKTU:

W ramach projektu wszystkim uczestnikom zapewnione zostaną bilety lotnicze, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie oraz bilety komunikacji publicznej w Brukseli. Uczestnicy Wolontariatu Europejskiego otrzymają ponadto kieszonkowe ustalone zgodnie z ryczałtem przewidzianym w programie „Młodzież w działaniu”.

V.                   HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ:

Działania realizowane w ramach pierwszego etapu trwania projektu są przewidziane w następujących terminach (podana ilość dotyczy uczestników z Województwa Lubuskiego):

EUROPEJSKI WOLONTARIAT I grupa = 1 osoba, od 1 września do 30 listopada 2014

EUROPEJSKI WOLONTARIAT II grupa = 1 osoba, od 12 stycznia do 5 kwietnia 2015

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY I grupa= 4 osoby, od 1 grudnia do 14 grudnia 2014

MIĘDZYNARODOWA  WYMIANA MŁODZIEŻY II grupa = 4 osoby, od 21 kwietnia do 6 maja 2015 .

Zaproszenie do udziału w selekcji (Ietap) będą wysyłane drogą mailową do zarejestrowanych użytkowników spełniających kryteria od 10 czerwca br.

Drugi etap projektu i nabór zostanie pzreprowadzony wiosną 2015 r.

EUROPEJSKI WOLONTARIAT III grupa = 1 osoba, od września do listopada 2015

EUROPEJSKI WOLONTARIAT IV grupa = 1 osoba, od stycznia do kwietnia 2016

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY III grupa= 4 osoby, grudzień 2015

MIĘDZYNARODOWA  WYMIANA MŁODZIEŻY IV grupa = 4 osoby, kwiecień/maj 2016 .

 

Galeria: rekrutacja YBBregions

Zobacz również