Ocena realizacji Strategii Rozwoju Regionu

Pobierz PDF
Radni województwa zapoznali się z oceną Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego za lata 2012-2017. Podczas obrad zaprezentowany został stan realizacji 25 priorytetów inwestycyjnych. Celem głównym postawionym w SRWL jest wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności regionu oraz efektywnego zarządzania jego rozwojem.

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego zawiera 25 strategicznych projektów inwestycyjnych:

- lista podstawowa w Kontrakcie Terytorialnym – 4 inwestycje

- lista warunkowa – 10 inwestycji

- poza Kontraktem Terytorialnym – 11 inwestycji

Stan realizacji kluczowych inwestycji regionalnych
zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

 1. Rozwój Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego w Nowym Kisielinie

Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny składa się z dwóch kompleksów: Parku Naukowo - Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, który powstał w ramach projektu dofinansowanego
z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (wartość ogólna projektu: 70.880.127,07 zł, kwota dofinansowania UE: 59.822.948,46 zł) oraz Parku Przemysłowego w całości objętego statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Na terenie Parku Przemysłowego działają m.in: LUG – Centrum Badawczo – Produkcyjne, BWK Logistic, Darstal, Ideal Automotive, E-obuwie, Styropmin. Park Naukowo - Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. rozpoczął swoją działalność 12 listopada 2014 r. W październiku 2015 r. została podpisana umowa użyczenia pomiędzy Uniwersytetem a Spółką Park Naukowo - Technologiczny UZ, na mocy której Uniwersytet przeniósł prawo do użytkowania i zarządzania infrastrukturą Parku Naukowo - Technologicznego UZ na rzecz Spółki. Struktura organizacyjna Parku Naukowo - Technologicznego UZ Sp. z o.o. przedstawia się następująco:

 • Centrum Logistyczne Parku Naukowo-Technologicznego i Platformy na rzecz Nauki
  i Gospodarki,
 • Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii,
 • Centrum Innowacji - „Technologie dla Zdrowia Człowieka”,
 • Centrum Technologii Informatycznych.

Dzięki stworzeniu odpowiedniej infrastruktury obejmującej zaplecze lokalowe, sprzętowe, intelektualne oraz umiejętności współpracy z przedsiębiorcami, Park Naukowo - Technologiczny UZ Sp. z o.o. prowadzi działania i kreuje lokalny system innowacji i transferu technologii, w szczególności do sektora MŚP. Z usług Parku korzystają takie innowacyjne firmy jak: Hertz Systems, Abnorm, Iteo, ECOVERDE, AGP Advanced Graphene Products. Na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo -Technologicznego działa Inkubator Przedsiębiorczości Miasta Zielona Góra, którego oferta skierowana jest do początkujących przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 1. Rozwój Parku Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli

Park INTERIOR w Nowej Soli powstał w wyniku realizacji projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013: „Budowa Parku Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli” oraz „Wyposażenie Laboratorium Nauk Teleinformatycznych
w Parku Technologii Interior (etap II)”. W Parku realizowany jest projekt Inkubator Innowacji – utworzenie centrum inkubacji i akceleracji startupów w Parku Technologicznym Interior. Projekt polega na utworzeniu Inkubatora Innowacji w Parku Technologicznym Interior, uzupełniającego ofertę klasycznego inkubatora, udostępniającego pomieszczenia dla firm. Jest to miejsce, które w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby realizuje proinnowacyjne usługi doradcze w procesie Preinkubacji, Inkubacji i Akceleracji. W parku funkcjonują laboratoria:

1.  GOM – laboratorium metrologiczne wyposażone we współrzędnościową maszynę pomiarową,

2.  Komora solna – laboratorium komory solnej wyposażone jest w urządzenie do wykonywania badań
w precyzyjnie sterowanej i kontrolowanej atmosferze mgły solnej,

3.  Data Center składające się z trzech laboratoriów:

-        Laboratorium ERP (ERPLab), badające wykorzystywanie zaawansowanych systemów teleinformatycznych klasy ERP w technologii Cloud Computingu,

-        Laboratorium Hurtowni Danych (DataLab) współdzielenia zasobów sprzętowych
i programowych w zaawansowanych systemach klasy ERP z hurtowniami danych,

-        Intuicyjnej archiwizacji elektronicznej danych (ArchivLab) pochodzących ze współdzielenia zasobów w zaawansowanych systemach klasy ERP z hurtowniami danych.

 1. Utworzenie parku naukowo - przemysłowego w Gorzowie Wlkp.

Utworzenie Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. jest kontynuacją porozumienia o powołaniu Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego (GOT PNP), zawartego w 2012 r. przez Miasto Gorzów Wlkp., Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Lubuski Klaster Metalowy oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wlkp. Głównym obszarem specjalizacji GOT PNP Sp. z o.o. są projekty związane z technologiami środowiskowymi, obejmujące m.in. niekonwencjonalne źródła energii, odzysk surowców oraz unieszkodliwianie odpadów. W ramach GOT PNP Sp. z o.o. funkcjonuje Centrum Transferu Technologii Środowiskowych, Klub Młodego Wynalazcy oraz laboratoria dla przedsiębiorców. Ponadto przy współpracy z Inneko Sp. z.o.o. (dawniej Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.) utworzono Centrum Badawczo - Wdrożeniowe „Eko-Innowacje”
w Stanowicach w gminie Bogdaniec. Projekty były współfinansowane ze środków LRPO 2007-2013. Dzięki działalności PNP, wynalazcom oraz przedsiębiorcom zainteresowanym badaniami oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych zapewniana jest pomoc w ramach działalności inkubatora technologicznego, którego oferta obejmuje m.in. możliwość wykorzystania pomieszczeń biurowych, socjalnych i produkcyjnych oraz laboratoriów, usługi finansowe i IT, pomoc prawną, analizę opłacalności technologii oraz wsparcie w jej opatentowaniu i wdrożeniu.

 1. Budowa kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin - Brody wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Plany budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i bazującej na tych złożach elektrowni na terenie gmin Gubin i Brody to największa planowana na zachodnim pograniczu inwestycja energetyczna. Szacowane zasoby złóż węgla brunatnego to ok. 1,5 mld ton w korzystnych warunkach geologicznych. Roczne wydobycie węgla ma wynosić ok. 17 mln ton. Moc przyszłej elektrowni szacowana jest na 2500-3000 MW, co zapewni bezpieczeństwo energetyczne województwa lubuskiego i zachodniej Polski. Inwestycja jest szacowana na wartość ok. 20 mld zł. Rozruch kompleksu planowany jest na ok. 2025 r., a zakończenie eksploatacji węgla miałoby nastąpić ok. roku 2075. Aby uzyskać koncesję na eksploatację złoża należy podjąć działania w trzech obszarach: środowiskowym, górniczo-geologicznym i związanym z planowaniem przestrzennym. Obszar dotyczący planowania górniczego, czyli uzyskania prawa do korzystania z informacji geologicznej, sporządzenia dokumentacji geologicznej złoża i projektu zagospodarowania złoża, jest zakończony. W 2015 r. inwestor - Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., opracował raport oddziaływania na środowisko i przedłożył Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Obecnie trwają prace, które mają na celu ujednolicenie raportu. Na luty 2019 r. planowane jest złożenie uzupełnionego raportu. Planowanie przestrzenne wymaga umieszczenia inwestycji w planach miejscowych gmin Brody Gubin. Gmina Gubin nie podjęła dotychczas uchwały o przystąpieniu do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego. Gmina Brody podjęła taką uchwałę w 2013 r. Do końca 2019 r. planowane lokalizacje powinny zostać uwzględnione zarówno w Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brody jak
i w Studium Zagospodarowania Przestrzennego gminy Gubin. Złożenie wniosku o przyznanie koncesji inwestor planuje na koniec września 2020 r.

 1. Dokończenie budowy drogi ekspresowej S3

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Budowa drogi S3 została podzielona na kilka odcinków:

a) odcinki zrealizowane:

 • obwodnica Gorzowa Wlkp. (druga jezdnia została oddana w październiku 2017 r., pełną funkcjonalność mają też wszystkie węzły),
 • odcinek Gorzów Wlkp. Południe - Międzyrzecz Północ z obwodnicą Skwierzyny i dwoma węzłami,
 • obwodnica Międzyrzecza (druga jezdnia została oddana w 2016 r.),
 • odcinek Międzyrzecz Południe - Sulechów,
 • Sulechów - Zielona Góra Północ (druga jezdnia została oddana w październiku 2017 r., odcinek bez mostu
  w Cigacicach, którego realizacja jest planowana na 2019 r.),

b) odcinki w budowie:

 • Zielona Góra Północ - Nowa Sól Południe – druga jezdnia (zakończenie prac planowane jest na lipiec 2018 r.),
 • Nowa Sól - Legnica od węzła Nowa Sól Południe do węzła Kaźmierzów bez węzła (zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2018 r.).

 

 1. 6.       Dokończenie węzłów A2

Celem tej inwestycji jest budowa węzłów „Łagów” i „Myszęcin” łączących autostradę A2 z otaczającym terenem poprzez wykorzystanie jej skrzyżowania z drogą krajową nr 92 tzw. „starą dwójką”. W sierpniu 2016 r. powstało opracowanie „analiza makroekonomiczna dotycząca wpływu realizacji węzłów „Łagów” i „Myszęcin” na autostradzie A2 na rozwój gospodarczy terenów wokół węzłów oraz regionu
w województwie lubuskim”. W styczniu 2017 r. dokument został przekazany do  Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W odpowiedzi z września 2017 r. ministerstwo poinformowało, że zgodnie z zapisami umowy koncesyjnej z 2008 r. realizacja węzłów jest uzależniona od przesłanki ekonomicznej w postaci osiągnięcia określonego poziomu ruchu na autostradzie. Wskazany poziom nie jest osiągnięty co oznacza, że koncesjonariusz nie jest zobowiązany do realizacji węzłów. Środki na ich budowę
(w wysokości ok. 40 mln/jeden węzeł) oraz na ich utrzymanie (ok. 1,1 mln zł rocznie/jeden węzeł) muszą pochodzić z innego źródła. Na chwilę obecną, kwestia budowy węzłów pozostaje otwarta pod warunkiem znalezienia pełnego finansowania.

 1. Przebudowa drogi nr 18 do parametrów autostrady A18

Przedsięwzięcie polega na przebudowie jezdni południowej drogi nr 18 do parametrów autostrady A-18 wraz z węzłami i infrastrukturą techniczną. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację inwestycji jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja ujęta jest na poz. 5 listy rezerwowej Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023. Gotowy jest projekt modernizacji południowej nitki autostrady, uzgodniony jest Program Inwestycji.  Realizacja inwestycji jest uzależniona od uzyskania finansowania. Istotną zmianą w PBDK uchwaloną w lipcu 2017 r. jest fakt, że drogę będzie mogła przebudować GDDKiA. Wcześniej mowa była o konieczności powołania do tego celu spółki specjalnego przeznaczenia. W listopadzie 2017 r. GDDKiA Oddział w Zielonej ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji środowiskowej do przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-18 na odcinku węzeł Olszyna - węzeł Golnice.

 1. Systemowa poprawa dostępności drogowej północy województwa poprzez modernizację dróg 22 i 24

Odcinki zadań na DK 22 i 24 zostały umieszczone w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 w części dotyczącej Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, co zapewni realizację inwestycji w najbardziej newralgicznych punktach, jednak docelowo konieczna będzie całościowa rozbudowa DK 22 i 24. Obecnie barierą w realizacji inwestycji jest nieujęcie całości przedsięwzięcia w PBDK 2014-2023 oraz brak źródeł finansowania i możliwości opracowywania właściwej dokumentacji.

 1. Rozwój drogi nr 27 Zielona Góra - Żary - autostrada A18

Odcinki zadań na DK 27 zostały umieszczone w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 w części dotyczącej Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, co zapewnia realizację inwestycji w najbardziej newralgicznych punktach, konieczna jest jednak całościowa rozbudowa DK 27. Realizację przedsięwzięcia hamuje nieujęcie całości inwestycji w PBDK 2014-2023 oraz brak źródeł finansowania.

 1. Modernizacja połączeń drogi S3 z Nowej Soli przez Kożuchów i Żagań/Szprotawę z autostradami A18/A4

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację inwestycji jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Przedsięwzięcie dotyczące dróg wojewódzkich nr 296 oraz 297 jest w trakcie realizacji.

a)    zadania zrealizowane, sfinansowane w ramach LRPO 2007-2013:

 • rozbudowa DW nr 296 na odcinku Iłowa - Ruszów (dojazd do węzła autostrady A-18),
 • przebudowa i rozbudowa DW nr 296 w ciągu ul. Lotników Alianckich w Żaganiu,
 • przebudowa DW nr 297 na odcinku Szprotawa - granica województwa, 
 • rozbudowa DW nr 297 w m. Leszno Górne, Leszno Dolne i Borów Wielki

b)   zadania zrealizowane w ramach RPO – Lubuskie 2020:

 • rozbudowa DW nr 296 w m. Iłowa ul. Żagańska,
 • rozbudowa skrzyżowania DW nr 297 i 283 w m. Kożuchów (rondo)

c)    zadania realizowane ujęte w Planie inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach RPO – Lubuskie 2020:

 • przebudowa DW nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań w m. Stypułów - Etap II,
 • rozbudowa DW nr 297 na odcinku Cisów - granica powiatu - Etap II

d)   zadania planowane: obwodnica Iłowej, Żagania i Kożuchowa.

 1. Budowa przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą/północna obwodnica miasta

Budowa obwodnicy Kostrzyna nad Odrą jest ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 na poz. 36 z terminem realizacji 2022-2025. Dla zadania jest uzgodniony Program Inwestycji na etap prac przygotowawczych. Szacunkowy koszt inwestycji to 185.235 tys. zł, okres realizacji prac przygotowawczych: ok. 6 lat, okres realizacji robót: ok. 3 lata. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dla zadania „Budowa mostu granicznego przez Odrę w Kostrzynie w ciągu drogi krajowej nr 22” w październiku 2014 r. został opracowany Program Inwestycji. Szacunkowy łączny koszt inwestycji to 96.989,947 tys. zł, okres realizacji prac przygotowawczych: ok. 5 lat, okres realizacji robót: ok. 3 lata.

 1. Budowa mostu w Milsku

Most w Milsku to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji w regionie. Prowadzi ją Zarząd Dróg Wojewódzkich. Inwestycja związana z budową przeprawy przez rzekę Odrę oraz zmianą przebiegu drogi nr 282, która połączy przeprawę z drogą S3 (na odcinku od miejscowości Łaz wraz z obejściem miejscowości Łaz, Zabór, Milsko, Przewóz do miejscowości Bojadła). W kwietniu 2017 r. ogłoszono przetarg. Wykonawca określił wartość inwestycji na 73 mln zł. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Nowa przeprawa ma być gotowa
w 2021 r.

 1. Most na Odrze w Krośnie Odrzańskim (wraz z obwodnicą)

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad. Obwodnica jest zapisana w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 na poz. 51
z okresem realizacji 2019-2024. Dla zadania uzgodniony jest Program Inwestycji na etap prac przygotowawczych. GDDKiA prowadzi prace przygotowawcze, których efektem będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz określenie i zatwierdzenie trasy przebiegu inwestycji.

 1. Rozbudowa i modernizacja Infrastruktury linii kolejowej nr 273 (CE-59) na odcinku Głogów - Zielona Góra - Kostrzyn („Odrzanka”), w KT jest to zadanie: Prace na linii kolejowej CE-59 na odcinku Wrocław - Brochów/Grabiszyn - Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Szczecin Podjuchy – na terenie województwa lubuskiego

Celem projektu jest przygotowanie infrastruktury linii CE-59 do prędkości 100/120 km/h dla pociągów towarowych i pasażerskich oraz poprawa bezpieczeństwa transportu. Podmiot odpowiedzialny za jego realizację to PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Od kilku lat trwają konsekwentne prace nad poprawą stanu infrastruktury kolejowej linii 273. W czerwcu 2013 r. PKP PLK S.A. zakończyły budowę kolejowej łącznicy Pomorsko - Przylep. W grudniu 2017 r. rozpoczęły się prace na linii między Drzeńskiem
a Kostrzynem nad Odrą. Zakończenie prac planowane jest koniec 2018 r. Efektem inwestycji będzie podwojenie prędkości na tym odcinku – dla składów pasażerskich do 120 km/h, a towarowych – 100 km/h. Z szacunków PKP PLK wynika, że po modernizacji czas podróży na odcinku Rzepin - Kostrzyn nad Odrą skróci się z 50 do 25 minut. Przebudowywana jest również stacja w Rzepinie, trwają prace na odcinku Niedoradz - Zielona Góra. Modernizacja linii 273 finansowana była głównie ze środków budżetu państwa.

 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wlkp.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Projekt jest ujęty w Krajowym Programie Kolejowym do roku 2023, gdzie koszt realizacji tego zadania został określony na 100 mln zł. Przedsięwzięcie jest przygotowywane do realizacji. W maju 2017 r. została podpisana umowa na dokumentację przedprojektową. Opracowywane są szczegółowe analizy wariantów inwestycyjnych. Rewitalizacja linii 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wlkp. otrzyma dofinansowanie ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Według planów PKP PLK S.A. w 2019 r. zostanie wydane pozwolenie na budowę, a planowany termin zakończenia robót budowlanych to rok 2021.

 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowych 275 na odcinku granica województwa - Żagań oraz linii 14 na odcinku Żagań - Żary - Forst

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Projekt ujęty w Krajowym Programie Kolejowym do roku 2023, gdzie koszt realizacji tego zadania został określony na 205 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia zależy od dostępności środków. W grudniu 2016 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Instytucja Zarządzająca RPO - Lubuskie 2020 podjęły decyzję
o przesunięciu projektu na listę projektów rezerwowych, tym samym odstępując od jego realizacji
w pierwotnie założonych ramach czasowych.

 17.   Rozbudowa i modernizacja infrastruktury i taboru transportu publicznego w obszarach funkcjonalnych Zielonej Góry (Lubuskie Trójmiasto) i Gorzowa Wlkp.

Przedsięwzięcie jest realizowane poprzez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla miast wojewódzkich
i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie. Źródłem finansowania zadań jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

a)      Zintegrowany system bezemisyjnego transportu publicznego w  Zielonej Górze

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Miasto Zielona Góra reprezentowane przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze. Orientacyjny całkowity koszt to ok. 257 mln zł. Projekt jest w trakcie przygotowania do realizacji. Dla inwestycji został już opracowany raport z oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskano decyzje lokalizacyjne. Dotychczas ogłoszono przetargi
i podpisano umowy na:

 • opracowanie  koncepcji oraz Programów Funkcjonalno - Użytkowych dla zadań dotyczących przebudowy zajezdni autobusowej MZK i budowy Centrum Przesiadkowego i zadaszeń peronów na dworcu PKP oraz dokumentacji dla celów pozyskania środków z UE,
 • roboty budowlane dotyczące budowy centrum przesiadkowego, przebudowy zajezdni autobusowej MZK, budowę infrastruktury elektro-energetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli autobusowej dla systemu stacji ładowania autobusów, budowę zadaszenia peronów dworca PKP
  i przebudowę wiaduktu pod torami PKP przy ul. Batorego,
 • dostawę niskopodłogowych autobusów miejskich o długości 12 m i 18 m oraz dostawę stacji ładowania

Planowana data uzyskania pierwszego pozwolenia na budowę: marzec 2018 r., prognozowana data uzyskania ostatniego pozwolenia na budowę: sierpień 2018 r. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to I kwartał 2019 r.

b)    System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.

Projekt jest w trakcie przygotowania do realizacji. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia w części infrastrukturalnej jest Miasto Gorzów Wlkp. Wartość całkowita tej części projektu to ponad 199 mln zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na IV kwartał 2021 r.
W czerwcu 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Zadania w ramach projektu:

-     przebudowa torowiska w ul. Kostrzyńskiej od Placu Słonecznego do pętli na Wieprzycach –
w listopadzie 2017 r. ogłoszono przetarg,

-     przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Władysława Sikorskiego – podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na styczeń 2018 r.,

-     przebudowa torowiska w ul. Walczaka od stacji Shell do Ronda Gdańskiego – umowa z wykonawcą została podpisana w grudniu 2017 r.,

-     przebudowa ul. Dworcowej – wykonawca przedłożył wstępną koncepcję dokumentacji projektowej do zaopiniowania,

-     przebudowa ul. Chrobrego – pod koniec 2017 r. wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej,

-     System Informacji Pasażerskiej i Monitoring – opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa. 

W części projektu dotyczącej taboru tramwajowego podmiotem odpowiedzialnym jest Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Wartość całkowita zadania to prawie 122,5 mln zł. W czerwcu 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu, we wrześniu 2017 r. podpisano umowę z dostawcą tramwajów.

 1. Rozbudowa i poprawa wyposażenia lotniska w Babimoście

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost rozwija się w znacznej mierze dzięki realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE realizowanych przez samorząd województwa. Dofinansowane zostały m.in. budowa drogi patrolowej, oznaczenie pionowe drogi startowej i dróg kołowania, budowa strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej i remont płyty postoju samolotów i drogi. Podmioty zewnętrzne, przy wsparciu środkami Lubuskiego Programu Operacyjnego 2007-2013, zrealizowały następujące inwestycje: ogrodzenie, monitoring lotniska i części terminalowej, stacja paliw, zakup i budowa instalacji ILS - systemu wspomagania lądowania przy ograniczonej widzialności, zakup systemu pomiarowego parametrów meteorologicznych oraz sprzętu do działań minersko – pirotechnicznych. We wrześniu 2015 r. oddano do eksploatacji Halę Kontroli Przylotów. Obiekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków LRPO 2007-2013 zwiększył możliwości operacyjne portu lotniczego związane z przyjęciem do 360 tys. pasażerów rocznie na kierunku przylotowym oraz umożliwia odprawę pasażerów z państw strefy Schengen wraz z przeprowadzeniem równoczesnej kontroli granicznej i celnej dla pasażerów przylatujących z państw spoza Schengen. W marcu 2017 r. podpisano z przewoźnikiem narodowym PLL LOT umowę na przewozy lotnicze między Zieloną Górą
a Warszawą wraz z możliwością korzystania z bezpośrednich dalszych połączeń przesiadkowych w Warszawie na wszystkie lotnicze kierunki europejskie i światowe. Umowa zawarta została na lata 2017 i 2018. Dzięki współpracy z LOT oraz możliwości lotniczego podróżowania na jednym bilecie z PL Zielona Góra na wszystkich kierunkach lotniczych świata, już w pierwszym roku zwiększyła się o 100% ilość pasażerów odlatujących i przylatujących z/do Zielonej Góry. Od września 2017 r. opracowywany jest „Program i plan działań intensyfikacji przewozów pasażerskich z Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście". W oparciu o przeprowadzone badania popytowo-jakościowe oraz analizę ryzyka potencjału rynku lotniczego w lubuskim i sąsiednich województwach przygotowany zostanie raport
z propozycjami dalszego rozwoju PL Zielona Góra i aktualizacja Strategii Rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra do 2034 r.

 1. Modernizacja lotniska w Przylepie

Lotniskiem w Przylepie zarządza Aeroklub Ziemi Lubuskiej. Lotnisko dysponuje drogą startową o długości 880 m. Baza lotniska jest przystosowana do stacjonowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przylep jest również bazą Grupy Akrobacyjnej ŻELAZNY. Przy aeroklubie działa Ośrodek Szkolenia Lotniczego, certyfikowany wg europejskich przepisów, w którym odbywają się szkolenia do większości uprawnień lotniczych. Aeroklub Ziemi Lubuskiej jako jedyny w Polsce posiada samoloty 2 specjalistyczne ze zbiornikami o pojemności 1700 L na ciecze gaśnicze. Po zamontowaniu atomizerów AU-5000 samoloty te mogą wykonywać wszelkiego rodzaju opryski pól i lasów. Na lotnisku w Przylepie znajduje się też Klub Jeździecki oraz Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich. W październiku 2017 r. Aeroklub Ziemi Lubuskiej zlecił zamówienie na modernizację bazy Centrum (źródło finansowania: Program Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020). Planowane w ramach rozbudowy lotniska inwestycje, w tym m.in. utwardzenie pasa, wykonanie oświetlenia nawigacyjnego pasa oraz budowa hangaru nie zostały podjęte.

 1. Budowa lotniska do celów biznesowych i sportowo-turystycznych w okolicach Gorzowa Wlkp.

Celem budowy lotniska była poprawa sytuacji biznesowej (m.in. komunikacja z KSSSE) oraz rozwój sportów lotniczych. Argumentem dotyczącym budowy infrastruktury lotniskowej w okolicach Gorzowa Wlkp. były tez działania mające na celu utworzenie bazy HEMS w północnej części województwa. Ostatecznie baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego powstanie na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. Dla lotniska nie została wydana decyzja o uzgodnieniu lokalizacji.

 1. Budowa bazy lotniczego pogotowia ratunkowego HEMS w północnej części województwa

Zadanie jest w trakcie realizacji. Baza HEMS powstanie na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. W 2016 r. przy szpitalu w Gorzowie Wlkp. powstała tymczasowa baza kontenerowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zakup śmigłowca, który stacjonuje w Gorzowie Wlkp., został dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i środków Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. We wrześniu 2017 r. ruszyły prace budowlane nad bazą docelową Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, finansowane przez Samorząd Województwa Lubuskiego oraz Miasto Gorzów Wlkp.  Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2019 r. Docelowa baza ma kosztować ok. 6 mln zł. Z szacunków prowadzonych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wynika, że z bazy w Gorzowie Wlkp. śmigłowiec będzie wylatywał ponad 300 razy w roku.

22. Modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej (w KT są to trzy projekty):

Celem inwestycji jest poprawa warunków żeglugowych na odcinku Odry swobodnie płynącej, a także przystosowanie jej do III klasy drogi wodnej, poprzez zwiększenie średnich głębokości oraz zbilansowanie transportu rumowiska wleczonego. Działania te pozwolą zmniejszyć ilość miejsc zatorogennych, ujednolicając warunki przepływu, natomiast osiągnięcie parametrów III klasy drogi wodnej pozwoli na prowadzenie skutecznej zimowej osłony przeciwlodowej i żeglugi lodołamaczy. Przedsięwzięcia „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania” i „Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej” są
w trakcie przygotowania dokumentacyjnego. Prowadzone są prace przedprojektowe (w tym koncepcyjne) na potrzeby przygotowania dokumentacji, która będzie podstawą opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. Od marca 2017 r. prowadzone są badania terenowe w ramach inwentaryzacji przyrodniczej, na potrzeby opracowania raportów o oddziaływaniu na środowisko. Na II kwartał 2018 r. planowane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obu przedsięwzięć. W czerwcu 2018 r. zostaną złożone do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć  w ramach POIiŚ 2014-2020. Na potrzeby dokumentacji aplikacyjnej opracowywane jest obecnie studium wykonalności, w tym niezbędne analizy dotyczące aspektów finansowych i ekonomicznych (analiza kosztów i korzyści).

 23.     Modernizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (w KT jest to zadanie: Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn nad Odrą) do km 68,2 (m. Santok) i na Noteci swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dla przywrócenia parametrów II klasy drogi wodnej – na terenie województwa

Celem modernizacji międzynarodowej drogi wodnej E-70 jest jej dostosowanie do parametrów II klasy dróg wodnych z zagwarantowaniem przez minimum 240 dni w roku bezpiecznej, całodobowej żeglugi poprzez m.in. wykonanie robót czerpalnych i modernizacje istniejących śluz. Przewidywane źródła finansowania projektu to Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (85%) i budżet państwa. Z uwagi na brak środków finansowych obecnie nie są wykonywane żadne prace na Warcie i Noteci w ramach MDW E70 obejmujące województwo lubuskie.

 1. Rozwój Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu

Lubuski Szlak Wina i Miodu przebiega niemal przez całe województwo – od Winnicy Kinga koło Nowej Soli po Winnicę Mierzęcin w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Obejmuje wiele winnic, gospodarstw pszczelarskich i agroturystycznych, a także m.in. Muzeum Wina w Zielonej Górze i Skansen Pszczelarski w Pszczewie. W ramach Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu powstało turystyczne oznakowanie drogowe winnic w województwie lubuskim – na drogach województwa umieszczono 108 znaków kierujących turystę do siedemnastu winnic. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu „Lubuskie aktywne i turystyczne”. W ramach projektu w październiku 2015 r. zostało otwarte Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze, którego głównym celem jest rozwój marki oraz potencjału turystycznego województwa lubuskiego, integracja środowisk winiarskich oraz rekultywacja tradycji związanych z uprawą winorośli i produkcją wina na Ziemi Lubuskiej. W Centrum odbywają się m.in. warsztaty winiarskie, somelierskie i kulinarne oraz wydarzenia promujące winiarstwo m.in. Święto Młodego Wina czy Winobranie na Winnicy.

 1. Dokończenie rozbudowy Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie oraz poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie przeszedł gruntowną metamorfozę dzięki wsparciu ze środków UE. Przebudowany został 10-torowy basen olimpijski. Pod koniec 2015 r. zakończono III etap modernizacji kompleksu obiektów polegający na wymianie istniejącej sieci cieplnej i wodociągowej. W latach 2015-2017 skoncentrowano się na poprawie bezpieczeństwa pożarowego ośrodka. Dostosowano budynek hali sportowej i internatu do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Zmodernizowano też Stację Uzdatniania Wody, wykonano dwie nowe studnie głębinowe i wybudowano nowe przyłącze wody. W 2017 r. zrealizowano projekt „Modernizacja obiektu jeździeckiego - przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jeździeckiej” oraz rozpoczęto działania w kierunku realizacji projektu „Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji”. Zadanie będzie realizowane w obiekcie zaplecza basenów odkrytych. Powstaną tam sala sportowa, sala wykładowa, hall oraz zespół szatniowo-sanitarny. W trakcie realizacji jest obecnie projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz
z termomodernizacją zespołu budynków”. Przedmiotem inwestycji jest głęboka termomodernizacja zespołu budynków ośrodka wraz z wykorzystaniem instalacji OZE.

W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gorzowa Wlkp. przewidziano, że do 2023 r. miasto zainwestuje
w budowę i modernizację infrastruktury sportowej blisko 85 mln zł. Największe inwestycje, to hala widowiskowo - sportowa, modernizacja stadionu piłkarskiego przy ulicy Olimpijskiej i modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Wyszyńskiego. Nowa hala widowiskowo-sportowa powstanie przy Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Słowianka. Ma kosztować ok. 65 mln zł. Inwestycja będzie wsparta dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu "Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu". Oddanie obiektu do użytku planowane jest na lata 2021-2022. Szybciej, bo
w 2018 r. ma zakończyć się modernizacja stadionu piłkarskiego przy ulicy Olimpijskiej. Inwestycja ma pochłonąć 8,4 mln zł i w 30% ma być również dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki. W ramach przedsięwzięcia powstaną dwa boiska treningowe (jedno z murawą, drugie syntetyczne) o wymiarach 112 m na 79 m wraz z zagospodarowaniem terenu. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Wyszyńskiego ukończona zostanie w 2020 r., wartość inwestycji wyniesie ok. 31 mln zł.
Zobacz również