Rewitalizacja do poprawki

Pobierz PDF
Zarząd Województwa postanowił nie przyjmować Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielonej Góry na lata 2016-2022 i skierował go do poprawy. Decyzja ta oznacza, że zielonogórski Program nie zostanie włączony do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego. Powodem decyzji jest negatywna opinia eksperta z Instytutu Rozwoju Miast, który wskazał pięć głównych rekomendacji, po których spełnieniu miejski Program będzie można uznać za prawidłowy.

Przypomnijmy, że Gminny Program Rewitalizacji Miasta Zielona Góra był przedmiotem publicznych kontrowersji przy okazji sprawy budowy wieży widokowej na Wzgórzach Piastowskich, którą władze miasta wyceniły na ok. 20 mln zł. Program zawiera bowiem m.in. takie przedsięwzięcia jak rewitalizacja zdegradowanego obszaru Wzgórz Piastowskich, a także Doliny Gęśnika, Parku Poetów czy Doliny Złotej Łączy. Zarząd Województwa uznał, zgodnie z rekomendacją zespołu ds. rewitalizacji, że projekty na tych zielonych obszarach budzą wątpliwości, gdyż nie posiadają charakteru rewitalizacyjnego, lecz ogólnorozwojowy. Marszałek Elżbieta Anna Polak, pytana o to na antenie Rada Zachód i Radia Zielona Góra, wyjaśniała: - Rewitalizacja nie na tym polega, ale na przywracaniu funkcji użytkowych i włączaniu obszarów zdegradowanych. Oczywiście każdy może mieć inny pomysł na rewitalizację, ale osobiście uważam, że w przypadku środowiska naturalnego terenów zielonych, lepiej pozostawić je bez ingerencji.
W opinii eksperta dokument posiada wady i nie powinien w takiej formie zostać przyjęty na wykaz programów rewitalizacji. Zastrzeżenia głównie dotyczą sposobu wyznaczenia obszaru rewitalizacji. Wykonana diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych jest niepoprawna – błędy dotyczą metodologii, zakresu diagnozy oraz sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Zwrócono uwagę na: zastosowanie błędnego katalogu wskaźników, nieuwzględnienia danych z przyłączonych dzielnic (Nowe Miasto), włączenia do obszaru rewitalizacji terenu nie posiadającego charakteru zdegradowanego (uwaga dotyczy m.in. terenów Liliowego Lasu i Dzikiej Ochli). W sumie tereny obejmujące parki i lasy stanowią 60% pow. obszaru rewitalizacji, co wydaje się nieproporcjonalnie dużą powierzchnią w stosunku do powierzchni zamieszkałej. Błędnie określono wizję oraz cele rewitalizacji. Błędnie opisano podstawowe przedsięwzięcia (chodzi o zasadność realizacji projektów w związku z diagnozą), ekspert nie wskazał jednak konkretnie, które to są projekty. Elementy programu, które zostały negatywnie zaopiniowanie, dotyczą m.in: komplementarności oraz koncentracji programu. Jest to konsekwencja błędnego wyznaczenia obszaru rewitalizacji. Ekspert uznał jednak, że proces prowadzenia konsultacji społecznych oraz włączenia mieszkańców do tego procesu został przeprowadzony prawidłowo.
Przeciwko założeniom zielonogórskiego GPR protestowały też środowiska obywatelskie. Przedstawiciele Ruchu Miejskiego - Obywatele Zielonej Góry interweniowali u marszałek Polak. Marszałek postanowiła zasięgnąć opinii eksperta z Instytutu Rozwoju Miast, w zakresie zgodności GPR Miasta Zielona Góra z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Opinia eksperta była bardzo krytyczna w stosunku do zielonogórskiego GPR. Zdaniem eksperta, w celu uznania Programu za prawidłowy, należy:

  1. Dopasować system podziału miasta na jednostki przestrzenne służące analizie zróżnicowania wewnątrzmiejskiego w ten sposób, by uniknąć konieczności korekty granic obszaru wytyczonego przy użyciu tychże jednostek. Nowe jednostki powinny uwzględniać uwarunkowania prowadzenia procesu rewitalizacji w Zielonej Górze oraz podstawowe podziały przestrzenno-funkcjonalne.

  2. Przeprowadzić ponowną analizę wskaźnikową dla nowo wydzielonych jednostek – z zastrzeżeniem odniesienia do prawidłowej wartości referencyjnej dla miasta po zmianie granic. Dla potrzeb analizy wskaźnikowej rekomenduje się włączenie dodatkowego zestawu wskaźników, np. w podsystemie przestrzenno-funkcjonalnym.

  3. Uzupełnić wizję obszaru rewitalizacji w 2022 r. o aspekty wynikające z konieczności ograniczenia kryzysu społeczno-gospodarczego wynikającego z diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych.

  4. Dopasować strumień projektów rewitalizacyjnych do skali zdiagnozowanych potrzeb obszaru w sytuacji występującego aktualni nadmiaru projektów ze sfery technicznej i funkcjonalno-przestrzennej w stosunku do sfery społecznej.

  5. Udowodnić, iż interwencja rewitalizacyjna skierowana została na tereny charakteryzujące się najwyższym stopniem występowania zjawisk kryzysowych w Zielonej Górze.


Opinia ekspercka


Zobacz również