Szpital Uniwersytecki – zarejestrowany w KRS!

Pobierz PDF
Lecznica w Zielonej Górze może oficjalnie zmieniać szyldy i pieczątki – na Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Spółka z dwoma właścicielami – Uniwersytetem Zielonogórskim (51 proc.) i Województwem Lubuskim (49 proc.) została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 18 sierpnia 2017 r. – Mamy klinikę uniwersytecką! To milowy krok w historii lubuskiej ochrony zdrowia! – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

18 sierpnia 2017 r. to jedna z najważniejszych dat w historii szpitala w Zielonej Górze. Lecznica została oficjalnie zarejestrowana jako spółka z nową strukturą właścicielską. Większość, bo 51 proc. udziałów będzie miał Uniwersytet Zielonogórski, a 49 proc. – pozostanie w rękach dotychczasowego właściciela – Województwa Lubuskiego.

Więcej pieniędzy dla pacjentów

To istotna wiadomość nie tylko z punktu widzenia kształcenia studentów na kierunku lekarskim – będą mieli wreszcie własną „bazę”, ale przede wszystkim – z uwagi na pacjentów, bo Szpital Uniwersytecki będzie mógł się starać o wyższy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak wynika z informacji Ministerstwa Zdrowia – lecznica w takiej strukturze właścicielskiej może otrzymywać środki według wskaźnika – 1,2, co w przeliczeniu na dotychczasowy kontrakt szpitala może dać dodatkowe 40 mln zł rocznie, a zielonogórska lecznica zostanie zakwalifikowana do szpitali ogólnopolskich - w myśl ustawy o tzw. "sieci szpitali"

Nieruchomości nadal należą do samorządu

Rada nadzorcza spółki składać się będzie z 5 członków – 3 wskazanych przez uczelnię oraz dwóch wskazanych przez samorząd województwa. Spółka będzie miała trzyosobowy zarząd – prezesa i wiceprezesa ds. finansowych wskazuje uniwersytet, a wiceprezesa ds. rozwoju wskazuje samorząd województwa. Nieruchomości pozostają własnością samorządu województwa. Nowo powstała spółka - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego –  jest beneficjentem wszystkich inwestycji w szpitalu. – Przypomnę, że w ciągu 9 lat, w poprzedniej i obecnej perspektywie, z udziałem Funduszy Europejskich zrealizowaliśmy w szpitalu inwestycje o wartości 121 mln zł. Samorząd przekazał 35 mln swoich środków, plus pieniądze z krajowych programów. Razem to 196 mln tylko na same inwestycje – wylicza marszałek Elżbieta Anna Polak. I dodaje, że samorząd zadbał o to, żeby start szpitala uniwersyteckiego był dobry, zwłaszcza, że będzie to już o trzy poziomy wyższy poziom zabezpieczenia zdrowotnego zgodnie z ustawą o sieci szpitali.

Oczekiwanym skutkiem połączenia jest także wzmocnienie pozycji na rynku usług medycznych podmiotu powstałego w jego wyniku, poprzez m.in. zwiększenie dostępu do wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej, co będzie się wiązało ze wzrostem szans na wprowadzanie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia. Ma to istotne znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa.

Dodatkowo uczelnia, prowadząc szpital kliniczny będzie uprawniona otrzymać wyższe środki finansowe z budżetu państwa na realizację zadań medycznych, w tym na działalność dydaktyczną, w formie dotacji podmiotowej. Według szacunków Uniwersytetu Zielonogórskiego, różnica pomiędzy planowanym a obecnym finansowaniem wynosi ok. 4 mln zł.

Przypomnijmy. Sama zgoda Ministra Zdrowia na utworzenie kierunku lekarskiego w 2015 r. była uwarunkowana właśnie posiadaniem bazy własnej – czyli szpitala uniwersyteckiego. Samorząd Województwa zadeklarował wówczas utworzenie bazy własnej.

Do tej pory na Uniwersytecie medycynę studiowało 180 osób. W październiku na pierwszym roku naukę rozpocznie kolejnych 120 przyszłych lekarzy.

 

HISTORIA POŁĄCZENIA

Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą Nr XIII/120/15 z dnia 10 listopada 2015 r. wyraził zgodę na przekształcenie Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak wskazano w uzasadnieniu do ww. Uchwały, przekształcenie docelowo było związane z objęciem przez Uniwersytet Zielonogórski 51% udziałów zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 7 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.).  Jest to działanie konieczne z uwagi na pogłębiające się trudności w pozyskiwaniu kadry lekarskiej i pielęgniarskiej dla naszego województwa, co może przekładać się na utrudnienia w dostępie pacjentów do leczenia. W związku z powyższym, należy pilnie podjąć kroki zmierzające do zatrzymania specjalistów, którzy zdobędą wykształcenie i doświadczenie kształcąc się na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że deficyt specjalistycznej kadry medycznej jest także jednym z najistotniejszych zagrożeń wskazanych w Sprawozdaniu z działalności w okresie od 12 stycznia do 31 grudnia 2016 r. przygotowanym przez Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

W tym stanie rzeczy, już 21 listopada 2011 r., Uchwałą na XVI/143/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego, Województwo Lubuskie wyraziło wolę współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim w sprawie utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Konsekwencją realizacji wsparcia i stworzenia warunków do utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim, było także podjęcie w dniu 27 kwietnia 2015 r. przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uzyskanie przez Szpital w Zielonej Górze statusu szpitala klinicznego.

Fot. z podpisania aktu notarialnego pomiędzy samorządem województwa reprezentowanym przez marszałek Elżbietę Annę Polak a Uniwersytetem Zielonogórskim reprezentowanym przez prof. Wojciecha Strzyżewskiego - prorektora ds. studenckich.

Informację przygotowała Mirosława Dulat, Departament Ochrony Zdrowia UMWL

Zobacz również